Prawo17 kwietnia, 2020

Rozwiązanie stosunku pracy - Krzysztof Lisowski

W niniejszym artykule omawiam kwestie dotyczące rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę na czas nieokreślony, a także wypowiedzenia nauczycielskich stosunków pracy z powodu przekazania szkole podmiotowi prywatnemu.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/4

Karta Nauczyciela kwestie zasad rozwiązywania stosunków pracy nauczycieli reguluje w sposób wyczerpujący i całościowy – z wyjątkiem umów okresowych, których zasady rozwiązywania zostały określone w Kodeksie pracy. Ma on zastosowanie również w części zagadnień formalnych dotyczących „logistyki” składania wypowiedzeń nauczycielskich stosunków pracy na podstawie art. 91c ust. 1 KN.
Pragmatyka nauczycielska uzależnia podstawę prawną i sposób wypowiedzenia stosunku pracy od podstawy zatrudnienia nauczyciela, a więc od tego, czy zatrudniony jest na podstawie mianowania, czy też umowy o pracę na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku podstawą prawną wypowiedzenia stosunku pracy jest art. 23 KN, w drugim – art. 27 KN.
Jednakże na gruncie Karty Nauczyciela funkcjonuje także trzecia podstawa prawna, wskazana w art. 20 KN, która umożliwia wypowiedzenie stosunku pracy obu kategorii nauczycielskich stosunków prawnych (mianowanych i umownych), ale tylko w przypadku zaistnienia enumeratywnie wskazanych w treści tego przepisu przyczyn organizacyjnych.
Tak więc kluczową kwestię dla ustalenia podstawy prawnej wypowiedzenia stosunku pracy stanowi ustalenie podstawy zatrudnienia. Każdy z nauczycielskich stosunków pracy posiada odrębną podstawę prawną umożliwiającą jego zakończenie, natomiast podstawą wspólną dla obu kategorii stosunków pracy jest wystąpienie przyczyn związanych z ograniczeniem dotychczasowej oferty dydaktycznej szkoły lub wręcz jej likwidacją.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top