Przegląd Prawa Handlowego
Prawo29 listopada, 2022

Przegląd Prawa Handlowego 11/2022

Wskazanie przez gminę osoby pełniącej funkcję publiczną do rady nadzorczej spółki kapitałowejdr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
Autor jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0793-9937)

Wskazanie przez gminę osoby pełniącej funkcję publiczną do rady nadzorczej spółki kapitałowej

Artykuł poświęcony jest analizie przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie spółek kapitałowych z udziałem gminy. Celem prowadzonych rozważań jest ustalenie, w jakiej formie gmina, działając przez swoich funkcjonariuszy, powinna wskazać osobę pełniącą funkcję publiczną do rady nadzorczej spółki. Zagadnienie to ma istotne znaczenie w kontekście przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy wskazanie przez gminę osoby pełniącej funkcję publiczną uwalnia osobę wskazaną od zakazu zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji w organach spółek wymienionych w ustawie antykorupcyjnej. W myśl przyjętej w tekście tezy badawczej wskazanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej, nie wymaga szczególnej formy. Teza ta pozostaje aktualna także w odniesieniu do jednoosobowej spółki kapitałowej, czyli spółki, w której jedynym wspólnikiem jest gmina. W tym przypadku akt powołania do rady nadzorczej osoby pełniącej funkcję publiczną może być jednocześnie potraktowany jako wskazanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej.

Słowa kluczowe: spółki komunalne, ustawa antykorupcyjna, kandydat gminy na stanowisko w spółce kapitałowej

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, professor of the University Szczecin
The author is an associate professor at the Faculty of Law and Administration, University of Szczecin, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0793-9937)

A Municipality Designating a Person Holding a Public Function as a Candidate to a Company’s Supervisory Board

The article analyses the provisions of law governing the operation of companies in which municipalities hold shares. The purpose of these considerations is to determine in what form a municipality, acting through its officers, should designate a person holding a public function as a candidate to the supervisory board of a company. This issue is important in the context of the Act on Restrictions upon the Pursuit of Business by Persons Holding Public Functions (Anti-Corruption Act). In accordance with Article 6(1) of that Act, the designation by a municipality of a person holding a public function releases the designated person from the prohibition of holding positions or functions in governing bodies of companies listed in the Anti-Corruption Act. According to the research thesis adopted here, the designation referred to in Article 6(1) of the Anti-Corruption Act does not require a specific form. This also holds true for a single-member company, i.e., a company in which the municipality is the sole shareholder. In this case, the act of appointing a person holding a public function to the supervisory board may at the same time be treated as a designation within the meaning of Article 6(1) Anti-Corruption Act.

Keywords: municipal companies, Anti-Corruption Act, municipality’s candidate for an position in a company

Bibliografia / References
Brzozowski A. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do artykułów 1–44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
Frąckowiak J. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001.
Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1–300, Warszawa 2015.
Kuniewicz Z., Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składanego przed notariuszem, „Rejent” 2010/1.
Kuniewicz Z., Glosa do wyroku SN z 25.03.2015 r., II CSK 818/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016/12, poz. 112.
Kuniewicz Z., Handwritten signature as a constructional component of a form of legal act in the polish civil law [w:] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2018, Conference Proceedings SGEM 2018/5.
Kuniewicz Z., Uwagi o formie pełnomocnictwa, „Rejent” 2000/6.
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.
Popiołek W. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.
Popiołek W. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory, red. J. Strzępka, Warszawa 2001.
Radwański Z. [w:] System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
Radwański Z., Mularski K. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019.
Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2021.
Rudnicki S. [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2001.
Rzetecka-Gil A., Glosa do wyroku NSA z 23.04.2014 r., II OSK 637/14, LEX 2014.
Safjan M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do artykułów 1–44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
Sołtysiński S. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 3, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490, Warszawa 2013.
Sołtysiński S. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks półek handlowych, t. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2014.
Sołtysiński S. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
Sołtysiński S., Herbet A. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2014.
Szajkowski A. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2014.
Szumański A., Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (corporate governance), „Przegląd Prawa Handlowego” 2000/5.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1996.

prof. dr hab. Urszula Promińska

Autorka jest kierownikiem Zakładu Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3876-2484)

Znak towarowy wspólny i gwarancyjny jako kategorie normatywne znaków towarowych

Znak towarowy wspólny i znak gwarancyjny stanowią samodzielne kategorie znaków towarowych, wyróżniane zarówno w aktach prawa międzynarodowego, jak i w ustawach krajowych. Podstawowym i wspólnym dla obu kategorii kryterium ich wyodrębnienia jest konstrukcja prawa ochronnego, która zakłada „rozszczepienie” prawa do znaku (z rejestracji) i prawa do jego używania. Nabycie prawa ochronnego na znak (wspólny i gwarancyjny) jest zastrzeżone dla ustawowo kwalifikowanych podmiotów, a prawo używania znaków zarejestrowanych na ich rzecz jest zapewnione innym podmiotom. Istotne znaczenie ma też kryterium pełnionych przez nie funkcji. O ile znak wspólny, podobnie do znaku indywidualnego, pozwala odróżniać towar/usługę ze względu na jego pochodzenie od członków „wspólnoty”, o tyle znak gwarancyjny zapewnia jedynie o posiadaniu przez towar/usługę oznaczonych cech lub właściwości. Przedstawione w artykule wnioski płynące z uwag historycznych i komparatystycznych mogą być pomocne dla wyznaczenia istotnych cech charakteryzujących przedmiotowe kategorie.

Słowa kluczowe: prawo własności przemysłowej, kategorie normatywne znaków towarowych, znaki towarowe, wspólne znaki towarowe, znaki towarowe gwarancyjne

prof. dr hab. Urszula Promińska
The author is head of the Sub-department of Industrial Property Law, Faculty of Law and Administration, University of Lodz, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3876-2484)

Collective and Guarantee Trade Marks as Normative Categories of Trade Marks

The collective mark and the guarantee mark are independent trade mark categories, distinguished both in instruments of international law and in national statutes. The basic criterion for distinguishing them, which criterion is common for both categories, is the construction of the protective right, which implies a ‘bifurcation’ of the right in the mark (from registration) and the right to use it. Acquisition of the right in a (collective or guarantee) mark is reserved for entities specified in statutory law, while the right to use the marks registered in their favour is vested with other entities. The criterion of their functions is also important. Whereas a collective mark, just like an individual one, enables distinguishing goods/services on the basis of their origin from members of a ‘community’, a guarantee mark merely ensures that the goods/services possess the identified characteristics or features. The conclusions from the historical and comparative remarks presented in the article may be helpful in determining the salient features of the categories in question.

Keywords: industrial property law, normative categories of trade marks, trade marks, collective trade marks, guarantee trade marks

Bibliografia / References
Ingerl R., Rohnke Ch., Markengesetz, München 1998.
Kępiński M., Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1983/33.
Kępiński M. [w:] Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008.
Promińska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998.
Promińska U. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
Sztoldman A., Żelechowski Ł. [w.] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021.
Trzebiatowski M. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020.

dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr
Autor jest wykładowcą w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prezesem Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu oraz ekspertem Krajowej Rady Radców Prawnych (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8359-7732)

Głos za ideą nowego kodeksu handlowego

Artykuł wskazuje na konieczność reformy prawa handlowego, jej główne założenia i cele oraz uwarunkowania konstytucyjnoprawne. Przedstawia ideę nowego kodeksu handlowego jako narzędzia odbudowy rangi prawa handlowego i jego wartości, poprawy kondycji społecznej gospodarki rynkowej, wdrożenia materialnych gwarancji równości wobec prawa i równego traktowania przedsiębiorców oraz zrównoważonego rozwoju praw i wolności wszystkich uczestników obrotu. Omawia oczekiwane skutki nakreślonych kierunków reformy oraz zachęca do dyskusji i opowiedzenia się za ideą nowego kodeksu handlowego.

Słowa kluczowe: zasada jedności prawa cywilnego, kodeks spółek handlowych, autonomia prawa handlowego, reformy prawa handlowego

dr hab. Bogusław Sołtys, professor of the University of Wroclaw
The author is a lecturer at the Department of Economic and Commercial Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Poland, the President of the Arbitration Court at the Lower Silesian Chamber of Commerce in Wroclaw, and an expert of the National Bar Council of Attorneys at Law (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8359-7732)

A Voice in Favour of the Idea of a New Commercial Code

The article points out the need for a reform of commercial law, outlining its main assumptions and goals, as well as the constitutional and legal conditions. It presents the idea of a new commercial code as a tool for restoring the importance of commercial law and its values, improving the condition of the social market economy, implementing substantive guarantees of equality before the law and equal treatment of entrepreneurs, and the balanced development of the rights and freedoms of all participants of transactions. It discusses the expected effects of the outlined directions of reform and encourages discussing and advocating the idea of a new commercial code.

Keywords: principle of unity of civil law, the Code of Commercial Partnerships and Companies, autonomy of commercial law, commercial law reforms

Bibliografia / References
Bagińska E., Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2017/2.
Frąckowiak J., Kodeks spółek handlowych a kodeks handlowy [w:] Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania, red. M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2022 (w druku).
Frąckowiak J., Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i sposoby jego regulacji, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020/121.
Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, reprint, Warszawa 1946.
Katner W.J., Od kodeksu spółek handlowych do kodeksu handlowego-bis? A co z zasadą jedności prawa cywilnego? [w:] Kodeks spółek handlowych po 20 latach, red. M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2022 (w druku).
Katner W.J., Zasada jedności prawa cywilnego a współczesny zakres podmiotowo-przedmiotowy stosunków handlowych [w:] Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, red. P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba, Warszawa 2019.
Kidyba A., Zasada jedności prawa cywilnego do lamusa [w:] Kodeks spółek handlowych po 20 latach, red. M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2022 (w druku).
Krześniak E., Miejsce prawa handlowego w systemie podziału prawa na gałęzie, dziedziny i dyscypliny prawnicze [w:] Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania, red. M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2022 (w druku).
Leśniak M., O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020/121.
Mitrus L., Aktualne problemy rekodyfikacji prawa pracy, „Forum Prawnicze” 2021/4.
Popiołek W., Spółki prawa handlowego, czyli prawa, którego nie ma [w:] Sto lat prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. 3, Warszawa 2021.
Skory M., O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego), „Przegląd Prawa i Administracji” 2020/121.
Sołtys B., Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020/121.
Sołtys B., Uwagi na temat konsumenckiego traktowania przedsiębiorców w kodeksie cywilnym [w:] Księga jubileuszowa „Verba volant, scripta manent” dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Warszawa 2022 (w druku).

dr hab. Marcin Dyl, prof. UW
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3604-2571)

Likwidacja funduszu a proces zaspokajania roszczeń związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym

Na rynku finansowym coraz częściej występują fundusze inwestycyjne, które wraz z upływem czasu albo ze względu na różne zdarzenia rynkowe kończą swoje funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Ze względu na szczególne regulacje każdorazowo wiąże się to z procesem likwidacji funduszu. W niniejszym artykule autor stara się przybliżyć możliwości zaspokajania się z majątku takiej osoby prawnej różnych podmiotów. Proces ten dotyczy zarówno uczestników funduszu, jak i innych wierzycieli, co ma szczególne znaczenie w kontekście relacji pomiędzy tymi odmiennymi grupami wierzycieli, których status jest ukształtowany regulacyjnie w sposób różnorodny.

Słowa kluczowe: likwidacja funduszu, uczestnik funduszu, wierzyciel funduszu, szkoda

dr hab. Marcin Dyl, professor of the University of Warsaw
The author is a professor at the Department of Administrative Law and Procedure, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3604-2571)

Liquidation of a Fund and the Process of Settling Claims Relating to Participation in an Investment Fund

On the financial market, there is an increasing number of investment funds which, either with the passage of time or due to various market events, come to the end of their economic life. Due to specific regulations, each time this involves the process of fund liquidation. In this article, the author seeks to provide an insight into the possibilities of satisfying various entities from the assets of such a legal entity. This process affects both the fund participants and other creditors, which is of particular importance in the context of the relationship between these disparate groups of creditors, whose status is regulated by law in different ways.

Keywords: fund liquidation, fund participant, fund creditor, damage

Bibliografia / References
Glumińska-Pawlic J., Bielecka D., Derela K., Grzybczyk P., Hofman A., Markowicz J., Mikuła M., Mrozińska A., Oleś A., Orpik K., Sikorski J., Zarzycki Ł. [w:] Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa, red. J. Glumińska-Pawlic, Warszawa 2020, LEX.
Karaszewski G. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019.
Kropiwnicki J., Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2013, LEX.
Lackoroński B. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3A, Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
Michalski M., Sobolewski L., Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 1999.
Mroczkowski R. [w:] Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011, LEX.
Rodzynkiewicz M., Datio in solutum jako sposób rozliczenia się funduszu inwestycyjnego z jego jedynym uczestnikiem w związku z likwidacją funduszu – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31.01.2018 r., I CSK 323/17, „Glosa” 2019/4.
Sas-Kulczycka K., Choryło D., Król J., Lasota Z., Instytucje wspólnego inwestowania. Fundusze inwestycyjne i emerytalne, Warszawa 1998.
Sobolewski L. [w:] Prawo Gospodarcze i Handlowe, t. 4, Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2004.
Stefańska E. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Art. 478–1217, red. M. Manowska, Warszawa 2021, LEX.

dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN

Autor jest profesorem w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5805-048X)

Ustanowienie zastawu na akcjach lub udziałach a obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK

Umowy zastawu rejestrowego na akcjach lub udziałach są ważną formą zabezpieczenia wierzycieli w umowach w obrocie gospodarczym. Stosunek prawny wynikający z umowy zastawu może mieć jednak nie tylko charakter kooperacyjny, lecz także koncentracyjny. Ustanowienie zastawu rejestrowego może bowiem, w pewnych sytuacjach, stanowić formę koncentracji przedsiębiorców w świetle przepisów antymonopolowych. W artykule podjęto analizę, kiedy zawarcie i wykonywanie umowy zastawu rejestrowego może prowadzić do powstania obowiązku notyfikacji zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i jakie jest ryzyko antymonopolowe zawierania takich umów.

Słowa kluczowe: prawo konkurencji, kontrola koncentracji, przejęcie kontroli, umowa zastawu, uprawnienia zastawnika

dr hab. Mateusz Błachucki, professor of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences
The author is a professor at the Department of Administrative Law, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5805-048X)

Establishment of a Pledge on Shares in the Context of the Obligation to Notify the Intention of Concentration to the President of the Office for Competition and Consumer Protection

Agreements relating to registered pledges on shares are an important form of security for creditors in commercial transactions. However, the legal relationship arising under a pledge agreement may not only be cooperative but also concentrative in nature. Indeed, the establishment of a registered pledge may, in certain situations, constitute a form of business concentration in the light of antitrust law. The article undertakes an analysis of when the entry into and performance of a registered pledge agreement is likely to give rise to the obligation to notify the intention of concentration to the President of the Office for Competition and Consumer Protection and what the antitrust risks of such agreements are.

Keywords: competition law, concentration control, taking over control, pledge agreement, pledgee’s rights

Bibliografia / References
Banasiński C. (red.), Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piontek, Warszawa 2009.
Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012.
Karasiewicz K., Stankiewicz R., Wierzbowski M., Kontrola koncentracji przedsiębiorców [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 15, Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2015.
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008.
Skoczny T. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014.
Stankiewicz R., Pawełczyk M., Antymonopolowy obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (wybrane problemy proceduralne), „Radca Prawny” 2009/19.
Wierciński A. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016.

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3234-2502)

Zaskarżanie uchwał organów prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest nowym typem spółki kapitałowej, dodanym do Kodeksu spółek handlowych z dniem 1.07.2022 r. Konstrukcja prostej spółki akcyjnej stanowi niejako połączenie rozwiązań właściwych dla spółki z o.o. i dla spółki akcyjnej oraz wykazuje swoiste, sobie właściwe cechy. W prostej spółce akcyjnej akcjonariusze podejmują uchwały w ramach walnego zgromadzenia albo poza zgromadzeniem, podobnie jak w spółce z o.o. Ustawodawca w odniesieniu do zaskarżania uchwał akcjonariuszy wprowadził w art. 300101 k.s.h. prostą regulację polegającą na odesłaniu do stosowania odpowiednio przepisów o zaskarżaniu uchwał walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej. Takie rozwiązanie wymaga szerszego rozważenia oraz oceny, na czym ma polegać odpowiednie stosowanie przepisów art. 422–427 k.s.h. do uchwał akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej. Zagadnienie to ma doniosły wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny.

Słowa kluczowe: uchwała prostej spółki akcyjnej, uchwała akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał kolegialnych organów osób prawnych, wadliwość uchwał

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
The author is an assistant professor at the Department of Commercial Law, Maritime Law and Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, University of Nicolaus Copernicus in Torun, Poland, and an attorney at law (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3234-2502)
Challenging Resolutions of Governing Bodies of a Simple Joint-Stock Company
A simple joint-stock company is a new type of company, added to the Code of Commercial Partnerships and Companies Code on 1 July 2022. The construction of the simple joint-stock company is, in a way, a combination of solutions particular to a limited liability company and a joint-stock company, plus it exhibits its own peculiar features. In a simple joint-stock company, shareholders adopt resolutions either in the general meeting or outside it, just like in a limited liability company. With regard to challenging shareholders’ resolutions, the legislature introduced, in Article 300101 of the Code, a simple regulation consisting in a reference to the application mutatis mutandis of provisions on challenging resolutions of general meetings in a joint-stock company. Such a solution requires further consideration and an assessment of what application mutatis mutandis of Articles 422 to 427 of the Code to resolutions of shareholders of a simple joint-stock company is to consist in. This issue is important, not only in the theoretical dimension, but also in the practical one.

Keywords: resolution of a simple joint-stock company, shareholders’ resolution, challenging resolutions of collegial governing bodies of legal persons, defectiveness of resolutions

Bibliografia / References
Bieniak M. [w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis.
Bilewska K., Tendencje w kształtowaniu się katalogu podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/9.
Gersdorf M., Ignatowicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985.
Herbet A., Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu jako przesłanka legitymacji czynnej wspólnika (akcjonariusza) do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), „Studia Prawnicze KUL” 2020/3.
Kawalec G.A. [w:] Prosta spółka akcyjna. Komentarz, red. R. Adamus, P. Malinowski, Warszawa 2021.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 2, Komentarz do art. 301–633 k.s.h., Warszawa 2022.
Koch A., Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2011.
Kozieł G., Podstawowe elementy konstrukcyjne prostej spółki akcyjnej jako odrębnego typu spółki kapitałowej, „Państwo i Prawo” 2022/2.
Kozieł G., Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134 KSH, Warszawa 2020.
Kwaśniewski Z., Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, red. J. Gudowski, K. Wietz, Warszawa 2011.
Łazarewicz S., Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przez podmioty spoza katalogu określonego w kodeksie spółek handlowych, „Studia Prawnoustrojowe” 2020/49.
Modzelewska L., Reszczyk-Król K. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, Legalis.
Sikorska-Lewandowska A., Legitymacja użytkownika akcji do zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/10.
Sołtysiński S., Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006/1.
Wajda D., Czas na zgłoszenie przez udziałowca sprzeciwu wobec uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników spółki kapitałowej, „Monitor Prawniczy” 2017/20.
Wajda D., Jeszcze o uchybieniach formalnych przy podejmowaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
Wajda D., Sprzeczność uchwały wspólników spółki z o.o. jako samodzielna przesłanka powództwa o uchylenie uchwały – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 10.03.2016 r. (III CZP 1/16), „Glosa” 2017/1.

Krystyna Rogala
Autorka jest doktorantką w jednostce naukowo-badawczej Centrum Badań Problemów Prawnych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6859-1474)

Krajowy Rejestr Zadłużonych jako system teleinformatyczny obsługujący postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

W dniu 1.01.2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Pełni on równolegle zarówno funkcję rejestru informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak i systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania. W pierwszej części artykułu nakreślono historię polskich rejestrów upadłości i restrukturyzacji oraz znaczenie KRZ na tle prawa Unii Europejskiej. Następnie analizie poddana została regulacja KRZ jako systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, w tym tryb wnoszenia pism procesowych, doręczenia pism procesowych, wydawania orzeczeń oraz prowadzenia akt postępowań w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne, informatyzacja, system teleinformatyczny, upadłość, restrukturyzacja, rejestr

Krystyna Rogala
The author is a PhD student at the scientific research Centre for Research on Legal Problems of Electronic Communication, operating at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6859-1474)

The National Register of Debtors as an ICT System Supporting Insolvency and Restructuring Proceedings

On 1 December 2021, the National Register of Debtors was launched in Poland. It simultaneously functions as a register of information on insolvency and restructuring proceedings, as well as an ICT system supporting these proceedings. In this article, after outlining the history of Polish insolvency and restructuring registers and the significance of the National Register of Debtors under European Union law, the author analyses the titular register as an ICT system supporting court proceedings, including the lodging of pleadings, the service of pleadings, the issuing of judgments, and the keeping of court files of insolvency and restructuring proceedings via the ICT system.

Keywords: civil proceedings, insolvency proceedings, restructuring proceedings, computerization, ICT system, insolvency, restructuring, register

Bibliografia / References
Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.
Bieniak M., Odpowiednie zastosowanie przepisów KPC w postępowaniu upadłościowym, „Monitor Prawniczy” 2006/14.
Brylak-Hudyma K., Gadek B., Wnoszenie pism procesowych w Kodeksie postępowania cywilnego [w:] Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2022.
Ciulkin L., Kowal N., Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem rejestru dłużników niewypłacalnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001/12.
Gołaczyński J., Elektroniczne biuro podawcze [w:] Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2015, Legalis.
Gołaczyński J., Dymitruk M., Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne w dobie pandemii COVID-19 po wejściu w życie nowelizacji z 28.5.2021 r., „Monitor Prawniczy” 2021/13.
Gołaczyński J., Kotecka-Kral S., Elektronizacja pism procesowych, doręczeń i posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii COVID-19, „Polski Proces Cywilny” 2020/4.
Gołaczyński J., Zalesińska A., Kierunki informatyzacji postępowania cywilnego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r., „Monitor Prawniczy” 2020/7.
Goździaszek Ł., Informatyzacja postępowania cywilnego [w:] Prawo nowych technologii, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, Warszawa 2021, LEX.
Goździaszek Ł., Normy informatyczne w prawie postępowania cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2017/2.
Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
Haÿduk-Hawrylak I., Kołecki B., Wleklińska A., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis.
Janda P., Doradca restrukturyzacyjny jako pełnomocnik procesowy, „Polski Proces Cywilny” 2018/3.
Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, LEX.
Koralewski M., Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS oraz procedury dotyczącej rejestracji spółki przez system elektroniczny, LEX 2021.
Kosmal R., Kwiatkowski D. [w:] D. Kwiatkowski, R. Kosmal, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2022, LEX.
Kościółek A., Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, LEX.
Kościółek A., Elektroniczne czynności procesowe w świetle nowelizacji z 10.07.2015 r., „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017/1.
Kowalczyk R., Wnoszenie pism procesowych i doręczanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji, LEX 2022.
Kwiatkowski D., Kosmal R. [w:] D. Kwiatkowski, R. Kosmal, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, LEX.
Machowska A. [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Machowska, Warszawa 2021, LEX.
Malmuk-Cieplak A. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 2021, LEX.
Palmirski T., Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na zasadzie art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stan aktualny – uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2009/6.
Parafianowicz J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, red. O.M. Piaskowska, LEX 2022.
Potempa T., Zagadnienia wprowadzające [w:] Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, Warszawa 2021, Legalis.
Rutkowska A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, red. O.M. Piaskowska, LEX 2022.
Stefańska E. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Art. 1–47716, red. M. Manowska, Warszawa 2021, LEX.
Szkurłat A., Informatyzacja pozaprocesowych czynności sądu, „Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych” 2010/2.
Wiśniewski T., Klimkowicz J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Artykuły 1–366, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, LEX.
Wołowski P., Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym, „Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny” 2020/1.
Woźniak M., Zmiany dotyczące orzeczeń i środków zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, LEX 2022.
Wójcik-Krokowska N., Informatyzacja sądownictwa oraz postępowania cywilnego – postulaty de lege lata i de lege ferenda, „Monitor Prawniczy” 2021/3.
Zalesińska A., Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, Warszawa 2016.
Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis.
Żyznowski T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Artykuły 1–366, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, LEX.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top