Prawo01 sierpnia, 2019

Przegląd Prawa Handlowego 8/2019

Udzielanie prokury przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

dr hab. Leopold Moskwa
Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ORCID: 0000-0002-6772-0286).

Udzielanie prokury przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Niedawno weszła w życie modyfikacja art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego polegająca na przyznaniu uprawnienia do udzielania prokury przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi (przedsiębiorcom indywidualnym). Z powyższą zmianą związany jest zapis w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zgodnie z którym przedsiębiorca indywidualny może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informację o swoim prokurencie, przy czym nie jest to informacja wpisowa. Zmianę dokonaną w art. 1091 § 1 k.c. należy ocenić pozytywnie. Podnoszone w przeszłości przeciwko takiej regulacji argumenty są aktualnie nie do utrzymania. Mniej udane jest natomiast rozwiązanie zaproponowane w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bardziej sensowne byłoby ujawnianie prokury w CEIDG poprzez wpis z zastrzeżeniem, że ma on charakter obligatoryjny i deklaratywny. Podobnie dzieje się z prokurą udzielaną przez przedsiębiorców-jednostki organizacyjne, wpisywaną do rejestru przedsiębiorców KRS.

Publikacja powstała w ramach stażu naukowego sfinansowanego w drodze konkursu ze środków statutowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Słowa kluczowe: prokura, przedsiębiorca indywidualny, osoba fizyczna, rejestr przedsiębiorców, ewidencja działalności gospodarczej

dr hab. Leopold Moskwa
The author is a professor extraordinarius at the Chair of Civil, Commercial, and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań (ORCID: 0000-0002-6772-0286).

Power of Commercial Representation Granted by Entrepreneurs Being Natural Persons

The recent authorization, in Article 1091(1) of the Civil Code, for entrepreneurs covered by the duty of registration in the Central Register and Information on Sole Traders (CEIDG) to grant powers of commercial representation calls for some reflection. In particular, we should consider is proper to summarize the discussions among legal scholars that led to the above regulation being adopted. Moreover, it seems important to answer the following three questions: (1) is providing sole traders with the right to grant power of commercial representation a sensible solution? (2) if holders of power of commercial representation are disclosed in an administrative register - and not one kept by courts, like before - does it not diminish the security and certainty of legal transactions, in particular does it not infringe the interests of persons acting on the basis of trust in the information this register contains? (3) what are the consequences of the fact that the accepted way of disclosing powers of commercial representation in the CEIDG is not through an entry, but by publishing information about the holder of such a power in accordance with Articles 38-42 of the Act on the Central Register and Information on Sole Traders and the Entrepreneur Information Point?

Keywords: power of commercial representation, sole trader (entrepreneur being a natural person), natural person, register of entrepreneurs, records of sole traders

Bibliografia:

Bielski P., Prokura jako instytucja prawa przedsiębiorców rejestrowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001/9.
Buchenfeld A., Prokura w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego, cz. 2, „Radca Prawny” 2002/2.
Doliwa A., Prokura w świetle zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2003/20.
Etel M., Etel U., Dostęp do informacji o przedsiębiorcy w świetle ewolucji systemu legalizacji działalności gospodarczej w Polsce, Cofola 2011: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2011, publikacja dostępna na stronie https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/IT/eGovernment/Etel_Maciej_6370.pdf (dostęp: 8.07.2019 r.).
Frąckowiak M., Świderek Ł., Prokura, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011/84.
Grykiel J., Powstanie prokury, Warszawa 2008.
Hejbudzki M., Instytucja prokury w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego, „Radca Prawny” 2004/6.
Katner W.J., Węgierski M., Charakter prawny i skutki rozdzielenia w prawie polskim rejestracji przedsiębiorców – osób fizycznych i innych przedsiębiorców, „Studia Prawnicze KUL” 2012/2.
Kidyba A., Nowe rozwiązania Kodeksu cywilnego dotyczące prokury [w:] Państwo – Prawo – Myśl Prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Korobowicz, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Lublin 2003.
Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2013.
Kopaczyńska-Pieczniak K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
Koronkiewicz A., Czy osoba fizyczna może udzielić prokury?, „Rejent” 2007/7–8.
Krauss J. [w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Warszawa 2012.
Lewandowski P., Podmioty legitymowane czynnie do udzielenia prokury, „Studia Prawnoustrojowe” 2014/24.
Moskwa L., Kilka uwag w kwestii proponowanej regulacji prokury [w:] Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018.
Moskwa L., Prokura – kilka uwag w kwestii nowej regulacji [w:] W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, red. M. Zieliński, Szczecin 2005.
Osajda K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Przepisy wprowadzające (art. LXV PWKC). Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1–352), red. K. Osajda, Warszawa 2013.
Pazdan M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
Promińska U. [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, LEX 2014.
Siemiątkowski T., Instytucja prokury w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2002/5.
Strzebinczyk J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016.
Szwaja J., Mika I. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, Warszawa 2015.
Szwaja J., Pojęcie przedsiębiorstwa a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzielający prokury) [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005.
Szwaja J., Ustanowienie, udzielenie oraz odwołanie prokury przez spółkę handlową, „Prawo Spółek” 2003/7–8.
Szydło M., Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, „Monitor Prawniczy” 2009/17 (dodatek).
Uliasz R., Komentarz do art. 1091–1099 Kodeksu cywilnego, LEX 2010.
Wajda D., Prokura – problemy praktyczne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/6.
Wiśniewski A.W., Przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym a reforma prawa handlowego (I), „Przegląd Prawa Handlowego” 1999/2.
Wiśniewski A.W., Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/6 (dodatek).
Wyrwiński M., Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, „Monitor Prawniczy” 2005/1.
Żywicka A., Rejestry przedsiębiorców w polskim systemie prawnym, „Zeszyty Naukowe WSEI. Administracja” 2(1/2012).


dr hab. Bogusław Sołtys
Autor jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego (ORCID: 0000-0002-8359-7732).

Zapobieganie nadużyciom wolności kontraktowej w założeniach i projekcie nowego prawa zamówień publicznych

Artykuł przedstawia, omawia i poddaje ocenie cele, założenia koncepcyjne oraz projekt nowego prawa zamówień publicznych w zakresie zapobiegania nadużyciom wolności kontraktowej. W konkluzji stwierdza się, że o ile założenia reformy dobrze akcentują konieczność przeciwdziałania nadużyciom wolności kontraktowej w zamówieniach publicznych, dostrzegając ich znaczący wpływ na zwiększenie konkurencyjności rynku zamówień publicznych oraz racjonalizację wydatków publicznych, o tyle projekt nowej ustawy wymaga poprawy. Projektowane przepisy w odniesieniu do wskazanej problematyki zostały wadliwie sformułowane i nie zapewniają realizacji założeń i celów nowego prawa zamówień publicznych. Wniosek ten dotyczy zarówno prewencji, jak i sankcjonowania nadużyć wolności kontraktowej w zamówieniach publicznych. W związku z tym w artykule zaproponowano szereg rozwiązań ulepszających projekt nowego prawa zamówień publicznych.

Słowa kluczowe: nadużycia wolności kontraktowej, zamówienia publiczne, nowe prawo zamówień publicznych, niedozwolone postanowienia umowne, klauzule generalne

dr hab. Bogusław Sołtys
The author is an assistant professor at the Institute of Civil Law, Department of Commercial Law, University of Wrocław (ORCID: 0000-0002-8359-7732).

Preventing Abuses of the Freedom of Contract in the Assumptions for and Draft of the New Public Procurement Law

The article presents, describes, and evaluates the goals, conceptual assumptions, and the new draft of the Public Procurement Law in terms of preventing abuses of the freedom of contract. The conclusion is that whereas the assumptions of the reform correctly emphasize the need to prevent abuses of the freedom of contract in public procurement, recognizing the latter’s significant contribution to greater competitiveness on the market of public contracts and to rationalization of public spending, the new Public Procurement Law draft requires corrections. As far as the aforementioned matters are concerned, the designed regulations are defectively formulated and do not ensure realization of the assumptions and goals of the new Public Procurement Law. This conclusion applies to prevention of and sanctions for abuses of the freedom of contract in public procurement. Thereupon, the article proposes a range of solutions to improve the draft of the new Public Procurement Law.

Keywords: abuse of freedom of contract, public procurement, new Public Procurement Law, prohibited (abusive) contract clauses, general clauses

Bibliografia:

Dzierżanowski W., Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, LEX 2012.
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2018.
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2016.
Gutowski M. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Legalis 2019.
Hartung W. [w:] W. Hartung, M. Bagłaj, T. Michalczyk, M. Wojciechowski, J. Krysa, K. Kuź, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.
Jaworska M. [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2018.
Kohutek K. [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX 2014.
Kopaczyńska-Pieczniak K., Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25.
Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2018.
Nowińska E., System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
Nowińska E. [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2018.
Pawelec J., Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz, red. J. Pawelec, Warszawa 2017.
Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2017.
Safjan M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Legalis 2018.
Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014.
Skubiszak-Kalinowska I. [w:] I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2018.
Sołtys B., Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017/109.
Sołtysińska A. [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Komentarz do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2016.
Stawicki A. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016.
Szwaja J., Jasińska K. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Legalis 2019.
Szustakiewicz P. [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Sieradzka, Warszawa 2018.
Uliasz R., Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, Warszawa 2018.
Zdyb M. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, LEX 2016.


dr Michał Pyka
Autor jest asystentem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz radcą prawnym (ORCID: 0000-0003-4641-6987)

Kwalifikowane reguły powoływania członków zarządów spółek kapitałowych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena prawna nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 16.12.2016 r., która wprowadziła do tego Kodeksu przepisy odnoszące się do postępowań kwalifikacyjnych oraz wymogów stawianych kandydatom na członków zarządów spółek kapitałowych. Przeprowadzona analiza prawna pozwoliła na sformułowanie szeregu uwag krytycznych wobec omawianej nowelizacji. Na negatywną ocenę zasługuje zrównanie przez ustawodawcę w skutkach prawnych umowy (statutu) oraz „zwykłej” uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. Istotne wątpliwości budzi charakter relacji, w jakich nowo wprowadzone przepisy pozostają z art. 201 § 4 oraz art. 368 § 4 zd. 1 k.s.h., określającymi krąg podmiotów uprawnionych do powoływania członków zarządu w spółkach kapitałowych. Niejasna pozostaje pozycja prawna rady nadzorczej, która – jak się wydaje – może odgrywać rolę zarówno adresata, jak i kreatora norm ustanawiających w spółkach kapitałowych kwalifikowane reguły powoływania członków zarządu. Charakter prawny wymienionych wadliwości pozwala sformułować wniosek, zgodnie z którym nowelizacja Kodeksu spółek handlowych niesie ze sobą zagrożenie dla stabilności relacji wewnątrzkorporacyjnych w spółkach kapitałowych.

Słowa kluczowe: Kodeks spółek handlowych, spółki kapitałowe, spółka z o.o., spółka akcyjna, powoływanie członków zarządów; postępowania kwalifikacyjne

dr Michał Pyka
The author is an assistant at the Department of Private Commercial Law of the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow and an attorney at law (ORCID: 0000-0003-4641-6987)

Qualified Rules for Appointment of Company Management Board Members

The subject of this study is the legal assessment of the act amending the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC) of 16 December 2016, which act introduced into the CCPC provisions relating to recruitment procedures and requirements for candidates for company management board members. The legal analysis allows the author to formulate a series of critical remarks regarding the amending act in question. The fact that the legislator provides for equal legal effects of the company articles of association and an ‘ordinary’ resolution of the company's general meeting deserves a negative assessment. Significant doubts arise as to the nature of the relationships between the newly introduced provisions and Article 201(4) and Article 368(4) CCPC, which list the entities entitled to appoint members of the management board in the company. The legal position of the supervisory board remains unclear. It seems to play the role of both the addressee and the creator of norms establishing qualified rules for appointment of management board members in companies. The legal nature of these defects warrants the conclusion that the amendments to the CCPC pose a threat to the stability of intra-corporate relationships in companies.

Keywords: Code of Commercial Partnerships and Companies, companies, limited liability company, joint-stock company, appointing management board members, recruitment procedures

Bibliografia:  

Bieniak M. [w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017.
Gasiński Ł., Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1-300, Warszawa 2019.
Kidyba A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2, Komentarz do art. 151–300, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 2, Komentarz do art. 301–633, Warszawa 2019.
Kupryjańczyk D. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017.
Kwaśnicki Z., Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy (aktu założycielskiego) spółki z o.o., „Prawo Spółek” 2003/7–8.
Nita-Jagielski G. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.
Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 1, Komentarz: Art. 151–226 KSH, Warszawa 2018.
Opalski A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2a, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz: Art. 151-226, red. A. Opalski, Warszawa 2018.
Pabis R. [w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017.
Pinior P. [w:], Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Szmid K., Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim, Warszawa 2015.
Szumański A., Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r., „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/3.
Tajer M., Zakres autonomii woli w kształtowaniu treści statutu spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/9.
Wajda D., Kwalifikacje członków zarządu na gruncie Kodeksu spółek handlowych, w prawie bankowym oraz ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/4.


Piotr Modrzejewski
Autor jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ORCID: 0000-0002-4987-4951).

Kontrowersje wokół definicji produktu (art. 4491 § 2 k.c.) w obszarze medycznym

W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim na kwestię definicji produktu, ze szczególnym uwzględnieniem produktów medycznych. Przedstawione zostały zagadnienia definicji rzeczy ruchomej oraz odpowiedzialności na podstawie przepisów tytułu VI1 Kodeksu cywilnego za zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji transgenicznej. Analizie poddano objęcie omawianym reżimem odpowiedzialności energii elektrycznej oraz możliwość wykorzystania go przy odpowiedzialności za elektroterapię. Przedstawiono także skrajnie różne stanowiska doktryny w kwestii kwalifikowania dóbr intelektualnych do produktów w rozumieniu art. 4491 § 2 k.c. Zajęto stanowisko w dyskusji, czy organy, tkanki i krew są produktami w rozumieniu omawianych przepisów. Zwrócono uwagę na tendencje wynikające z najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podjęto próbę wskazania wniosków de lege ferenda.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność za produkt, definicja produktu, produkt medyczny, wprowadzenie produktu do obrotu, harmonizacja prawa polskiego z prawem unijnym

Piotr Modrzejewski
The author is a doctoral student at the Civil Law Institute of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (ORCID: 0000-0002-4987-4951).

Controversies Concerning the Definition of a Product (Article 4491(2) of the Polish Civil Code) in the Medical Domain

The article focuses primarily on the definition of a product, with particular emphasis on medical products. The author describes the issues of the definition of a chattel and liability under Title VI1 of the Polish Civil Code for animals, with particular reference to transgenic transplantation. The author discusses whether product liability regime covers electricity and whether it can be applied to electrotherapy. He presents polarly opposite positions found in literature on the matter of classifying intellectual property as products within the meaning of Article 4491(2) of the Polish Civil Code. It is also discussed whether organs, tissues, and blood are products within the meaning of the aforementioned provisions. Finally, attention is drawn to trends resulting from the latest case law of the Court of Justice of the European Union, with the author attempting to draw some de lege ferenda conclusions.

Keywords: product liability, definition of a product, medical product, placing a product on the market, harmonization of Polish law with EU law

Bibiografia:

Bagińska E., Nowe unormowanie odpowiedzialności cywilnej za produkt, „Przegląd Sądowy” 2000/9.
Bagińska E., Odpowiedzialność za produkt w USA. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy niebezpieczne z wadami, Toruń 2000.
Banaszczyk Z. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
Bielska-Sobkowicz T. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, LEX 2018.
Czech-Śmiałkowski C., Dobra intelektualne w świetle odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – ograniczenia w zakresie odpowiedzialności i w rozumieniu pojęcia produktu niebezpiecznego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2004/1–2.
Czech-Śmiałkowski C., O odpowiedzialności za produkt, „Radca Prawny” 2002/1.
Dubis W. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.
Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008.
Gawlik Z. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, LEX 2014.
Gnela B. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Fras, M. Habdas, LEX 2018.
Gnela B., Odpowiedzialność za produkt (uwagi o polskiej regulacji), „Państwo i Prawo” 2009/9.
Gnela B., Odpowiedzialność za produkt, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie” 1998/134.
Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, LEX 2013.
Jagielska M. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
Jagielska M., Cywilnoprawne aspekty chicken-gate – czyli o odpowiedzialności za płody rolne i hodowlane, „Rejent” 1999/9.
Jagielska M., Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995/4.
Jagielska M., Odpowiedzialność za produkt, Warszawa 2009.
Karaszewski G. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, LEX 2014.
Katner W. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
Koroluk A. [w:] Prawo ochrony konsumentów, red. A. Powałowski, S. Koroluk, Warszawa 2002.
Korzycka-Iwanow M., „Żywność” w kontekście odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.
Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001.
Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999.
Mohmand F., Pojęcie produktu niebezpiecznego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004.
Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2012.
Rajski J., Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w świetle nowych przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001/1.
Ruchała P., Sikorski R. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2011.
Safjan M., Odpowiedzialność za niebezpieczny produkt w obszarze medycznym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz–Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017.
Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M., Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi, „Przegląd Hodowlany” 2011/11.
Strus Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, „Palestra” 2001/1–2.
Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, LEX 2014.
Tucholska N., Odpowiedzialność w prawie atomowym za szkodę jądrową w środowisku, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011/2.
Wojciechowski P., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemy, „Studia Iuridica Agraria” 2011/9.
Żuławska C. [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1–2, red. G. Bieniek, LEX 2011.


Adrian Zbrojewski
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikantem radcowskim.

Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie udostępniania informacji gospodarczych (art. 17f u.z.n.k.)

Mocą ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności dokonano istotnych zmian w zakresie regulacji prawnej polskiego systemu udostępniania informacji gospodarczych. Jednym z wiodących celów nowelizacji było wzmocnienie ochrony interesów podmiotów, których dotyczą udostępniane informacje. Obok znaczącej modyfikacji przepisów ustawy z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zmiany objęły także wprowadzenie do ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 17f typizującego dwa czyny nieuczciwej konkurencji związane z naruszeniem zasad udostępniania informacji gospodarczych. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy regulacji nowo wprowadzonych deliktów wraz z przedstawieniem oceny sposobu oraz zasadności ich wprowadzenia.

Słowa kluczowe: informacje gospodarcze, udostępnianie informacji gospodarczych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, czyn nieuczciwej konkurencji

Adrian Zbrojewski
The author is a doctoral student at the Chair of Commercial Law at the Faculty of Law and Administration, University of Łódź, and a trainee attorney at law.

Acts of Unfair Competition Involving Disclosure of Business Information (Article 17f of the Act on Combating Unfair Competition)

By virtue of the Act of 7 April 2017 Amending Certain Acts to Facilitate Debt Collection, significant changes were made to the legal regulation of the Polish business information disclosure system. One of the main objectives of the amendment was to strengthen the protection of interests of the entities to which the disclosed information relates. Apart from a significant modification of the provisions of the Act of 9 April 2010 on Disclosure of Business Information and Exchange of Economic Data, the amendment also added Article 17f to the Act of 16 April 1993 on Combating Unfair Competition. The aforementioned provistion defines two new acts of unfair competition related to breaching the rules of disclosure of business information. This article is an attempt to analyse the newly-introduced acts of unfair competition, including a presentation of the method of their introduction and the need for it.

Keywords: business information, disclosure of business information, combating unfair competition, act of unfair competition

Bibliografia:

Białek T. [w:] Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, red. T. Białek, A. Marzec, Warszawa 2011.
Bińkowska-Artowicz B., Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych, Warszawa 2014.
Gadek B., Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), Kraków 2003.
Giesen B. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
Kępiński J., Porównanie cen produktów w reklamie porównawczej oraz stosunek klauzuli generalnej do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji –glosa do wyroku SN z 13.12.2013 r., III CSK 65/13, „Glosa” 2015/2.
Kępiński M., Relacja klauzuli ogólnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1) do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji [w:] Prawo konkurencji. 25 lat, red. T. Skoczny, Warszawa 2016.
Kępiński M. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
Nowińska E. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2018.
Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2008.
OstrowskiT., Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2012.
Promińska U. [w:] Prawo gospodarcze i handlowe, red. W. J. Katner, Warszawa 2016.
Sieradzka M. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2016.
Stefanicki R. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
Szczepanowska-Kozłowska K. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2018.
Szwaja J., Jasińska K. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
Tylec G., Glosa do wyroku SN z 30.5.2006 r., I CSK 85/06, „Orzecznictwo Sadów Polskich” 2008/5.
Walaszek-Pyzioł A., Pyzioł W., Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia), „Przegląd Prawa Handlowego” 1994/10.
Zdyb M. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2016.


dr Anna Pułka
Autorka jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

Niemieckie konsorcja budowlane

Nie można mówić o jednej uniwersalnej konstrukcji prawnej konsorcjum w prawie niemieckim. Wynika to pośrednio z faktu uznania przez doktrynę i judykaturę niemiecką zasadności podziału spółek cywilnych na spółki zewnętrzne i wewnętrzne. W przypadku gdy strony konsorcjum niemieckiego nie wyrażą woli działania w jednej ze znanych ustawodawstwu niemieckiemu form innych niż spółka cywilna – np. w formie spółki jawnej lub spółki z o.o. – konsorcjum jest kwalifikowane jako spółka okazjonalna (niem. Gelegenheitsgesellschaft – § 705–740 BGB) przybierająca formę cywilnej spółki zewnętrznej lub cywilnej spółki wewnętrznej, ze wszystkimi tego skutkami określonymi wprost przez przepisy BGB uzupełnione poglądami doktryny i judykatury. Tym samym niemieckie konsorcjum budowlane, które wykazuje cechy wielostronnego stosunku zobowiązaniowego łączącego jego uczestników i równocześnie cechy zrzeszenia tych uczestników, zalicza się do stosunków prawnych będących cywilnymi spółkami zewnętrznymi. Spółkami wewnętrznymi są te z konsorcjów budowlanych, które są tylko wewnętrznymi stosunkami zobowiązaniowymi relewantnymi dla jego uczestników, a irrelewantnymi dla osób trzecich.

 

Słowa kluczowekonsorcjum, niemieckie, umowa, spółka, budowlane

 

dr Anna Pułka
The author is an attorney at law, a partner in Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. law firm based in Wrocław.

German Construction Consortia

There is no one universal legal construct of a consortium in German law. This results indirectly from the fact that German legal literature and case law acknowledge the legitimacy of dividing civil-law partnerships into external and internal partnerships. If the German consortium's parties do not express their will to act in one of the forms known to German law other than a civil-law partnership – for example in the form of a general partnership or a limited liability company – the consortium is classified as an occasional company (German: Gelegenheitsgesellschaft - § 705-740 of the German Civil Code, BGB) taking the form of an external civil law partnership or an internal civil law partnership, with all the consequences determined directly by the BGB regulations supplemented by the views from legal literature and case law. Thus, a German construction consortium, which displays the characteristics of a multilateral obligation relationship between its participants and, at the same time, the characteristics of an association of these participants, belongs to the legal relationships that constitute external civil law partnerships. Internal partnerships are those from among the construction consortia which are just internal obligation relationships, relevant for the participants, while irrelevant for third parties.

Keywords: consortium, contract, company, construction consortia 

 Bibliografia:

Bick O., Die Gelegenheitsgesellschaft: Recht und Besteuerung, Wiesbaden 1968.
Bucksch G., Der Konsortialvertrag, Heidelberg 1983.
Dinibütünoĝlu Y., Bank-Strategien und Poolvertrage in Krisen Der Firmenschuldner. Eine empirische Analyse, Wiesbaden 2008.
Einsele D., Bank- und Kapitalmarktrecht: Nationale und internationale Bankgeschäfte, Tübingen 2010.
Fikentscher W., Heinemann A., Schuldrecht, Berlin 2006.
Flume W., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, t. 2, Das Rechtsgeschäft, Berlin–Heidelberg–New York 1992.
Gerner-Beuerle C., Die Haftung von Emissionskonsortien: eine rechtsvergleichende Untersuchung des deutschen und des US-amerikanischen Rechts, Schriften zum Europäischen und Internationalen Privat-, Bank- und Wirtschaftsrecht, t. 27, Berlin–New York 2009.
le Goff P., Die Vertragsstrafe in internationalen Verträgen zur Errichtung von Industrieanlagen, Berlin 2005.
Grundmann S., Konsortien, Gesellschaftszweck und Gesamthandsvermögen. Typendehnung oder Typenmischung im Gesellschaftsrecht? [w:] Verantwortung und Gestaltung. Festschrift für Karlheinz Boujong zum 65. Geburtstag, red. C.T. Ebenroth, D. Hesselberger, M.E. Rinne, München 1996.
Grunewald B., Gesellschaftsrecht, Tübingen 2008.
Hadding W., Zur Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit der (Außen-) Gesellschaft bürgerlichen Rechts sowie zur Haftung ihrer Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten, ZGR 2001/30.
Hagenhoff S., Innovationsmanagement für Kooperationen; eine instrumentenorientierte Betrachtung, Göttingen 2008.
Herbet A., Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008.
Hoffmann J., Konsortialkredit und Projektfinanzierun [w:] Recht Der Sanierungsfinanzierung, red. K.O. Knops, H.G. Bamberger, G. Maier-Reimer, Berlin–Heidelberg 2005.
Hoffmann J., Mezzanine und andere Finanzierungsformen [w:] Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht, red. P. Derleder, K.O. Knops, H.G. Bamberger, Berlin 2009.
Holler L., Grenzen der Mehrheitsmacht in Personengesellschaften, DB 2008/38.
Jędrszczyk J., Wzory pism z zakresu prawa spółek wraz z komentarzem, orzecznictwem, literaturą, red. J. Jędrszczyk, W. Serda, A. Szamański, Kraków 1996.
Joussen J., Schuldrecht I: Allgemeiner Teil, Stuttgart 2008.
Kübler F., Assmann H.D., Gesellschaftsrecht: Die privatrechtlichen Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von Verbänden und Unternehmen, Heidelberg 2006.
Kułak K., Podleś M., Wiórek P.M., Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego [w:] Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, red. J. Frąckowiak, Wrocław 2011.
Larenz K., Schmidt E., Schuldrecht, t. 1, Allgemeiner Teil, Heidelberg 1995.
Lorenz M., Unterbeteiligungen an Krediten im Common Law und im Civil Law, Berlin 1993.
Lotz B., Der Konsortialvertrag des Anlagenbaus im In- und Ausland, ZfBR 1996/5.
Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
Mayer-Maly T., Armbrüster Ch. [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 1, Allgemeiner Teil, §§ 1–240, München 2001.
Osthoff H.-W., Der Konsortialvertrag: Beiträge zur rechtlichen Gestaltung des Konsortialgeschäfts, Mannheim–Berlin–Leipzig 1936.
Plate J., Das gesamte examensrelevante Zivilrecht. Für Studenten und Rechtsreferendare, Berlin–Heidelberg 2004.
Sapunov C., Verhaltenspflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen gegenüber Emittenten bei IPO's, Berlin 2013.
Schaub B., Der Konsortialvertrag: Unter besonderer Berücksichtigung des Industrieanlagenbaus, Abhandlungen zum Arbeits-und Wirtschaftsrecht, t. 65, Heidelberg 1991.
Schellhammer K., Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen: samt BGB Allgemeiner Teil, Tübingen 2008.
Schmidt K., Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Welche Änderungen und Ergänzungen sind im Recht der BGB-Gesellschaft geboten? [w:] Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, t. 3, Köln 1983.
Singhof B., Die Außenhaftung von Emissionskonsorten für Aktieneinlagen, Berlin 1998.
Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
Tat S., Die Rechtssubjektivität und Haftung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Deutschland und Frankreich, Münster 2003.
Timm W., Schöne T., Fälle zum Handels- und Gesellschaftsrecht, t. 1, München 2013.
Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 K.C., Kraków 2005.
Ulmer P., Schäfer C., Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Partnerschaftsgesellschaft. Systematischer Kommentar, München 2013.
Węgrzynowski Ł., Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej, Warszawa 2011.
Westermann H.P., Das Emissionkonsortium als Beispiel gesellschaftsrechtlicher Typendehnung, AG 1967.
Wiedemann H., Rechtsverhältnisse der BGB-Gesellschaften zu Dritten, WM 1994/51–52.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top