Prawo01 czerwca, 2021

Samorząd Terytorialny 6/2021

Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
jest kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radcą prawnym.
ORCID: 0000-0002-8790-2407

Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Obecnie funkcjonuje zupełnie nowe i jakościowo, i normatywnie rozwiązanie kwestii warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. Zdaniem autora artykułu trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca dąży przede wszystkim do zdyscyplinowania przedsiębiorstw wodociągowo--kanalizacyjnych. Jednak wbrew temu zamiarowi duży nacisk kładzie na inicjatywę podmiotu starającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci, a co więcej – przerzuca na niego kwestię odpowiedzialności za treść wniosku i żądanie przyłączenia. Ustawa nie pełni funkcji kompleksowej regulacji w tym znaczeniu, że nadal pewne kwestie będą normowane w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dostrzegalne jest także dążenie do pewnej proceduralizacji wydawania tych warunków, co należy uznać za zjawisko niepokojące, zmierzające do uczynienia z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego organu administracji publicznej, przynajmniej w ujęciu procesowym.

Słowa kluczowe: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, przyłączenie do sieci

Prof. Dr. Hab. Bartosz Rakoczy
is head of the Chair of Environmental Law and Public Economic Law at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in Poland, legal counsel.
ORCID: 0000-0002-8790-2407

Conditions for connecting real property to the network in the light of Article 19a of the Act on the collective supply of water and the collective disposal of sewage

It is reasonably noticeable that we are dealing with a completely new solution, both in terms of quality and the normative aspects, to the matter of the conditions for connecting properties to the network. It is difficult not to get the impression that the primary objective of the lawmakers is to discipline the water supply and sewage companies. However, despite this intention, it places a great deal of emphasis on the initiative of the entity seeking to connect a property to the network and furthermore, shifts responsibility for the content of the application and the request for connection to the grid onto that entity. The Act does not fulfil the function of a comprehensive regulation in the sense that certain issues will continue to be regulated in the rules on the supply of water and the disposal of sewage. The tendency towards a certain proceduralization of issuing these terms and conditions is also noticeable and should be considered a worrying phenomenon intended to turn the water supply and sewage company into a body of public administration, at least in procedural terms.

Keywords: supply of water, disposal of sewage, connection to the network

Bibliografia / References
Brynczak B., Ubysz K., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015
Dziadkiewicz B., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Komentarz do przepisów, umowy, taryfy, regulaminy, orzecznictwo, Warszawa 2011
Gałabuda G., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin, odbiorców usług, Zielona Góra 2003
Kafar D., Kornecka A., Kornecki J., Szocik K., Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach, Warszawa 2020
Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, red. B. Wierzbowski, Bydgoszcz 2006
Krzyszczak M., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyków z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów, Warszawa 2005
Palarz H., Prawa i obowiązki stron oraz warunki umów w nowym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, „Samorząd Terytorialny” 2018/5
Palarz H., Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne, Warszawa 2015
Palarz H., Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017
Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2020
Rakoczy B., Regulaminy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, Warszawa 2008
Rakoczy B., Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2007
Rakoczy B., Wpływ aktów prawa miejscowego na wolność działalności gospodarczej na przykładzie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, „Samorząd Terytorialny” 2016/12
Rakoczy B., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Bydgoszcz 2012
Rozwadowska-Palarz A., Palarz H., Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gdańsk 2002
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, red. J. Rotko, Warszawa 2011
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, red. M. Pawełczyk, Warszawa 2014
Wiśniewski J., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem, Bydgoszcz 2001
Woryna K., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poradnik odbiorcy, Warszawa 2003

Łukasz Ciszewski
jest radcą prawnym.
ORCID: 0000-0001-9315-388X
Mateusz Faron
jest radcą prawnym
ORCID: 0000-0002-6734-1016

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego


Kompetencja do weryfikacji i zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, która przysługuje wyspecjalizowanemu organowi regulacyjnemu, jest realizowana jest w formie decyzji administracyjnej. Jednocześnie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera mechanizm chroniący przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przed bezczynnością organu regulacyjnego. Jeżeli organ w terminie 45 dni od złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku nie wyda decyzji, taryfy wchodzą w życie automatycznie (z mocy prawa) w terminie określonym w ustawie. W artykule autorzy zwracają uwagę, że przedmiotowa regulacja budzi istotne wątpliwości interpretacyjne, dotyczące zarówno charakteru postępowania taryfowego jako sprawy milcząco załatwianej, jak i określenia zasad obliczania 45-dniowego terminu wyznaczonego organowi na wydanie decyzji.

Słowa kluczowe: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, taryfy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, organ regulacyjny, milczące załatwienie sprawy

Łukasz Ciszewski
is a legal counsel.
ORCID: 0000-0001-9315-388X
Mateusz Faron
is a legal counsel.
ORCID: 0000-0002-6734-1016

Entry into force through the law on tariffs for the collective supply of water or collective disposal of sewage in connection with the inactivity of the regulatory authority


The powers to verify and approve water supply and sewage tariffs, which are vested in a specialized regulatory authority, are exercised in the form of an administrative decision. Simultaneously, the Act on the collective supply of water and the collective disposal of sewage contains a mechanism protecting water supply and sewage companies from inactivity of the regulatory authority. If the authority does not issue a decision within 45 days of the date of submission of an application by the enterprise, the tariffs enter into force automatically (by law) on the date specified in the Act. In the article, the authors point out that the regulation in question raises significant interpretative doubts regarding both the nature of the tariff proceedings as a tacitly settled case and the determination of the principles of calculating the 45-day deadline set for the authority to issue a decision.

Keywords:
collective supply of water and collective disposal of sewage, tariffs, water supply and sewage company, regulatory authority, tacit handling of a case

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020
Białek M., Grabarczyk T., Hawro M., Michalski P., Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków, Warszawa 2019
Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017
Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017
Kmieciak Z., Komentarz do art. 122a [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Warszawa 2019
Kmieciak Z., Milczące załatwienie sprawy a prawo do odwołania i skargi do sądu administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2018/9
Kraczkowski A., Komentarz do art. 35 k.p.a. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2020
Piecha J., Komentarz do art. 122a [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2020
Romańska M., Komentarz do art. 64 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019
Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX 2021
Wyszomirski Ł., Komentarz do art. 122a [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Legalis 2020

dr hab. Kazimierz Bandarzewski
jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
ORCID: 0000-0002-8783-8820

Inwestycja obejmująca zbiornik na wody opadowe w świetle przepisów Prawa budowlanego


Zbiorniki na wody opadowe coraz częściej są montowane lub budowane przez inwestorów. Pozwalają one na gromadzenie deszczówki, czym nie tylko ograniczają zużycie wody do picia, ale i zabezpieczają przed niekorzystnym oddziaływaniem samych wód opadowych. Możliwości wykorzystania zgromadzonych w takich zbiornikach wód jest wiele, a ponadto działania administracji publicznej oraz związane z tym instrumenty finansowe zmierzają do zachęcania do ich gromadzenia. Tym samym wydaje się oczywiste, że także obowiązujące prawo powinno ułatwiać realizację takich inwestycji. Tak jednak nie jest. Co do zasady sama inwestycja polegająca na zamontowaniu lub wybudowaniu takiego zbiornika nie została przez ustawodawcę zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samym zrealizowanie takiej inwestycji w warunkach tzw. samowoli budowlanej naraża inwestora na wszczęcie wobec niego postępowania naprawczego. Stan ten jest trudny do zaakceptowania, ponieważ ustawodawca zwolnił z reglamentacji prawnej poprzedzającej proces inwestycyjny wybudowanie nie tylko oczka wodnego lub basenu przydomowego, ale także – do pewnej objętości – zbiorników na ścieki, nieczystości lub nawet zbiorniki na paliwa. W związku z tym postuluje się dokonanie jak najszybszej nowelizacji przepisów Prawa budowlanego tak, aby także budowa lub montowanie zbiorników na wody opadowe było zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Słowa kluczowe: zbiornik na wody opadowe, oczko wodne, samowola budowlana, urządzenie budowlane, pozwolenie na budowę, postępowanie naprawcze

Dr hab. Kazimierz Bandarzewski
is an assistant professor at the Department of Local Government Law at the Jagiellonian University in Kraków in Poland.
ORCID: 0000-0002-8783-8820

An investment project involving a rainwater storage tank in the light of the provisions of the Construction Law

Rainwater tanks are increasingly frequently installed or built by investors. They enable the collection of rainwater, which not only reduces the consumption of drinking water, but also protects against the adverse effects of rainwater itself. There are many possibilities of using the water collected in such tanks and, furthermore, the actions of the public administration and the related financial instruments are intended to encourage their collection. Therefore, it would seem obvious that the applicable law should also facilitate making such investments. However, this is not the case. In principle, the mere investment project involving the installation or construction of such a tank has not been exempted by the lawmakers from the obligation to obtain building permission. Similarly, making such an investment on the conditions of a so-called unauthorized construction project exposes the investor to the initiation of remedial proceedings against him. This state of affairs is difficult to accept, as the lawmakers exempted the construction of not only a pond or a swimming pool from the legal regulations preceding the investment process, but also – up to a certain volume – septic tanks, waste water tanks or even fuel tanks. Therefore, it is proposed that the provisions of the Construction Law are amended as soon as possible so that the construction or installation of rainwater tanks is also exempted from the obligation to obtain building permission or to submit a notification.

Keywords: rainwater storage tank, pond, unauthorized construction, construction device, building permission, remedial proceedings

Bibliografia / References
Bojarski M., Warunki techniczne i usytuowanie budynków. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009
Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005
Prawo budowlane, red. A. Gliniecki, Warszawa 2016
Kapelusiak M., Oczko wodne – czy można odprowadzić do niego deszczówkę?, https://ladnydom.pl/budowa/1,108843,13138193,Oczko_wodne___czy_mozna_odprowadzic_do_niego_deszczowke_.html
Kostka Z., Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk 2004
Kwaśniewska A., Zbiornik na deszczówkę – jak go zbudować, by uzyskać dofinansowanie?, https://www.lex.pl/jak-zbudowac-zbiornik-na-deszczowke-by-uzyskac-dofinansowanie-od-1-lipca-2020,12842.html
Polskie nazwy geograficzne. Część IV, Oceny i morza. Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna. Główny Geodeta Kraju, red. I. Krauze-Tomczyk, J. Kondracki, Warszawa 1994
Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2020
Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006
Siegień J., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2003
Skowrońska M., Erozja wodna – zagrożenie dla jakości polskich gleb, https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/gleba/erozja-wodna-zagrozenie-dla-jakosci-polskich-gleb.html
Słownik języka polskiego. R–Z, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa 1996
Szuwalski P., Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, LEX 2020 
Zdanowska J., Oczko wodne do ogrodu: 10 kroków do sukcesu, https://ladnydom.pl/Ogrody/56,162390,18743991,oczko-wodne-10-krokow-do-sukcesu.html

Aleksandra Pinkas
jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: 0000-0003-1413-0730

Pomoc publiczna skierowana na rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce realizacją unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wyznaczony przez Unię Europejską w Europejskim Zielonym Ładzie cel osiągnięcia neutralności klimatyczno-energetycznej do 2050 r. zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzenia transformacji energetycznej ukierunkowanej na zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE). Wspomniany akt wskazuje na konieczność rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (offshore) jako technologii wiodącej, której udział w produkcji energii pozwoli możliwie najszybciej dokonać konwersji gospodarki na zeroemisyjną. Jednakże możliwość pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych warunkuje udzielenie wsparcia ze środków publicznych na budowę całej infrastruktury dostaw energii z offshore. Celem artykułu jest wykazanie, że osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej determinuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Teza ta zostanie poparta analizą aktów prawnych, których przyjęcie spowodowało połączenie wartości ochrony klimatu ze wzrostem udziału OZE. Będzie to punktem wyjścia do omówienia procedury udzielania pomocy publicznej wytwórcom energii z morskich farm wiatrowych w świetle nowo przyjętej polskiej ustawy szczególnej dla offshore.

Słowa kluczowe: pomoc publiczna, morska energetyka wiatrowa, neutralność klimatyczna, Europejski Zielony Ład, Europejskie prawo o klimacie

Aleksandra Pinkas
is a 5th year law student at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in Poland.
ORCID: 0000-0003-1413-0730

State aid intended to develop offshore wind energy in Poland as a way of achieving the EU climate neutrality objective by 2050

The European Union’s objective of achieving climate and energy neutrality by 2050 set out in the European Green Deal obligates Member States to conduct energy transformation in order to replace fossil fuels with renewable energy sources (RES). This act specifies the need to develop offshore wind energy as the leading technology, the share in energy production of which will enable the conversion of the economy to a zero carbon economy as quickly as possible. However, the ability to obtain energy from offshore wind farms is conditioned on the award of support from state funding for the construction of the whole offshore energy supply infrastructure. The objective of this article is to demonstrate that the development of offshore wind energy determines the achievement of climate neutrality by the EU. This argument will be supported by the analysis of the acts of law, the adoption of which has resulted in combining the values of climate protection with the increase in the share of RES. This will be a starting point for a discussion on the procedure of granting state aid to energy generators from offshore wind farms in the light of the newly adopted Polish Act which is specific to offshore.

Keywords: state aid, offshore wind energy, climate neutrality, European Green Deal, European climate law

Bibliografia / References
Biernat T., Soft law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, Kraków 2012
Cesarz M., Porządek prawny Unii Europejskiej, Wrocław 2014
Długosz T., Swora M., Walaszek-Pyzioł A., Włudyka T., Żurawik A., Szczególna regulacja działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8B, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018
Gieroń K., Efektywność energetyczna, Komentarz, LEX 2021
Kaznowski A., Stasiak M., Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, LEX 2018
Klimatyczne ABC, red. M. Budziszewska, A. Kardaś, Z. Bohdanowicz, Warszawa 2021
Marciniak K., Terytorium morskie Polski i jej władztwo nad strefami morskimi [w]: Polskie prawo stosunków międzynarodowych, red. Ł. Kułaga, C. Mik, Toruń 2018
Meder K., Bogusz J., Nieciuński J., Pietrzyk P., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw społecznych w świetle uregulowań unijnych, Warszawa 2014
Mędrzycki R., Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019/1
Młynarki T., Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI w. Energia – środowisko – klimat, Kraków 2017
Moskwik K., Nowakowski R., Pinkas A., Sienkiewicz M., Sroka P., Węgrzyn A., Gaz jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej w Polsce, Wrocław 2020
Muras Z., Wesołowski M., Komentarz do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, LEX 2018
Pietrzak A., Prawo przedsiębiorców, Komentarz, LEX 2019
Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LEX 2008
Rekomendacje do zmian legislacyjnych w zakresie przeprowadzenia transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej, red. J. Korczak, Instytut Rozwoju Terytorialnego 2021, maszynopis powielony
Stoczkiewicz M., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, LEX 2011
Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, LEX 2016
WindEurope, Wind energy in Europe, 2020 Statistics and the outlook for 2021–2025, Belgia 2021

Agata Lizak
jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, laureatką XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy.
ORCID: 0000-0002-0450-1828

Operat uzdrowiskowy. Analiza z perspektywy administracyjnoprawnej

Sporządzenie operatu uzdrowiskowego jest jednym z kluczowych etapów procedury ubiegania się przez gminę o nadanie statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Dokument ten stanowi podstawę wydania decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego został sporządzony, a ponadto jego treść musi być uwzględniona przez radę gminy w postanowieniach statutu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Przepisy dotyczące operatu uzdrowiskowego mogą jednak budzić wątpliwości, jeśli chodzi o jego zakres przedmiotowy, tryb sporządzania czy charakter prawny. Głównym celem artykułu jest zatem zidentyfikowanie luk prawnych oraz próba sformułowania postulatów de lege ferenda. W tym zakresie analizie poddano przepisy ustawy z 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Dodatkowo zestawiono operat uzdrowiskowy z dokumentami podobnego rodzaju, które występują w innych dziedzinach prawa administracyjnego.

Słowa kluczowe: operat uzdrowiskowy, uzdrowisko, obszar ochrony uzdrowiskowej, gmina uzdrowiskowa

Agata Lizak

is a PhD student at the Doctoral School of the University of Rzeszów in Poland, laureate of the 16th edition of the Professor Michał Kulesza Competition.
ORCID: 0000-0002-0450-1828

Spa planning report. Analysis from an administrative law perspective


The preparation of the spa’s planning report is one of the key stages in the procedure of a municipality applying for the status of a spa municipality or the status of a spa protection area. This document constitutes the basis for issuing a decision confirming the possibility of conducting spa treatment in the area for which it was prepared, and, furthermore, its content must be taken into account by the municipal council in the provisions of the spa’s or spa protection area’s statutes. However, the provisions regarding the spa planning report can give rise to doubts as to its scope, the procedure of preparing it or its legal nature. The main objective of the article is therefore to identify legal gaps and to try to formulate de lege ferenda postulates. The provisions of the Act on spa treatment, spas and spa protection areas as well as spa municipalities of 28 July 2005 were analysed in this respect. Additionally, the spa planning report was compared with documents of a similar type that appear in other areas of administrative law.

Keywords: spa valuation, spa, spa protection area, spa municipality

Bibliografia / References
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Toruń 2013
Dryglas D., Golba J., Stymulatory i bariery posiadania statusu uzdrowiska w Polsce i jego wpływ na rozwój turystyki uzdrowiskowej, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2018/1
Golba J., Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych – potrzeba zmian, „Samorząd Terytorialny” 2018/9
Jankowska P., Administracyjnoprawne ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej, „Studia Prawa Publicznego” 2014/8
Koniuszewska E., Pozycja ustrojowa i zadania komisji uzdrowiskowej [w:] Szczególny status gminy uzdrowiskowej: z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, red. E. Koniuszewska, Szczecin 2016
Korczak J., Gmina uzdrowiskowa w prawodawstwie polskim, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018/1, t. XVI
Potycz D., Gmina uzdrowiskowa jako przykład gminy o specjalnym statusie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/11
Prawo wodne. Zgoda wodnoprawna (art. 388 i in.). Komentarz, red. M. Tomaszewska, Legalis 2018
Śliwa J., Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, „Samorząd Terytorialny” 2015/9
Wróbel A. [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2021
Trzcińska D., Ochrona środowiska a status uzdrowiska w świetle prawa planowania przestrzennego, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018/1, t. XVI
Zyglewska T., Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, „Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2018/2, t. LXV

Aleksander Hyżorek
jest studentem IV roku prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.
ORCID: 0000-0003-0433-1643

W sprawie transmitowania i utrwalania przebiegu obrad komisji rady gminy. Uwagi w świetle konstytucyjnej zasady jawności działania instytucji publicznych

W artykule podjęto problem jawności działania prac komisji rady gminy przez pryzmat transmitowania i utrwalania przebiegu jej prac. Odnotowano, że skoro ustawodawca na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadził obowiązek transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu obrad rad gmin, to analogiczne rozwiązanie powinno zostać wprowadzone w odniesieniu do komisji rady gminy. Zważywszy na konstytucyjny charakter zasady jawności życia publicznego, informatyzację organów władzy publicznej, a także dostrzeganą przez ustawodawcę konieczność dywersyfikacji płaszczyzn jawności działania samorządów terytorialnych (czemu dano wyraz w powyższym akcie prawnym) należy postulować, aby taki obowiązek rozciągnąć również na działające w danej gminie komisje. Jednocześnie wskazano, że istnieje możliwość uregulowania omawianej materii w statucie danej gminy.

Słowa kluczowe: rada gminy, komisja rady gminy, jawność, transmisja obrad, postęp techniczny

Aleksander Hyżorek
is a fourth-year law student at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Poland.
ORCID: 0000-0003-0433-1643

Broadcasting and recording the proceedings from municipal council committee meetings. Comments in the light of the constitutional principle of openness of public institutions


The article addresses the problem of openness of the work of the municipal council committees from the point of view of the transmission and recording of their work. It was noted that, since the lawmakers introduced the obligation to broadcast and record the proceedings of the municipal council with audio and video recording equipment through the Act on the amendment of certain acts to increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public authorities of 11 January 2018, a similar solution should be introduced with regard to the municipal council committees. Given the constitutional nature of the principle of openness of public life, the computerization of bodies of public authority, as well as the awareness of the lawmakers of the need to diversify the areas of openness of territorial self-government operations (as expressed in the above Act), it should be postulated that such an obligation should also be extended to the committees operating in the given municipality. It is simultaneously pointed out that the matter in question can also be regulated in the given municipality’s statutes.

Keywords: municipal council, municipal council committee, openness, broadcasting of meetings, technical progress

Bibliografia / References
Augustyniak M., Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa 2012
Chmielnicki P., Komentarz do art. 21 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Dolnicki B., Komentarz do art. 11b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2017
Izdebski H., Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 14.05.2013 r., II SA/Ol 196/13, „Samorząd Terytorialny” 2014/1–2
Jóźwiak P., O prawnych możliwościach przeprowadzenia sesji rady gminy w trybie zdalnym, „Samorząd Terytorialny” 2020/6
Kisiel W., Komentarz do art. 3 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003
Martysz C., Komentarz do art. 21 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Misiejko A., Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, LEX 2020
Radziewicz P., Komentarz do art. 113 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019
Sitniewski P., Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2018
Sokolewicz W., Wojtyczek K., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016

dr Maja Biernacka
jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Organizacji i Instytucji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.
ORCID: 0000-0003-3808-8864

Recenzja książki Aleksandra Noworola, Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym, Warszawa 2020


Dr Maja Biernacka
is an assistant professor in the Department of Sociology of Organization and Institutions at the Institute of Sociology, University of Białystok in Poland.
ORCID: 0000-0003-3808-8864 

Book review by Aleksander Noworól, Hybridization of the management of territorial development, Warsaw 2020

dr Filip Geburczyk
jest adiunktem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
ORCID: 0000-0003-4477-3200

Możliwość wydania decyzji w formie dokumentu elektronicznego a zasada pisemności – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2020 r. (II OSK 908/20)

Zgodnie z zasadą pisemności wyrażoną w art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego. W omawianym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że powyższy przepis dopuszcza, by organ administracji załatwił sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego, a następnie doręczył stronie jego wydruk za pokwitowaniem przez operatora pocztowego. Użycie w przepisie spójnika „lub” powoduje bowiem, że w ramach jednego postępowania decyzja może zostać sporządzona równocześnie w dwóch prawnie równoważnych formach: dokumentu papierowego oraz dokumentu elektronicznego. Pogląd ten znajduje oparcie w wykładni tak językowej, jak i celowościowej powyższego przepisu, a ponadto ugruntowuje stanowisko, zgodnie z którym obowiązek zachowania formy pisemnej nie sprowadza się wyłącznie do konieczności utrwalania tekstu na papierze, ale także do utrwalania tekstu na nośniku elektronicznym umożliwiającym jego odtworzenie.

Słowa kluczowe: zasada pisemności, forma pisemna, forma dokumentu elektronicznego 

Dr Filip Geburczyk
is an assistant professor at the SWPS University of Humanities and Social Sciences in Poland.
ORCID: 0000-0003-4477-3200

Possibility of issuing a decision in the form of an electronic document and the principle of the written form – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 6 July 2020 (II OSK 908/20)

In accordance with the principle of the written form expressed in Article 14 of the Administrative Procedures Code, cases should be resolved in writing or in the form of an electronic document. In the judgment in question, the Supreme Administrative Court indicated that this provision enables the administrative body to settle a case by issuing an administrative decision in the form of an electronic document, after which its printout is served to the party by a postal operator with confirmation of receipt. The use of the conjunction ‘or’ in the provision results in the fact that, within one procedure, a decision may be prepared simultaneously in two legally equivalent forms: a paper document and an electronic document. This view is supported by both the linguistic and purposive interpretation of this provision, and reinforces the view that the obligation to observe the written form does not boil down exclusively to the need to record the text on paper, but also to the need to record the text on an electronic medium enabling its reproduction.

Keywords: principle of the written form, written form, form of an electronic document

Bibliografia / References
Bursztynowicz M., Sługocka M., Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Warszawa 2020
Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX 2021
Kwiatek B., Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2017
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2021
Sibiga G., Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Warszawa 2019
Suwaj R., Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne? Glosa do wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., I OSK 2174/17, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2020/2
Szpor G., Administracyjnoprawne problemy informatyzacji [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top