Samorząd Terytorialny
Prawo20 maja, 2022

Samorząd Terytorialny 5/2022

Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowymdr hab. Piotr Pietrasz
jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: https://orcid.org/000-003-0471-5110

Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym

W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach następuje doręczanie pism oraz wnoszenie podań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym, czyli od 5.10.2021 r. do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Analiza regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że zarówno w odniesieniu do doręczania pism, jak również w odniesieniu do wnoszenia podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności te, w okresie przejściowym, dokonywane powinny być na zasadach tożsamych z tymi, które obowiązywały przed 5.10.2021 r.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, postępowanie podatkowe, doręczenia elektroniczne

Dr Hab. Piotr Pietrasz 
is an assistant professor at the Faculty of Law of the University of Białystok, Poland. ORCID: https://orcid.org/000-003-0471-5110

Principles of serving correspondence and submitting applications electronically in tax proceedings being handled by a self-government tax authority in the so-called transitional period

The article attempts to answer the question on which rules apply to the service of correspondence and the filing of motions using electronic means of communication in tax proceedings conducted by a self-government tax authority in the so-called transitional period, namely from 5 October 2021 until the day preceding the date on which the obligation to apply the provisions of the Act on electronic service arises with regard to the service of correspondence using the public registered electronic delivery service or the public hybrid service. The analysis of the legal regulations leads to the conclusion that, in the transitional period, both in the case of the service of correspondence, as well as in the case of filing applications using means of electronic communication, these activities should be performed on the same principles as those that were applicable before 5 October 2021. 

Keywords: territorial self-government, tax proceedings, electronic service

Bibliografia / References
Łaszczyca G., Matan A., Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998
Sibiga G., Przesunięcie zmian w KPA na 5.10.2021 r. nie rozwiązuje wątpliwości prawnych i dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów przejściowych, Opinie, 28.06.2021 r., Legalis
Wilbrandt-Gotowicz M., Komentarz do art. 155 [w:] Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2021

dr Aleksander Hetko
jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, współpracownikiem Uczelni Łazarskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4831-2615
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski
jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9345-0013

Problematyka prawna komunalizacji nieruchomości na tle specyfiki gruntów miasta stołecznego Warszawy


Artykuł dotyczy problematyki skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych powstających na styku praw Miasta Stołecznego Warszawy i byłych właścicieli nieruchomości warszawskich spowodowanych powojennymi przekształceniami własnościowymi na obszarze stołecznej metropolii. W polskim porządku prawnym wciąż pozostają otwarte kwestie związane z reprywatyzacją mienia znacjonalizowanego lub wywłaszczonego przez powojenne władze komunistyczne. Autorzy artykułu zwracają uwagą na skomplikowaną i wielopłaszczyznową materię prawną z tym związaną. Na szczególną uwagę zasługiwać wydaje się związany ze zmianami ustrojowymi i upływem czasu paradoks sytuacji, w której znaleźli się następcy prawni byłych właścicieli nieruchomości warszawskich i konkurujące z nimi o te nieruchomości Miasto Stołeczne Warszawa. Upłynęło już ponad 70 lat od nacjonalizacji, a byli właściciele i ich następcy prawni coraz częściej przegrywają w staraniach o zwrot zagrabionych im nieruchomości i nie otrzymują w związku z tym żadnego odszkodowania, korzysta zaś na tym coraz bardziej miasto stołeczne Warszawa.

Słowa kluczowe: mienie komunalne, reprywatyzacja, komunalizacja, roszczenia dekretowe, odszkodowanie za wywłaszczenie

Dr Aleksander Hetko
is a doctor of legal studies, a legal counsel and an associate of the Lazarski University, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4831-2615
Dr Michał Możdżeń-Marcinkowski
is a doctor of legal studies, an attorney-at-law and a lecturer at the Faculty of Management at the University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9345-0013

Legal problems of the communalization of real property in the light of the specificity of the land of the Capital City of Warsaw

The article applies to the problem of complicated factual and legal states arising at the point where the rights of the Capital City of Warsaw meet with the rights of the former owners of Warsaw properties caused by post-war ownership transformations within the capital metropolis. There are still open questions in the Polish legal system related to the reprivatization of property that was nationalized or expropriated by the post-war communist authorities. The authors of the article draw attention to its complicated and multifaceted legal matter. It appears that particular attention should be paid to the paradox of the situation related to the changes in the political system and the passage of time, in which the legal successors of the former owners of Warsaw’s properties and the City of Warsaw that is competing with them for the properties have found themselves. More than 70 years have passed since nationalization, while the former owners and their legal successors are increasingly frequently losing in their efforts to obtain the return of the properties seized from them and are therefore not receiving any compensation, while the City of Warsaw is gaining increasingly more from this. 

Keywords: municipal property, reprivatization, communalization, decree claims, compensation for expropriation

Bibliografia / References
Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994
Celarek K., Nabywanie nieruchomości w trybie ustawy „komunalizacyjnej” – problemy prawne i praktyczne z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu gminnego [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016
Hetko A., Dekret Warszawski –wybrane aspekty systemowe, Warszawa 2012
Ignatowicz J., Mienie komunalne – zagadnienia podstawowe [w:] Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska ofiarowane Profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi, Katowice 1992
Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003
Kuliński M., Komunalizacja gruntów należących do przedsiębiorstw państwowych, „Nieruchomości” 2011/6
Lang W., Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962
Możdżeń-Marcinkowski M., Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003
Ostrowska A., Dotacje celowe z budżetu państwa nazadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014/2
Pessel R., Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalizacyjnych, Warszawa 2003
Pyziak-Szafnicka M., Nabycie i erozja mienia komunalnego, „Wspólnota” 1996/7
Pyziak-Szafnicka M., Uwagi na temat cywilnoprawnego i konstytucyjnego ujęcia własności jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1999/10
Skowrońska-Bocian E., Legitymacja bierna Skarbu Państwa w sprawach o naprawienie szkody wynikającej z wydania decyzji administracyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007/7
Stec M., Wokół pojęcia „mienie komunalne” [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk [i in.], Białystok 2012
Stefańska E., Decyzje o odmowie przyznania własności czasowej nieruchomości w trybie dekretu warszawskiego jako przykład patologii w funkcjonowaniu administracji [w:] Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Warszawa 2009
Strus Z., Grunty warszawskie, „Przegląd Sądowy” 2007/10

Stanisław Zakroczymski
jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6221-9521

Dekomunizacja nazw ulic w praktyce

Artykuł stanowi podsumowanie badań dotyczących przebiegu tzw. dekomunizacji nazw ulic i innych miejsc publicznych w latach 2017–2020. Analizom ilościowym i jakościowym poddano procedurę wydawania zarządzeń zastępczych, ich treść oraz proces ich kontroli sądowej. Z ustaleń wynikło, że zjawisko miało charakter powszechny (538 wydanych zarządzeń zastępczych). Jednocześnie tryb przeprowadzania dekomunizacji był zróżnicowany – o ile w większości województw miał charakter jednoznacznie konfrontacyjny, o tyle w niektórych stosowano konsultacje ze społecznością lokalną. Aż 23% zarządzeń zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych, które w zdecydowanej większości orzekały na korzyść organów jednostek samorządów terytorialnego. W orzecznictwie obficie powoływano się na standardy konstytucyjne i wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie dała się zauważyć istotna dysproporcja między udziałem skarg do sądów administracyjnych wywiedzionych przez miasta na prawach powiatu (zaskarżały jedną trzecią wydanych wobec nich zarządzeń) a tych wystosowanych przez mniejsze ośrodki.

Słowa kluczowe: dekomunizacja, zarządzenie zastępcze, sądownictwo administracyjne, wojewoda, nadzór nad samorządem terytorialnym
 
Stanisław Zakroczymski

is a doctoral student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6221-9521

Decommunization of street names in practice 

The article is a summary of the research on the course of the so-called decommunization of street names and other public places in 2017–2020. Quantitative and qualitative analyses were conducted of the procedure of issuing replacement orders, their content and the process of their judicial control. It arose from the findings that the phenomenon was widespread (538 replacement orders were issued). Simultaneously, the procedure of decommunization varied – while it was clearly confrontational in most voivodships, consultations with the local community were used in some of them. Appeals were filed with the administrative courts with respect to as many as 23% of the orders. The vast majority of these courts ruled in favour of the bodies of territorial self-government. Many of the rulings referred to the constitutional standards and the standards arising from the European Charter of Local Self-Government. Simultaneously, a significant disproportion was noticeable between the proportion of complaints to the administrative courts filed by cities with the rights of counties (they contested one third of the orders issued against them) and those filed by the smaller centres. 

Keywords: decommunization, replacement order, administrative judiciary, voivod, supervision over the territorial self-government

Bibliografia / References
Borówka K., Zarządzenie zastępcze wojewody, Warszawa 2018
Chlipała M., Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014/3
Izdebski H., Trzydzieści lat po restytucji samorządu – gdzie jesteśmy?, „Samorząd Terytorialny” 2020/3
Mączyński A., Podkowik J., Komentarz do art. 193 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016
Moreno A.-M., Forward [w:] Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, Madryt 2012
Sadurski W., Kryzys konstytucyjny w Polsce, Łódź 2020
Szlachetko K., Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2019/6
Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016

Renata Waśkiel
jest doktorantką w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4761-9698

Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego

Sposób uregulowania mechanizmu ochrony szczególnej radnego gminy budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii jest ustalenie, w jakich sytuacjach rada gminy legitymuje się uprawnieniem do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mandatariuszem. W orzecznictwie oraz w doktrynie funkcjonują w tej materii trzy przeciwstawne poglądy, spośród których każdy wywiera odmienny wpływ na sytuację prawną pracodawcy.
Celem artykułu jest zbadanie roli klauzul generalnych z art. 8 Kodeksu pracy w ochronie szczególnej radnego, a przy tym także w kształtowaniu uprawnień i obowiązków pracodawcy. Przedmiot opracowania stanowi ponadto próba odpowiedzi na pytanie o granice kompetencji rady gminy w sytuacji złożenia wniosku o uchylenie ochrony szczególnej radnego. Pod rozwagę poddany zostanie także zwrot niedookreślony „zdarzenie związane z wykonywaniem przez radnego mandatu” użyty w ustawie o samorządzie gminnym.

Słowa kluczowe:
nadużycie prawa podmiotowego, klauzule generalne, rozwiązanie stosunku pracy z radnym, zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego

Renata Waśkiel
is a doctoral student at the Department of Labour Law and Social Insurance at the Faculty of Law of the University of Białystok and an assistant judge at the Regional Court in Białystok, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4761-9698

Consent of the municipal council for dismissing a councillor in the light of the abuse of a personal right

The method of regulating the special mechanism of protection of a municipal councillor gives rise to numerous doubts in interpretation. One of the most problematic issues is the determination of the situations in which the municipal council has the right to refuse to agree to dismiss the mandatary. The case law and the legal doctrine have three opposing views on this matter, each of which has a different impact on the employer’s legal situation.
The objective of the article is to examine the role of the general clauses under Article 8 of the Labour Code with regard to the special protection of the councillor, as well as with regard to the employer’s rights and duties. The article is also an attempt to answer the question about the limits of competence of the municipal council if a motion is submitted to revoke the councillor’s special protection. The undefined phrase of ‘event related to the exercise of the mandate by the councillor’ which is used in the Act on the Municipal Self-Government is also considered.

Keywords: abuse of a personal right, general clauses, dismissal of a councillor, consent for dismissing a councillor, events related to the exercise of a mandate by the councilor

Bibliografia / References
Augustyniak M., Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań, Warszawa 2018
Biernat P., Kwaczyńska E., Ograniczenia antykorupcyjne radnych jednostek samorządu terytorialnego, „Rocznik Samorządowy” 2016/5
Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A.P., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013
Dral A., Konfliktogenności funkcji społecznych i obywatelskich jako przesłanka szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy [w:] A. Świątkowski, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1997–1998
Dral A., Szczególna ochrona stosunku pracy radnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992/7
Dral A., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje społeczne i obywatelskie – próba oceny obecnych rozwiązań i uwagi de lege ferenda, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996/11
Galicki J., Charakterystyka prawna mandatu radnego, Warszawa 2018
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Warszawa 2019
Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020
Majchrzak M., Rozwiązywanie stosunku pracy z członkami międzyzakładowej organizacji związkowej, 
„Monitor Prawa Pracy” 2008/4
Mędrala M., Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych, „Samorząd Terytorialny” 2016/1–2
Rzetecka-Gil A., Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008/11
Sobczyk A., Prawo pracy w świetle konstytucji RP, t. 2, Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Kraków 2013
Swianiewicz P., Portret radnego 2007, „Samorząd Terytorialny” 2008/4
Śliwka M., Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010/13
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011
Wengler L., Glosa do wyroku SN z 2 września 2003 r., I PK 338/02, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005/1–2
Wierzbica A., Rozwiązanie stosunku pracy radnego, „Samorząd Terytorialny” 2014/7–8
Wolak G., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych a klauzule generalne z art. 8 k.p., „Monitor Prawa Pracy” 2015/3
Wrocławska T., Szczególna pozycja posła-pracownika a interes pracodawcy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015/97
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010
Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998/3–4

Sara Pacholec
jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8433-8444
Piotr Solka
jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1592-5930

Realizacja konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii

Celem artykułu jest przedstawienie problemu realizacji konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii. Autorzy zbadali zgodność art. 15zzx tzw. ustawy covidowej z Konstytucją RP, w szczególności z art. 61 statuującym prawo dostępu do informacji publicznej. Ponadto odwołali się do uregulowań ustawy o samorządzie gminnym, dokonując wykładni art. 11b. Analizę normatywną uzupełniono przedstawieniem problemów praktycznych, z jakimi mierzą się organy samorządu terytorialnego, próbując respektować zasadę jawności. Co więcej, w artykule uwzględniono dane statystyczne zebrane na podstawie korespondencji z wojewodami i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dane te potwierdziły przypuszczenia autorów, że respektowanie prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych w okresie pandemii stało się prawdziwym wyzwaniem. Artykuł zwieńczono konkluzją, że obywatel w pandemicznym świecie musi stawić czoła nie tylko walce z pandemią, ale też domagać się respektowania swoich praw zawartych w Konstytucji RP. 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, zasada jawności, sesje rady gminy, wstęp na posiedzenia, COVID-19

Sara Pacholec
is a 4 th year law student at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University of Kraków, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8433-8444
Piotr Solka
is a 4 th year law student at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University of Kraków, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1592-5930

Exercising the constitutional right of access to meetings of collegial bodies of public authority established from general elections during the pandemic

The objective of the article is to present the problem of exercising the constitutional right of access to meetings of collegial bodies of public authority established from general elections during the pandemic. The authors examined the compliance of Article 15zzx of the so-called Covid Act with the Polish Constitution, in particular with Article 61 stipulating the right to access public information. Furthermore, they referred to the provisions of the Act on Municipal Self-Government, interpreting Article 11b. The normative analysis was supplemented with a presentation of the practical problems faced by territorial self-government bodies trying to respect the principle of openness. Additionally, the article contains statistical data collected on the basis of correspondence with voivods and the Ministry of the Interior and Administration. This data confirmed the assumptions of the authors that respecting the right to access the meetings of collegial bodies of public authority established from general elections during the pandemic has become a real challenge. The conclusion to the article is that, in a pandemic world, citizens have to face not only the battle against the pandemic, but must also demand that their rights contained in the Polish Constitution are respected.

Keywords: territorial self-government, principle of openness, sessions of the municipal council, access to meetings, Covid-19

Bibliografia / References
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Legalis 2021
Bandarzewski K., Szybkość i sprawność działania nie są najważniejsze, „Dziennik Gazeta Prawna” z 17.02.2021 r.
CBOS, Korzystanie z internetu, Komunikat z badań 2016/92
Fleszer D., Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2010/4
Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007
Jakubowski A., Komentarz do art. 11b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Legalis 2021
Jóźwiak P., O prawnych możliwościach przeprowadzenia sesji rady gminy w trybie zdalnym, „Samorząd Terytorialny” 2020/6
Kisiel W., Wprowadzenie [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005
Kmieciak Z., Stahl M., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2001/1–2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019
Kręcisz W., Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 grudnia 2014 r., II OSK 3070/14, ZNSA 2016/1
Krzemiński M., Hybrydowy stan nadzwyczajny, https://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-hybrydowy-stan-nadzwyczajny/
Kubicka-Żach K., Sesje rad w czasie COVID – czasem bez transmisji i jawności, https://www.prawo.pl/samorzad/sesje-rad-w-czasie-covid,504478.html
Martysz C., Komentarz do art. 11a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, 
Warszawa 2021
Misiejko A., Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, LEX 2020
Moll T., Komentarz do art. 20 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005
Sokolewicz W., Wojtyczek K., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Wild M., Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2021
Wlaźlak K., Komentarz do art. 11a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018
Złakowski Ł., Komentarz do art. 11b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Legalis 2021

dr inż. Dariusz Felcenloben
jest dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9819-8710

Wykładnia pojęcia gruntów ornych w rozumieniu przepisów ustalających zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie prawne dotyczące ustalenia znaczenia pojęcia gruntów ornych, zdefiniowanego w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zakres pojęciowy tej definicji został przyjęty w wyniku przeprowadzonej wykładni językowej i systemowej pozwalającej na doprecyzowanie rozumienia tej normy prawa z wykorzystaniem definicji legalnych wyrażeń określających to pojęcie, zawartych w innych aktach prawnych o charakterze dziedzinowym, a także ich rozumienia w języku potocznym oraz poglądów judykatury w tym zakresie. W zakończeniu zaprezentowane zostały wnioski natury ogólnej dotyczące zasad formułowania i sytuowania definicji legalnych na potrzeby prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

Słowa kluczowe: grunty orne, grunty rolne, ewidencja gruntów i budynków

Dr Inż. Dariusz Felcenloben
is the Director of the Geodesy, Cartography and Cadastre Department of the Kłodzko County Council, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9819-8710

Interpretation of the concept of arable land in the meaning of the provisions establishing the principles of keeping the register of land and buildings

The article presents the legal issue of determining the meaning of the concept of arable land defined in item 1 of annex 6 to the regulation on the register of land and buildings. The conceptual scope of this definition was adopted as a result of the linguistic and systemic interpretation enabling the clarification of the understanding of this legal norm with the use of definitions of legal expressions describing this concept, which have been formulated in other legal acts of a specific nature, as well as their understanding in everyday language and the views of the judiciary. General conclusions were formulated at the end regarding the principles of formulating and positioning legal definitions for the purpose of keeping the register of land and buildings. 

Keywords: arable land, agricultural land, register of land and buildings

Bibliografia / References
Bieluk J., Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008/2
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 2000
Słownik języka polskiego PWN, red L. Drabik, Warszawa 2011
Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1981

Adam Ostapski
jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9365-9415

Niedopuszczalność przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 4 marca 2020 r. (II SA/Rz 1481/19)

Glosa poświęcona jest zagadnieniu charakteru prawnego terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz kwestii dopuszczalności jego przywrócenia na podstawie przepisów art. 58–59 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Słowa kluczowe: instytucja przywrócenia terminu, charakter prawny terminu, termin materialnoprawny, dziecko niepełnosprawne

Dr Adam Ostapski
is a doctor of law, a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, author and co-author of many publications on law and administrative proceedings, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9365-9415

Inadmissibility of restoring a deadline for filing a claim to award a one-off benefit for the birth of a child diagnosed with a severe and irreversible handicap or incurable life-threatening disease in the prenatal period of the child’s development or at birth – critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 4 March 2020 (II SA/Rz 1481/19)

The commentary is devoted to the issue of the inadmissibility of restoring a deadline for filing a claim to award a one-off benefit for the birth of a child diagnosed with a severe and irreversible handicap or incurable life-threatening disease in the prenatal period of the child’s development or at birth, as well as the issue of the admissibility of its restoration on the basis of the provisions of Articles 58–59 of the Administrative Procedures Code. 

Keywords: the institution of restoring a deadline, legal nature of a deadline, substantive deadline, disabled child

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top