Samorząd Terytorialny
Prawo23 lutego, 2023

Samorząd Terytorialny 1-2/2023

Dziesiąta rocznica śmierci profesora Michała Kuleszy
Jerzy Stępień
Zamiast wstępu

Pobierz treść artykułu

Michał Kulesza

Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego 

Michał Kulesza
Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego)

Michał Kulesza
„Źródła prawa” i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji

Michał Kulesza
Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne

Michał Kulesza
Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną 

Michał Kulesza
Konsolidacja zarządzania w samorządzie – wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji

Michał Kulesza
O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów 

prof. dr hab. Tadeusz Markowski
jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6618-4787 
(udział autora w publikacji – 35%)

prof. dr hab. Adam Makowski
jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0137-5018 
(udział autora w publikacji – 33%)

dr hab. Maciej J. Nowak
jest profesorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8149-8995 
(udział autora w publikacji – 30%)

Planowanie przestrzenne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – wnioski dla aktualnych dyskusji

Celem artykułu jest wyodrębnienie kluczowych problemów systemu planowania przestrzennego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w wybranych okresach) oraz odniesienie ich do współczesnej dyskusji na temat polskiego systemu planowania przestrzennego. Wyodrębniono dwa okresy, które mogą stanowić podstawę do niniejszej dyskusji: zakres czasowy obowiązywania ustawy z 31.07.1961 r. o planowaniu przestrzennym oraz okres obowiązywania ustawy z 12.07.1984 r. o planowaniu przestrzennym. Po krótkiej charakterystyce każdego z wymienionych aktów prawnych odniesiono się do związanych z nimi konsekwencji praktycznych, a także istotnego ich osadzenia w realiach historycznych. Na tym tle w kolejnej części artykułu dokonano syntetycznej oceny doktryny planistycznej i planowania przestrzennego w PRL.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, Polska Rzeczpospolita Ludowa, plany zagospodarowania przestrzennego

Prof. Dr Hab. Tadeusz Markowski
is a professor of the University of Łódź, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6618-4787 
(contribution to the publication – 35%)

Prof. Dr Hab. Adam Makowski
is a professor of the University of Szczecin, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0137-5018 
(contribution to the publication – 33%)

Dr Hab. Maciej J. Nowak
is a professor at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8149-8995 
(contribution to the publication – 30%)

Spatial planning in the People’s Republic of Poland – conclusions for current discussions

The objective of this article is to identify the key problems of the spatial planning system in the People’s Republic of Poland (in selected periods) and to relate them to the contemporary discussion on the Polish spatial planning system. Two periods have been have been identified as a basis for this discussion: the period of the Spatial Planning Act of 31 July 1961 and the period of the Spatial Planning Act of 12 July 1984. After a brief description of each of these acts of law, reference is made to the practical consequences related to them, as well as to their significant positioning in historical realities. In this light, the next part of the article presents a summary assessment of the planning doctrine and spatial planning in the People’s Republic of Poland.

Keywords: spatial planning, People’s Republic of Poland, land use plans

Bibliografia / References

Drabik S., Nomenklatura kadr PZPR w województwie – casus Krakowa [w:] Partia – państwo – społeczeństwo, red. K. Rokicki, Warszawa 2016
Dudek A., Komitet Wojewódzki PZPR jako lokalny ośrodek władzy – na przykładzie Krakowa [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003
Goryński J., Rozwój planowania przestrzennego w Polsce na tle przemian kierunków polityki przestrzennej [w:] Planowanie przestrzenne, red. J. Regulski, Warszawa 1985
Kaliński J., Kryzys gospodarczy w latach 1979–1982 zwiastunem upadku PRL, „Optimum. Economic Studies” 2021/1(103)
Kolipiński B., Zagadnienia metodyczne miejscowego planowania przestrzennego w świetle przepisów prawa [w:] Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce, red. J. Martyniuk-Pęczek, M. Nowak, „Biuletyn KPZK PAN” 2015/257–258
Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985 (wydanie oryg.: Economics of Shortage, Amsterdam 1980)
Kowalewski A., Reforma systemu gospodarki przestrzennej w Polsce jest naszym obowiązkiem, Warszawa 1990
Kozłowski S., Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, Wrocław 1983
Leszczycki S., Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, Warszawa 1975
Makowski A., Wpływ ZSRR na kształt polskiego planu perspektywicznego na lata 1965–1980, „Teki Archiwalne” 2003/7
Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Wrocław 1984
Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Warszawa 1981
Markowski T., Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych, Łódź 1987
Mrzygłód T., Przestrzenne zagospodarowanie Polski, Warszawa 1971
Nowak M., Śleszyński P., Standardy urbanistyczne w polityce przestrzennej. Analiza wybranych doświadczeń i propozycje, „Samorząd Terytorialny” 2021/7–8
Nowakowski M., Sto lat planowania przestrzeni polskich miast, Warszawa 2013
Pańko W., Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice 1978
Pęski W., Piotr Zaremba 1910–1993, „Nauka” 1997
Piotrowska L., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Ewolucja systemu, Warszawa 2021
Pogodziński Z., Planowanie przestrzenne terenów wiejskich, Warszawa 1977
Przemiany i rozwój planowania miast i urbanistyki, red. B. Malisz, „Biuletyn KPZK PAN” 1991/152
Regulski J., Ekonomika miasta, Warszawa 1982
Regulski J., Przestrzenne procesy rozwoju [w:] Planowanie przestrzenne, red. J. Regulski, Warszawa 1985
Richert W., Planowanie przestrzenne, Warszawa 1979
Secomski K., Podstawy planowania perspektywicznego, Warszawa 1966
Secomski K., Współczesne problemy i tendencje rozwojowe teorii gospodarki przestrzennej [w:] Elementy teorii planowania przestrzennego, red. K. Secomski, Warszawa 1972
Sosnowski P., Ochrona ładu przestrzennego w Polsce przed 2003 r. Przyczynek do wykładni historycznej [w:] Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej, red. M. Nowak, Warszawa 2020

dr Anna Albin
jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem samorządowym współpracującym z Uniwersytetem Wrocławskim jako wykładowca na studiach podyplomowych Prawa ochrony środowiska i Prawa gospodarki odpadami. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8521-6737

Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie publiczne

Zmiany klimatu są procesem nie do powstrzymania. Dlatego też adaptacja do zmian klimatycznych jest równie ważna jak ochrona klimatu. Celem artykułu jest analiza zadania publicznego polegającego na adaptacji do zmian klimatycznych, a w szczególności określenie zakresu działań służących realizacji tej adaptacji. Działalność na rzecz adaptacji do zmian klimatu nie jest wymieniona jako odrębne i samodzielne zadanie publiczne. Adaptacja do zmian klimatu to jednak ogół świadomych i celowych działań, ściśle powiązanych z zadaniami gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Istotne jest określenie konkretnych form aktywności administracji publicznej w analizowanym obszarze, a także najbardziej efektywnego sposobu realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Słowa kluczowe: klimat, plany adaptacji do zmian klimatu, zadanie publiczne gminy

Dr Anna Albin
is a doctor of law, a self-government employee who works with the University of Wrocław as an Environmental Law and Waste Management Law lecturer in postgraduate courses, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8521-6737

Adaptation to climate change as a public task

Climate change is an unstoppable process. That is why adaptation to climate change is just as important as protection of the climate. The objective of this article is to analyse the public task of adapting to climate change and, in particular, to identify the measures intended to implement this task. Climate change adaptation activities are not listed as a separate and independent public task. However, climate change adaptation is the set of deliberate and purposeful actions, which are strictly related to the tasks of the municipality as the basic unit of territorial self-government. It is important to identify the specific forms of activity of public administration in this area, as well as the most effective way of implementing this task, in accordance with the principle of subsidiarity.

Keywords: climate, climate change adaptation plans, public tasks of territorial self-government units

Bibliografia / References

Boć J., Pojęcie administracji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2004
Borys T., W poszukiwaniu syntetycznego wskaźnika zrównoważonego rozwoju [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red. B. Poskrobko, Warszawa 2010
Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań -propozycja metodologiczna, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 163, „Prawo” 1972/38
Chełmoński A., Zasady ogólne prawa publicznego [w:] L. Kieres, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005
Dązbłaż B., Program „Moja Woda” bardzo popularny, a pieniędzy za mało, LEX
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009
Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998
Horbaczewski R., Spółdzielnie mieszkaniowe wygrywają spory o opłaty za deszczówkę, LEX
Horbaczewski R., W budżecie obywatelskim obowiązkowo 30 procent na zazielenienie, LEX
Kalinowska A., Ekologia wybór przyszłości, Warszawa 1993
Korczak J., Prakseologiczna interpretacja zjawisk organizacyjnych [w:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1975
Krupa-Dąbrowska R., Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast, LEX
Kosikowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999
Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2019
Mikulski Z., Gospodarka wodna, Warszawa 1998
Popkiewicz M., Świat na rozdrożu, Katowice 2013
Rakoczy B., Prawo wodne. Przewodnik praktyczny, Warszawa 2018
Regulski J., Samorządna Polska, Warszawa 2005
Rotko J., Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006
Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957
Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2009/7–8
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008

dr Michał Kiedrzynek
jest asystentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, byłym pracownik służby cywilnej. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9214-2820

Aspekty prawne tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych

Rodzinne ogrody działkowe od ponad wieku stanowią istotny komponent miast, pełniąc przy tym wiele funkcji. Po wielu zmianach prawnych obecnie aktem prawnym normującym tę materię jest ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakładanie rodzinnych ogrodów działkowych to kilkuetapowy proces, w który zaangażowane są stowarzyszenia ogrodowe i organy administracji publicznej. Obecnie obowiązująca regulacja przyznaje szeroką autonomię w zakresie tworzenia i gospodarowania terenem rodzinnych ogrodów działkowych. Ustawodawca nie ustrzegł się jednak licznych błędów, które mogą nastręczać wielu problemów zarówno stowarzyszeniom ogrodowym, jak i organom administracji publicznej. Prawodawca wielokrotnie pozostawia zbyt wiele istotnych zagadnień poza regulacją ustawy, co może wywołać rozmaite komplikacje na etapie stosowania przepisów.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, rodzinne ogrody działkowe, nieruchomości

Dr Michał Kiedrzynek
is an assistant at the Faculty of Law and Administration of the Jan Długosz University of Humanities and Sciences in Częstochowa, a former civil servant, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9214-2820

Legal aspects of creating family allotment gardens

Family allotment gardens have been an important component of cities for more than a century, as they have many functions. After numerous legal changes, the legal act currently regulating this matter is the Act on family allotment gardens of 13 December 2013. The establishment of family allotment gardens is a several-stage process involving garden associations and bodies of public administration. The current regulation gives a great deal of autonomy with regard to the establishment and management of the land of family allotment gardens. However, the legislator has not shied away from numerous mistakes, which can cause many problems for both garden associations and bodies of public administration. The legislator repeatedly leaves too many important issues unregulated by the Act, which can cause various complications at the stage of applying the regulations.

Keywords: administration law, family allotment gardens, real property

Bibliografia / References

Danecka D., Radecki W., Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2021
Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018
Jakowlew A., Kuc O., Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz, Warszawa 2014
Kania M., Geneza ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/2
Lipski J., Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz, Warszawa 2022
Martysz C., Komentarz do art. 15 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2021
Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, Warszawa 2019
Wlaźlak K., Komentarz do art. 14 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013

dr Marcin Kopeć 
jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-1581

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę – dopuszczalny zakres badania zdarzeń cywilnoprawnych w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego


W artykule została omówiona instytucja stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Ze względu na uregulowanie szczególnych podstaw wygaszenia tej decyzji administracyjnej w ustawie – Prawo budowlane, należało tę instytucję omówić na tle zbiegu z podstawami ogólnymi wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.
Pierwsza i wprowadzająca część artykułu została poświęcona ogólnym (bez ograniczenia do decyzji wydawanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane) zasadom stwierdzania wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. przez pryzmat ustaleń orzecznictwa i najnowszych badań naukowych poświęconych tej instytucji, kładących nacisk na szersze, niż to miało miejsce dotychczas, zastosowanie jej w praktyce.
W części drugiej omówiono podstawę szczególną wynikającą z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane w szczególności przedstawiając zakres zastosowania tej normy prawnej w odniesieniu do zróżnicowanych pozwoleń wydawanych na podstawie tej ustawy.
Część trzecia, a zarazem zasadnicza, dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę w przypadku utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ze względu na obserwowany wzrost praktycznego zastosowania tej instytucji zasadniczym punktem odniesienia uczyniono w tym wypadku orzecznictwo sądowe, podejmując równocześnie próbę jego usystematyzowania i wskazania ogólnych, teoretyczno­prawnych wniosków.

Słowa kluczowe: stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Dr Marcin Kopeć
is a doctor of law, attorney-at-law, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-1581

Expiry of planning permission – admissible scope of examination of civil law events in administrative proceedings in the light of court rulings

The article discusses the institution of the expiry of planning permission. In view of the regulation of specific grounds for the expiry of this administrative decision in the Construction Law, this institution needed to be addressed in the light of its coincidence with the general principles arising from the Administrative Procedures Code. 
The first and introductory part of the article has been devoted to the general (without restriction to decisions issued on the basis of the Construction Law) principles of confirming that a decision has expired under Article 162 § 1 of the Administrative Procedures Code in the light of the conclusions from the line of judgments and the most recent academic research devoted to this institution, emphasizing its broader application in practice than has been the case to date.
The second part discusses the special basis arising from Article 37, para. 1 of the Construction Law, in particular presenting the scope of application of this legal norm in relation to the varied permits issued under this Act. 
The third and simultaneously the main part, applies to the finding that planning permission has expired if an investor loses the right to use the real property for construction purposes. In view of the observed increase in the practical application of this institution, the fundamental point of reference in this case was the case law of the courts, while simultaneously attempting to systematize it and to state the general, theoretical and legal conclusions.

Keywords: revocation of planning permission, the right to use real property for construction purposes

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
Asman T., Niewiadomski Z., Kucharski K., Komentarz do art. 3 [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2021
Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2011
Kosicki A., Komentarz do art. 37 pr. bud. [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX 2021
Legat A., Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę, „Nieruchomości” 2010/9Matan A., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, Warszawa 2020
Stankiewicz R., Komentarz do art. 162 [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), „Państwo i Prawo” 1992/7
Zimmermann J., Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2013

dr Kamil Stępniak
jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6844-0817

Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w procesie sprawowania władzy publicznej – studium na przykładzie budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na 2022 r.

Budżet obywatelski pozwala na bezpośredni udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków publicznych w przestrzeni danego samorządu terytorialnego. Przyjęta instytucja ma za zadanie aktywizację społeczności lokalnej. Od czasu wejścia w życie ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych funkcjonowanie budżetów zostało ujednolicone. Niniejszy artykuł ma za zadanie wskazać, czy przyjęte regulacje wpisują się w teoretyczne założenia instytucji partycypacyjnych, jaki jest podmiot i przedmiot partycypacji oraz jakie jest praktyczne funkcjonowanie budżetów – na przykładzie budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na 2022 r.

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, demokracja bezpośrednia, samorząd terytorialny

Dr Kamil Stępniak
is a doctor of legal studies, a lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, Poland.  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6844-0817

Civic budget as an instrument of social participation in the process of exercising public governance – a study using the example of the civic budget of the Capital City of Warsaw for 2022

The civic budget allows for the direct public participation of the public in decision-making on spending public funds within the area of the given territorial self-government. The adopted institution has the task of activating the local community. Since the Act on the amendment of certain Acts to increase civic participation in the process of electing, operation and control of certain public bodies of 11 January 2018 became effective, the functioning of the budgets has become standardized. This article has the objective of specifying whether the adopted regulations suit the theoretical assumptions of participatory institutions, what the subject and object of participation is, and what the practical functioning of budgets is – using the example of the civic budget of the Capital City of Warsaw for 2022.

Keywords: civic budget, participation, direct democracy, territorial self-government

Bibliografia / References 
Checkoway B., Aldana A., Four Forms of Youth Civic Engagement for Diverse Democracy, „Children and Youth Services Review” 2013, vol. 35, No. 11
Haczkowska M., Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa: wnioski de lege ferenda [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015
Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015
Komunikacja społeczna i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, Kraków 1991
Kowalczyk T., Znaczenie zasady równości prawa wyborczego w prawie polskim przed wejściem w życie Kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013/2
Kusiak-Winter R., Partycypacja społeczna w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia na tle ustawodawstwa niemieckiego [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016
Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa 2003
Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R., Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa 2010
Morison J., Models of Democracy: From Representation to Participation? [w:] The Changing Constitution, red. J. Jowell, D. Oliver, Oxford 2007
Olech A., Wprowadzenie [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009
Piech K., Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015/1
Prohaska T.R., Anderson L.A., Binstock R.H., Public Health for an Aging Society, Baltimore 2012
Pytlik B., Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy, „Studia z Polityki Publicznej” 2017
Stępniak K., Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa w Konfederacji Szwajcarskiej, Białystok 2020
Woźniczko J., Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej, Warszawa 2019
Wygnański J.J., Długosz D., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005
Verba S., Nie N., Participation in America: Political Democracy and Social Equality, New York 1972

dr hab. Maja Biernacka
jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3808-8864

Recenzja książki Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce, red. Maciej J. Nowak, Warszawa 2022

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
jest adiunktem na Uczelni Łazarskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9102-9308 

Uzasadnianie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, gdy podmiot zobowiązany jej nie posiada. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2020 r., I OSK 2598/19

Dostęp do informacji publicznej stanowi ważny element jawności życia publicznego. Stąd ważne jest, aby podmiot, który złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymał informację, której prawdziwość nie budzi wątpliwości. Komentowany wyrok dotyczy sytuacji, w której uznano, że nie spełnia wymogu rzetelności informacja o nieposiadaniu przez organ żądanych danych, która jest sformułowana krótko, a nawet nonszalancko. W tym bowiem zakresie należy poinformować wnioskodawcę w sposób przekonujący, tak aby nie było wątpliwości co do intencji i sposobu zachowania podmiotu zobowiązanego.

Słowa kluczowe: informacja publiczna, Naczelny Sąd Administracyjny, odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dr Hab. Przemysław Szustakiewicz
is an assistant professor at Lazarski University, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9102-9308

Justifying a response to a request for access to public information when the obligor does not have it – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 May 2020, I OSK 2598/19

Access to public information is an important element of transparency of public life. Therefore, it is important that an entity which has submitted a request for access to public information receives information, the veracity of which is beyond doubt. The judgment under review applies to a situation in which it is acknowledged that information that the authority does not have the requested data, which is formulated briefly or even nonchalantly, does not satisfy the requirement of reliability. This is because, the applicant needs to be convincingly informed of this, so that there is no doubt as to the intention and conduct of the obliged entity.

Keywords: public information, Supreme Administrative Court, response to the request for access to public information

Bibliografia / References
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Pawlik K., Odmowa dostępu do informacji publicznej, Warszawa 2021
Rypina M., Udostępnienie informacji publicznej przez podmioty prywatne, Warszawa 2022
Sibiga G., Prawne formy działania podmiotów udostępniających informacje publiczne na żądanie indywidulane [w:] Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja, Warszawa 2008

Indeks publikacji Autorów w „Samorządzie Terytorialnym” w 2022 r. (w układzie alfabetycznym)

Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2022 r.

Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top