Przegląd Prawa Handlowego
Prawo31 marca, 2022

Przegląd Prawa Handlowego 3/2022

Wpływ niedobezpieczenia na sytuację wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnymdr hab. Artur Nowacki
Autor jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0513-115X).

Wpływ niedobezpieczenia na sytuację wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przedmiotem artykułu jest analiza sytuacji wierzyciela osobistego w postępowaniu restrukturyzacyjnym w kontekście stopnia pokrycia jego wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego układ nie obejmuje m.in. wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Oznacza to a contrario, że i bez zgody wierzyciela układ obejmuje wierzytelność wobec dłużnika restrukturyzowanego zabezpieczoną na mieniu tego dłużnika w części odpowiadającej niedobezpieczeniu (czyli w części, w jakiej ta wierzytelność nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia).

Słowa kluczowe: niedobezpieczenie, zabezpieczenie, wierzyciel rzeczowy, postępowanie restrukturyzacyjne, układ     

dr hab. Artur Nowacki
The author is a researcher at the Department of Commercial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland, and an attorney at law (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0513-115X).

Impact of Insufficient Security on the Situation of a Creditor in Restructuring Proceedings

The article is devoted to an analysis of the situation of a personal creditor in restructuring proceedings in the context of the degree to which said creditor’s claim secured on the debtor's assets is covered by the value of the object of security. Pursuant to Article 151(2) of the Restructuring Law, the arrangement does not include, inter alia, claims secured on the debtor's assets by mortgage, pledge, registered pledge, fiscal pledge or maritime mortgage, in the part covered by the value of the object of security object, unless the creditor has agreed to its inclusion in the arrangement. This means, a contrario, that even without the creditor's consent, the arrangement covers the claim against the debtor being restructured, said claim secured on the latter’s assets, in the part corresponding to the insufficient security (i.e. to the extent to which the claim is not covered by the value of the object of security).

Keywords: insufficient security, security, creditor secured by rights in rem, restructuring proceedings, arrangement     

Bibliografia / References
Adamus R., Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016/1.
Bokina W., Bobińska A., Czy wierzytelności wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2021/2.
Merczyński B., Bartosiewicz P., Egzekucja wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo po zatwierdzeniu układu, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2019/4.
Witosz A.J., Cybulska-Bienioszek A., Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2019/3.

dr hab. Jerzy P. Naworski

Autor jest profesorem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9014-1338).

Ochrona prawa kontroli wspólnika spółki z o.o. w procedurze wewnątrzspółkowej

Przedmiotem drugiej części opracowania dotyczącego prawa kontroli wspólnika spółki z o.o. jest ochrona tego prawa w procedurze wewnątrzspółkowej (odwoławczej) uregulowanej w art. 212 § 3 k.s.h. Rozważania obejmują wykładnię tego przepisu w szerokim kontekście, a więc problematykę przesłanki żądania wspólnika, któremu odmówiono wykonania prawa kontroli, rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników, formy, terminu i adresata żądania oraz uchwały wspólników. Zagadnienia związane z uchwałą wspólników podjętą w następstwie odwołania wspólnika od niekorzystnej dla niego decyzji zarządu skupiają się przede wszystkim na treści, trybie i terminie jej powzięcia oraz możliwości zaskarżenia do sądu procesowego.    

Słowa kluczowe: wspólnik, prawo kontroli, postępowanie odwoławcze, uchwała wspólników, skarżenie uchwały

dr hab. Jerzy P. Naworski
The author is a professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, and a judge of the Regional Court in Torun (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9014-1338).

Protection of the Right to Supervision Enjoyed by a Shareholder of a Limited Liability Company in an Internal Company Procedure


The subject of the second part of the study concerning the right to supervision enjoyed by a shareholder of a limited liability company is the protection of this right in the internal company (appeal) procedure regulated by Article 212(3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The discussion covers the interpretation of this provision in a broad context, i.e. the issue of the condition for a request by a shareholder who has been refused the right of supervision, the resolution of the matter by a shareholders' resolution, the form of, time limit for and addressee of the request and the shareholders’ resolution. Issues related to the resolution adopted by shareholders following a shareholder's appeal against a decision of the management board unfavourable to said shareholder focus primarily on the contents of the resolution, the procedure and time limit for its adoption, and the possibility of challenging it in the trial court.    

Keywords: shareholder, right to supervision, appeal proceedings, shareholders’ resolution, challenging a resolution

Bibliografia / References
Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935.
Bielecki M., Uprawnienia kontrolno-nadzorcze wspólników w spółce z o.o., „Prawo Spółek” 2005/7–8.
Chomiuk M. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2014.
Gierat A., Korporacyjne uprawnienia kontrolne wspólników spółek kapitałowych, Toruń 2010.
Jara Z. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2014.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1–300, Warszawa 2017.
Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 1999.
Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2005.
Kolasiński M., Glosa do wyroku SN z 10.05.2012 r. (IV CSK 567/11), „Monitor Prawniczy” – dodatek 2014/1.
Kopaczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2013.
Kwaśnicki R.L., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2005.
Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z komentarzem i skorowidzem rzeczowym, Łódź 1994.
Naworski J.P., Ustawowe prawo kontroli wspólnika spółki z o.o. i sposób jego wykonania. Wykładnia art. 212 § 1 i 2 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/2.
Opalski A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2a, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226, red. A. Opalski, Warszawa 2018.
Pabis R. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2b, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300, red. A. Opalski, Warszawa 2018.
Pinior P., Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2013.
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009.
Strzelczyk K. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
Szumański A. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2014.
Węgrzynowski Ł., Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych dotyczących Kodeksu spółek handlowych w 2012 r. – przegląd i analiza, cz. 1, „Przegląd Sądowy” 2013/11–12.

Mateusz Buszkiewicz
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doradcą podatkowym (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9518-6869).

Instytucja wydawania poleceń przez spółkę dominującą a ochrona wspólników mniejszościowych spółki zależnej obecnie i w projekcie prawa grup spółek

Projekt nowego prawa grup spółek, oparty na doktrynie Rozenblum, wprost przyznaje prawo do wydawania wiążących poleceń spółce zależnej. Artykuł analizuje możliwość wydawania wiążących poleceń w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy oraz środki ochrony wspólników mniejszościowych spółki zależnej. Autor przyjmuje tezę, że wejście projektu w życie pogorszy sytuację wspólników mniejszościowych spółek zależnych, które zdecydują się na udział w grupie spółek. Stąd poddaje analizie instrumenty ochrony wspólników mniejszościowych spółki zależnej przewidziane w projekcie prawa grup spółek. W porównaniu obecnej i planowanej regulacji uwidacznia się pogorszenie sytuacji wspólników mniejszościowych, przy jednoczesnym braku zapewnienia rekompensaty. Artykuł zwraca uwagę na brak wyważenia interesów wszystkich podmiotów zaangażowanych w grupę spółek, zwłaszcza wspólników mniejszościowych spółki zależnej.

Słowa kluczowe: prawo holdingowe, grupa spółek, wspólnicy mniejszościowi spółki zależnej, ochrona wspólników mniejszościowych, wiążące polecenie

Mateusz Buszkiewicz
The author is a PhD student at the Chair of Civil, Commercial and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, and tax adviser law (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9518-6869).

Instructions Issued by the Parent Company in the Context of Protection of Minority Shareholders of the Subsidiary at Present and in the Bill on Groups of Companies

The new Bill on Groups of Companies, based on the Rozenblum doctrine, explicitly grants the parent company the right to give binding instructions to a subsidiary. The article analyses the possibility of issuing binding instructions on the basis of current legislation and the means of protecting the subsidiary’s minority shareholders. The author adopts the premise that the entry into force of the bill will worsen the situation of minority shareholders of subsidiaries that decide to become a member of a group of companies. For this reason he analyses the instruments of protection of a subsidiary’s minority shareholders provided for in the Bill on Groups of Companies. A comparison between the current and planned regulations leads to the conclusion that the situation of minority shareholders will worsen, with no provision relating to compensation. The article highlights failure to balance the interests of all entities involved in a group of companies, especially the minority shareholders of a subsidiary.

Keywords: holding law, group of companies, minority shareholders of a subsidiary, protection of minority shareholders, binding instruction

Bibliografia / References
Błaszczyk P., Spółki holdingowe wymagają nowych przepisów, „Rzeczpospolita” z 23.07.2010 r.
Bochniarz H., Grupy kapitałowe działają na granicy złego prawa. Prawo koncernowe w Polsce. Legislacyjna biała plama, „Gazeta Prawna” z 17.04.2008 r.
Domański G., Brakuje uniwersalnej definicji grupy kapitałowej. Prawo koncernowe w Polsce. Legislacyjna biała plama, „Gazeta Prawna” z 17.04.2008 r.
Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019 r., Warszawa 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2019-r-,1,24.html (dostęp: 25.02.2022 r.).
Kidyba A., Przepisy dodane jako normy kreujące nowe instytucje k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/3.
Mróz T., Opalski A., Promińska U. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2018.
Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 1, Komentarz. Art. 151–226 KSH, Warszawa 2018.
Opalski A., O potrzebie systemowej analizy instytucji wspólnych dla zrzeszeń, „Studia Prawa Prywatnego” 2012/2.
Opalski A., Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012.
Opalski A., Projekt prawa grup spółek, czyli historia legislacyjnej porażki, „Rzeczpospolita” z 17.05.2021 r., https://www.rp.pl/Opinie/312249962-Adam-Opalski-Projekt-prawa-grup-spolek-czyli-historia-legislacyjnej-porazki.html (dostęp: 25.02.2022 r.).
Opalski A., Wiśniewski A.W., W sprawie autonomii zarządu spółki z o.o. – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005/1.
Rachwał A. [w:] System Prawa Handlowego, red. S. Włodyka, A. Szumański, t. 2a, Prawo spółek handlowych, red. A. Szumański, Warszawa 2019.
Romanowski M., Opalski A., O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/6.
Siwik R. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, Legalis.
Sołtys B., Kilka uwag i propozycji do kodeksowej regulacji nowego prawa holdingowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/1.
Strzępka J.A., Zielińska E. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.
Szajkowski A., Tarska M., Szumański A. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2014.
Szwaja J., Kwaśnicki R.L., W sprawie wykładni nowego art. 3751, a także art. 375, art. 207 oraz art. 219 § 2 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/8.

Tomasz Łuczyński
Autor jest radcą prawnym (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4428-9710).

Tryb zbywania akcji nienotowanych w perspektywie reżimu ich dematerializacji


Celem artykułu jest analiza głównych trybów realizacji czynności prawnych, w wyniku których dochodzi do przeniesienia praw z akcji emitowanych zarówno przez spółkę niepubliczną, jak i spółkę publiczną, w której występują akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub niewprowadzone do obrotu w ASO (imienne i na okaziciela), z uwzględnieniem sytuacji szczególnych.

Słowa kluczowe: akcje nienotowane, przenoszenie praw, obrót prywatny, obrót zorganizowany, delisting (wycofanie albo wykluczenie)

Tomasz Łuczyński
The author is an attorney at law, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4428-9710).

Mode of Transfer of Unlisted Shares in the Perspective of Their Dematerialization Regime


The purpose of this paper is to present an overview of the main modes of execution of legal transactions resulting in the conveyance of rights attached to shares issued both by a non-public company and a public company and not admitted to trading on a regulated market or not introduced to trading in the Multilateral Trading Facility (Alternative Trading System) (both registered and bearer shares), taking into account special case scenarios.

Keywords: unlisted shares, conveyance of rights, private trading, organized trading, shares subject to delisting (withdrawal or exclusion)

Bibliografia / References
Kaczmarek S., Świadectwo rejestrowe w znowelizowanych przepisach Kodeksu spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/2.
Kalisiak M., Blokada akcji w rejestrze akcjonariuszy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/1.
Michalski M., Powszechna dematerializacja akcji, czyli między zabiegiem technicznym a rewolucją cyfrową, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/2.
Michalski M. [w:] Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej, red. M. Michalski, Warszawa 2021.
Popiołek W., Rozporządzanie akcjami rejestrowymi spółek niepublicznych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2020/5.
Sójka T., Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/1.
Wrzecionek R., Wpis notarialny nabycia akcji prostej spółki akcyjnej do rejestru akcjonariuszy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021/2.
Zwolińska-Doboszyńska A., Przymusowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/3.

dr Karolina Ochocińska
Autorka jest radcą prawnym (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4428-9710).

Przekazanie do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej

Zagadnienia związane z przekazaniem do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej stanowią część regulacji poświęconej instytucji bezskuteczności i zaskarżania czynności prawnych upadłego. Odzyskanie do masy upadłości tego, co ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, pozwala na zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Czynności, które musi podjąć syndyk w celu włączenia w skład masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej, podlegały zmianie na przestrzeni obowiązywania Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Prawa upadłościowego. Ostatnia nowelizacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080). W artykule omówiono, jakie kroki musi podjąć syndyk w celu włączenia przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej w skład masy upadłości pod rządami przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Prawa upadłościowego. Ponadto w artykule zaprezentowano zmiany dotyczące tego zagadnienia wprowadzone nowelizacją.

Słowa kluczowe: masa upadłości, bezskuteczność czynności prawnej, syndyk, osoba trzecia, postępowanie upadłościowe

dr Karolina Ochocińska

The author is an attorney at law, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7003-7488).
 
Contribution to the Bankruptcy Estate of the Object of an Ineffective Juridical Act

Issues related to contribution to the bankruptcy estate of the object of an ineffective juridical act are governed by the regulation on ineffectiveness of the bankrupt’s acts and challenging them. Recovering for the benefit of the bankruptcy estate anything that has been transferred out of, or has not been contributed to, the bankrupt’s assets allows for an increase in the degree of satisfaction of creditors’ claims. The steps that must be taken by the bankruptcy trustee in order to include the object of an ineffective juridical act in the bankruptcy estate have changed over the course of the application of the Bankruptcy and Reorganization Law as well as the Bankruptcy Law. The last amendment in this regard was introduced by the Act of 28 May 2021 Amending the Act on the National Register of Debtors and Certain Other Acts (Polish Journal of Laws 2021, item 1080). The article discusses the steps that must be taken by the bankruptcy trustee in order to include the object of an ineffective juridical act in the bankruptcy estate under the provisions of the Bankruptcy and Reorganization Law and the Bankruptcy Law. Moreover, the article presents changes introduced by the amendment in this regard.

Keywords: bankruptcy estate, ineffectiveness of a juridical act, bankruptcy trustee, third party, bankruptcy proceedings

Bibliografia / References
Adamus R., Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Warszawa 2010.
Adamus R., Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa, „Monitor Prawniczy” 2011/16.
Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.
Adamus R. [w:] System Prawa Handlowego, red. S. Włodyka, A. Szumański, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2020.
Allerhand M., Kilka uwag o wyrokach konstytutywnych, „Polski Proces Cywilny” 1936/10.
Babiarz-Mikulska K., Bezskuteczność czynności upadłego w stosunku do masy upadłości w świetle przepisów ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze (próba usystematyzowania i analizy przesłanek), „Przegląd Sądowy” 2004/7–8. 
Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014.
Czajka D., Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ, Warszawa 1999. 
Czech T., Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej wobec masy upadłości, „Monitor Prawa Bankowego” 2017/5.
Filipiak P., Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2017/2.
Góra-Błaszczykowska A., Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC, Warszawa 2020.
Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
Gutowski M. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, Legalis.
Jakubecki A., Uwagi o procesowych aspektach bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego w świetle nowelizacji prawa upadłościowego z 2015 r., „Państwo i Prawo” 2021/5.
Jakubecki A. [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2011, LEX.
Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, LEX.
Jasińska M., Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK), Warszawa 2020, Legalis. 
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2021, Legalis. 
Machowska A., Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. – cz. 2, „Monitor Prawniczy” 2020/6.
Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Warszawa 1995.
Zawistowski D. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Artykuły 730–1088, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021. 
Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.

Błażej Jaracz
Autor jest asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-2921).

Powództwo o nakazanie wykonania obowiązku przekazania składników majątkowych do masy upadłości w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego

W prezentowanym artykule autor analizuje zmiany dokonane ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw w zakresie treści art. 134 p.u., tj. dotyczących trybu żądania nakazania wykonania obowiązku przekazania składników majątkowych do masy upadłości. Na wstępie przedstawiono ogólny zarys regulacji oraz uzasadnienie zmian wprowadzonych przez ustawodawcę. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy powództwo z art. 134 ust. 1a p.u. należy wnieść za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. W końcowej części artykułu autor przedstawia nowy tryb dochodzenia nakazania wykonania obowiązku przekazania składników majątkowych do masy upadłości, skupiając się w szczególności na aspektach procesowych wprowadzonych zmian. W końcowej fazie dokonuje podsumowania nowej treści regulacji, przedstawiając własną ocenę oraz postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe:
postępowanie upadłościowe, powództwo o nakazanie przekazania składników majątkowych do masy upadłości, masa upadłości, Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

Błażej Jaracz
The author is an assistant judge at the District Court for Lodz-Srodmiescie in Lodz, Poland, working at the Commercial Division for Bankruptcy and Restructuring Matters (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-2921).

Action for Ordering the Performance of the Obligation to Transfer Assets to the Bankruptcy Estate in the Light of Amendments to the Bankruptcy Law 

In this article, the author analyses the changes introduced by the Act of 28 May 2021 Amending the Act on the National Register of Debtors and Certain Other Acts in Article 134 of the Bankruptcy Law, i.e. changes in the procedure for requesting an order to perform the obligation to transfer assets to the bankruptcy estate. At the outset, the author presents a general outline of the regulations and the justification for the changes introduced by the legislature. Then he attempts to answer the question whether an action under Article 134(1a) of the Bankruptcy Law should be submitted via an ICT system, namely the National Register of Debtors. At the end of the article, the author presents a new procedure for seeking an order to perform the obligation to transfer assets to the bankruptcy estate, focusing in particular on the procedural aspects of the introduced changes. In conclusion, he summarizes the contents of the new provisions, presenting his own assessment and suggesting desirable amendments for the future.

Keywords: bankruptcy proceedings, action for ordering the transfer of assets to the bankruptcy estate, bankruptcy estate, National Register of Debtors (KRZ)

Bibliografia / References
Adamus R., Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa, „Monitor Prawniczy” 2011/16.
Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.
Bieniak M., Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Warszawa 2007.
Chrapoński D. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 2021, LEX.
Dąbrowska J., Rozpoznawanie przez sądy spraw gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2012, LEX.
Ereciński T., Pietrzkowski H. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 5, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2016, LEX.
Flaga-Gieruszyńska K., Pojęcie systemu teleinformatycznego w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017/2.
Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, LEX.
Jarocha A., Sachajko M., Powództwo o wyłączenie mienia z masy upadłości i jego charakter prawny a charakter prawny powództwa o zwolnienie przedmiotu od egzekucji, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2011/2.
Kulski R. [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 3, Komentarz. Art. 425–729, red. A. Marciniak, Warszawa 2020, Legalis. 
Mrówczyński M., Uczestnicy postępowania upadłościowego, Warszawa 2019, LEX.
Uliasz M., System teleinformatyczny obsługujący postępowanie egzekucyjne – analiza pojęcia, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017/4.
Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis.

Jakub Brejdak

Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Collegium Invisible (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3396-854X).

Rynek wtórny finansowania społecznościowego

Brak rynku wtórnego finansowania społecznościowego jest źródłem ryzyka dla inwestorów. Wielu badaczy wskazywało, że crowdfunding jest rodzajem inwestycji charakteryzującym się brakiem płynności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 wprowadziło jednak konstrukcję tablic ogłoszeń, która ma na celu zwiększenie płynności papierów wartościowych nabytych w ramach finansowania społecznościowego. Mimo że tablica ogłoszeń nie jest z prawnej perspektywy formą obrotu zorganizowanego, to bez wątpienia ma stworzyć podwaliny pod rynek wtórny crowdfundingu. Analiza nowych regulacji związanych z tablicami ogłoszeń pozwoli odpowiedzieć na pytanie dotyczące perspektyw zwiększenia atrakcyjności finansowania społecznościowego dla inwestorów poprzez rozwój rynku wtórnego.

Słowa kluczowe: finansowanie społecznościowe (crowdfunding), płynność, tablice ogłoszeń

Jakub Brejdak
The author is a PhD student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Warsaw, Poland, and a member of the Collegium Invisible (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3396-854X).

Secondary Crowdfunding Market 


The lack of a secondary crowdfunding market is a risk for investors. Many researchers have pointed out that crowdfunding is a type of investment characterized by lack of liquidity. However, Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council introduced the bulletin boards, which aims to increase the liquidity of securities purchased through crowdfunding. Although the bulletin board is not a new form of organized trading venue, it is undoubtedly intended to lay the foundations for the secondary crowdfunding market. The analysis of new regulations on bulletin boards enables answering the question about the prospects of increasing the attractiveness of crowdfunding through the development of the secondary market.

Keywords: crowdfunding, secondary market, liquidity, bulletin boards

Bibliografia / References
Kidyba A. [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2021.
Klonowski D., Strategic Entrepreneurial Finance: From Value Creation to Realization, London 2015.
Kozieł G., Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134 KSH, Warszawa 2020, Legalis.
Mazgaj M. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, Legalis.
Opalski A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2a, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226, red. A. Opalski, Warszawa 2018, Legalis.
Romanowski M., Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2019/3 (69); https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F7DBF8A40D0B4BA9C12584CC003EDE46/$file/11.Micha%C5%82%20Romanowski.pdf/ (dostęp: 18.02.2022 r.).
Sójka T., Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/1.
Wajda P., Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Warszawa 2011.
Wajda P. [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2014.
Weinstein R.S., Crowdfunding in the U.S. and Abroad: What to Expect When You’re Expecting, „Cornell International Law Journal” 2013/2.
de Vasconcelos G., Top 5 Things You Should Know About Equity Crowdfunding Platforms, https://www.forbes.com/sites/goncalodevasconcelos/2014/08/08/top-5-things-you-should-know-about-equity-crowdfunding-platforms/?sh=12c50b7d4f4b (dostęp: 22.02.2022 r.).

Krzysztof Jasiński
Autor jest radcą prawnym, managing associate w kancelarii Gessel, Koziorowski.

Klauzula drag-along – dalsze rozważania

Artykuł stanowi polemikę ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Andrzeja Szlęzaka, jakoby koncepcja zobowiązania do dokonania określonej czynności (zawarcia umowy, złożenia oferty) stanowiła prawnie umowę przedwstępną, co skutkowałoby jej nieważnością ze względu na brak elementów konstrukcyjnych. W publikacji przedstawiono szereg argumentów przemawiających za odrzuceniem stanowiska A. Szlęzaka, w szczególności poprzez odwołanie się do konstrukcji umowy ramowej i jej doktrynalnego ujęcia. Artykuł równocześnie obejmuje dalszą, pogłębioną analizę zagadnienia umownego zobowiązania, jego miejsca w systemie prawa, instytucji podobnych. W konkluzjach przyjmuje się, że omawiane umowne zobowiązanie jest instytucją zbliżoną do umowy ramowej.

Słowa kluczowe: klauzula drag-along, zobowiązanie, swoboda umów, umowa przedwstępna, umowa ramowa

Krzysztof Jasiński

The author is an attorney at law, a managing associate at Gessel, Koziorowski law firm, Poland.

Drag-along Clause: Further Discussion


This article is intended as a polemic with the position expounded by Andrzej Szlęzak, namely that the concept of an obligation to perform a specific act (enter into an agreement, submit an offer) constitutes a preliminary agreement, which would result in its invalidity due to the lack of structural elements. In this paper, a number of arguments are presented in favour of rejecting A. Szlęzak’s position, in particular by referring to the structure of a framework agreement and its conceptions in legal scholarship. The article also includes a further, in-depth analysis of the issue of contractual obligation, its place in the legal system, and similar institutions of law. In conclusions, the author assumes that the contractual obligation is an institution similar to the framework agreement.

Keywords: drag-along clause, obligation, freedom of contract, preliminary agreement, framework agreement

Bibliografia / References
Biernat J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2021.
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
Gołębiowski K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Legalis 2019.
Jasiński K., Klauzula drag-along – podejście alternatywne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/5.
Klein A. [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Kraków 1993.
Koch A., Umowa wyłącznej koncesji handlowej w eksporcie, Poznań 1982.
Krajewski M., Umowa przedwstępna, Warszawa 2002.
Mazur P., Klauzule drag-along jako umowy przedwstępne na rzecz osoby trzeciej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/12.
Mazur P., Klauzule tag-along jako umowy o świadczenie przez osobę trzecią, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/8.
Olejniczak A., O koncepcji umów ramowych, „Państwo i Prawo” 1990/4.
Skowrońska-Bocian E., Warciński M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Legalis 2021.
Szlęzak A., Klauzule drag-along i tag-along – głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/3.
Szlęzak A., Klauzula drag-along – dyskusji ciąg dalszy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/7.
Trzaskowski R., Żuławska C. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2018, LEX.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top