Przegląd Podatkowy
Prawo31 sierpnia, 2022

Przegląd Podatkowy 9/2022

Opodatkowanie VAT rekompensat przyznawanych operatorom publicznego transportu zbiorowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa sądów administracyjnychdr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

Opodatkowanie VAT rekompensat przyznawanych operatorom publicznego transportu zbiorowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie co decyduje o włączeniu do podstawy opodatkowania VAT otrzymanej – przez dostarczającego towary lub usługi – zapłaty (w postaci pieniężnej czy też innej). Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że kluczowe dla opodatkowania otrzymanej zapłaty jest zidentyfikowanie stosunku prawnego pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Związek między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnie otrzymanym (zapłatą) musi mieć charakter bezpośredni. Ale co istotne – świadczenie wzajemne może także pochodzić w całości lub w części od osoby trzeciej, w tym mieć charakter dotacji, subwencji czy rekompensaty, przy czym musi istnieć bezpośredni związek takiej dopłaty z ceną towarów lub usług. Jednakże w odniesieniu do zapłaty o charakterze „dotacyjnym” kwota subwencji nie musi odpowiadać dokładnie zmniejszeniu ceny towaru lub usługi – wystarczy, aby korelacja istniejąca pomiędzy tym zmniejszeniem a subwencją (która może mieć charakter ryczałtowy) była istotna. W niektórych natomiast okolicznościach dotacja, subwencja czy rekompensata o charakterze ogólnym (tzw. do kosztów), pomimo bezpośredniego związku z ceną towarów lub usług, może stanowić wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług, podlegając opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. W tym świetle konieczność opodatkowania VAT przyjętej do analizy rekompensaty wydaje się być oczywista, pomimo odmiennego poglądu prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania VAT, dotacja związana z ceną towaru, wynagrodzenie otrzymane od osoby trzeciej, rekompensata, subwencja, dopłata do ceny, bezpośredni związek

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

Taxation with VAT of Compensation Granted to Public Transport Operators in the Light of Case Law of the Court of Justice of the European Union and Case Law of Administrative Courts

This article attempts to answer the question what factors are decisive for the inclusion in the VAT taxable amount of a payment received by the supplier of goods or services (in cash or otherwise). It follows from the case law of the Court of Justice of the European Union that for the taxation of the received payment it is crucial to identify the legal relationship between the seller and the buyer, as part of which relationship mutual performances are exchanged. The relationship between the supply of goods or services and the received performance (payment) must be direct. But, importantly, the performance may also come in whole or in part from a third party, including in the form of a grant, subsidy or compensation, but there must be a direct link between such an additional payment and the price of the goods or services. However, in relation to a payment having the nature of a ‘grant’, the amount of the subsidy does not have to correspond exactly to a reduction in the price of the good or service. It is sufficient if there exists a significant correlation between such reduction and the subsidy (which may be a flat-rate subsidy). However, in certain circumstances, a grant, subsidy or compensation of a general nature (so-called subsidy to cover costs), despite being directly linked to the price of goods or services, may constitute consideration for the supply of goods or services and be liable to VAT according to general principles. In this light, the need to tax the compensation accepted for analysis with VAT seems self-evident, despite the different view presented in the case law of administrative courts. 

Keywords: VAT taxable amount, grant linked to the price of goods, remuneration received from a third party, compensation, subsidy, additional payment towards the price, direct link

Bibliografia / References
Rogowska-Rajda B., Wybrane problemy poboru VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2016, Vol. 50, No. 1

dr Mikołaj Kondej
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, kierującym departamentem zarządzania wiedzą PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Mateusz Wicher
Autor jest pracownikiem departamentu zarządzania wiedzą w PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0254-7769

Wymiana udziałów po 1.01.2022 r.

W ramach Polskiego Ładu od 1.01.2022 r. weszła w życie ustawa nowelizująca m.in. ustawę z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – oraz ustawę z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Jedną z ważnych zmian jest wprowadzenie nowych zasad opodatkowania restrukturyzacji spółek, na które składają się czynności takie jak łączenie, podział spółek oraz wymiana udziałów. Polski Ład wprowadza nowe, restrykcyjne warunki neutralności podatkowej takich transakcji. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zmian w opodatkowaniu wymiany udziałów. Przedstawiono w nim obowiązujące od 1.01.2022 r. zasady opodatkowania wymiany udziałów, aby następnie dokonać oceny ich zgodności z dyrektywą Rady 2009/133/WE z 19.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego 4 – dalej dyrektywa 2009/133/WE. Artykuł opiera się na analizie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wskazuje równocześnie odpowiadające im przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zawiera zbliżone regulacje.

Słowa kluczowe: wymiana udziałów, dyrektywa 2009/133/WE, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

dr Mikołaj Kondej
The author is a doctor of laws, a tax adviser and an attorney at law, he heads the Knowledge Department at PwC (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Mateusz Wicher
The author works at the Knowledge Department of PwC (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0254-7769

Share for Share Exchange After 1 January 2022

As part of the Polish Deal, as of 1 January 2022, a law came into force amending, inter alia, the CIT and PIT Acts. One of the important changes is the introduction of new rules for taxation of company restructuring, which comprises activities such as mergers, demergers and share for share exchanges. The Polish Deal introduces new restrictive conditions for the tax neutrality of such transactions. The purpose of this article is to discuss the changes in the taxation of share for share exchanges. It presents the rules of taxation of the share for share exchange in force from 1 January 2022, in order to then assess their compliance with the contents of Directive 2009/133/EC. The article is based on an analysis of the provisions of the CIT Act while indicating at the same time the corresponding provisions of the PIT Act, which contains similar regulations.

Keywords: share for share exchange (exchange of shares), Directive 2009/133/EC, double tax treaty

Bibliografia / References
Boulogne F., Shortcomings in the EU Merger Directive, Amsterdam 2016
Boulonge F., Tax, time and the Merger Directive [w:] Time and Tax: Issues in International, EU, and Constitutional Law, red. W. Haslehner, G. Kofler, A. Rust, Kluwer Law International 2018
Dmowski A., Ewolucja modelu opodatkowania zdarzeń restrukturyzacyjnych w podatkach dochodowych, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021/9
Kondej M., Wicher M., Opodatkowanie połączeń po 1.01.2022 r., „Przegląd Podatkowy” 2022/7
Kopaczyńska-Pieczniak K. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2, Komentarz do art. 151–300, red. A. Kidyba, Warszawa 2018, komentarz do art. 158
Michna M., Webinarium: Polski Ład – zmiany w podatku CIT, dostępne dla doradców podatkowych na portalu MDoradca kidp.pl (dostęp: 20.02.2022 r.)
Pustuł J., Skutki podatkowe operacji wymiany udziałów, „Przegląd Podatkowy” 2015/11
Varga W., Komentarz do dyrektywy 2009/133/WE dotyczącej opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek, LEX/el. 2015

Arkadiusz Kalwik
Autor jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce

Zasady dobrej legislacji – czy Polski Ład faktycznie wprowadził podejście projektowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w warunkach opodatkowania, w tym także w stosunku do przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Powstały w związku z tym obawy o sposób stosowania zwolnienia z opodatkowania w przypadku inwestycji o charakterze brownfield związanych ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych istniejącego zakładu. Jak wynika ze znowelizowanych przepisów, zwolnieniu podlegają dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu. Wskazane brzmienie przepisu, który obowiązuje od 1.01.2022 r., może wzbudzać pewne obiekcje w zakresie możliwości zwolnienia całości dochodu wygenerowanego przez zakład, w którym doszło do rozbudowy mocy przerobowych. Można bowiem próbować doszukać się w tym miejscu ryzyka uznania, że zwolnieniu może podlegać dochód wygenerowany wyłącznie z „nowej inwestycji” – koncepcja tzw. podejścia projektowego. W ramach niniejszego artykułu wskazano argumenty świadczące o braku uregulowania tego podejścia wprost w przepisach. Poddając bowiem całość znowelizowanych przepisów wykładni literalnej, celowościowej oraz systemowej, nie doszukano się jednoznacznych sformułowań, które prowadziłyby do udowodnienia takiej hipotezy. Należy stwierdzić, że pogłębiona analiza tego zagadnienia doprowadziła do odwrotnego skutku – wskazano bowiem na liczne aspekty przeczące temu twierdzeniu. W przypadku analizy treści przepisów nie sposób doszukać się jednoznaczności w kontekście wprowadzenia idei podejścia projektowego. Z literalnego brzmienia omawianych regulacji nie wynika konieczność dokonania rozdzielenia dochodu z działalności realizowanej wyłącznie przy wykorzystaniu nowych składników aktywów, z uwagi na nieposłużenie się w sposób gramatycznie jednoznaczny takim sformułowaniem przez ustawodawcę. Z kolei z wykładni funkcjonalnej wynika, że nadrzędnym celem PSI jest pobudzenie inwestycji i rozwój gospodarczy kraju. Natomiast cel nowelizacji tych przepisów dokonanych w ramach Polskiego Ładu wskazuje na przeciwdziałanie nadużyciom w postaci obejmowania działalności, która nie jest związana z nową inwestycją. Oczywiście należy wyrazić pełną aprobatę celu, jaki przyświecał nowelizacji, niemniej z perspektywy dokonywanej analizy nie sposób uznać, że celem tym było zaimplementowanie podejścia projektowego. Efekty podobne do wyżej przytoczonych przynosi także wykładnia systemowa, w oparciu o którą analizowana regulacja z perspektywy danej gałęzi prawa (m.in. ustawy z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej u.w.n.i.) nie może być sprzeczna. Taka sprzeczność mogłaby zaistnieć w przypadku uznania, że wdrożona w ramach Polskiego Ładu nowelizacja wprowadzałaby podejście projektowe – nie sposób bowiem pogodzić tego rodzaju domniemania z regulacjami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, w szczególności w zakresie definicji nowej inwestycji. Końcowo należy dodać, że dokonanej wykładni przychodzą w sukurs także objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 6.03.2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji – dalej objaśnienia MF – które pomimo nowelizacji nie uległy dezaktualizacji, zmianie bądź uchyleniu, a nabrały jeszcze bardziej wymownego i wartościowego charakteru z perspektywy oceny skutków podejmowanych przez podatników działań w ramach PSI. Całość rozważań prowadzi zatem do wniosku, że w ramach inwestycji typu brownfield , w których dochodzi m.in. do zwiększenia zdolności produkcyjnych, istnieją argumenty za objęciem zwolnieniem z podatku dochodowego całości dochodu wygenerowanego przez taki zakład – istotnie w tym przypadku może mieć znaczenie wystąpienie ścisłych powiązań pomiędzy dotychczasowymi składnikami majątku a tymi nabywanymi w ramach nowej inwestycji.

Słowa kluczowe: Polska Strefa Inwestycji, zwolnienie podatkowe, decyzja o wsparciu, specjalne strefy ekonomiczne, ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, podatek dochodowy, Polski Ład, art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., podejście projektowe, zwolnienie całości dochodu

Arkadiusz Kalwik
The author is a tax adviser, a director at the Tax Advisory Department of KPMG Poland 

Principles of Good Legislation: Has the Polish Deal Really Introduced a Project Approach Within the Polish Investment Zone?

The Polish Deal introduced a number of changes in the conditions of taxation, including for companies which are beneficiaries of tax exemptions as part of the Polish Investment Zone. Concerns have arisen as to how the tax exemption applies to brownfield investments related to the expansion of the production capacity of an existing plant. What follows from the amended provisions is that the tax exemption covers taxpayers’ net income from operations, which is earned from the implementation of the new investment specified in the support decision and generated in the area specified in the support decision. The indicated wording of the provision, which has been in force since 1 January 2022, can give rise to certain objections as to the possibility of exemption of the whole net income generated by the plant whose production capacity was extended. Indeed, one may try to find here the risk of considering that only the net income generated solely from the ‘new investment’ can be exempt – the concept of the so-called project approach. As part of this article, arguments are indicated that this approach has not been regulated explicitly in the provisions. When the entirety of the amended provisions are interpreted by means of literal, teleological and systemic interpretation, no unequivocal wording is found that would confirm such a hypothesis. It must be said that an in-depth analysis of this issue leads to the opposite result, as numerous aspects contradicting this assertion are pointed out. Analysing the contents of the provisions, one cannot find any unambiguous formulation in the context of introducing the idea of a project approach. It does not follow from the literal wording of the regulations in question that it is necessary to separate net income from activities carried out exclusively using new assets, due to the fact that the law does not contain such wording in a grammatically unambiguous manner. Functional interpretation, on the other hand, shows that the overriding objective of the Polish Investment Zone (PIZ) is to stimulate investment and economic development of the country. In contrast, the purpose of the amendments to these provisions made under the Polish Deal points to the prevention of abuse in the form of applying them activities that are not related to new investment. Of course, the aim behind the amendment must be fully endorsed; however, from the perspective of the analysis carried out, it is impossible to consider that the aim was to implement the project approach. Similar results to those described above are also produced by systemic interpretation, based on which the regulation analysed from the perspective of a given branch of law (e.g. the Act on Support for New Investments) cannot be contradictory. Such a contradiction could arise if it is considered that the amendment implemented under the Polish Order were to introduce the project approach – as it is impossible to reconcile such a presumption with the regulations of the Act on Support for New Investments, in particular with regard to the definition of a new investment. As a final note, it should be added that this interpretation is also supported by the Minister of Finance’s tax explanations of 6 March 2020 on the manner of determining net income exempt from income tax, said net income generated from the economic activity specified in the support decision referred to in the Act on Support for New Investments, despite the amendment, have not been rendered obsolete, changed or repealed, and have acquired an even more meaningful and valuable character from the perspective of assessing the effects of activities undertaken by taxpayers as part of the PIZ. All the considerations therefore lead to the conclusion that, in the context of brownfield investments where, among other things, there is an increase in production capacity, there are arguments for making the entire net income generated by such a plant exempt from income tax. Indeed, in this case, the existence of close links between existing assets and assets acquired as part of the new investment may be relevant.

Keywords: Polish Investment Zone, tax exemption, support decision, special economic zones, Act on Support for New Investments, income tax, Polish Deal, Article 17(1)(34a) if the CIT Act, project approach, total income exemption

Bibliografia / References
Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978

Agnieszka Laskowska
Autorka jest doradcą podatkoym, dyrektorem w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce
Paweł Przydatek
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce

Grupa VAT – ocena wybranych aspektów polskiego rozwiązania z perspektywy orzecznictwa europejskiego i praktyki innych państw

Możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej grup VAT przewiduje art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE. Opcja przewidziana w tym przepisie zakłada uznanie za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Tak ogólne ujęcie przepisów o grupach VAT w dyrektywie 2006/112/WE siłą rzeczy prowadzi do wielu różnic w ich konstrukcji w poszczególnych państwach. Praktyka funkcjonowania grup VAT była również przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (choć orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo ubogie), a także prac Komisji Europejskiej. Polska jest kolejnym krajem, który zdecydował się na skorzystanie z opcji przewidzianej przepisem art. 11 dyrektywy 2006/112/WE. Niniejszy artykuł ma na celu porównanie oraz próbę oceny wybranych aspektów polskiego rozwiązania z punktu widzenia orzecznictwa TS, prac Komisji Europejskiej oraz praktyki innych krajów członkowskich UE.

Słowa kluczowe: grupa VAT, dyrektywa 2006/112/WE, orzecznictwo TS

Agnieszka Laskowska
The author is a tax adviser, a director at the Indirect Tax Team of KPMG Poland 
Paweł Przydatek 
The author is a tax adviser, a senior manager at the Indirect Tax Team of KPMG Poland

VAT Group: Assessment of Selected Aspects of the Polish Solution from the Perspective of European Case Law and the Practice of Other Countries

Article 11 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112) provides for the option of European Union Member States introducing VAT groups (a.k.a. VAT fiscal unities). The option resulting from this provision assumes regarding as a single taxable person any persons established in the territory of the given Member State who, while legally independent, are closely bound to one another by financial, economic and organizational links. Such a general formulation of provisions on VAT groups in Directive 2006/112/EC necessarily leads to many differences in their construction in different states. The practice of operation of VAT groups has also been the subject of judgments of the Court of Justice (although case law in this area is scarce), as well as the work of the European Commission. Poland is yet another country that has decided to use the option provided by Article 11 of Directive 2006/112/EC. This article compares and attempts to assess selected aspects of the Polish solution from the point of view of CJ case law, the work of the European Commission, and the practice of other EU Member States.

Keywords: VAT group, Directive 2006/112/EC, CJ case law

Bibliografia / References
Annacondia F., EU VAT Compass 2017/2018, Amsterdam (IBFD) 2018
Arfilli C., VAT Grouping: The Devil is not Only in the Detail, Master’s Thesis LL.M. International Business Tax Law, Tilburg Law School
Pfeiffer S., VAT Grouping From a European Perspective, IBFD Doctoral Series 2015
Sarnowski J., Selera P., Grupa podatkowa – analiza prawnoporównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego (2). VAT, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Suliga P., VAT-owska grupa podatkowa. Niemieckie doświadczenia, „Przegląd Podatkowy” 2021/8
Wesołowska A., Podatkowa grupa VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 25 kwietnia 2013 r., C-480/10, LEX/el. 2013

dr Wojciech Dmoch
Autor jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3414-8850

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kar umownych za nieterminowe dostarczenie towarów lub nieterminowe wykonanie usług

Artykuł 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – nie jest podstawą prawną do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kar z tytułu nieterminowego dostarczenia towarów lub nieterminowego wykonania robót i usług. Uznanie, że tego rodzaju kary nie stanowią – na podstawie tego przepisu – kosztu uzyskania przychodu, wynika przede wszystkim z zastosowania rozszerzającej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pomimo że art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. obowiązuje już od ponad 30 lat, co powinno pozwolić na wypracowanie przez podmioty stosujące prawo podatkowe jego jednolitej wykładni, istnieje rozbieżność w zakresie objęcia tą normą prawną kar umownych wynikających z nieterminowego wykonania usług lub dostarczenia towarów pomiędzy stanowiskiem prezentowanym przez orzecznictwo sądowoadministracyjne a stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W niniejszym artykule wskazano na istotę tych rozbieżności oraz przedstawiono wykładnię przedmiotowego przepisu.

Słowa kluczowe: koszt uzyskania przychodu, kara umowna, nieterminowe wykonanie, nieterminowe dostarczenie, wada, wadliwość, zwłoka

dr Wojciech Dmoch
The author is an assistant professor at the Department of Accounting, Kozminski University in Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3414-8850

Exclusion from Tax Deductible Expenses of Liquidated Damages for Late Supply of Goods or Services 

Article 16(1)(22) of the Act on Corporate Income Tax (‘CIT Act’) does not constitute a legal basis for excluding liquidated damages for late delivery of goods or late performance of works and services from tax deductible expenses. Recognition that such damages do not constitute a tax deductible expense under this provision results primarily from the application of an extensive interpretation of tax law provisions. Despite the fact that Article 16(1)(22) of the CIT Act has been in force for over 30 years, which should have been sufficient for entities applying tax law to develop a uniform interpretation of it, there is a discrepancy in the positions concerning application of this provision to liquidated damages for late performance of services or late delivery of goods between administrative courts and the Director of the National Revenue Information System. This article points out the essence of these discrepancies and provides an interpretation of the provision in question.

Keywords: tax deductible expenses, liquidated damages, late performance, late delivery, defect, defectiveness, delay

Bibliografia / References
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Mariański A., Kary umowne oraz odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania jako koszt uzyskania przychodu, „Przegląd Podatkowy” 2006/4
Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1998

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

General Partnership as a Corporate Income Tax Payer

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top