Prawo17 kwietnia, 2019

Samoocena nauczyciela - Sylwia Łukasik-Gębska

Dynamiczne zmiany, które następują w zakresie prawa oświatowego w obszarze kompetencji oraz zadań nauczycieli, wskazują na potrzebę poddawania samoocenie swojej pracy i wzmocnienia refleksyjnego podejścia do realizowanych działań.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/4

W art. 6 KN czytamy: Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; (…) oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. W rozporządzeniu z 28.12.2018 r. określono kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego), warunki uzyskania oceny wyróżniającej oraz kryteria oceny pracy dyrektora szkoły.
W palecie licznych zadań nauczyciela wyartykułowano również potrzebę ewaluacji własnej pracy. Nauczyciel kontraktowy lub mianowany ma analizować własną pracę i wykorzystywać wnioski z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy. Nauczyciel dyplomowany natomiast powinien poddawać ewaluacji pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz wykorzystywać jej wnioski do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły.
W gestii dyrektora pozostaje wybór instrumentów, którymi dokona weryfikacji pracy kadry pedagogicznej. Dobrym narzędziem na etapie zapoznawania danej osoby z projektem jej oceny może być arkusz samooceny/oceny nauczyciela, który na podstawie materiałów udostępnionych przez resort edukacji i kuratorium oświaty opracowałam pod kątem zadań określonych w przywołanym rozporządzeniu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top