Prawo06 maja, 2020

Samorząd Terytorialny 5/2020

Samorządowe kolegia odwoławcze – ostatni bastion niezależności w administracji publicznej?

Informacja o przebiegu XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Information on the progress of the XVII Edition of the Prof. Michał Kulesza Competition

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2019 r., nadesłanych do XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”

Minutes of the meeting of the Competition Jury on the assessment of doctoral theses and masters’ dissertations regarding territorial self-government and decentralization issues, which were defended in 2019 and were submitted for the XVII edition of the Prof. Michał Kulesza Competition organized by Wolters Kluwer Polska and the “Territorial Self-Government” Editorial Office

Ogłoszenie o XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2020 r.

Announcement of the XVIII edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctoral theses and masters’ dissertations defended in 2020


dr Justyna Przedańska
jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ORCID: 0000-0002-3558-3969
dr hab. Robert Suwaj
jest profesorem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. ORCID: 0000-0003-1372-9039

Samorządowe kolegia odwoławcze – ostatni bastion niezależności w administracji publicznej?

Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników analizy zasadności potencjalnej modyfikacji modelu funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów wyższego stopnia w dwuinstancyjnej strukturze postępowania administracyjnego. W ocenie autorów koncepcja, na podstawie której aktualnie funkcjonują kolegia, wykazuje cechy charakterystyczne dla organów, których celem działania jest obiektywne i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. Stanowią one bowiem przykład dużej efektywności działania tej sfery administracji, która nie jest związana z aspektem politycznym czy finansowym podejmowanych w pierwszej instancji rozstrzygnięć. Koncepcja funkcjonowania kolegiów może stanowić wzorzec – w miarę możliwości – dla całego systemu organów administracji publicznej, w szczególności centralnych organów administracji rządowej, np. służb, inspekcji i straży, które można by przekształcić w tego typu podmioty (kolegia bądź trybunały).

Słowa kluczowe: samorządowe kolegia odwoławcze, administracja publiczna, postępowanie administracyjne, organ odwoławczy, decyzja kasatoryjna, decyzja reformatoryjna

Dr. Justyna Przedańska
is an assistant professor at the Public Administration System Department of the Institute of Administrative Studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław.
Dr. Hab. Robert Suwaj
is a professor of the Department of Administrative Law and Public Policy Studies at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Technical University of Warsaw.

Self-government appeal bodies – the last bastion of independence in public administration?

The article is a presentation of the results of the analysis of the justification for potentially modifying the model of functioning of self-government boards of appeal as higher level bodies in the two-instance structure of the administrative procedure. According to the authors, the concept on the basis of which the boards currently operate demonstrates features that are characteristic of bodies whose goal is to provide an objective and reliable settlement to an administrative case. This is because they are examples of a high efficiency of operation of this sphere of administration, which is not related to the political or financial aspect of the decisions made in the first instance. The concept of the functioning of the boards can constitute a benchmark – as far as possible – for the whole system of bodies of public administration, in particular bodies of central government administration, e.g. services, inspectors and guards, which could be transformed into such entities (boards or tribunals).

Keywords: self-government boards of appeal, public administration, administrative proceedings, appeal body, cassation decision, reformation decision

Bibliografia:

Adamiak B., Zasada dwuinstancyjności postepowania administracyjnego w świetle zmian struktury organizacyjnej organów administracji publicznej. Miejsce zasady dwuinstancyjności w systemie gwarancji praw jednostki [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016
Bąkiewicz M., Samorządowe kolegia odwoławcze. Ewolucja, stan obecny i perspektywy instytucji, „Samorząd Terytorialny” 2008/9
Budnik A., Sądy a trybunały administracyjne w Anglii, „Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe” 2013/2
Chróścielewski W., Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, „Państwo i Prawo” 2015/1
Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967
Dobkowski J., Ustrój prawny organów postępowania administracyjnego w sprawach samorządowych wobec wyzwań współczesności [w:] Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce, red. S. Sagan, M. Sitek, Józefów 2016
Genn H., Tribunals and Informal Justice, „The Modern Law Review” 1993/56
Geszprych M., Sobiesiak-Buczulak A., Godala I., Specyfika nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych, „PWSZ IPiA Studia Lubuskie”, 2009/V
Hauser R., Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1999/12
Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007
Kijowski D., Płoskonka J., Prutis S., Srocki S., Stec M., Model ustrojowy sądownictwa administracyjnego. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Warszawa 1999
Kijowski D.R., Samorządowe kolegia odwoławcze po 25 latach, „Samorząd Terytorialny” 2015/3
Kmieciak Z., Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2010/1
Kmieciak Z., Konstytucyjne podstawy prawa do odwołania w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013/2
Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), „Samorząd Terytorialny” 2015/6
Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze w układzie administracyjnego toku instancji, „Państwo i Prawo” 2013/3
Kmieciak Z., System kontroli działań administracji w Holandii, „Samorząd Terytorialny” 2000/3
Kmieciak Z., Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, „Państwo i Prawo” 2012/11
Kmieciak Z., Trybunały administracyjne w Kanadzie, „Państwo i Prawo” 2012/11
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998
Korzeniowska A., Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Kraków 2002
Kotulski M., Samorządowe kolegia odwoławcze w strukturze administracji publicznej [w:] Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. 1, red. A. Mednis, Wrocław 2016
Kulesza M., Czy będzie rewizja nadzwyczajna?, „Rzeczpospolita” z 15.09.1999 r.
Przedańska J., Suwaj R., Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, „Samorząd Terytorialny” 2019/6
Rokita J.M., Kolegia nie mają bronić samorządu, ale obywatela przed nadużyciami samorządu, „Casus” 1998/10
Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, red. K. Sieniawska, Warszawa 2009
Stahl M., Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2009
Stec M., SKO. Misja została już wykonana, „Gazeta Prawna” z 30.09.2015 r.
Stępień J., Samorządowe kolegia odwoławcze są przeżytkiem, „Gazeta Prawna” z 23.09.2015 r.
Stępień J., Ustrojowe łapanie się za lewe ucho, „Gazeta Prawna” 21.10.2015 r.
Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w] Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23–26 maja 2004, red. E. Ura, Rzeszów 2004
Suwaj R., Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji, Warszawa 2014
Sześciło D., Przedańska J., Szwast M., Wilk B., Jakubek-Lalik J., Kłucińska P., Jakubowski P., Demokracja samorządna [w:] Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa 2019, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf
Tarno J.P., Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2008/3
Z art. 78 Konstytucji RP wynika konieczność utrzymania dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, „Casus” 2016/3
Zimmermann J., O samorządowych kolegiach odwoławczych. Polemika, „Gazeta Prawna” z 4.11.2015 r.
Zimmermann J., Samorządowe kolegia odwoławcze są niezbędne, „Gazeta Prawna” z 30.09.2015 r.


dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK
jest profesorem na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ORCID: 0000-0003-2042-3177

Wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych– wnioski de lege lata

Pracownikom samorządowym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikom tym przysługują obligatoryjne składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka). W przypadku spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków powyższe składniki wynagrodzenia muszą być pracownikowi samorządowemu przyznane i wypłacone. Oprócz powyższego pracownikom samorządowym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych może zostać przyznany dodatek funkcyjny, a także dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może zostać im przyznana nagroda. Powyższe składniki wynagrodzenia mają jednak charakter fakultatywny, w przypadku spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków mogą być pracownikowi samorządowemu przyznane w zależności od uznania kierownika jednostki.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, składniki wynagrodzenia, pracownik samorządowy, pracownik samorządowy zatrudniony na kierowniczym stanowisku urzędniczym

Dr. Hab. Jarosław Czerw, Prof. UJK
is s professor of the Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce (UJK).

Salary of self-government employees employed in managerial official positions – de lege lata conclusions

Self-government employees employed in managerial official positions are entitled to a salary that is appropriate to the position held and their professional qualifications. These employees are entitled to obligatory salary components: a basic salary, length of service allowance, jubilee award, one-off severance pay in connection with retirement or a disability pension and additional annual pay (a so-called thirteenth monthly salary). If the conditions specified by the lawmakers are satisfied, these salary components must be awarded and paid to the self-government employee. In addition to the above, self-government employees employed in managerial official positions may be awarded a functional allowance, as well as a special allowance for regularly increasing official duties or entrusting additional tasks. Furthermore, they may be given an award for outstanding achievements in their work. These salary components are, however, optional, and if the conditions specified by the lawmakers are satisfied, they can be granted to a self-government employee at the discretion of the unit’s manager.

Keywords: salary, salary components, self-government employee, self-government employee employed in a managerial official position

Bibliografia:

Borowicz J., Nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia pracownika samorządowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2004/6, poz. 65
Borowicz J., Zatrudnienie osoby pełniącej funkcję zastępcy wójta na stanowisku sekretarza gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010/2, poz. 31
Lewandowska K., Lewandowski T., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, LEX 2018
Mazuryk M., Komentarz do art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2010
Piszko A., Składniki wynagradzania pracowników samorządowych, LEX nr 469870836
Płażek S., Sieńko-Smaga S., Kawecki K., Bąbiak-Kowalska D., Skwarło R., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009
Powszechne a szczególne prawo pracy, red. L. Florek, LEX 2016
Rycak A., Komentarz do art. 36 i art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] A. Rycak i in., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2016
Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej [w:] A. Rzetecka-Gil, Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Komentarz, LEX 2015
Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009
Rzetecka-Gil A., Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika do pracowniczego stażu pracy, przypadającej po 1990 roku, w sytuacji braku ubezpieczenia pracownika jako domownika i pobierania w tym czasie przez niego nauki w szkole, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2014/5, poz. 88
Sieńko A., Uprawnienia pracowników samorządowych zależne od stażu pracy – okresy wliczane do stażu pracy, LEX nr 469946787
Stelina J., Komentarz do art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] A. Rycak i in., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2016
Szewczyk H., Wynagrodzenia pracowników samorządowych – wynagrodzenie zasadnicze, LEX 2013
Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011
Wycisk U., Realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych jednostek samorządu terytorialnego a ustalenia kontroli regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2014/3


dr Sylwester Bogacki
jest adiunktem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. ORCID: 0000-0002-8330-4573
dr hab. Tomasz Wołowiec
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. ORCID: 0000–0002–7688–4231

Kontrasygnata skarbnika a gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Kontrasygnata polega na złożeniu podpisu na akcie prawnym podpisanym wcześniej przez inną osobę. Wymagana jest do uzyskania przez ten akt prawomocności. W jednostkach samorządu terytorialnego kontrasygnata skarbnika staje się potrzebna do skuteczności czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Do czasu uzyskania ostatecznego stanowiska skarbnika w przedmiocie udzielenia kontrasygnaty między jednostką a kontrahentem powstaje specyficzny stan zawieszenia. Do czynności prawnych wymagających kontrasygnaty zalicza się m.in. wszystkie umowy, które z chwilą ich zawarcia powodują powstanie zobowiązań pieniężnych, a także te, które mogą spowodować powstanie takich zobowiązań w przyszłości.

Słowa kluczowe: kontrasygnata, plan finansowy, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych

Dr. Sylwester Bogacki
is an assistant professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI).
Dr. Hab. Tomasz Wołowiec
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI).

The treasurer’s countersignature and the financial management of territorial self-government units

A countersignature involves the signature of an act of law previously signed by another person. It is required for that act to become final. In territorial self-government units, the treasurer’s countersignature becomes necessary for the effectiveness of legal transactions that can give rise to monetary liabilities. Until the treasurer’s final position regarding the countersignature is received, a specific state of suspension arises between the entity and the trading partner. Legal transactions requiring countersignature include all contracts which, at the time of conclusion, give rise to monetary liabilities, as well as those that can give rise to such obligations in the future.

Keywords: countersignature, financial plan, Accounting Act, Public Finance Act

Bibliografia:

Czarnocki G., Kontrasygnata skarbnika [w:] Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, red. P. Walczak, Warszawa 2018
Glumińska-Pawlic J., Prawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007/10
Grabowiecka W., Wymóg i znaczenie kontrasygnaty skarbnika, „Administracja i Prawo” 2008/8
Jagoda J. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018
Ofiarska M., Zarządzanie gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego i związana z tym organizacja urzędów j.s.t. [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, LEX 2008
Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003


dr Sławomir Zwolak
jest doradcą prawnym. ORCID: 0000-0002-4075-4400

Wykładnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa o szczególnym charakterze, w którym określa się przeznaczenie oraz sposób zabudowy i zagospodarowania terenów. Pomimo że jego charakter jest powszechny i abstrakcyjny, to w momencie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego przez konkretnie określony podmiot, uwidaczniają się cechy indywidualne planu miejscowego. Szczególnym aspektem na etapie rozpoczęcia wszelki robót budowlanych jest właściwe odczytanie postanowień w nim zawartych, które wpływają na prawa inwestora do zabudowy nieruchomości. Dokonując wykładni planu miejscowego i mając na uwadze jego normatywny charakter, należy stosować powszechnie przyjęte reguły dla wykładni aktów normatywnych.

Słowa kluczowe: plan miejscowy, wykładnia prawa, proces inwestycyjno-budowlany, prawo własności

Dr. Sławomir Zwolak
is a legal counsel.

Interpretation of the local land use plan

The local land use plan is an act of law of a special nature which specifies the intended purpose and way in which land is to be developed. Although its nature is general and abstract, at the time that the investment process is started by a specifically defined entity, individual features of the local plan become apparent. A particular aspect at the stage of starting any construction works is the appropriate understanding of its provisions, which affect the investor’s right to develop the property. The generally accepted rules for interpreting normative acts should be applied when interpreting the local plan and taking into account its normative nature.

Keywords: local plan, interpretation of the law, investment and construction process, ownership right

Bibliografia:

Cherka M., Zasady wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, red. M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowicz, Warszawa 2009
Czarnik Z., Prawo własności nieruchomości osoby fizycznej a granice prawotwórczej samodzielności gminy, „Casus” 1999/11
Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016
Goździewicz-Biechońska J., Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2008/7–8
Kaczor J., Językowy aspekt redagowania i interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2014/10
Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000
Kwaśniak P., Charakter norm prawnych zawartych w aktach planistycznych na przykładzie planów miejscowych, „Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja” 2013/1
Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011
Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002
Leszczyński L., Wykładnia celowościowo-funkcjonalna przepisów prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002
Piątek W., Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012/1
Szewczyk M., Granice ingerencji administracyjnej w prawo własności nieruchomości [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań 1998
Tuleja P., Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006
Ura E., Heliniak K., Ograniczenia własności nieruchomości w administracyjnym prawie materialnym [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21–23 maj 2001 r., red. E. Ura, Rzeszów 2001
Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2005
Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010
Władek Z., Argumentacje interpretacyjne dotyczące instytucji własności w polskim prawie konstytucyjnym i cywilnym [w:] Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, red. L. Leszczyński, Lublin 2006
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002


dr hab. Paweł Daniel
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. ORCID: 0000-0001-6563-3923
Krzysztof Smoliński
jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełnomocnikiem dostawców usług telefonii komórkowej.

Problematyka obszaru oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko w świetle zmiany wartości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku

Celem podjętych rozważań jest określenie, kiedy – w świetle obowiązujących regulacji prawnych – stacje bazowe telefonii komórkowej oddziałują na nieruchomości sąsiadujące, co w konsekwencji umożliwia ustalenie, w jakich warunkach tego typu inwestycje naruszają interes prawny strony. Podjęte badania wskazują, że ustawodawca w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowych telefonii komórkowej przyjął prym interesu inwestora, w rezultacie czego w znaczny sposób ograniczono zakres oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko, wykluczając w zasadzie możliwość udziału innych stron. Wprowadzone obecnie zmiany stanu prawnego jeszcze bardziej ograniczyły możliwości udziału stron w postępowaniu, co powoduje, że ewentualna kontrola tego typu inwestycji przez czynnik społeczny została bardzo ograniczona.

Słowa kluczowe: interes prawny, obszar oddziaływania na środowisko, stacja bazowa telefonii komórkowej, wartości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych

Dr. Hab. Paweł Daniel
is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities
Krzysztof Smoliński
is a graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań, the proxy of mobile telephony providers.

The area of impact of a mobile telephony base station on the environment in the light of the changes in the values of the permissible electromagnetic fields in the environment

The objective of the considerations is to determine when – in the light of the applicable legal regulations – mobile telephony base stations affect neighbouring properties, which, in turn, enables the establishment of the conditions in which such investments breach a party’s legal interest. The studies undertaken indicate that, when implementing projects involving the construction of mobile telephony base stations, the lawmakers accepted the investor’s interest as being the most important, as a result of which the extent of the impact of the mobile telephony base stations on the environment has been significantly reduced, in principle ruling out the possibility of other parties taking part. The amendments currently being introduced into the legal status have further restricted the ability of parties in taking part in the proceedings, which means that the possible inspection of such investments by the public factor has been substantially limited.

Keywords: legal interest, area of environmental impact, mobile telephony base station, values of admissible electromagnetic fields

Bibliografia:

Korzeniowski P., Zasada partycypacji społecznego [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018
Szuma J., Udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko [w:] Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, red. B. Rakoczy, Warszawa 2017


dr hab. Włodzimierz Martyniuk
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. ORCID: 0000-0003-4139-0554

Budowle spółdzielni mieszkaniowych a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Mimo że spółdzielnia mieszkaniowa posiada status przedsiębiorcy, to opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nie dotyczy budowli zlokalizowanych na gruntach, które należy traktować jako związane z budynkami mieszkalnymi. Dzieje się tak nawet, jeżeli nie stanowią części składowej lokali mieszkalnych, ale których przeznaczenie wiąże się z realizacją potrzeb mieszkaniowych i nie są one wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem autora w zakresie, w jakim budowle służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, przewidziane dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, budowle, działalność gospodarcza

Dr. Hab. Włodzimierz Martyniuk
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI).

Structures of housing cooperatives and taxation with property tax

Although a housing cooperative has the status of an enterprise, taxation with property tax does not apply to structures located on land that should be treated as being associated with residential buildings. This is the case, even if they are not a constituent part of the residential properties, but their intended purpose is related to satisfying housing needs and they are not used for doing business. According to the author, the extent to which structures serve the purpose of exclusively satisfying housing needs does not apply to their taxation with property tax, as provided for structures related to doing business.

Keywords: property tax, structures, business activity

Bibliografia:

Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2010
Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe – komentarz, Warszawa 2003
Skrzypek-Ahmed S., Wołowiec T., Praktyczne i zarządcze problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce, Lublin 2019
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, red. W. Morawski, LEX 2009
Wołowiec T., Reśko D., Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2012/12
Wołowiec T., Opodatkowanie budowli będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych (wybrane problemy praktyczne), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012/4
Wołowiec T., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli spółdzielni mieszkaniowych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014/5


Krzysztof Januszkiewicz
jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Spory o właściwość między regionalnymi izbami obrachunkowymi a wojewodą z zakresu nadzoru nad uchwałami podejmowanymi w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Artykuł podejmuje kwestię rozstrzygniętego już sporu o właściwość między wojewodą i regionalnymi izbami obrachunkowymi w przedmiocie nadzoru nad uchwałami rady gminy dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną sporu były niesyntetyczne przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W konsekwencji orzecznictwo sądowe było niejednolite. Konkluzją tego tekstu jest uściślenie w art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, określającym kompetencje izb, terminu „sprawy finansowe” oraz dodanie stosownego przepisu odsyłającego do ustawy o utrzymaniu czystości, określającego wyłączną właściwość izb w zakresie nadzoru nad finansowymi aktami lokalnymi.

Słowa kluczowe: spory o właściwość, wojewoda, regionalne izby obrachunkowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krzysztof Januszkiewicz
is a graduate of the Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych.

Disputes over jurisdiction between regional chambers of audit and the voivod regarding supervision over resolutions adopted on the charge for municipal waste management

The article addresses the issue of a dispute over jurisdiction between a voivod and the regional chambers of audit regarding supervision over resolutions of the municipal council on the fee for municipal waste management. The reason for the dispute was the long-winded provisions of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities and the Act on regional chambers of audit. Consequently, the judicial decisions were inconsistent. The conclusion from this article is the specification in Article 11 of the Act on Regional Chambers of Audit, outlining the powers of the chambers, the term ‘financial matters’ and the addition of an appropriate provision referring to the Act on maintaining cleanliness, specifying the exclusive jurisdiction of the chambers with regard to the supervision over local financial acts.

Keywords: jurisdiction disputes, voivod, regional chambers of audit, municipal waste management fee

Bibliografia:

Błaś A., Boć J., Organizacja prawna administracji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010
Błaś A., Boć J., Stosunki ustrojowo-prawne między podmiotami administrującymi [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010
Boć J., Prawo miejscowe w systemie źródeł prawa, wystąpienie na konferencji naukowej „Prawne i organizacyjne zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi”, Wrocław, 16–17.10.2012 r., https://www.youtube.com/watch?v=yqKjDeP6Hic
Defecińska K., Spory o właściwość organu administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000/7
Dębowska-Romanowska T., O pojęciu "spraw finansowych" w rozumieniu art. 171 ust. 2 Konstytucji, https://sip.lex.pl/#/publication/151055556/debowska-romanowska-teresa-o-pojeciu-spraw-finansowych-w-rozumieniu-art-171-ust-2-konstytucji?cm=URELATIONS
Dowgier R., Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? Uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r., I SA/Lu 932/12, „Finanse Komunalne” 2013/9
Dytko J., Spory o właściwość między wojewodami a regionalnymi izbami obrachunkowymi, https://sip.lex.pl/#/publication/151077401/dytko-jan-spory-o-wlasciwosc-miedzy-wojewodami-a-regionalnymi-izbami-obrachunkowymi?cm=URELATIONS
Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa 2012
Gruszecki K., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX 2013
Kania S., Glosa do wyroku NSA z dnia 22 marca 2001 r. (II SA/Ka 2606/00), „Samorząd Terytorialny” 2002/7−8
Kosikowski C., Matuszewski J., Geneza i pojęcie oraz ewolucja zakresu prawa finansowego [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Poznań 2006
Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Poznań 2006
Kowalik J., Kontrola legalności uchwałodawczej działalności rady gminy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie. Gubernaculum et Administratio” 2013/1
Kurzydło E., Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami gmin w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 r., „Finanse Komunalne” 2016/5
Litwin-Lewandowska D., Konflikt polityczny na przykładzie sporu o Trybunał Konstytucyjny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin”, sectio K, 2016/23
Miemiec W., Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006
Niczyporuk J., Kontrola sądowa aktów prawa miejscowego, „Teka Komisji Prawniczej Oddział w Lublinie Polskiej Akademii Nauk” 2010/143
Ochendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2010
Paczocha M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji, https://sip.lex.pl/#/publikacja/151173374/ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku -w-gminach-a-zasada-przyzwoitej-legislacji
Pest P., Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa dolnośląskiego, „Finanse Komunalne” 2012/5
Radecki W., Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Komentarz, Warszawa 2015
Starczewski B., Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj//artykul/nadzor nad dzialalnoscia jednostek samorzadu terytorialnego-cz-6
Stec M., Prawnoustrojowa pozycja regionalnych izb obrachunkowych w systemie władz publicznych w Polsce [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010
Szewc T., Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007/2
Talik A., Zakres nadzoru w świetle art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 1999/5
Talik A., Uksik J., Regionalna Izba Obrachunkowa a wojewoda  dylematy właściwości rzeczowej, „Finanse Komunalne” 2006/1–2
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008
Wytrążek W., Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym, https://www.kul.pl/files/42/Nadzor.pdf
Zimmermann J., Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwowej a sądami, „Państwo i Prawo” 1989/3


dr Małgorzata Sekuła-Leleno
jest radcą prawnym, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. ORCID: 0000-0001-5015-9018

Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 r. (III CZP 38/17)

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. Zgodnie z treścią tego przepisu uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Natomiast art. 5 ust. 6 i 7 u.c.p.g. nakłada na gminę obowiązek nadzoru nad jego wykonywaniem. Tam gdzie kończy się zakres obowiązków właściciela nieruchomości, zaczyna się zakres obowiązków zarządu drogi.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność gminy za szkodę, obowiązki właściciela nieruchomości, legitymacja bierna

Dr. Małgorzata Sekuła-Leleno
is a legal counsel, assistant professor at the Faculty of Law and Administration of the Łazarski University in Warsaw.

Liability of the municipality for damage arising from not cleaning up contaminants from pavements located alongside real property - approving commentary on the resolution of the Supreme Court of 24 November 2017 (III CSK 38/17)

The municipality is liable for damage arising from failing to clean mud, snow, ice and other contaminants from pavements alongside real property in the event of the incorrect supervision of the owner’s performance of the obligation arising from Article 5, para. 1, item 4 of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities. According to this provision, the property owner is responsible for cleaning up contaminants from pavements alongside real property. However, Article 5, para. 6 and 7 of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities imposes the obligation on the municipality to supervise its implementation. The duties of the road manager begin at the point where the property owner’s duties end.

Keywords: the municipality’s liability for damage, the property owner’s obligations, capacity to be sued

Bibliografia:
Chmielnicki P., Bandarzewski K., Dziadkiewicz B., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX 2007
Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX 2016
Wawrzyniak J., Kto jest zobowiązany do uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników?, „Nieruchomości” 2014/2


dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Recenzja książki Agnieszki Chrisidu-Budnik, Od biurokracji do New Public Governance. Perspektywa izomorfizmu instytucjonalnego, Wrocław 2019

Dr. Hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
is a retired professor of the University of Wrocław and the University of Economics and Human Sciences in Warsaw.

Review of Agnieszka Chrisidu-Budnik’s book, From bureaucracy to New Public Governance. Perspective of institutional isomorphism, Wrocław 2019

Keywords: jurisdiction disputes, voivod, regional chambers of audit, municipal waste management fee

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top