Prawo02 kwietnia, 2019

Przegląd Prawa Publicznego 4/2019

Odwołania biblijne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i opiniach rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

dr Grzegorz Maroń 
Katedra Nauk Historyczno i Teoretycznoprawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

Odwołania biblijne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i opiniach rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W artykule omówiono praktykę wykorzystywania odwołań do Pisma Świętego przez sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w uzasadnianiu odpowiednio ich wyroków (zdań odrębnych lub zbieżnych) oraz opinii. Tytułowe zagadnienie wpisuje się w szerszą problematykę sięgania do źródeł pozaprawnych w orzecznictwie. Orzecznictwo strasburskie oraz opinie rzeczników generalnych poddano analizie kwantytatywno-kwalitatywnej. Z jednej strony ustalono skalę odniesień biblijnym w obranym materiale badawczym, z drugiej strony przedstawiono funkcjonalną typologię tych odniesień wraz z podaniem ich egzemplifikacji. W ocenie Autora odwołania biblijne przejawiają utylitarną wartość dla sędziowskiej retoryki, pełniąc funkcję klaryfikacyjną i perswazyjną. Mając na uwadze wielowymiarowość Biblii – w tym jej aspekt literacki, historyczny czy szerzej kulturowy – wykorzystywanie odniesień biblijnych w argumentacji sędziowskiej może pozostawać w zgodzie z paradygmatem rozstrzygania spraw na podstawie i w granicach prawa.

Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rzecznik generalny, Biblia, argumentacja sędziowskaEuropejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rzecznik generalny, Biblia, argumentacja sędziowska

dr Grzegorz Maroń
Department of Historical and Theoretical Law Sciences, Faculty of Law and Administration, University of Rzeszow

Biblical references in the case law of the European Court of Human Rights and in the opinions of the Advocates General of the European Court of Justice

The paper deals with the practice of using references to the Bible by the judges of the European Court of Human Rights and the Advocates General of the European Court of Justice in the justifications of their sentences (dissenting or concurring opinions) and opinions, respectively. The title issue is part of the wider issue of reaching for non-legal sources in judicial decision-making. The Strasbourg case law and the opinions of Advocates General were subjected to quantitative and quantitative analysis. On the one hand, the scale of biblical references in the selected research material was assessed, and on the other hand, the functional typology of these references was presented along with examples thereof. In the author's opinion, biblical references possess a utilitarian value for judges' rhetoric, fulfilling a clarifying and persuasive function. Bearing in mind the multidimensional nature of the Bible – including its literary, historical or wider cultural dimension – the use of biblical references in judicial argumentation can be in accordance with the paradigm of deciding cases on the basis of and within the law.

Słowa kluczowe: European Court of Human Rights, Court of Justice of the European Union, Advocate General, Bible, judicial argumentation

Bibliografia:

Barstad H., History and the Hebrew Bible. Studies in Ancient Israelite and Ancient Near Eastern Historiography, Tübingen 2008
Brodecki Z., Koncewicz T., „Wspólnotowa rozumność” w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Rozumność rozumowań prawniczych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2008
Carter S., The Religiously Devout Judge, „Notre Dame Law Review” 1989/64
Gabel J., Wheeler C., York A., Citino D., The Bible as Literature, Oxford 2006
Griffen W., The Case For Religious Values In Judicial Decision-Making, „Marquette Law Review” 1998/81
Mahoney P., Kondak R., Common Ground. A Starting Point or Destination for Comparative-Law Analysis by the European Cort of Human Rights [w:] Courts and Comparative Law, red. M. Andenas, D. Fairgrieve, Oxford 2015
Maroń G., Odwołania do literatury pięknej w uzasadnieniach orzeczeń sądowych, „Przegląd Sądowy” 2019/1
Maroń G., Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018
Maroń G., Odwołania do filozofów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018/12
Maroń G., Odwołania do literatury pięknej w opiniach rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018/10
Maroń G., Odwołania do Pisma Świętego w orzeczeniach sądów USA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2016/18
Noe M., A Legal Writing Resource: The Bible, „The Legal Apprentice” 2014/1
Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 2012
Rzucidło-Grochowska I., Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/2
Schauer F., Wise V., Nonlegal Information and the Delegalization of Law, „The Journal of Legal Studies” 2000/29
Strawn B. (red.), The Oxford Encyclopedia of the Bible and Law, New York 2015
Zgonjanin S., Quoting the Bible: The Use of Religious References in Judicial Decisionmaking, „New York City Law Review” 2005/9


dr Izabela Jankowska-Prochot 
adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, pracownik Komendy Głównej Policji w Warszawie

Możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jako przykład sankcji pozytywnej

W niniejszym artykule szczegółowej analizie poddano regulacje karno-wykonawcze umożliwiające odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Celem badania było rozstrzygnięcie, czy zasługują one na miano tzw. sankcji pozytywnej. Konstrukcja pracy oparta została na układzie zaproponowanym przez twórcę metody badawczej profesora dra hab. Pawła Chmielnickiego oraz jego zespól badawczy.

Słowa kluczowe: kara pozbawienia wolności, system dozoru elektronicznego

dr Izabela Jankowska-Prochot
Assistant Professor at the WSB University in Warsaw, employee of the Police Headquarters in Warsaw

The possibility of using the Electronic Monitoring System in the Polish criminal justice system as an example of positive sanctions

This paper analyses the penal and executive regulations allowing to serve a penalty of deprivation of liberty within the Electronic Monitoring System. The aim of the study was to determine whether this instrument can be included in the category of positive sanctions. The author also analyses the advantages, disadvantages as well as ethical, legal and practical issues associated with restricting the liberty of an offender and his/her family. The research method used in this work is based on the method elaborated by Professor Paweł Chmielnicki and his research team.

Keywords:  penalty of deprivation of liberty, Electronic Monitoring System

Bibliografia:

Chmielnicki P., Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017/1
Dyl K., Janicki G., Dozór elektroniczny, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2005/5(2)
Kotowski W., Kurzępa B., Dozór elektroniczny – zarys problematyki, „Probacja” 2009/2
Mamak K., Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań aktowych, „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 3/2014, https://www.czpk.pl
Mamak K., Zając D., Dozór elektroniczny [w:] Nowelizacja prawa karnego. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
Mamak K, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności oraz przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 kk), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017/3
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie, KPB-4101-03-00/2013, nr ewid. 112/2014/P/13/101/K, Warszawa 2014
Postulski K., Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, Prokuratura i Prawo” 2017/1
Zgoliński I., Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, „Studia Prawnicze KUL” 2015/6(64)


r. pr. dr Mateusz Dróżdż
adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego

Z problematyki unormowań dotyczących organizacji oraz bezpieczeństwa imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych

Artykuł opisuje normy, które regulują kwestie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych. W pracy opisano definicję imprez masowych zastosowaną m.in. w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przedstawiono analizę terminu impreza niemasowa. Dodatkowo w artykule opisano wyłączenia spod zakresu definicji legalnej imprezy masowej. Artykuł zawiera także analizę praw i obowiązków uczelni w przedmiocie tych wydarzeń. W pracy zostały opisane wybrane uwagi de lege ferenda. Dodatkowo w artykule odniesiono się także do regulacji wewnętrznych, jakie są aktualnie uchwalane przez uczelnie wyższe. Celem artykułu jest przede wszystkim wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z przedmiotowym zagadnieniem.

Słowa kluczowe:  impreza masowa, impreza niemasowa, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, prawo o szkolnictwie wyższym, teren uczelni wyższej

Legal Counsel dr Mateusz Dróżdż
Assistant Professor at the Department of Economic Law of the Lazarski University

Issues related to the provisions regarding the organisation and safety of mass and non-mass events at universities in the light of the provisions of Polish law

The article describes standards that regulate the organisation and safety of mass and non-mass events at universities. The work gives the definition of mass events used in e.g. the Polish Act on Mass Events Security as well as an analysis of the term non-mass event. Additionally, the article describes exclusions from the scope of the legal definition of a mass event. It also contains an analysis of universities' rights and duties regarding such events. Selected remarks de lege ferenda have been described in the work. Also internal regulations that are currently adopted by universities are discusses. The goal of the article is primarily to clarify the doubts in relation to this subject matter.

Keywords: mass event, non-mass event, Polish Act on Mass Events Security, law on higher education, university grounds

Bibliografia:

Adamski M., Nielegalne kary dla kibiców, „Rzeczpospolita” z 13.05.2013 r.
Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009
Chmielnicki P. Stec P. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2017, LEX/el. 2018
Demel M., Teoria wychowania fizycznego, Poznań 1996
Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2014
Dróżdż M., Bezpieczeństwo na meczu zależy od liczby uczestników, „Rzeczpospolita” z 10.05.2013 r.
Dróżdż M., Co trzeba załatwić przed koncertem, „Rzeczpospolita” z 15.01.2013 r.
Dróżdż M., Definicja imprezy masowej – teoria a praktyka, „Edukacja Prawnicza” 2013/10
Dróżdż M., Stanowienie prawa w Polsce na przykładzie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – w kierunku poprawy systemu [w:] B. Hołyst, Księga pamiątkowa XX-Lecia Wydziału Prawa i Administracji, Warszawa 2017
Dróżdż M., Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – przykład aktu państwa w prawa czy państwa w prawie, „Ius Novum” 2014, numer specjalny
Dróżdż M., Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2015
Dróżdż M., Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – problemy praktyczne, związane z organizacją imprez masowych [w:] Współczesne wyzwania prawa sportowego – pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa, Warszawa 2014
Gozdór G., Bezpieczeństwo Imprez Masowych. Komentarz, Warszawa 2008
Jakubowski A., Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni wyższej, „Studia Iuridica” 2016/66
Jurzak-Mączka K., Struzińska K., Szafrańska M., Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego: perspektywa empiryczna, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2013/2
Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2012
Kotorowski W., Kutrzępa B., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Warszawa 2010
Mirowska-Łoskot U., Po otrzęsinach w Bydgoszczy: Studenci nie chcą odpowiadać za organizację imprez na uczelni, „Gazeta Prawna” z 3.12.2015 r.
Nowik P. [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012
Pilich M., [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, red. M. Pilich, Warszawa 2017
Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2010
Tarnawski M., Tarnawski A., Bezpieczeństwo imprez masowych (uwagi na tle ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998/3/4
Wójcik K., Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych: Na juwenaliach nie zawsze jest bezpiecznie, „Rzeczpospolita” z 4.05.2017 r.
Szczęśniak A., Światowe Dni Młodzieży. 6 mln zł na imprezę w Krakowie, „Gazeta Wyborcza” z 14.12.2015 r.


dr Krzysztof Kucharski
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Drogi publiczne w kontekście teorii obszaru specjalnego

W artykule przeprowadzona została analiza statusu prawnego dróg publicznych w odniesieniu do cech charakterystycznych dla tzw. obszaru specjalnego. Wyniki badań wskazują, iż drogi publiczne, a szerzej pas drogowy, nosi cechy charakterystyczne dla tych obszarów. Pas drogowy objęty jest bowiem szczególnym administracyjnoprawnym reżimem prawnym, w ramach którego ograniczone zostają prawa podmiotowe. Właściwe organy administracji publicznej zostały również wyposażone w specjalny zespół kompetencji, który w literaturze określany jest mianem materialnoprawnego nadzoru nad pasem drogowym. Kompetencje te mają umożliwić efektywne zarządzanie tym pasem. W artykule podkreślono również, iż szczególna regulacja statusu prawnego dróg publicznych obejmuje nie tylko kwestie użytkowania drogi i pasa drogowego, ale również regulację w zakresie procesu inwestycjo-budowlanego infrastruktury drogowej.

Słowa kluczowe: pas drogowy, drogi publiczne, obszary specjalne, proces inwestycjo-budowlany, nadzór nad pasem drogowym

dr Krzysztof Kucharski
Department of Public Economic Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Torun

Public roads in the context of the special area theory

The article analyses the legal status of public roads with reference to the characteristics of what is known as a special area. Research results indicate that public roads, and more broadly the right of way, bear the characteristics of these areas. The right of way is subject to a special administrative legal regime, within which individual rights are restricted. Relevant public administration bodies have also been equipped with a special set of competences, which in the literature is referred to as substantive-law supervision over the right of way. These competences are to enable the effective management of the right of way. The article also emphasises that the special regulation of the legal status of public roads is not limited to issues regarding the use of a roadway and the right of way but also regulations within the scope of the investment and construction process of a road infrastructure.

Keywords: right of way, public roads, special areas, investment and construction process, supervision over the right of way

Bibliografia:

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2000
Czarnik Z., Korzystanie z pasa drogowego, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2016/1(42)
Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978
Duda J., Ustawy drogowe z lat 1948–2003 – próba porównania zapisów (cz. 3), „Paragraf na Drodze” 2006/9
Gruszecki K., Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczeniem obszarów Natura 2000, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011/2
Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013
Janku Z., Administracyjnoprawna regulacja korzystania z rzeczy powszechnego użytku na przykładzie dróg publicznych [w:] Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, Poznań 2000
Jędrzejewski T., Rzeczy publiczne. Studium administracyjnoprawne, maszynopis rozprawy doktorskiej, Toruń 2002
Kamińska R., Ochrona dróg publicznych przez urzędników rzymskich, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2008/8.2.
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947
Kaszubowski K., Granice przestrzenne pasa drogowego – o współstosowaniu norm prawa cywilnego i prawa administracyjnego [w:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Warszawa 2012
Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000
Kociołek-Pęksa A., O reżimie prawnym zarządzania pasem drogowym i drogami publicznymi – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014/1
Kołaczkowski B., Drogi publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej jako obszary objęte szczególnym reżimem prawnym, maszynopis rozprawy doktorskiej, Poznań 2001
Kołaczkowski B., Ewolucja administracyjnoprawnej regulacji korzystania z dróg publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000/4
Kołaczkowski B., Princ M., Ograniczenia praw i wolności w sferze korzystania z dróg publicznych [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom VI, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2010
Kotowski W., Kurzępa B., Drogi publiczne. Komentarz praktyczny, Warszawa 2005
Kotulski M., Orzecznictwo sądów administracyjnych w tle wybranej problematyki ustawy o drogach publicznych, „Casus” 2006/38
Kucharski K., Strefy płatnego parkowania w systemie prawa polskiego. Zagadnienia administracyjnoprawne [w:] Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, red. J. Pakuła, A. Pikulik, Toruń 2011
Kucharski K., Zajęcie pasa drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009/2
Kulesza M., Rudnicki Z., Administracyjnoprawne gwarancje realizacji planu przestrzennego kraju, „Państwo i Prawo” 1976/5
Kulik R., Praktyka zarządzania pasem drogowym w odniesieniu do orzeczeń sądowych [w:] Zarządzenie pasem drogowym – aspekty organizacyjne, administracyjne i prawne, V Forum szkoleniowe dla zarządców dróg i ich służb prawnych, Warszawa 2007
Kurowska T., Koncepcja obszaru specjalnego a ochrona środowiska naturalnego [w:] Zagadnienia prawne ochrony środowiska, red. K. Podgórski, Katowice 1981
Kurowska T., Obszar specjalny jako postać ingerencji administracji w sferę uprawień właściciela nieruchomości gruntowej, „Studia Iuridica Silesiana” 1979/6
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005
Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010
Mossakowski M., Wybrane problemy rzymskiego prawa publicznego, Toruń 2013
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Toruń 2006
Otawski P., O koncepcji obszaru specjalnego [w:] Prawo i administracja. Tom II, red. R. Budzinowski, Piła 2003
Prawo administracyjne materialne, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2005
Pruszyńska K., Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele „pozadrogowe”, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2005/4
Rachela K., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działalności administracji publicznej, Rzeszów 2006
Razowski T., W kwestii zwolnienia od ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Studium przypadku, „Paragraf na Drodze” 2010/7
Sieniawska K., Praktyka Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w zakresie decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego, Warszawa 2005
Sobieralski K., Przedawnienie należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz parkowanie w strefie płatnego parkowania, „Casus” 2011/ 62
Sosnowski P., Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Warszawa 2011
Strachowska R.A., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2012
Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995
Waligórski M.A., Koncesja i umowy koncesyjne na autostrady płatne, „Forum Naukowe” 2009/6
Waligórski M.A., Spółka prawa handlowego jako podmiot administrujący strefą specjalną [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Przemyśl 2000
Walnik M., Węcławowicz W., Cieszanowski W., Prawne aspekty nadzoru nad pasem drogowym, „Paragraf na Drodze” 2003/11
Wasilewski A., Droga publiczna (Zagadnienia prawne), „Krakowskie Studia Prawnicze” 1971/IV
Wasilewski A., Obszar górniczy. Zagadnienia prawne, Warszawa 1969
Wasiutyński B., Własność dróg publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938/3
Zacharczuk P., Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017
Zacharko L., Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009


Aleksandra Wieczorek, mgr Marek Suska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Reklama szczepień kierowana do publicznej wiadomości

Poziom wyszczepialności społeczeństwa jest zagadnieniem niezwykle istotnym dla poprawy poziomu zdrowia publicznego. Na „popularność” szczepień wpływ mogą mieć ich reklamy, w stosunku do których ustawa – Prawo farmaceutyczne wprowadziła wyjątki od ogólnych zasad reklamy produktów leczniczych. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na różnice między reklamą szczepienia a reklamą szczepionki oraz poddano krytycznej analizie orzecznictwo Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące reklamy szczepień.

Słowa kluczowe: szczepienie, szczepionka, reklama, prawo farmaceutyczne, Główny Inspektor Farmaceutyczny

Aleksandra Wieczorek, mgr Marek Suska
University of Silesia in Katowice

Vaccination advertisements addressed to the public

Vaccination coverage levels are essential for improving public health. The "popularity" of vaccinations may be influenced by their advertisement, for which the Pharmaceutical Law Act introduced exceptions to the general principles for advertising medicinal products. This article draws attention to the differences between the advertisement of vaccinations and the advertisement of vaccines and critically analysed the case law of the Main Pharmaceutical Inspectorate concerning advertisements of vaccinations.

Keywords: vaccination, vaccine, advertisement, Pharmaceutical Law Act, Main Pharmaceutical Inspectorate

Bibliografia:

Active Immunity Definition, https://biologydictionary.net/active-immunity/
Adamczyk J., Świerczyński M., Wybrane problemy prawne z zakresu reklamy produktów leczniczych – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2005/15
Adamczyk J., Świerczyński M., Wybrane problemy prawne z zakresu reklamy produktów leczniczych – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005/16
Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Warszawa 2009
Frąckowiak H., Jankowski P., Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2013
Grzybczyk K., komentarz do art. 52 ustawy – Prawo farmaceutyczne [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. L. Ogiegło, Warszawa 2015
Ignatowicz Z., komentarz do art. 57 ustawy – Prawo farmaceutyczne [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. W.L. Olszewski, Warszawa 2016
Jakoktochce P., Obowiązkowe szczepienia ochronne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych [w:] Rodzina w prawie administracyjnym, red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Katowice 2015
Kondrat M., komentarz do art. 57 ustawy – Prawo farmaceutyczne [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2016
Mądry M., Katalog działań niebędących reklamą na gruncie prawa farmaceutycznego [w:] Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016
Nitka A., Grzesiowski P., Zalecane szczepienia ochronne dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych [w:] Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z, red. E. Bernatowska, P. Grzesiowski, Warszawa 2017
Roszak M., Pojęcie reklamy produktu leczniczego [w:] Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Warszawa 2012
Sobierajski T., Społeczny kontekst szczepień. Wprowadzenie do wakcynologii społecznej i socjologii szczepień, Bielsko-Biała 2017
Solecka M., Polska poniżej bezpiecznego poziomu wyszczepialności, https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/185842,polska-ponizej-bezpiecznego-poziomu-wyszczepialnosci
Solecka M., Z bezpłatnej szczepionki przeciwko pneumokokom skorzysta ok. 125 tys. dzieci, https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/182895,z-bezplatnej-szczepionki-przeciwko-pneumokokom-skorzysta-ok-125-tysiecy-dzieci
Świerczyński M. [w:] Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, red. M. Krekora, Warszawa 2008


Przemysław Sadowski
IV rok, Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy naprawa pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej umieszczonej w drodze jest obowiązkiem zarządcy drogi?

Artykuł ma na celu pokazanie problemu bardzo często występującego w praktyce. Uszkodzone pokrywy kanalizacji umieszczone w drogach to codzienność na polskich drogach. Przerzucanie odpowiedzialności za stan takiej pokrywy pomiędzy zarządem dróg jako właścicielem drogi a przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej jako właścicielem instalacji sanitarnej sprowadza się do zaskarżania orzeczeń i przeciągania sprawy w niekończących się postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brak jednolitej wykładni prawa powoduje dodatkowe komplikacje głównie dla użytkowników dróg, gadzie pokrywy w taki stanie technicznym zagrażają zdrowiu, życiu oraz mieniu.

Słowa kluczowe: pokrywa studzienki kanalizacyjnej, prawo budowlane, drogi

Przemysław Sadowski
IV year, Law, Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University

Is it the responsibility of the road administrator to repair the sanitary sewer manhole cover located on the road?

The article aims to show a problem that often occurs in practice. Damaged sanitary sewer manhole covers are very common on Polish roads. Shifting the responsibility for the state of such a cover between the road administration as the owner of the road and the municipal management company as the owner of the sanitary installation boils down to appealing decisions and prolonging the case in endless administrative and court-administrative proceedings. The lack of a uniform interpretation of law causes additional complications mainly for road users, as such a bad technical condition of these covers is a threat to health, life and property.

Keywords: sanitary sewer manhole cover, Construction Law, roads

Bibliografia:

Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa 2006
Chmielnicki P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005
Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007
Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2012
Ubysz K., Brynczak B., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015


dr Krzysztof Kozłowski
Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Jagielloński

Uprawnienie Prezydenta RP do wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Opracowanie dotyczy uprawnienia Prezydenta RP do wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa. Polski system prawny zawiera gwarancję, że obywatel nie może być tej szczególnej więzi prawnej z państwem pozbawiony. Może się jej natomiast zrzec, a samo to uprawnienie ma charakter gwarancyjny i autonomiczny. Artykuł kolejno omawia zatem kwestie samego obywatelstwa, zasad jego nabycia oraz zrzeczenia się. Osobny punkt zawiera charakterystykę uprawnienia prezydenta do wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku obywatelstwa. Kolejna część przedstawia możliwe sposoby rozstrzygnięcia dylematu dotyczącego tego, czy prezydent ma prawo czy już obowiązek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa. Analiza konstytucyjna uprawnienia głowy państwa zawiera również odniesienie się do kilku wymiarów stosowania przyznanej prerogatywy. Opracowanie sygnalizuje także konflikt pomiędzy dyskrecjonalną władzą prezydenta a prawem obywateli do decydowania o swojej przynależności do danego państwa.

Słowa kluczowe: obywatelstwo, nabycie obywatelstwa, zrzeczenie się obywatelstwa, Prezydent RP, prerogatywa

dr Krzysztof Kozłowski
Department of Constitutional Law, Jagiellonian University

The right of the President of the Republic of Poland to express consent for renouncing Polish citizenship

The study concerns the right of the President of the Republic of Poland to express his consent to renounce Polish citizenship. The Polish legal system provides a guarantee that a citizen cannot be deprived of this special legal relationship with his or her country. He or she may, however, relinquish it, and this right is of a guarantee and autonomous nature. The article discusses the issues of citizenship, the rules of its acquisition and renouncement. A separate section contains the characteristics of the president's right to express consent for renouncing Polish citizenship. The next part presents possible ways of resolving the dilemma regarding whether the president has the right or the obligation to consent to renouncing citizenship. The constitutional analysis of the powers of the head of state also includes a reference to several dimensions of this presidential prerogative. The study also signals the conflict between the discretionary power of the president and the citizens' right to decide on their citizenship in a given state.

Keywords: citizenship, acquisition of citizenship, renunciation of citizenship, President of the Republic of Poland, prerogative

Bibliografia:

Balicki R., Banaszak B., Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010
Banaś M., Krzywonos A., Prawo do obywatelstwa [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002
Dąbrowski M., Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012/4
Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004
Jabłoński M., Obywatelstwo RP i obywatelstwo UE na płaszczyźnie realizacji podstawowych obowiązków jednostki [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz, Wrocław 2013
Jabłoński M., Zasada zróżnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa polskiego [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, Tom I, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010
Jagielski J., Obywatelstwo polskie, zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998
Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Warszawa 2016
Jagielski J., Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kilka refleksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim) [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009
Kozłowski K. [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Kozłowski K., Ewolucja pojęcia obywatelstwa w okresie obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. – zagadnienia wybrane [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017
Kozłowski K., Podstawy ekstradycji obywatela polskiego w znowelizowanym art. 55 Konstytucji RP wobec wymogów Europejskiego Nakazu Aresztowania – głos w dyskusji, „Przegląd Legislacyjny” 2018/4
Kozłowski K., Uznanie za obywatela polskiego. Zarys instytucji i problem konstytucyjny, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018/7–8
Kuczma P., Prawa człowieka w zarysie, Polkowice 2012
Mielnik B., Zasada poszanowania obywatelstwa polskiego i zapewnienia opieki obywatelowi przebywającemu poza granicami kraju [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010
Olechno A. [w:] Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2009
Sarnecki P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Szczurowski B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, Warszawa 2016
Zięba-Załucka H., Problematyka obywatelstwa a prawa obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001/1


dr Maciej Borski
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr Dorota Fleszer
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr Magdalena Gurdek
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr Iwona Gredka-Ligarska
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr Anna Rogacka-Łukasik
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zabytki techniki – ich dzieje, trwanie, rewitalizacja”, Sosnowiec, 11.06.2018 r.

dr Maciej Borski
Humanitas University in Sosnowiec
dr Dorota Fleszer 
Humanitas University in Sosnowiec
dr Magdalena Gurdek
Humanitas University in Sosnowiec
dr Iwona Gredka-Ligarska
Humanitas University in Sosnowiec
dr Anna Rogacka-Łukasik
Humanitas University in Sosnowiec

Report on the scientific conference "Technical monuments – their history, duration, revitalisation”, Sosnowiec, 11.06.2018”, Sosnowiec, 11.06.2018.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top