Prawo03 grudnia, 2019

Przegląd Prawa Publicznego 12/2019

Adekwatny związek przyczynowy jako warunek odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego

dr Monika Adamczyk 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ORCID 0000-0003-2192-2912

Adekwatny związek przyczynowy jako warunek odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego

Jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej za wadliwą decyzję administracyjną jest wykazanie adekwatnego związku przyczynowego między jej wydaniem a szkodą. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia tej przesłanki dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na tle przykładów z orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Niezbędne jest, by przeprowadzić test, czy szkoda wystąpiłaby także wtedy, gdyby zapadła decyzja zgodna z prawem.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, adekwatny związek przyczynowy, delikt, kodeks cywilny

dr Monika Adamczyk
Jan Kochanowski University, ORCID: 0000-0003-2192-2912

An adequate causal relationship as a condition for liability for damages of public authorities based on judicial practice and theory

One of the prerequisites for public authority liability for damages on account of a faulty administrative decision is to show an adequate causal link between its issuance and the damages. The purpose of the article is to show the significance of this premise for claiming damages against the background of examples from the case law of the Polish Supreme Court and courts of appeal. It is necessary to test whether the damage would also have occurred if the decision had been in compliance with the law.

Keywords: public authority liability for damages, adequate causal link. delict, civil code

Bibliografia:

Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006
Czarnik Z., Niezgodność decyzji administracyjnej z prawem jako warunek odpowiedzialności odszkodowawczej [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8–10 października 2004 r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006
Łojewski B., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone nieprawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2009/308
Kondek J.M., Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2006 r. (III CZP 125/05), „Palestra” 2008/1–2
Kremis J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.
Kremis J., Kształtowanie się zdolności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego w sferze imperium, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2009/308


dr hab. Paweł Borecki
Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-1921-8291

Prawotwórcza i porządkująca rola Sądu Najwyższego w sprawach wyznaniowych – uwagi w sprawie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 12.09.2018 r., III CZP 14/18

W uchwale z 12.09.2018 r., III CZP 14/18, Sąd Najwyższy zasadnie uznał, w związku z tzw. postępowaniem regulacyjnym, że parafie Kościoła Katolickiego z terenów byłego zaboru pruskiego, które weszły w skład II Rzeczypospolitej, są następcami prawnymi kolejno kościołów parafialnych i beneficjów proboszczowskich, a wcześniej – katolickich gmin kościelnych. Sukcesorami katolickich gmin kościelnych miały stać się z chwilą wejścia w życie konkordatu polskiego w 1925 r. kościoły parafialne i beneficja proboszczowskie. Natomiast po II wojnie światowej następcami prawnych ww. jednostek organizacyjnych Kościoła stały się parafie. Sąd Najwyższy nie sprecyzował jednak momentu owego następstwa prawnego. Przyznał także, iż brak jest szczegółowej podstawy prawnej dla opisanej sukcesji uniwersalnej. Sąd Najwyższy dał pierwszeństwo zasadzie bezpieczeństwa obrotu oraz zasadzie ochrony praw nabytych przed zasadą legalizmu. Należy podnieść, że w swoich rozważaniach Sąd respektuje zasadę odrębności prawa państwowego (świeckiego) i prawa kościelnego (kanonicznego). Przekonujący jest pogląd Sądy Najwyższego, iż konkordat polski z 1925 wygasł z dniem 8.05.1945 r., czyli wraz z kapitulacją Niemiec, w wyniku zasadniczej zmiany warunków terytorialnych i polityczno-prawnych, w jakich znalazła się Polska po II wojnie światowej, a w konsekwencji na skutek tzw. desuetudo. To stanowisko pozwala uniknąć wikłania się w spory polityczne i światopoglądowe na tle wygaśnięcia konkordatu polskiego z 1925 r. Sąd podtrzymał pogląd sformułowany w 1959 r., że polskie kościelne osoby prawne, które podjęły działalność po II wojnie światowej na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych, nie mogą być uznane za następców prawnych odpowiednich niemieckich i gdańskich kościelnych osób prawnych, ponieważ prawo polskie nie przyznaje im osobowości prawa publicznego. Pogląd przeciwny, chociaż propagowany przez niektórych badaczy kościelnych, jest nieuzasadniony.

Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy, parafia, sukcesja prawna, konkordat, osobowość prawa publicznego

dr hab. Paweł Borecki 
University of Warsaw, ORCID: 0000-0002-1921-8291

The legislative and organisational role of the Polish Supreme Court in religious matters – comments on the resolution of a bench of seven Judges of the Supreme Court dated 12 September 2018, III CZP 14/18

In a resolution of 12 September 2018, III CZP 14/18, the Polish Supreme Court reasonably found, in connection with the so-called regulatory proceedings, that the parishes of the Catholic Church from the territories of the former Prussian partition, which became part of the Second Polish Republic, are the legal successors of parish churches and priests' benefices, respectively, and earlier – of Catholic Church municipalities. Upon the entry into force of the Polish concordat of 1925, the successors of Catholic Church municipalities were to become parish churches and priests' benefices. However, after World War II, parishes became the legal successors of the above-mentioned Catholic Church organisational units. The Polish Supreme Court did not, however, specify the moment of this legal succession. The Supreme Court also admitted that there was no specific legal basis for the described universal succession. The Polish Supreme Court gave priority to the principle of transaction security and the principle of protection of acquired rights over the principle of legalism. It should be noted that in its considerations the Court respects the principle of the separation of state law (secular) and church law (canonical). The view of the Polish Supreme Court that the Polish concordat of 1925 expired on 8 May 1945, i.e. with the surrender of Germany, as a result of a fundamental change in the territorial, political and legal conditions in which Poland found itself after World War II, and consequently as a result of the so-called desuetudo, is convincing. This position avoids getting entangled in political and ideological disputes regarding the expiration of the Polish concordat of 1925. The Court upheld the view formulated in 1959 that Polish Church legal persons who took up activities after World War II on the so-called Western and Northern Territories cannot be recognized as the legal successors of the relevant German and Gdańsk Church legal persons, because the Polish law does not grant them legal personality under public law. The opposite view, though propagated by some Church researchers, is unfounded.

Keywords:  Supreme Court, parish, legal succession, concordat, public law legal personality

Bibliografia:

Actes et Documents du Saint-Siége relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Tom 3. Le Sait-Siége la situation religieuse en Pologne et dans les Pays baltes 1939–1945, Citta del Vaticano 1967
Borecki P., Janik Cz., Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych a państwowy porządek prawny [w:] Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych, wyb. i oprac. nauk. P. Borecki, Cz. Janik, Warszawa 2012
Główny Urząd Statystyczny, Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, Zeszyt 1, Warszawa 1990
Główny Urząd Statystyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 2016
Janik Cz., Borecki P. (red.), Dziesięć lat polskiego konkordatu, Warszawa 2009
Kowalczyk J., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1993, Płock 2013
Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005
Langer T., Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Warszawa 1967
Mezglewski A., Opinia prawna dotycząca następstwa prawnego po katolickich gminach kościelnych, istniejących w byłym zaborze pruskim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2015/7
Mezglewski A., Opinia prawna dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obrocie prawnym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011/3
Mezglewski A., Spór o wygaśnięcie konkordatu polskiego z 1925 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998/8
Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011
Osuchowski J., Prawo wyznaniowe RP 1918–1939, Warszawa 1967
Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010
Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2017
Raina P., Kościół w PRL. Dokumenty 1945–1959, Poznań 1994
Tajne dokumenty Państwo – Kościół 1980–1989, Londyn – Warszawa 1993,
Tunia A., Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin 2015
Walencik D., Nowelizacja ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w kontekście zasady bilateralności, „Forum Prawnicze” 2011/3
Włodarczyk T., Konkordaty, Warszawa 1986
Zieliński Z. (red.), Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony, Katowice 1992


Kacper Sobolewski 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ORCID: ORCID: 0000-0002-2977-3352

Problemy ochrony praw jednostki w stosunkach z administracją świadczącą

Artykuł stanowi próbę zdiagnozowania problemów związanych z niedostateczną ochroną praw jednostki w jej stosunkach z administracją świadczącą. Rozważania koncentrują się wokół zagadnień władztwa zakładowego i prawotwórczej działalności zakładów administracyjnych jako szczególnie kłopotliwych od strony teoretycznej. Autor stara się wskazać źródła aktualnych komplikacji doktrynalnych, sięgając do historycznych korzeni pojęcia administracji świadczącej i przywołując pierwotne założenia jego twórcy, Ernsta Forsthoffa. Zestawienie ich ze współczesnym rozumieniem administracji świadczącej pozwala unaocznić, jak wpadkowe dostosowywanie tego terminu do zmieniających się okoliczności społecznych, ekonomicznych i ustrojowych zrodziło nieusuwalne sprzeczności z normami rangi konstytucyjnej, takimi jak prawo do sądu i zasada zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Analiza przypadku z orzecznictwa NSA dowodzi istnienia groźnych z punktu widzenia ochrony praw jednostki, praktycznych implikacji pojęciowego chaosu i stosowania doraźnego rozróżnienia na akty zakładowe zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Słowa kluczowe:  administracja świadcząca, zakład administracyjny, władztwo zakładowe, prawa jednostki, zamknięty katalog źródeł prawa

Kacper Sobolewski 
Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, ORCID: ORCID: 0000-0002-2977-3352

Service-providing administration – issues regarding the protection of individual rights

The article is an attempt to diagnose problems related to insufficient protection of individual rights in relations with service-providing administration (public service). The considerations focus on issues of special institutional authority and the law-making activity of administrative institutions as particularly troublesome from a theoretical point of view. The author tries to indicate the sources of current doctrinal complications, reaching back to the historical roots of the concept of public service (Daseinsvorsorge) and recalling the original assumptions of its creator, Ernst Forsthoff. A comparison with the modern understanding of the service-providing administration makes it possible to see how the incidental adaptation of this term to changing social, economic and political circumstances has created irreparable contradictions with the norms at a constitutional level, such as the right to court and the principle of a closed catalogue of sources of generally applicable law. An analysis of a ruling of the Polish Supreme Administrative Court proves that sticking to the wide-spread theory distinguishing between administrative institutions' decisions of internal and external nature may prove to be dangerous from the point of view of the protection of individual rights.

Keywords: service-providing administration, administrative institution, special institutional authority, individual rights, closed catalogue of sources of generally applicable law

Bibliografia:

Bałaban A., Czy Konstytucja dotyczy przepisów administracyjnych?, „Państwo i Prawo” 1998/5
Brzezicki T., Masternak M., Stanowienie norm ogólnych przez zakłady publiczne [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, praca zbior., Toruń 2005
Cendrowicz D., Wolność jednostki na przykładzie sytuacji prawnej pensjonariusza domu pomocy społecznej [w:] Wolność w prawie administracyjnym, red. J. Zimmerman, Warszawa 2017
Chmielnicki P., Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008
Dolnicki B., Rola zakładów administracyjnych w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych obywateli [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985
Gardocka T., Sobczak J. (red.), Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, Toruń 2013
Jakubowski A., Przepisy administracyjne a konstytucyjnie zamknięty katalog źródeł prawa – między teorią a praktyką [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo. Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. 2, red. J. Jagielski, Wrocław 2016
Kulesza M., Uzasadnienie opinii, „Samorząd Terytorialny” 2000/9
Kulesza M., „Źródła prawa” i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1998/2
Lipowicz I., Pojęcie administracji świadczącej w doktrynie zachodnioniemieckiej [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985
Ochendowski E., Zakłady administracyjne [w:] System Prawa Administracyjnego. T. 2., red. J. Jendrośka, Wrocław 1977
Ochmański J., Webers – Jaspers – Forsthoff. U źródeł XX-wiecznej koncepcji administracji świadczącej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2002, t. 54, z. 2.
Pierzchała J., Prawo oświaty prywatnej, Warszawa 2016
Posłuszny J., Istota i cechy administracji świadczącej, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2005/1
Raszewska-Skałecka R., Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane, „Przegląd prawa i administracji” 2008/77
Raszewska-Skałecka R., Polityka administracyjna w sferze administracji świadczącej, „Przegląd prawa i administracji” 2003/54
Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca: studium administracyjnoprawne, Warszawa 2012
Stasikowski R., Funkcja administracji świadczącej, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2009/3
Trzyna A., Potrzeby i oczekiwania wobec administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Rzeszowie [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016
Uziębło P., Wierczyński G., Charakter prawny aktów prawa zakładowego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010/24
Zalasińska K., Co zwiedzający może, a muzeum musi. Uwagi prawnika na marginesie zakazu fotografowania w muzeach, „Zbiór wiadomości do antropologii muzealnej” 2014/1


Jakub Krawczyk
doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Jagielloński, pracownik samorządowy, ORCID: 0000-0002-2889-4013

Postulat deglomeracji administracji publicznej – kilka uwag natury prawnoadministracyjnej i konstytucyjnej

Przedmiotem artykułu jest coraz częściej podnoszony przez środowiska społeczne postulat deglomeracji (przestrzennego rozgęszczenia) administracji publicznej. Autor skoncentruje się nie tylko na samym pojęciu deglomeracji, ale przede wszystkim na jego związkach z podstawowymi zasadami, którymi rządzi się nauka prawa administracyjnego, a które to dokonują opisu przyjętego modelu organizacji administracji publicznej, a to m.in. decentralizacji oraz dekoncentracji. Dla pełnego rozwinięcia tematu niezbędnym będzie również przeniesienie się na poziom prawa pozytywnego, a więc osadzenie deglomeracji w kontekście przestrzennego planowania na poziomie centralnym, a także, poprzez jej związek z zasadniczymi kwestiami ustrojowymi, scharakteryzowanie tego zjawiska przez pryzmat niektórych postanowień konstytucyjnych. Całość podsumowana zostanie wnioskami dotyczącymi możliwości realizacji opisywanego postulatu.

Słowa kluczowe: deglomeracja, administracja publiczna, decentralizacja, Warszawa, stolica

Jakub Krawczyk
PhD Student at the Department of Administrative Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, local government official, ORCID: 0000-0002-2889-4013

Postulate of public administration deglomeration – a few remarks of administrative and constitutional nature

The subject of the article is the postulate of deglomeration (dilatation) of public administration, raised more and more often by social circles. The author focuses not only on the concept of deglomeration itself, but above all on its links with the basic principles governing the science of administrative law, which describe the adopted model of public administration organisation, including decentralisation and deconcentration. In order to fully develop the subject it will be necessary to move to the level of positive law, i.e. to embed deglomeration not only in the context of spatial planning at the central level, but also, through its connection with fundamental political issues, to characterise this phenomenon through the prism of some constitutional provisions. The article will be summarised with conclusions regarding the possibilities of implementing the described postulate.

Keywords: deglomeration, public administration, decentralisation, Warsaw, capital city

Bibliografia:

Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Kraków 2007
Ciapała J., Konstytucyjny status samorządu terytorialnego [w:] Zarys prawa samorządu terytorialnego, red. M. Ofiarska, J. Ciapała, Poznań 2001
Dąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie prokonstytucyjnym [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005
Dolnicki B., Marchaj R., Związek metropolitalny w województwie śląskim, „Samorząd Terytorialny” 2017/7–8
Fleszer D., Tworzenie jednostek pomocniczych gminy jako forma realizacji zasady pomocniczości, „Samorząd Terytorialny” 2011/4
Gilowska Z., Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zalewski J., Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, „Samorząd Terytorialny” 2002/1–2
https://sjp.pwn.pl/szukaj/aglomeracja.html
Jałowiecki B., Metropolie, Białystok 1999
Korczak J. [w:] System prawa administracyjnego, t. 2, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Projekt z 17.12.2018 r., http://archiwum.miir.gov.pl/media/67208/KSRR_17_12_2018_projekt.pdf
Malec J. [w:] J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000
Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008
Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006
Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004
Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy), Warszawa 2008
Paczuski R., Zrównoważony rozwój a stosunek polityki do prawa w świetle polskiej praktyki legislacyjnej [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska, red. K. Równy, J. Jabłoński, Warszawa 2002
Porozumienie Jarosława Gowina, #EnergiaMiast. Program polityczny partii Porozumienie Jarosława Gowina, http://pjg.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Program-Porozumienie-Jaros%C5%82awa-Gowina.pdf
Sarnecki P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Skoczylas A., Piątek W. [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2005
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017, https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf
Szmytkie R., W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych, „Przegląd Administracji Publicznej” 2013/2
Śleszyński P., Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, Warszawa 2018
Weber A., Über den Standort der Industrien, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1909
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014


Damian Potycz 
doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, ORCID: 0000-0002-3237-2023

Kluby radnych w radzie gminy – kierunki zmian

Artykuł omawia kwestię statusu prawnego klubów radnych gminnych. Choć zostały wprowadzone w 1995 r., przez długi czas ich status prawny, w szczególności proces powstawania, nie był dostatecznie dobrze uregulowany. Ma to dodatkowe znaczenie wobec bezpośredniego powiązania z klubami radnych działalności obligatoryjnych komisji rewizyjnych, a na skutek niedawnych zmian w prawie – także komisji skarg, wniosków i petycji. Brak definicji skargi, wniosku i petycji w ustawie samorządowej rodzi konieczność odwoływania się do innych aktów prawnych, a nawet sięgania poza literalną wykładnię niektórych przepisów w celu uniknięcia konfliktu z normami wyrażonymi chociażby w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wątpliwości budzi także nadmierne przyznawanie kompetencji przewodniczącemu komisji kosztem rady gminy. Innym rodzajem wprowadzonych zmian jest przyznanie klubom ograniczonej inicjatywy uchwałodawczej. Kwestią szczególnie sporną jest relacja pomiędzy dyscypliną klubową a mandatem wolnym radnego. Wydaje się, że nowe rozwiązania zwiększają zależność radnego od ugrupowania politycznego, nieraz kosztem więzi z wyborcami. Jest to szczególnie niepokojące w sytuacji, w której wybory samorządowe cieszą się wśród społeczeństwa reputacją najmniej „upolitycznionych”, co przekłada się na podejmowanie bardziej świadomych i przemyślanych decyzji w okresie wyborczym.

Słowa kluczowe: gmina, radni, kluby radnych

Damian Potycz 
PhD Student at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Law, Administration and International Relations, ORCID: 0000-0002-3237-2023

Municipal council clubs – directions of changes

The article discusses the issue of the legal status of municipal council clubs. Although they were introduced in 1995, for a long time their legal status, in particular the formation process, was not regulated well enough. This is of additional significance due to their direct connection with the activities of obligatory audit committees, and as a result of recent changes in law – also the complaint, motions and petition committees. The lack of formal definitions of a complaint, application and petition in the local government act makes it necessary to refer to other legal acts, and even to go beyond the literal interpretation of some provisions in order to avoid conflict with the regulations expressed in the Code of Administrative Procedure. Doubts are also raised about the excessive allocation of competences to the chairman of the committee at the expense of the municipal council. Another type of change introduced is granting clubs a limited resolution initiative. A particularly contentious issue is the relationship between club discipline and the councillor’s free mandate. It appears that new solutions increase the councilman's dependence on his political group, sometimes at the expense of his ties with voters. This is particularly worrying in a situation in which local elections enjoy the reputation of the least “politicised” among the society, which translates into more informed and thoughtful decisions being made during the election period.

Keywords: municipality, councillors, municipal council clubs

Bibliografia:

Augustyniak M., Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa 2012
Ganowicz E., Opioła W., Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego, „Przegląd Politologiczny” 2017/2
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009
Ilciów A., Rafał Dutkiewicz – casus lidera lokalnego, Zielona Góra 2012
Martysz Cz. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016.
Radomski G., Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, Toruń 2017


Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Uczelnia Łazarskiego, ORCID: 0000-0001-9102-9308

Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) do żądania od operatora telekomunikacyjnego danych osobowych podejrzanego o popełnienie wykroczenia. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.03.2019 r., I OSK 2677/16

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uprawnień straży gminnej do otrzymywania od operatorów telekomunikacyjnych danych osobowych osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia. Sąd uznał, że podstawą prawną do żądania takich informacji są przepisy o ochronie danych osobowych, które zezwalają na uzyskiwanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Takie zadania i uprawnienie wykonuje straż gminna.

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, straż gminna, sądownictwa administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Lazarski University, ORCID: 0000-0001-9102-9308

The rights of the municipal police to request the personal data of a suspected offender from a telecommunications operator. Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court dated 6.03.2019, I OSK 2677/16

The judgement of the Supreme Administrative Court concerns the rights of the municipal police to receive the personal data of persons suspected of committing an offense from telecommunications operators. The Court decided that the legal basis for requesting such information are the provisions of the Personal Data Protection Act, which allow for obtaining personal data when it is necessary to exercise a right or fulfil an obligation arising from a legal provision or when this is necessary to carry out tasks defined by the law and that are in the public interest. Such tasks and rights are exercised by the municipal police.

Keywords: personal data protection, municipal police, administrative courts, the Supreme Administrative Court

Bibliografia:

Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016
Drembkowski P., Straże. Komentarz do ustaw, Warszawa 2018
Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wzory pism i przepisy, Warszawa 2008
Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), LEX/el. 2018
Liwo M., Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015/2
Lubasz D. [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Belik-Jomaa, Warszawa 2018


dr Damian Szczepański
adwokat, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ORCID: 0000-0002-5147-1924

Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zamówień publicznych za okres 2013–2017

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonych w latach 2013–2017. Wybrane przeze mnie trzy orzeczenia NSA uznałem za szczególnie interesujące, ponieważ dotyczyły spornych zagadnień wynikających z interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał spory pomiędzy zamawiającymi a Prezesem UZP, który w wyniku kontroli zamawiającego stwierdzał w konkretnych postępowaniach naruszenia przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i w konsekwencji nakładał kary pieniężne na zamawiających. Treść wybranych przeze mnie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących podziału zamówienia na części, skutecznego wnoszenia wadium oraz uznania zamawiającego za podmiot prawa publicznego – miała bardzo duże znaczenia dla systemu zamówień publicznych, bowiem była wskazówką do interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych zarówno dla zamawiających i wykonawców, jak i dla Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także dla podmiotów, które kontrolują postępowania o udzielanie zamówień publicznych.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny, ustawa, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, skarga kasacyjna, orzecznictwo, przepisy prawa, zamawiający, wykonawca, postępowanie, kara pieniężna

dr Damian Szczepański
Lawyer, Assistant Professor at the Academy of Finance and Business Vistula in Warsaw, ORCID: 0000-0002-5147-1924

Review of the Supreme Administrative Court's case law in matters of public procurement for the period 2013-2017

The purpose of this article is to present selected judgements of the Supreme Administrative Court announced in the years 2013-2017. I found the three judgments of the Supreme Administrative Court that I chose particularly interesting because they concerned disputable issues arising from the interpretation of the provisions of the Public Procurement Law. The Supreme Administrative Court considered the disputes between the procuring authorities and the President of the Public Procurement Office, which as a result of an inspection of the procuring entity stated in specific proceedings violations of the provisions of the Public Procurement Law and as a consequence imposed financial penalties on the procuring entities. The content of the judgments of the Supreme Administrative Court I have selected regarding the division of the order into parts, the effective payment of the bid bond and the recognition of the contracting authority as a public law entity, was very important in terms of the public procurement system, as it was an indication for the interpretation of the provisions of the Public Procurement Law both for the procuring entities and the contractors, as well as for the National Chamber of Appeals, district courts, the President of the Public Procurement Office and for the entities that control public procurement procedures.

Keywords: public procurement, judgement, Supreme Administrative Court, Provincial Administrative Court, Act, President of the Public Procurement Office, cassation appeal, case law, legal regulations, procuring entity, contractor, proceedings, financial penalty


dr Marcin Czechowski
asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, ORCID: 0000-0002-0895-3768

Recenzja: „Nabory i konkursy w służbie publicznej”, red. Stefan Płażek, Warszawa 2017

Recenzowana publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie poświęcone problematyce dostępu obywateli do służby publicznej. Jej autorzy, których jest siedmiu, wywodzą się z uczelni wyższych Polski południowej. Część z nich zalicza się do grona praktyków mających kontakt z procesem selekcji kandydatów w służbie publicznej. Monografia składa się z wprowadzenia, ośmiu rozdziałów i podsumowania zawierającego propozycje de lege ferenda. Podjęto w nich temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej. Zademonstrowano podejście interdyscyplinarne. Zamieszczone opracowania należą do dziedziny nauk prawnych i zarządzania. Autorzy podeszli do problematyki w sposób kompleksowy i możliwie wyczerpujący.

Słowa kluczowe: nabory, konkursy, służba publiczna

dr Marcin Czechowski 
assistant judge, Regional Court in Koszalin, ORCID: 0000-0002-0895-3768

Review: "Recruitment and competitions in public service", Ed. Stefan Płażek, Warsaw 2017

The reviewed publication is the first comprehensive study on the issue of citizens' access to public service. It was written by seven authors, all from universities in southern Poland. Some of them are actually involved in the process of selecting candidates in public service. The monograph consists of an introduction, eight chapters and a summary containing de lege ferenda proposals. All of them address the subject of the constitutional requirement of equal and universal access for all citizens to public service. An interdisciplinary approach is demonstrated. The research papers belong to the field of legal and management sciences. The discussed issues are presented in comprehensive way.

Keywords: recruitment, competitions, public service

Bibliografia:

Czechowski M., Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP [w:] Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, red. Z. Niedbała, Warszawa 2011
Czechowski M., Zatrudnienie w administracji publicznej. Wybrane aspekty socjologiczno-prawne, „Zeszyt naukowy Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim” 2018
Korczak J., Stan kadr administracji publicznej z perspektywy ogólnokrajowej i regionalnej, „Studia Prawa Publicznego” 2017/1
Liwo M.A., Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015/2
Stelina J., Strony i nawiązanie stosunków służbowych [w:] T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, System Prawa Administracyjnego. Tom 11. Stosunek służbowy, Warszawa 2011


dr hab., prof. UJK Andrzej Adamczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ORCID: 0000-0002-6080-4516

Konferencja „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017–2019”, Warszawa, 9.10.2019 r.

Słowa kluczowe: Kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne, mediacja, nowelizacja z 7.04.2017 r.

dr hab., prof. UJK Andrzej Adamczyk
Jan Kochanowski University in Kielce, ORCID: 0000-0002-6080-4516

Conference "Polish Code of Administrative Procedure after the changes in 2017–2019", Warsaw, 9 October 2019.

Keywords: Administrative Procedure Code, administrative procedure, mediation, Administrative Procedure Code Revisal of 7th April 2017

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top