Prawo22 lutego, 2022

Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu XIII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” książce Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej i Pawła Bańczyka pt. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik. 
Jednocześnie przyznano wyróżnienie książce Roberta Stefanickiego pt. Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej. 

Zgodnie z regulaminem konkursu Autor „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 złotych, a Autor książki wyróżnionej – roczny bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu prawniczego Lex Sigma oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Sądowego”. 

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do konkursu następujące książki:
1) Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch Olga Sitarz, Prawo karne wobec naruszeń praw i wolności osób starszych, Warszawa 2020 
2) Agata Cebera, Hanna Knysiak-Sudyka, Jakub Firlusa, Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2020 
3) Anna Drozd, Jacek Szymański, Tymczasowe aresztowanie. Praktyczny przewodnik dla osadzonych, ich bliskich oraz obrońców, Wrocław 2020 
4) Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Paweł Bańczyk, Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2020
5) Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Piotr Karlin, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r., Warszawa 2020
6) Agnieszka Gutkowska, Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak, Paulina Sidor, Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa, Warszawa 2020
7) Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Instytucja przepadku w polskim prawie karnym, Warszawa 2020
8) Katarzyna Krupa-Lipińska, Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, Warszawa 2020
9) Cezary Kulesza. Wiktymologia procesowa, Białystok 2020
10) Błażej Kwiatek, Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020
11) Konrad Lipiński, Wzorce osobowe w prawie karnym, Warszawa 2020
12) Łukasz Maryniak, Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, Warszawa 2020
13) Piotr Misztal, Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym, Warszawa2020 
14) Agnieszka Nawojska-Fahrenholz, Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
15) Krystyna Patora, Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2020
16) Piotr Pietrasz, Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, Warszawa 2020
17) Iwona Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, Warszawa 2020
18) Alicja Sieczych-Drzewiecka, Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego, Warszawa 2020
19) Robert Stefanicki, Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Warszawa 2020
20) Dariusz Strzelec, Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, Warszawa 2020
21) Michalina Szpyrka, Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2020
22) Katarzyna Wiśniewska, Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenia praw i wolności jednostki w związku ze stosowaniem środków karnoprocesowych i penalnych, Kraków 2020
23) Bartosz Wołodkiewicz, Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, Warszawa 2020
24) Joanna Zajączkowska-Burtowy, Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Warszawa 2020
25) Karolina Zapolska, Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle prawa UE), Warszawa 2020

Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:
1. Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz., członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
3. Bohdan Bieniek, sędzia Sądu Najwyższego
4. dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.
6. dr hab. Dariusz Świecki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego
7. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sędzia Sądu Najwyższego
8. prof. dr hab. Marta Romańska, Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
9. Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego
10. Klaudia Szawłowska-Milczarek, dyrektor działu publikacji periodycznych Wolters Kluwer Polska, sekretarz Redakcji „Przeglądu Sądowego”
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top