Prawo18 września, 2018

Przegląd Prawa Handlowego 9/2018

Sprawozdanie z konferencji VIII Forum Prawa Spółek 18.05.2018 r. – „Reforma Kodeksu spółek handlowych – systemowa zmiana czy autorskie projekty”

dr Jakub Janeta

Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz radcą prawnym

mgr Jan Ulański
Autor jest asystentem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz radcą prawnym

Sprawozdanie z konferencji VIII Forum Prawa Spółek 18.05.2018 r. – „Reforma Kodeksu spółek handlowych – systemowa zmiana czy autorskie projekty”

A report on VIII Company Law Forum conference held on 18 May 2018 – ‘Reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies – systemic change or independent bills’


prof. zw. dr hab. Urszula Promińska
Autorka jest kierownikiem Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

O potrzebie zmian Kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych

Jedną z różnic w zakresie regulacji spółek osobowych w Kodeksie spółek handlowych w stosunku do Kodeksu handlowego jest metoda regulacji. Opiera się na wyodrębnieniu części wspólnej dla wszystkich spółek osobowych, szczegółowej regulacji spółki jawnej – w dużej mierze powtarzającej rozwiązania Kodeksu handlowego pomimo zdecydowanego osłabienia jej „osobowego ładunku” i na cząstkowej regulacji pozostałych spółek z odesłaniem do odpowiedniego stosowania w kwestiach nieuregulowanych przepisów o spółce jawnej. Przedmiotem poniższych uwag jest próba odpowiedzi na pytanie, czy realizacja przyjętej koncepcji regulacji spółek osobowych jest zadawalająca. Chodzi zwłaszcza o zakres przedmiotowy regulacji wspólnej oraz o treść przyjętych w jej ramach przepisów.

Słowa kluczowe: spółki osobowe, prawo handlowe, Kodeks spółek handlowych

On the need to amend the Code of Commercial Partnerships and Companies in the field of regulations on commercial law partnerships

One of the differences in the area of regulation of partnerships in the Code of Commercial Partnerships and Companies as compared to the Commercial Code is the method of regulation. It is based on separation of the common part for all partnerships, the special regulation of general partnership, largely repeating the solutions from the Commercial Code, despite a noticeable weakening of its ‘partnership load’, and the partial regulation of all other partnerships with references to application mutatis mutandis in unregulated matters of the provisions on general partnership. The present remarks are an attempt to answer the question whether the implementation of the adopted conception of regulation of partnerships is satisfactory. This concerns particularly the scope of the common regulation and the substance of the provisions that it contains.

Keywords: partnerships, commercial law, Code of Commercial Partnerships and Companies


Bibliografia:

Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1992.
Janeta J., Gajownik-Zienkiewicz J., Sprawozdanie z konferencji pod tytułem „O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych” (Łódź, 18 V 2012), „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/9.
Janeta J., Matysiak W.P., O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/9.
Kidyba A., Handlowe spółki osobowe, Kraków 2005.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz, Warszawa 2017.
Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.
Kozieł G., Zakres przedmiotowy i podmiotowy przeniesienia praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/12.
Sołtysiński S. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 1, Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1–150, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2006.
Witosz A.J., Prawne mechanizmy ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015/9.


dr hab. Tomasz Sójka
Autor jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O potrzebie zmian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych – uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej

W niniejszym artykule przedstawiona została analiza problematyki pożądanych zmian regulacji niepublicznych spółek kapitałowych w Polsce. Pretekstem do tych rozważań jest publikacja projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej. Opracowanie zawiera argumenty na rzecz tezy, że polskie prawo spółek handlowych wymaga głębokiej reformy unormowań dotyczących niepublicznych spółek kapitałowych. Potrzeba ta wynika przede wszystkim z fundamentalnych zmian, jakie zachodzą w sferze obrotu gospodarczego pod wpływem procesu cyfryzacji i powiązanych z nim nowych modeli biznesowych prezentowanych przez spółki działające w obszarze nowych technologii (np. startupy) oraz specyficznych form finansowania spółek (np. przez fundusze venture-capital).

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna, reforma Kodeksu spółek handlowych, nowe technologie, venture-capital, start-up

On the need for amendments to regulations on private companies. Remarks about the draft legislation on simple joint-stock companies

In this article I analyse the desirable changes of regulations concerning private companies in Poland. The reason for taking up this subject is the draft legislation on simple joint-stock companies. In the paper, I put forward arguments in favour of the thesis that the Polish company/partnership law requires a comprehensive reform of the regulations concerning private companies. The need for this reform stems mainly from a fundamental change of the business environment resulting from digitalization of economy and the related new business models applied by companies operating in the area of new technologies (such as start-ups) and the particular forms of company financing them (e.g. by venture capital funds).

Keywords: simple joint-stock company, reform of the Code Commercial Partnerships and Companies, new technologies, venture capital, start-up

Bibliografia:

Horowitz B., The Hard things about hard things, New York 2014.
Thiel P., Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, New York 2014.
Christensen C.M., The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston 2016.
McAfee A., Brynjolfsson E., Machine, Platform, Crowd. Harnessing Our Digital Future, New York–London 2017.
Hull D., Recht H., Tesla Doesn’t Burn Fuel, It Burns Cash, 03.05.2018, https://www.bloomberg.com/graphics/2018-tesla-burns-cash/ (dostęp: 15.07.2018 r.).
McCahery J.A., Vermeulen E.P.M., Venture capital, IPOs and Corporate Innovation, Working Paper, Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper No. 2013-4, http://ssrn.com/abstract=2298315 (dostęp: 15.07.2018 r.).
McCahery J.A., Vermeulen E.P.M., New Private Equity Models: How Should the Interests of Investors and Managers Be Aligned?, „The Journal of Financial Perspectives” 2015/3.
Kuntz T., Gestaltung von Kapitalgesellschaften zwischen Freiheit und Zwang, Tübingen 2016.
Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
Szumański A., Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999/2.
Szumański A. [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 2004.
Gasiński Ł., Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014.
Davies P.L., Gower and Davies: The Principles of Modern Company Law, London 2008.
Mülbert P.O., Birke M., Legal Capital: Is There a Case Against the European Legal Capital Rules?, „European Business Organization Law Review” 2002/3.
Armour J., Hertig G., Kanda H. [w:] R. Kraakman, P. Davies, H. Hansmann et al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford 2004.
Kübler F., A Comparative Approach to Capital Maintenance: Germany, „European Business Law Review” 2004/5.
Kahan M., Legal Capital Rules and the Structure of Corporate Law: Some Observations on the Differences between European and US Approaches [w:] K. Hopt & E Wymeersch (eds), Capital Markets and Company Law, Oxford 2003.
Schön W., The Future of Legal Capital, „European Business Organization Law Review” 2004/5.
Rickford J., Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance, „European Business Law Review” 2004/15.
Ferran E., The Place for Creditor Protection on the Agenda for Modernisation of Company Law in the EU, „ECGI Law Working Paper” 2005/51.
Armour J., Legal Capital: An Outdated Concept?, „European Business Organization Law Review” 2006/7.
Moloney N., The 2013 Capital Requirements Directive IV and Capital Requirements Regulation: implications and institutional effects, „Zeitschrift für öffentliches Recht” 2016/3.
Królak J., Start-upy bronią swojej spółki, Puls Biznesu, https://www.pb.pl/start-upy-bronia-swojej-spolki-934427 (dostęp: 15.07.2018 r.).


prof. dr hab. Józef Frąckowiak

Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjna

W polskiej doktrynie toczy się od lat dyskusja na temat tego, czym jest uchwała, przede wszystkim uchwała zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych. Autor stawia tezę, że uchwała jest czynnością prawną, gdyż spełnia wymogi konstytutywne czynności prawnej rozumianej jako zdarzenie prawne, czyli stan faktyczny zawierający przynajmniej jedno oświadczenie woli, którego skutkiem jest powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego. Uchwała jednak co do zasady wywołuje skutki tylko wewnątrz korporacji, czyli prowadzi do powstania zmiany lub ustania stosunków pomiędzy spółką a jej wspólnikami i członkami jej organów. Z tego względu, jako czynność wewnątrzkorporacyjna ma swoiste cechy, wyraźnie różniące ją od klasycznych czynności prawnych, które wywołują skutki w postaci powstania, ustania lub zmiany stosunków prawnych zewnętrznych, czyli pomiędzy odrębnymi osobami.

Słowa kluczoweczynność prawna, uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, zdarzenie prawne, stosunek prawny, sprzeczność uchwały z ustawą 

A resolution of the general meeting of a company as intra-company juridical act

The Polish legal scholars have been debating for years about what a resolution is, especially a resolution of the general meeting of a company. The author puts forward the thesis that a resolution is a juridical act, because it meets the constitutive requirements of a juridical act, understood as a legal event, i.e. a factual state comprising at least one declaration of will, the effect of which is the creation, change or termination of a legal relationship. However, a resolution triggers, in principle, effects only within the corporation, i.e. it leads to creation, change or termination of relationships between the company and its shareholders and members of its governing bodies. For this reason, as an intra-company act, it has specific features that clearly differ from those of classical juridical acts that produce effects in the form of the creation, termination or change of external legal relationships, i.e. between separate persons.

Keywordsjuridical act, resolution of a company general meeting, legal event, legal relationship, resolution contrary to statutory law

Bibliografia:

Banaszczyk Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Dumkiewicz M., Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2016.

Frąckowiak J., Jednostka organizacyjna jako adresat norm prawa prywatnego [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.

Frąckowiak J., Spółka akcyjna w organizacji [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005.  

Frąckowiak J., Stosunek prawny a norma prawa stosowanego [w:] Ius est a Iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017.

Frąckowiak J., Uchwały organów spółki kapitałowej a czynności prawne dokonywane przez tę spółkę [w:] Prawo handlowe XXI wiek. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2011.

Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2017.

Gutowski M., Sankcja nieważności na tle uchwał organów spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007/12.

Kappes A., Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały – krytycznie o uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/9.

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.

Longchamps de Berier F., Uwagi o używaniu pojęć w naukach prawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo VII, nr 27, Wrocław 1960.

Pinior P., Obowiązek wykonania uchwały sprzecznej z prawem, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/9.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012. 

Sołtysiński S. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.


dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Autorka jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownikiem Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji tego Uniwersytetu

Prosta spółka akcyjna – polską superspółką? 

Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat projektu prostej spółki akcyjnej, przygotowanego i zaprezentowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości (poprzednio Ministerstwo Rozwoju i Gospodarki). W opinii Autorki proponowane uregulowanie nowej spółki w Kodeksie spółek handlowych będzie stanowiło zmianę o charakterze systemowym, dlatego opowiada się przeciwko wprowadzeniu tak daleko idącej reformy prawa spółek w tak ekspresowym tempie. 

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna, reforma kodeksu spółek handlowych, spółka

Simple joint-stock company: a Polish super-company?

The article is a voice in the discussion about the bill introducing the simple joint-stock company, prepared and presented by the Ministry of Entrepreneurship (formerly Ministry of Development and Economy). In the author’s opinion, the proposed regulation of the new company in the Code of Commercial Partnerships and Companies will constitute a systemic change, which is why she opposes the implementation of such a farreaching reform of company law at such a rapid pace.

Keywords: simple joint-stock company, reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies, company

Bibliografia: 

Kappes A., Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającego prosta spółkę akcyjną (projektowane art. 3001–300121 k.s.h.), „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/5.

Nowacki A., Struktura majątkowa projektowanej prostej spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/4.

Osajda K., Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli, Warszawa 2014. 

Słowik P., Powstanie prosta spółka akcyjna? MS oraz Rada Legislacyjna nie popierają pomysłu Morawieckiego, „Dziennik Gazeta Prawna” z 10.07.2018 r.

Wiórek P.M., O braku potrzeby wprowadzenia prostej spółki akcyjnej (PSA) z perspektywy prawnoporównawczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/5.


dr hab. Monika Tarska

Autorka jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Spółki osobowe – głos w dyskusji

Wprowadzone przez Kodeks spółek handlowych zmiany unormowania spółek osobowych doprowadziły do 60-krotnego wzrostu liczby tych spółek. Regulacja tego Kodeksu pozostawia duży margines swobody stronom umowy spółki w kształtowaniu łączącego ich stosunku prawnego, zwłaszcza w zakresie stosunków wewnętrznych. Tak np. art. 9 k.s.h. przewiduje możliwość zmiany umowy spółki niejednomyślnie, a art. 10 k.s.h. określa zasady przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce na inną osobę. Natomiast w sprawach, które mogą oddziaływać na interesy osób trzecich, swoboda ta jest znacznie ograniczona. Wybór in casu modelu spółki bardziej „osobowego” lub zbliżonego do kapitałowego należy do wspólników. Nie oznacza to jednak dowolności kształtowania przez nich stosunku prawnego spółki. Mający zastosowanie art. 3531 k.c., statuujący zasadę swobody umów, określa granice swobody kształtowania stosunku prawnego przez strony tego stosunku według własnego uznania, tj. ustawę, naturę (właściwość) stosunku oraz zasady współżycia społecznego. Dodany nowelizacją z 2003 r. art. 251 k.s.h. budzi zastrzeżenia co do poprawności jurydycznej i spójności systemowej. Dotyczy to m.in. braku podstawy prawnej przejścia wkładów wspólników na spółkę jawną po jej wpisie do rejestru sądowego. Problem ten nie istniał według pierwotnej regulacji Kodeksu spółek handlowych, gdyż spółka jawna powstawała już z chwilą zawarcia umowy spółki; wpis wprawdzie był obowiązkowy, lecz miał charakter deklaratoryjny. Inne przykłady złych zmian legislacyjnych Kodeksu spółek handlowych to regulacja uczestnictwa współmałżonków w spółkach kapitałowych (art. 1831 i 3321 k.s.h.) oraz przepisy dotyczące tworzenia spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy z systemu teleinformatycznego (tzw. spółki S24); pominięto tu art. 291 k.s.h. o odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za złożenie fałszywego oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego (zob. art. 158 § 11 oraz art. 167 § 4 i 5 k.s.h.). 

Słowa kluczowe: spółki osobowe, Krajowy Rejestr Sądowy, wkłady wspólników, umowa spółki

Partnerships: a voice in the discussion

The amendments introduced by the Code of Commercial Partnerships and Companies into the regulations on partnerships have led to a 60-fold increase in the number of partnerships. The Code’s regulation leaves those signing the articles of association a large margin of freedom as to how they will formulate the legal relationship between them, especially in the field of internal relationships For instance, Art. 9 CCPC provides for a possibility of amending the articles of association without unanimity, while Art. 10 CCPC determines the principles of transferring all the rights and obligations of a partner onto another person. Yet in matters which might affect the interests of third parties the freedom is considerably more limited. In every case, the choice of the model with more features of a partnership or a company belongs to the partners. But they are not completely free in determining the legal relationship of the partnership. The applicable Art. 3531 of the Civil Code, which introduces the principle of freedom of contract, determines the boundaries of the freedom of the parties shaping the legal relationship as they see fit, namely statutory law, the character (characteristics) of the relationship, and the principles of community life. Art. 251 CCPC, added by the amending statute in 2003, gives rise to objections about its juridical correctness or systemic coherence. This concerns, among others, lack of the legal grounds for transfer of partners’ contributions to the registered partnership once it is entered into the court register. The problem did not exist in the original regulation of the Code of Commercial Partnerships and Companies, because a registered partnership existed from the moment of signature of the articles of association; although entry in the register was mandatory, it was declaratory in character. Other examples of bad legislative amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies include the regulation concerning spouses’ participation in companies (Art. 1831 and Art. 3321 CCPC) and provisions concerning the establishment of limited liability companies using a template of the articles of association from a data communication system (the so-called S24 companies); here, the amendments ignored Art. 291 CCPC concerning the liability of members of the management board of a limited liability company for making false declarations about coverage of share capital (cf. Art. 158 para. 11 and Art. 167 paras. 4 and 5 CCPC). 

Keywords: partnerships, National Court Register, partners’contributions, articles of association


Bibliografia:

Fenichel Z. [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1996.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1–300 k.s.h., Warszawa 2004.

Naworski J.P. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Tytuł I. Przepisy ogólne. Tytuł II. Spółki osobowe, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.

Nowacki A., Spółka osobowa przed wpisem do rejestru, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/6.

Pinior P., Charakter prawny spółek osobowych w stadium organizacji, „Prawo Spółek” 2009/7–8.

Promińska U., O potrzebie zmian Kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/9.

Rachwał A., Spyra M., Umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, seria: Klauzule umowne w obrocie gospodarczym, red. F. Zoll, Warszawa 2009.

Sołtysiński S. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1–150, Warszawa 2006.

Strzępka J.A., Zielińska E. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.

Szajkowski A., O metodzie badania prawa handlowego [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.

Szajkowski A., Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012.

Szajkowski A., Prawo spółek handlowych, Warszawa 2000.

Szajkowski A., Wyłączenie wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika (uwagi na tle nowelizacji KSH z 2003 r.) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, red. J. Barta, Kraków 2004.

Szumański A. [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2004.

Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.


dr hab. Grzegorz Kozieł

Autor jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego, w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakres uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej przewidziany w projekcie ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Opracowanie stanowi głos w dyskusji na temat reformy Kodeksu spółek handlowych, która miała miejsce podczas VIII Forum Prawa Spółek („Reforma Kodeksu spółek handlowych – zmiana systemowa czy autorskie projekty”) 18.05.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odnosi się on do zakresu uprawnień przysługujących wierzycielowi akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej zgodnie z projektem ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym nie zaproponowano wprowadzenia odrębnej regulacji uprawnień wierzyciela akcjonariusza, ale odesłanie w tym obszarze do odpowiednio stosowanych przepisów o spółce akcyjnej. W związku z tym w niniejszym opracowaniu zwięźle przedstawiono w pierwszej kolejności spektrum uprawnień wierzyciela akcjonariusza w spółce akcyjnej przewidziane w aktualnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych, które zgodnie z projektem ma stanowić podstawę regulacji uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej, następnie obszar uprawnień wierzyciela akcjonariusza zaproponowany w projekcie przepisów dotyczących tzw. prostej spółki akcyjnej, a także, w ramach podsumowania, syntetyczną ocenę metody unormowania i zakresu merytorycznego proponowanych rozwiązań w perspektywie ogólnej oceny projektowanego sposobu regulacji tej spółki.

Słowa kluczoweprosta spółka akcyjna, wierzyciel akcjonariusza, uprawnienia wierzyciela akcjonariusza, status prawny wierzyciela akcjonariusza

The scope of a shareholder’s creditor’s rights in the so-called simple joint-stock company provided for in the bill of 16 May 2018 amending the Code of Commercial Partnerships and Companies and certain other statutes

The study is a voice in the discussion on the reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which took place during the 8th Company Law Forum (‘Reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies – systemic change or independent bills’) on 18 May 2018 at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź. It concerns the scope of rights of a shareholder’s creditor in the so-called simple joint-stock company in accordance with the bill of 16 May 2018 amending the Code of Commercial Partnerships and Companies and certain other statutes. The bill does not propose introducing a separate regulation of the shareholder’s creditor’s rights, but a reference in this area to the existing provisions on joint-stock companies. Therefore, the study briefly presents first the spectrum of rights of the creditor of a shareholder in a joint-stock company provided for in the existing provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which, according to the bill, should serve as the basis for the regulation of the rights of the creditor of a shareholder in the so-called simple joint-stock company, then the shareholder’s creditor’s rights in the bill’s provisions on the so-called simple joint-stock company, as well as, by way of a summary, a synthetic evaluation of the method of regulation and the substantive scope of the proposed solutions in the context of the general assessment of the proposed method of regulation of this kind of company.

Keywordssimple joint-stock company, shareholder’s creditor, rights of the shareholder’s creditor, legal status of the shareholder’s creditor

Bibliografia:

Banaszczyk Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.

Grzybowski S. [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981.

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.

Kozieł G., Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne, Warszawa 2016. 

Kubas A., Rozszerzona skuteczność wierzytelności, „Studia Cywilistyczne” 1969/13–14.

Machnikowski P. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006.

Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa 2008.

Witosz A.J., Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008

Zawada K. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010.


dr Jakub Janeta

Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz radcą prawnym

dr Wiktor P. Matysiak

Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz sędzią

Zmiany w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych – zagadnienia wybrane

VIII Forum Prawa Spółek poświęcone sposobowi i potrzebie zmian w zakresie regulacji spółek handlowych skłania do ponownego spojrzenia na regulację Kodeksu spółek handlowych przez pryzmat zagadnień wymagających ingerencji ustawodawcy. Problematyka ta była już podejmowana w ramach I i II Forum, warto jednak do niej powrócić, tym bardziej że na przestrzeni niemal dziesięciu lat od tamtej dyskusji ujawniło się wiele nowych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem w obrocie spółek osobowych. Niniejszy artykuł stanowi głos w szerszej dyskusji podjętej na Forum i koncentruje się jedynie na wybranych zagadnieniach z zakresu regulacji spółek osobowych. Przedmiotem rozważań jest problematyka zaskarżalności uchwał wspólników handlowych spółek osobowych. W szczególności celowe jest rozważenie, czy poddanie ich sądowej kontroli na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi wystarczający sposób ochrony interesów spółki i wspólników. Przedmiotem rozważań jest także odgrywająca coraz większe znaczenie praktyczne problematyka powództwa o przejęcie przez wspólnika majątku spółki (art. 66 k.s.h.). Należy postawić pytanie o to, czy odpowiada ona potrzebom współczesnego obrotu, w szczególności, czy dostatecznie chroni interesy wspólnika występującego do sądu z tego rodzaju żądaniem. 

 

Słowa kluczowe: spółka osobowa, uchwała wspólników, zaskarżanie uchwały wspólników spółki osobowej, rozwiązanie spółki, likwidacja spółki, przejęcie majątku spółki przez wspólnika

 

Changes in the area of commercial partnerships: selected issues

The 8th Company Law Forum devoted to the method of and need for changes in the regulation of commercial partnerships and companies makes one reconsider the regulation of the Code of Commercial Partnerships and Companies from the point of view of issues that require legislative intervention. These problems were discussed during the 1st and 2nd Forums, but it is worthwhile to revisit them, the more so that in the nearly nine years since that discussion many new theoretical and practical problems have emerged in the area of partnerships’ functioning in legal transactions. This article is a voice in a broader discussion undertaken during the Forum and focuses only on selected issues concerning the regulation of partnerships. These reflections concern challenging the resolutions of partners of commercial law partnerships. In particular it is expedient to consider whether subjecting them to judicial review under Art. 189 of the Code of Civil Procedure gives sufficient protection to the interests of the partnership and partners. Another subject considered here is the action for takeover of the partnership’s assets by a partner (Art. 66 CCPC), which has increasing practical importance. We should ask whether it meets the requirements of contemporary legal transactions, in particular whether it sufficiently protects the interests of the partner initiating this kind of action in court.

Keywordspartnership, resolution of partners, challenging a resolution of partners of a partnership, winding-up of a partnership, liquidation of a partnership, partner taking over the assets of a partnership

Bibliografia:

Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935.

Bilewska K., Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej – de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/11. 

Borowy M. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2014.

Fenichel Z. [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy, Kraków 1935.

Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe, czekowe, Warszawa 1947.

Janeta J., Matysiak W.P., Czy i w jakim zakresie potrzebna jest reforma przepisów o spółkach osobowych? [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. K. Bilewska, Warszawa 2018.

Janeta J., Matysiak W.P., O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/9.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1–300, Warszawa 2015.

Kidyba A., Uchwały w spółkach osobowych i ich zaskarżanie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/9.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.

Kruczalak K. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001.

Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Warszawa 1934.

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014.

Strzelczyk K. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł I. Przepisy ogólne. Tytuł II. Spółki osobowe, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.

Szczurowski T., Zaskarżanie uchwał wspólników spółek osobowych – wnioski de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/10.

Szwaja J. [w:] S. Sołtysiński i in., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1–150, Warszawa 2012.

Szwaja J. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy Komentarz, t. 1, Warszawa 1997.

Witosz A.J. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1–150, red. A. Kidyba, Warszawa 2017.


dr Marcin Podleś

Autor jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radcą prawnym

dr Lidia Siwik

Autorka jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radcą prawnym

Likwidacja spółek z perspektywy projektowanej regulacji prostej spółki akcyjnej

Likwidacja spółek w przypadku ich rozwiązywania ma swoje uzasadnienie w systemowych i historycznych podstawach prawa handlowego. Wprawdzie przepisy prawa unijnego i polskiego dopuszczają wyjątki od prowadzenia likwidacji, niemniej jednak w ślad za tymi wyjątkami wprowadzane są z założenia gwarancje zabezpieczenia interesów uczestników obrotu gospodarczego. Kluczem do uzasadnienia odstępstw powinna być realność środków ochrony interesów wierzycieli. W tym zakresie pojawiły się wątpliwości na gruncie spółek osobowych w związku z możliwością swobodnego zdecydowania przez wspólników o kwestii rozwiązania spółki bez likwidacji przy jednoczesnym braku wyraźnego przesądzenia przez ustawodawcę w przepisach o odpowiedzialności wspólników po rozwiązaniu takiej spółki. Realnej funkcji ochronnej wydaje się nie spełniać także procedura rozwiązania niedziałającej i niemającej majątku spółki przez sąd rejestrowy z urzędu na gruncie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niespójna systemowo i wątpliwa z perspektywy ochrony interesów wierzycieli wydaje się być regulacja zawarta w projekcie nowelizacji dotyczącej prostej spółki akcyjnej, przewidująca nietypową możliwość odstąpienia od procedury likwidacyjnej. Dlatego z założenia reformatorzy prawa handlowego powinni się starać wprowadzać systemowo spójne, funkcjonalne rozwiązania, które wyważają z jednej strony konieczność wprowadzenia sprawnych i ekonomicznych zasad likwidacji spółek, a z drugiej strony dają uczestnikom obrotu, głównie wierzycielom spółek, poczucie zapewnienia realnego zabezpieczenia ich interesów.

Słowa kluczowe: likwidacja spółki, postępowanie likwidacyjne spółek, rozwiązanie spółki bez prowadzenia likwidacji, rozwiązanie spółki bez postępowania likwidacyjnego, ochrona wierzycieli przy likwidacji, rozwiązanie spółek, prosta spółka akcyjna

Company liquidation from the point of view of the drafted regulations on simple joint-stock company

Liquidation of companies in case of their winding-up has a profound justification provided by systemic and historical pillars of commercial law. Although European and Polish legal provisions do provide for some exceptions to the otherwise required liquidation, the exceptions are accompanied by guarantees of protection of interests of other market players. The key factor legitimizing those exceptions should be the real character of measures protecting creditors’ interests. In this respect, some doubts have appeared as far as partnerships are concerned. The partners are free to decide to wind up the partnership without liquidation, whereas the statute does not clearly determine their liability after the dissolution of the partnership. Although, according to the Act on the National Court Register, the registry court is to wind up ex officio any company which is inactive or lacks assets, this procedure seems to play an insufficient role in providing real protection. The drafted regulation regarding the simple joint-stock company, which provides for an unusual option of not conducting the liquidation procedure seems to be incoherent from the systemic point of view and doubtful as far as protection of creditors’ interests is concerned. This explains why commercial law reformers should, by definition, strive to implement solutions which are systemically coherent and balance, on the one hand, the need for efficient and economical rules on company liquidation and, on the other hand, giving market actors, mainly company creditors, a sense that their interests are accorded real protection.

Keywordscompany liquidation, company liquidation procedure, winding-up without liquidation, winding-up without liquidation procedure, creditors’ protection in case of liquidation, winding-up of companies, simple joint-stock company

Bibliografia:

Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935.

Dworek D., Sieczka Ł., Ujawnienie majątku spółki kapitałowej po wykreśleniu jej z rejestru w kontekście dopuszczalności skargi kasacyjnej, „Monitor Prawniczy” 2015/13 (dodatek).

Hotel M., Marek T., Rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, „Palestra” 2016/7–8.

Kamińska A. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1–300, Warszawa 2013.

Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 301–633 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2018.

Komenda A., Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016/1. 

Kozieł G., Zakończenie działalności spółki handlowej w sposób uzgodniony przez wspólników, „Prawo Spółek” 2011/7–8.

Michalski M., Spółka akcyjna, Warszawa 2014.

Michalski M. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.

Podleś M., Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008. 

Popardowski P., Funkcjonowanie spółek handlowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Glosa” 2017/4. 

Popiołek W. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.

Potrzeszcz R., Wykreślenie spółki kapitałowej bez (właściwej) likwidacji – ze stanowiska wierzycieli, „Rejent” 1998/5. 

Skibińska E., O zgodności art. 270 pkt 2 i art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem Unii Europejskiej [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.

Sołtysiński S. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008.

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo spółek handlowych opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego (projekt z dnia 27.01.1999 r.), „Prawo Spółek” 1999/5.

Szczurowski T., Nowe kompetencje i obowiązki sądu rejestrowego, „Monitor Prawniczy” 2015/5.

Szumański A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016.

Trzebiatowski M., Inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki osobowej – co, jak i kiedy „Prawo Spółek” 2011/3.

Witosz A., Likwidacja spółek handlowych w Kodeksie spółek handlowych. Stan obecny a pożądany [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010. 

Witosz A., Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, red. A. Kidyba, Warszawa 2013.

Witosz A., Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, Warszawa 2011. Witosz A. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008.


dr Marcin Jagodziński

Autor jest radcą prawnym, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Czy reforma Kodeksu spółek handlowych jest potrzebna?

Celem artykułu jest rozważenie, czy reforma Kodeksu spółek handlowych jest uzasadniona, jak również wskazanie przykładowych kwestii, które de lege ferenda warto przemyśleć w kontekście ewentualnej reformy prawa spółek handlowych.

Słowa kluczowe: reforma, efektywność prawa spółek, nadzór, prawo w działaniu, odpowiedzialność

Do we need a reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies?

This article contains reflections about whether a reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies is justifiable, as well as identifies examples of questions which, de lege ferenda, need to be reconsidered in the context of the possible reform of partnership and company law.

Keywordsreform, effectiveness of partnership and company law, supervision, law in action, liability

Bibliografia:

Bilewska K., Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio), Warszawa 2008. 

Frąckowiak J., Kodeks spółek handlowych a polskie prawo handlowe [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018. 

Guzewicz A., Jagodziński M., Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2015/101. 

Jagodziński M., Guzewicz A., Sprzeczność uchwały z umową (statutem) spółki kapitałowej w kontekście powództwa o uchylenie uchwały, „Przegląd Radcowski” 2016/10.

Jagodziński M., Sprzeczne z prawem uchwały wspólników (akcjonariuszy) w spółkach kapitałowych – rozważania de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/11. 

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych po 15 latach. Kilka refleksji [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018. 

Opalski A., Romanowski M., O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/6.

Radwan A., Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych, „Allerhand Working Paper” 2018/24. 

Śledzikowski M., Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2018. 


dr Agnieszka Guzewicz

Autorka jest asystentem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radcą prawnym

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych wobec ewolucji prawa unijnego

Ewolucja prawa unijnego implikuje konieczność nowego spojrzenia na krajowe prawo spółek. Zmiany w polskich ustawach z zakresu prawa spółek, w tym w Kodeksie spółek handlowych, powinny uwzględniać dorobek prawa unijnego. Ważną jego część stanowią orzeczenia prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie swobody przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: spółki prawa handlowego, transgraniczne przekształcenie, swoboda przedsiębiorczości, orzeczenia prejudycjalne

Amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies and the evolution of EU law

The evolution of EU law implies the need for a new look at national partnership/company law. Amendments to Polish laws in this field, including the Code of Commercial Partnerships and Companies, should take into account the acquis de l’Union. Preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union in the field of freedom of establishment constitute an important part of the acquis.

Keywords: commercial law partnerships/companies, cross-border conversion, freedom of establishment, preliminary rulings

Bibliografia:

Guzewicz A., Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.

Kozieł G., Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., „Europejski Przegląd Sądowy” 2018/2.


Agnieszka P. Regiec

Autorka jest doktorantką w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe w Stanach Zjednoczonych po nowelizacji przepisów federalnych

Finansowanie społecznościowe, jako sposób pozyskiwania kapitału na rozwój działalności gospodarczej, zdecydowanie zyskał na popularności w ostatnich latach. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej stopniowo zaczęły pojawiać się regulacje prawne w tym zakresie. Ze względu na to, że najbardziej znane strony internetowe pośredniczące w crowdfundingu działały najpierw w Stanach Zjednoczonych, to właśnie federalna regulacja prawna tego kraju zasługuje na szczególną uwagę. Jest jeszcze jeden istotny argument za tym, aby przeanalizować mechanizmy finansowania społecznościowego w Stanach Zjednoczonych. Szeroko dyskutowana, m.in. na Forum Prawa Spółek, nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca dodatkowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną, ma na celu m.in. ułatwienie nowo tworzonym spółkom pozyskiwanie kapitału. W uzasadnieniu do projektu wskazuje się wprost, że założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych we wskazanym zakresie opierają się na rozwiązaniach prawa amerykańskiego.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna, crowdfunding, finansowanie społecznościowe, startup, aniołowie biznesu, papiery wartościowe, Test Howey’a

Crowdfunding in the USA after amendments to federal laws

Crowdfunding as a way of financing a venture by raising money from a large group of individuals has lately increased in popularity. Thus, in both the United States and member states of the European Union, recently proposed legislations address this issue. In Poland, one of the main goals of the proposed amendments to the Commercial Companies Code, introducing the Polish simple joint-stock company, is to enable crowdfunding for start-ups. Currently, new enterprises base their funding mostly on ‘friends, family, fools’ as well as public funding and the so-called business angels. As the bill states, there is a need for a new type of company, one which would be easy and quick to register and dissolve. The regulation also refers directly to US legal system as the basis for the proposed legislation. Therefore an analysis of crowdfunding mechanisms in American legal system is worthwhile.

Keywordssimple joint-stock company, crowdfunding, start-up, business angels, securities, Howey Test

Bibliografia:

Brandt E.N., The Crowdfund Act’s Impact on Women-Owned Businesses’ Access to Capital, 2017 Colum. Bus. L. Rev. 807. 

Burkett E., A Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, 13 Transactions: Tenn. J. bus. L. 63. 

Edwards M., The Big Crowd and the Small Enterprise: Intracorporate Disputes in the Close-But-Crowdfunded Firm, 122 Penn S. L. Rev. 411 (2018).

Glustrom E., Intrastate Crowdfunding in Alaska: is there Security in Following the Crowd?, 34 Alaska L. Rev. 293 (2017).

Hamermesh L.A., Tsofilas P.I., An Introduction to the Federalist Society’s Panelist Discussion Titled „Deregulating the Markets: the JOBS Act”, 38 Del. J. Corp. L. 453, 2013.

Heminway J.M., Hoffman S.R., Proceed at Your Own Peril: Crowdfunding and the Securities Act of 1933, 78 Tenn. L. Rev. (2011).

McDaniel D., Neal G., JOBS Act Seeks to Ease Restrictions on Access to Capital for Small and Medium-Sized Businesses, 48-WTR Ark. Law, 26 (2013).

McDonough B.F., Manning V.A., Gandelman M.B., Equity Crowdfunding and the Law (in New Jersey), 297-DEC N.J. Law. 63 (2015).

Nayeri R., Did the JOBS Act Do its Job? Analysis of the Emerging Growth Company’s Classification, Impacts, Criticisms, Implementation, and Recommendations for Improvement, 42 No. 4 Securities Regulation Law Journal ART 2 (2014), sekcja II b. Dostęp: WestLaw Next, maj 2018. 

Schwartz A.A., Inclusive Crowdfunding, 2016 Utah L. Rev. 661. 

Skelton T.B., 2013 JOBS Act Review & Analysis of Emerging Growth Company IPOS, 15 Transactions: Tenn. J. Bus. L. 455. 

Stevenson M.E., O’Leary J.J., Definition of a Security: Risk Capital and Investment Contracts in Washington, 3 SEATTLE U. L. REV. 83 (1979).

Urien K., Groshoff D., An Essay Inquiry: Will the JOBS Act’s Transformative Regulatory Regime for Equity Offerings Cost Investment Bankers’ Jobs?, 1 Tex. A&M L. Rev. 559.


Jan Akimenkow 

Autor jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Spółka giełdowa a spółka publiczna – podstawy normatywne dystynkcji oraz koncepcje reformy nominałowego kapitału zakładowego

W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia podziału przedsiębiorców na tych, którzy są notowani na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także na tych, którzy są podmiotami gospodarczymi transparentnymi podatkowo i majątkowo, lecz nie pozyskują finansowania z tego rynku. Należy zauważyć, że zarówno w Kodeksie spółek handlowych, jak i w ustawach z tzw. prawa inwestorskiego brak definicji legalnej spółki giełdowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: czym tak naprawdę różnią się wskazane podmioty oraz na ile, w czasach crowdfundingu oraz startupów, pragmatyczne jest wprowadzanie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: spółka publiczna, spółka giełdowa, kapitał zakładowy, prawo rynku kapitałowego, reforma Kodeksu spółek handlowych, ekonomiczna analiza prawa

Listed company vs. public company: normative grounds for the distinction and conceptions of reform of nominal share capital

In the current state of law there are no legal grounds to introduce a division of enterprises into ones listed on the regulated market, that is, the Warsaw Stock Exchange, and economic entities that are transparent in terms of taxes and assets, but do not obtain financing from that market. It should be observed that both in the Code of Commercial Partnerships and Companies and in statutes from the field of the so-called inwestor law there is no legal definition of listed company. This article is an attempt at answering the following questions: what is the real difference between the entities identified above and to what extent, in times of crowdfunding and start-ups, it is pragmatic to introduce a new form of business activity.

Keywordspublic company, listed company, share capital, capital market law, reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies, economic analysis of law

Bibliografia:

Koch A., Napierała J. (red.), Prawo spółek kapitałowych. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2011.

Sołtysiński S., Jeszcze o implementacji przepisów dyrektywy 2006/68/WE w sprawach aportów i obniżenia kapitału zakładowego – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/4. 

prof. dr hab. Józef Frąckowiak

Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjn

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top