Prawo30 września, 2019

Samorząd Terytorialny 9/2019

Czy jednostki pomocnicze staną się nowym stopniem samorządu terytorialnego? Uwagi na tle projektowanych zmian

dr hab. Kazimierz Bandarzewski
jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy jednostki pomocnicze staną się nowym stopniem samorządu terytorialnego? Uwagi na tle projektowanych zmian

Ewolucja samorządu terytorialnego wymaga jego zmian. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie projektowanej istotnej zmiany w zakresie obejmującym jednostki pomocnicze gmin. Ustawodawca zmierza do ich umocnienia, traktując je jako coraz bardziej istotny element samorządu terytorialnego. Zamierza się przyznać jednostkom pomocniczym niepełną (ułomną) postać podmiotowości prywatnoprawnej, wyposażyć je w zadania publiczne i przyznać coraz więcej możliwości uzyskiwania środków finansowych. Dotychczasowe atrybuty gminy jako jednostki samorządu stają się przynajmniej w części udziałem także jednostek pomocniczych gminy. Zwiększeniu ma ulec zakres ustawowej regulacji, co ogranicza możliwości swobodnego kształtowania pozycji tych jednostek w obrębie gmin.
Projektuje się dalsze zróżnicowanie sołectw w odniesieniu do pozostałych jednostek pomocniczych, co wydaje się także nie mieć dostatecznego uzasadnienia. Zaprezentowane zmiany wymagają jednak głębszej dyskusji i wyeliminowania przedstawionych mankamentów.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, jednostka pomocnicza gminy, zasada subsydiarności, zasada samodzielności, podmiotowość, sołtys, sołectwo

dr hab. Kazimierz Bandarzewski
is an assistant professor at the Chair of Territorial Self-Government Law of the Jagiellonian University

Can auxiliary units become a new level of territorial self-government? Comments in the light of the planned changes

The evolution of territorial self-government requires its amendment. The objective of this article is to present the planned significant change regarding auxiliary units of municipalities. The lawmakers intend to strengthen them, treating them as an increasingly important element of territorial self-government. The intention is to award the auxiliary units an imperfect form of private law subjectivity, give it public tasks and award it increasingly more opportunities to obtain financial resources. The attributes of municipalities to date as local authority units are becoming at least partly also auxiliary municipal units. The extent of the statutory regulation is expected to increase, which reduces the ability to freely form the position of these entities within the municipalities.
Further differentiation of parishes with respect to other auxiliary units is planned, which also appears not to be sufficiently justified. However, the changes presented require further discussion and the drawbacks presented need to be eliminated.

Keywords: territorial self-government, a municipality’s auxiliary unit, principle of subsidiarity, principle of independence, subjectivity, parish head, parish

Bibliografia:

Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017
Bandarzewski K., Uczestniczenie jednostek pomocniczych gmin w postępowaniach sądowych i administracyjnych [w:] K. Bandarzewski (i in.), Jednostki pomocnicze gminy, Kraków 2002
Bidziński M., Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze gmin [w:] Prawo samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa 2013
Błażejczyk M., Jurcewicz A., Kozłowska B., Stróżczyk K., Samorząd mieszkańców wsi w systemie samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 1990/3
Chmielnicki P., Jednostki pomocnicze w gminie [w:] Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej. Komentarz, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012
Chmielnicki P., Ustrój i organizacja jednostek pomocniczych gminy [w:] K. Bandarzewski (i in.), Jednostki pomocnicze gminy, Kraków 2002
Czechowski P., Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem. Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1994
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016
Fleszer D., Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016/1
Jaworska-Dębska B., Komentarz do art. 35 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Jaworska-Dębska B., Komentarz do art. 36 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Kisiel W., Zagadnienia ogólne [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006
Niewiadomski Z., Niczyporuk J., Organizacja samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny – zagadnienia prawne i administracyjne, red. Z. Niewiadomski, A. Piekara, Warszawa 1998
Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006
Ostrowska A., Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2018
Stewart J., Greenwood R., Cel i charakter samorządu terytorialnego [w:] Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji bezpośredniej, red. P. Swianiewicz, Warszawa 1997
Trykozko R., Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy, Warszawa 2014
Ustawa, która uwalnia społeczną energię, http://www.kss.org.pl/2-uncategorised/361-ustawa-ktora-uwalnia-spoleczna-energie (dostęp 20.06.2019 r.)


Dorota Szlenk-Dziubek
jest kierownikiem zespołu Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
nr ORCID: 0000–0003–3052–3489

Ewelina Cienkosz
jest planistą w zespole Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
nr ORCID: 0000–0002–0347–8603

Magdalena Miśkowiec
jest doktorantką w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
nr ORCID: 0000–0002–1657–7256

Piotr Ogórek
jest planistą w zespole Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
nr ORCID: 0000–0001–7944–6168

Bartłomiej Sroka
jest planistą w zespole Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
nr ORCID: 0000–0001–6910–3073

Paweł Zarębski
jest planistą w zespole Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów
e-mail: [email protected]

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w 2015 r.

Celem badania zawartego w niniejszym artykule jest poznanie problematyki poruszanej w rozstrzygnięciach nadzorczych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych województwach, w 2015 roku. Rozstrzygnięcia wojewodów analizowano, korzystając z Dzienników Urzędowych Województw. Badaniem objęto 521 rozstrzygnięć nadzorczych. W toku analizy wyodrębniono sześć podstawowych grup problemowych: procedura i dokumentacja prac planistycznych oraz naruszenie kompetencji organów, środowisko przyrodnicze, ochrona dóbr kultury, rozwiązania komunikacyjne, infrastruktura techniczna, rysunek planu i zastosowana grafika. Uzyskane wyniki pozwalają na rozpoznanie najczęściej występujących przyczyn stwierdzenia nieważności dokumentów planistycznych. Uzyskane materiały mogą posłużyć poprawie warsztatu planistycznego. Artykuł przedstawia dane pozyskane przez Krajowy
Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (dawniej IRM) na potrzeby przygotowania ekspertyzy dotyczącej rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w zakresie planowania przestrzennego w ramach doradztwa merytorycznego w zakresie planowania, zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji i ochrony krajobrazu dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Słowa kluczowe: rozstrzygnięcie nadzorcze, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchylenie planu miejscowego, postępowanie nadzorcze

Dorota Szlenk-Dziubek
is a head of the Department of Spatial Planning and Transport in the Institute of Urban and Regional Development in Krakow

Ewelina Cienkosz
is an urban planner in the Department of Spatial Planning and Transport in the Institute of Urban and Regional Development in Krakow

Magdalena Miśkowiec
is a PhD student in the Institute of Geography and Spatial Management in the Jagiellonian University in Krakow

Piotr Ogórek
is an urban planner in the Department of Spatial Planning and Transport in the Institute of Urban and Regional Development in Krakow

Bartłomiej Sroka
is an urban planner in the Department of Spatial Planning and Transport in the Institute of Urban and Regional Development in Krakow

Paweł Zarębski
is an urban planner in the Department of Spatial Planning and Transport in the Institute of Urban and Regional Development in Krakow

Supervisory decisions of voivods in land use plans in 2015

The objective of this article is to present the issues raised in supervisory decisions regarding land use plans in individual voivodships in 2015. The decisions of voivods were analysed using the Official Journals of the Voivodships. The study encompassed 521 supervisory decisions. The analysis identified six fundamental groups of problems: the procedure and documentation of planning works, as well as the breach of the powers of the authorities, the natural environment, protection of cultural items, transport solutions, the technical infrastructure, the plan drawing and the graphics used. The results obtained enable the identification of the most frequent causes of cancelling planning documents. The materials obtained can be used to improve planning skills. The article presents data obtained by the National Institute of Spatial Policy and Housing (formerly IRM) for the preparation of an expert opinion on the supervisory decisions of the voivods on spatial planning within the framework of substantive advisory services in planning, spatial development, revitalization and landscape protection for the Ministry of Infrastructure and Construction.

Keywordssupervisory decision, land use plan, cancellation of the land use plan, supervisory procedure


Bibliografia:

Dolnicki B., Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/3

Kamiński M., Koncepcja nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2007/5

Kotulski M., Nadzór wobec planowania przestrzennego w gminie, „Administracja” 2012/2

Kowalik J., Kontrola legalności uchwałodawczej działalności rady gminy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2013/1

Kwaśniak P., Mechanizmy demokratyzacji w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego, „Zeszyty Naukowe WSEI. Administracja” 2012/1

Lemańska J., Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?, „Samorząd Terytorialny” 2017/5

Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 171 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014

Snopko J., Uprawnienia nadzorcze wojewody a samodzielność samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2014/2

Sozański J., Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015/2

Szewczyk E., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową, „Studia Lubuskie” 2012/8

Wincenciak M., Komentarz do art. 28 [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2016

Żelasko-Makowska E., Prawomocność a wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i regionalnej izby obrachunkowej, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2014/2


prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
jest kierownikiem Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radcą prawnym
nr ORCID0000–0001–7167–9151

dr hab. Anna Wierzbica
jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radcą prawnym
nr ORCID0000–0003–2359–0333

Dopuszczalność uczestnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w organach spółki prawa handlowego

Katalog tzw. ograniczeń antykorupcyjnych jest niezwykle rozbudowany w szczególności w odniesieniu do wójtów (burmistrzów i prezydentów miast). W demokratycznym państwie prawa nie budzi wątpliwości potrzeba istnienia mechanizmów prawnych zwalczających zachowania korupcyjne mogące się pojawić w związku z wykonywaniem funkcji publicznej. Skoro jednak przepisy antykorupcyjne ze swej istoty reglamentują konstytucyjnie gwarantowane swobody, to regulacje te muszą być możliwie precyzyjne. Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania tego, jak niejednoznaczne są przepisy normujące zakaz bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz jak rozbieżne w konkluzjach mogą być wykładnie tychże regulacji prawnych.

Słowa kluczowe: ograniczenia antykorupcyjne, mandat wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wygaśnięcie mandatu, gminna osoba prawna, spółka prawa handlowego

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
is the manager of the Seat of Territorial Self-Government Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, legal counsel
nr ORCID0000–0001–7167–9151

dr hab. Anna Wierzbica
is an extraordinary professor at the Seat of Territorial Self-Government Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, legal counsel
nr ORCID0000–0003–2359–0333

Admissibility of a mayor being in the governing bodies of a commercial law company

The list of so-called anticorruption restrictions is extremely developed, especially with respect to mayors. In a democratic state governed by the rule of law, the need for the existence of legal mechanisms combating corruptive behaviour that can appear in connection with holding a public offi ce does not give rise to any doubts. However, since the anticorruption regulations essentially ration constitutionally guaranteed freedoms, these regulations need to be as precise as possible. This article is an attempt to demonstrate how ambiguous the provisions governing the prohibition of a mayor from being a member of a management board, supervisory board or audit committee of a commercial law company are and how divergent the conclusions can be to the interpretations of these legal regulations.

Keywords: anticorruption restrictions, a mayor’s mandate, expiry of the mandate, municipal legal person, commercial law company

Bibliografia:

Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawnie konstytucyjnym, Warszawa 2005
Pyziak-Szafnicka M., Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych i organach gminy, „Samorząd Terytorialny” 1997/6
Rzetecka-Gil A., Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym, LEX 2015
Święch K., Kozłowski K., Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2003/12
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010
Wierzbica A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2017


Martyna Pawłowska
jest adwokatem, doktorantką w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle zasady nullum crimen sine lege

Z zasady nullum crimen sine lege wyprowadza się trzy postulaty – typizacji czynów zabronionych tylko przez ustawę, maksymalnej określoności tworzonych typów, zakazu stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy. Postulaty te powinny stanowić wzorzec według którego konstruuje się wszystkie reżimy odpowiedzialności o charakterze penalnym, w tym również odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W niniejszym opracowaniu nakreślę problematykę zasady określoności czynu w odniesieniu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zbadam, czy zasada ta została przełożona na treść poszczególnych norm, czy też pozostała jedynie niewcieloną w życie deklaracją wartości.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nullum crimen sine lege

Martyna Pawłowska
is an advocate, a PhD sudent at the Chair of Criminal Law at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań

Liability for a breach of public finance discipline in the light of the principle of nullum crimen sine lege

Three postulates can be inferred from the principle of nullum crimen sine lege – typification of prohibited acts only by statute, maximum specifics of the types created and the prohibition of the use of analogy and an extending interpretation to the detriment of the perpetrator. These postulates should constitute a model according to which all regimes of criminal liability are constructed, including a system of liability for a breach of public finance discipline. In this article, the author outlines the issue of the principle of specificity of an act with regard to liability for a breach of public finance discipline and examines whether this principle has been translated into the content of individual norms or whether it has remained purely a declaration of value that has not been implemented.

Keywords: liability for a breach of public finance discipline, nullum crimen sine lege


Bibliografia:

Bolek T., Komentarz do art. 19 [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012
Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2010
Czyżak Mariusz, Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2011/6, s. 11–19.
Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995
Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016
Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012
Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 19 [w:] L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012
Robaczyński W., Komentarz do art. 19 [w:] Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Legalis 2017
Sarnecki P., Komentarz do art. 42 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Art. 30–86, red. L. Garlicki, Warszawa 2016
System Prawa Karnego, red. L.K. Paprzycki, A. Marek, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001


Łukasz Kierznowski
jest asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zajmuje się w szczególności prawem oświatowym oraz prawem szkolnictwa wyższego i nauki
nr ORCID: 0000–0001–5319–9330

Konsekwencje ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla stypendiów przyznawanych studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa katalog świadczeń o charakterze stypendialnym, o które mogą się ubiegać studenci i doktoranci. Wzorem poprzedniego stanu prawnego znalazły się w nim także stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł przedstawia najistotniejsze konsekwencje nowych przepisów dla przyznawania stypendiów przez jednostki samorządu terytorialnego. W artykule dokonano krytycznej analizy nowych regulacji i ich potencjalnych skutków.

Słowa kluczowestypendia jednostek samorządu terytorialnego, szkolnictwo wyższe, studenci, doktoranci

Łukasz Kierznowski
is a teaching assistant, Department of Administrative Law of the Faculty of Law at the University of Białystok; his scientific interests focus on educational law
nr ORCID: 0000–0001–5319–9330

The consequences of the Act on Higher Education and Science for scholarships awarded to students and PhD candidates by territorial self-government units

The new Act on Higher Education and Science specifies a list of scholarship-like grants that may be applied for by students and PhD candidates. Just as in the previous legal situation, it also includes scholarships awarded by territorial self-government units. The article presents the most important consequences of the new provisions regarding the award of scholarships by territorial self-government units. It also contains a critical analysis of the new regulations and their potential results.

Keywords: scholarships awarded by territorial self-government units, higher education, students, PhD candidates


Bibliografia:

Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, red. K.W. Baran, Warszawa 2015
Budnik A., Współdziałanie szkół wyższych z samorządem terytorialnym w Polsce i w Anglii [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014
Czarnow S., Uwagi o aspektach prawnych stypendiów motywacyjnych dla uczniów, „Samorząd Terytorialny” 2015/10
Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015
Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013
Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019
Kaczkowski W., Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia dla uczniów i studentów?, „Finanse Komunalne” 2008/12
Kierznowski Ł., Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198–216 oraz 259–264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Warszawa 2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, cz. 1, Warszawa 2019, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-systemie-
-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1–20190218.pdf (dostęp: 28.08.2019 r.)
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Stec, P. Chmielnicki, Warszawa 2018
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Watchdog.edu.pl – działania nadzorcze nad dystrybucją bezzwrotnej pomocy publicznej dla studentów i doktorantów, red. T. Lewiński, Warszawa 2011


dr Marcin Wojciel
jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
nr ORCID 0000–0001–7314–0563

Wojciech Kańczuga
jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Wstępna analiza zmian w indywidualnym wskaźniku spłaty zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2020–2025

Celem artykułu jest ocena wpływu zmiany sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego na możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań przez te jednostki. Zmiany wynikające ze znowelizowanej 14.12.2018 r. ustawy o finansach publicznych badane są przy użyciu metody wyrażania tzw. buforu (mianem tym określa się zapas, jaki poszczególne jednostki mają pomiędzy planowanym a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty) w formie ilorazów maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika przez planowany wskaźnik spłaty. Przeprowadzone badanie ma przede wszystkim charakter aplikacyjny.
Dane do analizy pochodzą z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawionych Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Wyniki analizy wskazują, że mimo prognozowanego przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy generalnego wzrostu możliwości obsługi zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego, rośnie także liczba jednostek, w których te możliwości maleją i według prognoz w roku 2025 osiągnie niemal 30% ogółu jednostek w województwie dolnośląskim. Ograniczenie możliwości dalszego zaciągania zobowiązań przez te jednostki może negatywnie wpłynąć np. na rozwój infrastruktury w tych jednostkach.

 

Słowa kluczowe: finanse samorządów, zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, limitowanie zadłużenia

 


dr Marcin Wojciel
is an assistant professor at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław
nr ORCID 0000–0001–7314–0563

Wojciech Kańczuga
is the Deputy Head of the Information, Analyses and Training Department at the Regional Chamber of Audit in Wrocław

Preliminary analysis of changes in the individual debt repayment index using the example of territorial self-government units from the territory of the Dolnośląskie Voivodship in 2020–2025

The objective of the article is to assess the impact of change on the method of calculating the individual debt index of territorial self-government entities from the Dolnośląskie Voivodship on the ability of these units to assume and repay liabilities. The changes arising from the Public Finance Act amended on 14 December 2018 are analysed with the use of the method of expressing the so-called buffer (this term is used to define the margin that individual units have between the planned and acceptable repayment index) in the form of the quotients of the maximum acceptable index through the planned repayment index. The data comes from the long-term financial forecasts of territorial self-government units presented to the Regional Chamber of Audit in Wrocław. The results of the analysis indicate that, despite the forecast of the Ministry of Finance in the justification to the amendment to the Act on the general increase in the ability of territorial self-government units to service debt, the number of units in which these capabilities are declining is also increasing. In 2025, they are expected to constitute almost 30% of the total number of units in the Dolnośląskie Voivodship.

 

Keywords: debt repayment index, Public Finance Act, long-term financial forecasts

 

Bibliografia:

Hoffmann M., Zieliński J., Konsekwencje zmian wskaźników zadłużenia, „Wspólnota” 2019/3
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Druk nr 2787 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2787 (dostęp 9.08.2019)


dr Anna Kiełczawa
jest adwokatem; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła również studia lingwistyczne (język niemiecki i język francuski) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, a także uzyskałatytuł magistra prawa Uniwersytetu w Poitiers, ze specjalizacją francuskie prawo handlowe

Reforma samorządu terytorialnego we Francji

Artykuł przedstawia najnowsze reformy administracji we Francji. Na wstępie wskazano pierwsze historyczne próby reform od prezydentury Ch. de Gaulle’a po nowelizację Konstytucji w 2003 r. Omówiono ustawę o nowej organizacji terytorialnej Republiki (2010) powołującą metropolię oraz ustawę MAPTAM (2014) wzmacniającą regiony i współpracę międzygminną. Dalej artykuł omawia zredukowanie liczby regionów przez ustawę o delimitacji regionów (2015) oraz analizuje ustawę NOTRe (2015) ograniczającą rolę departamentu i dzielącą na nowo kompetencje pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Słowa kluczowe: administracja, Francja, reforma, metropolia, region, departament

 

dr Anna Kiełczawa
is an advocate; she defended her doctorate thesis at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; she has also graduated in linguistic studies (German and French) at the Institute of Applied Linguistics of the University of Warsaw and holds the title of Master of Law of the University of Poitiers, specializing in French commercial law

Territorial self-government reform in France

The article presents the latest reforms of the French administration. The introduction presents the fi rst historical attempts to conduct reforms from Charles de Gaulle’s presidency to the amendment of the Constitution in 2003. It discusses the Act on the new territorial organization of the Republic (2010) establishing a metropolis and the MAPTAM Act (2014) strengthening regions and inter-municipal cooperation. Next, the article discusses the reduction in the number of regions by the Act on the delimitation of regions (2015) and analyses the NOTRe Act (2015) reducing the role of the department and dividing the responsibilities once again among the territorial self-government units.

 

Keywords: administration, France, reform, metropolis, region, department

 

Bibliografia:

Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014


dr hab. Przemysław Szustakiewicz
jest profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
nr ORCID: 0000–0001–9102–9308

Przesłanki skuteczności złożenia wniosku o udostepnienie informacji publicznej za pomocą poczty elektronicznej
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2017 r. (I OSK 2671/16)

Praktyka stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej dopuszcza możliwość składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na mail zwykły wskazany jako skrzynka do korespondencji na stronie internetowej organu władzy publicznej. Takie rozwiązanie, co podkreślono w komentowanym orzeczeniu, nie oznacza, że wnioskodawca może wysłać wniosek o udostępnienie informacji na jaki chce adres poczty elektronicznej prowadzonej przez organ. Wysłanie wniosku na adres, który nie jest podany jako skrzynka odbiorcza organu jest nieprawidłowe, a organowi nie można w takim wypadku przypisać bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Jolanta Rajewska, sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (sprawozdawca), sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak

Skarżący jako podmiot wnioskujący o informację publiczną powinien był wykazać, że wysłał wniosek o informację publiczną przez potwierdzenie jego doręczenia organowi.

 

Słowa kluczowe: ustawa o dostępie do informacji publicznej, bezczynność w zakresie udostępnienia informacji, wniosek o udzielnie informacji publicznej, skarga na bezczynność organu administracji publicznej

 

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
is an extraordinary professor, head of the Department of Administrative Law at the Faculty of Law and Administration of the Łazarski University
nr ORCID: 0000–0001–9102–9308

Premises for the submission of a request to provide public information via e-mail to be effective
Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 26 April 2017 (I OSK 2671/16)

The practice of applying the Act on Access to Public Information admits the possibility of submitting a request for access to public information by an ordinary e-mail specified as a mailbox for correspondence in the public authority’s website. It was highlighted in the judgment in question that such a solution does not mean that the applicant can send a request to provide information to any e-mail address operated by the authority that he wants. It is incorrect to send a request to an address that is not specified as the authority’s mailbox and in such a case the inaction with regard to the provision of public information cannot be attributed to the authority.

 

Keywords: Act on Access to Public Information, inaction in the disclosure of information, request to provide public information, complaint about the inaction of a body of public administration

 

Bibliografia:

Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008
Celarek K., Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Ulasiewicz M.I., Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej, Łódź 2017
Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009


dr Paweł Zaborniak
jest doktorem nauk prawnych, sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Udział stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lutego 2018 r. (II OSK 1157/17)

W glosie poruszono kwestie związane z udziałem stowarzyszeń zwykłych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Krytycznie oceniono stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące braku możliwości reprezentowania stowarzyszenia przez jego przedstawiciela. Niezbędną analizą objęto stan prawny obowiązujący sąd odwoławczy w dacie wyrokowania oraz zmiany jakie wprowadzono do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach po 20.05.2016 r. Autor sformułował określone wnioski względem sposobu wykładni znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, dotyczące zakresu reprezentacji stowarzyszeń zwykłych przez zarząd lub przedstawiciela.

Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Jerzy Stelmasiak (sprawozdawca), sędzia NSA Zdzisław Kostka, sędzia delegowany WSA Izabela Bąk-Marciniak.

1. Stowarzyszeniu zwykłemu przysługuje zdolność sądowa jako organizacji społecznej, jednak legitymację procesową, a zatem zdolność do czynności procesowych posiadają jedynie wszyscy członkowie tego stowarzyszenia. Oznacza to, że przedstawiciel wskazany w regulaminie może reprezentować stowarzyszenie zwykłe, jeżeli pozostali członkowie stowarzyszenia upoważnią go do tego w należytej formie prawnej.
2. Właściwym dokumentem, z którego wynika upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez stowarzyszenie zwykłe, jest dokument podpisany przez wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego. Źródłem takiego upoważnienia nie można natomiast uznać regulaminu, jako dokumentu statuującego tylko powstanie stowarzyszenia zwykłego.

 

Słowa kluczowe: zdolność sądowa, zdolność procesowa, stowarzyszenie zwykłe, sąd administracyjny

 

dr Paweł Zaborniak
is a doctor of legal studies, a judge of the Voivodship Administrative court in Rzeszów

Participation of an ordinary association in administrative court proceedings
Critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 12 February 2018
(II OSK 1157/17)

The commentary addresses issues related to the involvement of ordinary associations in administrative court proceedings. The position of the Supreme Administrative Court regarding the inability of a representative to represent an association was assessed critically. The necessary analysis encompassed the legal situation which the court of appeal is obliged to apply and the changes that were introduced into the Law on Associations after 20 May 2016 were analysed. The author formulated specific conclusions regarding the method of interpreting the amended provisions of the Law on Associations regarding the scope of representation of ordinary associations by the management board or a representative.

 

Keywords: right of action, right to appear in court, ordinary association, administrative court

 

Bibliografia:

Grossman T., Piątek W., Zdolność sądowa i procesowa stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/3, s. 78–81
Hadrowicz E., Nowa konstrukcja stowarzyszenia zwykłego w świetle zmian legislacyjnych. Próba dyferencjacji – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2016/18, s. 973
Pinior P. , Zasady reprezentacji stowarzyszenia zwykłego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/6, s. 7
Suski P., Sytuacja prawna stowarzyszeń po zmianach dokonanych ustawą z 25.09.2015 r., „Przegląd Sądowy” 2017/1, s. 27

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top