Prawo02 września, 2019

Przegląd Podatkowy 9/2019

Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe

dr hab. Hanna Filipczyk
Autorka jest doradcą podatkowym w Enodo Advisors.
ORCID: 0000-0002-6836-9109

Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe

Celem artykułu jest wyjaśnienie treści i wykazanie zasadności przyjęcia zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowe. Ustanowienie zakazu postulowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego – dalej KKOPP – w projekcie Ordynacji podatkowej.

Słowa kluczowe: nadużycie prawa, zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe, zasady ogólne, nowa Ordynacja podatkowa

dr hab. Hanna Filipczyk
The author is a tax advisor in Enodo Advisors. ORCID: 0000-0002-6836-9109

Prohibition of Abuse of Law by Tax Authorities

The article aims to explain the substance of the prohibition of abuse of law by tax authorities and to demonstrate the expediency of adopting it. The prohibition was recommended in the Tax Ordinance bill prepared by the General Tax Law Codification Commission.

Keywords: abuse of law, prohibition of abuse of law by tax authorities, general principles, new Tax Ordinance

 Bibliografia:

Brzeziński B., O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację skarbową, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014/1
Brzeziński B., Olesińska A., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011/1
Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego a założenia nowej ordynacji podatkowej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2016/3
Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego w projekcie nowej ordynacji podatkowej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2018/3
de la Feria R., red. Vogenauer S., Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law, Hart Publishing, Oxford–Portland 2011
Dudek P., Zalewski Ł., Mroziuk M., Wyroki TK, TSUE i uchwały NSA to za mało. Przedawnienie wciąż budzi spory, „Dziennik Gazeta Prawna” z 17.05.2019 r.
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operacyjnej prawa podatkowego, Warszawa 2012
Filipczyk H., Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne, „Przegląd Podatkowy” 2017/8
Filipczyk H., Tax avoidance and rationality of law, Warszawa 2017
Izdebski H., Stępkowski A., Nadużycie prawa, Warszawa 2003
Matczak M., Nadużycie kompetencji. Zarys problemu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2007/69
Morawski W., Brzeziński B., Zastępowanie zeznań strony jej wyjaśnieniami – przykład „obejścia prawa” przez organ podatkowy, „Przegląd Podatkowy” 2011/5
Nita A., Wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o przedawnieniu w prawie podatkowym (wyrok SA w Krakowie z 28.09.2016 r., I ACa 429/16) [w:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2017, red. B. Brzeziński, W. Morawski, J. Rudowski, LEX/el.
Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018
Prawo do dobrej administracji, „Biuletyn RPO – Materiały” 2008/60
Sarna A., Nowa Ordynacja podatkowa – zarys oceny okiem praktyka, „Analizy i Studia CASP” nr 2(4), 21.11.2017 r.
Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007
Tałasiewicz A., Goj M., Od interpretacji po Kodeks karny skarbowy. Prawo czy praktyka – co decyduje o sukcesie? [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski i in., t. 2, Warszawa 2019
Tałasiewicz A., Nadużycie prawa przez organ podatkowy: zarzuty karne nie służą do wydłużania terminu, „Rzeczpospolita” z 10.05.2019 r.


Małgorzata Militz
Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k.

Nowa rzeczywistość w odniesieniu do kart paliwowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-235/18, Vega

Wydany 15.05.2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w polskiej sprawie C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS C-235/18, Vega – z pozoru marginalny (w składzie trzech sędziów, bez uprzedniej opinii rzecznika generalnego), wywołał ożywioną dyskusję praktycznie w całej Unii Europejskiej, dotyczącą kwalifikowania dla potrzeb VAT sprzedaży paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych. W ocenie autorki ostatnimi laty TS nie wydał tak ważnego wyroku, który może mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą dla dużej rzeszy przedsiębiorstw w UE. Kwestią zasadniczą jest określenie, czy tezy w nim zawarte mogą być odniesione wyłącznie do stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygnięcia, czy jest to stanowisko uniwersalne, odnoszące się do większości tego rodzaju transakcji. 
W artykule przedstawiono dotychczasowy sposób rozliczeń w VAT z użyciem kart paliwowych, stanowisko TS w tej kwestii oraz zaprezentowano możliwy sposób rozwiązania swoistego węzła gordyjskiego, jaki powstał po tym wyroku.

Słowa kluczowe:  odliczenie podatku, karty paliwowe, nabycie paliwa, wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Małgorzata Militz
The author is a tax adviser and a partner at GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k.

New Reality in the Area of Fuel Cards after Court of Justice Judgment in Case C-235/18, Vega

The judgment issued by the Court of Justice on 15 May 2019 in a Polish case C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, which seemed one of marginal importance (the panel consisted of three judges, no prior opinion of the Advocate General had been issued), provoked a lively discussion in almost all of the EU concerning the classification for VAT purposes of sale of fuels using fuel cards. According to the author, the CJ has not in recent years issued any such important judgment, one that could influence the economic reality for a large number of enterprises in the EU. The fundamental issue is to determine whether the operative part of the judgment can be applied only to the facts of this case or whether this standpoint is a universal one, applicable to most transactions of this kind.
The article presents the existing method of making VAT settlements using fuel cards, the Court’s opinion in this regard, as well as the possible resolution to a somewhat Gordian knot that this judgment has created.

Keywords:  tax deduction, fuel cards, fuel purchase, Court of Justice judgment

Bibliografia:

ECJ again qualifies use of fuel cards as granting of credit rather than supply of goods in a chain, „VAT Newsletter” 2019/25, https://www.kmlz.de/en/VAT/Newsletter_25_2019 (dostęp: 18.07.2019 r.)
Leśniak G.J., MF szuka sposobu na opodatkowanie kart paliwowych, https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-kart-paliwowych-mf-zaczyna-konsultacje,454104.html (dostęp: 5.08.2019 r.)
VAT alert – Deloitte, CJEU rules on recharges for fuel card use: a VAT exempt fi nancial service rather than supply of fuel, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/TaxAlerts/VATAlerts/VAT%20alert%20-%20CJEU%20judgment%20Vega%20International%20-%2017%20May%202019.pdf (dostęp: 18.07.2019 r.)


Maciej Wiśniewski
Autor jest doradcą podatkowym

Czasowy częściowy brak efektywnego opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i należności uzyskiwanych przez nierezydentów podatku dochodowego od osób prawnych

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi, że nieuzasadnione pospieszne uchwalanie zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego nie służy ni e tylko wzmacnianiu pewności prawa i prawidłowemu wypełnianiu obowiązków przewidzianych w tych przepisach przez adresatów norm prawnych, ale – wbrew intencjom ustawodawcy – może w istocie negatywnie wpływać na efektywność fiskalną i dochody budżetowe. Autor analizuje, czy wskutek (najprawdopodobniej) błędu legislacyjnego w niektórych przypadkach brak jest podstaw zarówno do poboru przez płatników tzw. podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i ustawowo wyszczególnionych należności regulowanych na ich rzecz, jak i do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe po stronie tych podatników.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, płatnik, podatek u źródła

Maciej Wiśniewski
The author is a tax adviser

Temporary Partial Lack of Effective Taxation of Revenue from Share in Legal Persons’ Profit and Sums Obtained by Non-residents of Corporate Income Tax

The main goal of this article is to draw attention to the fact that the unnecessarily hasty adoption of amendments to provisions of tax laws not only fails to serve to strengthen legal certainty or to help the addressees of legal norms properly discharge the obligations resulting from these provisions, but – contrary to the legislator’s intention - this can actually have an adverse impact on fiscal efficiency and budget revenues. The author analyses whether as a result of (most likely) a legislative error there are no grounds for remitters to deduct the so-called withholding tax on income earned by non-residents from their share in profits of legal persons or other sums payable to them on the basis of statutory law, as well as for the transformation of the duty to pay tax into a tax liability on the part of such taxpayers.

Keywords:  corporate income tax, personal income tax, tax remitter, withholding tax

Bibliografia:

Brzeziński B., Olesińska A., Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego [w:] Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, red. W. Nykiel, M. Wilk, Łódź 2014
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Poznań 2016
Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010


Ewelina Stamblewska-Urbaniak
Autorka jest szefem Zespołu Cen Transferowych CRIDO, doradcą podatkowym, ACCA
Adam Zbroiński
Autor jest TP Proceedings Project Manager w Zespole Cen Transferowych CRIDO

Znaczenie rezultatów działań 8–10 w ramach Projektu BEPS dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi

Kilka lat temu państwa członkowskie OECD oraz Grupy G20 podjęły starania ukierunkowane na przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych (ang. Base Erosion and Profit Shifting – dalej Projekt BEPS). Część Projektu BEPS, skupiona na działaniach 8–10 została poświęcona problematyce cen transferowych, a ich efekty stanowiły w dużej mierze merytoryczne podstawy dla wprowadzonych 1.01.2019 r. zmian w krajowych przepisach regulujących materię cen transferowych. Znaczenie rezultatów działań 8–10 Projektu BEPS jest tym większe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że orzecznictwo w coraz szerszym zakresie powołuje się na dorobek merytoryczny OECD jako zbioru „dobrych praktyk” wykorzystywanych przy analizie zgodności warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z zasadą ceny rynkowej. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie rezultatów działań 8–10 Projektu BEPS.

Słowa kluczowe: ceny  transferowe,  zasada  ceny  rynkowej,  alokacja  ryzyka,  rynkowość  transakcji, racjonalność ekonomiczna transakcji, szacowanie dochodów, erozja podstawy opodatkowania, przenoszenie zysków,  wycena  wartości  niematerialnych,  DEMPE,  usługi  wewnątrzgrupowe,  usługi  o  niskiej  wartości dodanej, umowy o podziale kosztów, OECD, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Ewelina Stamblewska-Urbaniak
The author is the Head of CRIDO Transfer Pricing Team, a licensed tax advisor and member of the ACCA
Adam Zbroiński
The author is TP Proceedings Project Manager at CRIDO Transfer Pricing Team

The Importance of Results of Actions 8–10 of BEPS Project for Taxpayers Engaging in Transactions with Related Entities

Several years ago, members states of the OECD and G20 undertook efforts to counteract tax base erosion and profit shifting within international capital structures (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS Project). Part of BEPS Project, mainly Actions 8–10, focused on the questions of transfer pricing and the results of those Actions constituted largely the substantive grounds for amendments to national provisions on transfer pricing introduced on 1 January 2019. The importance of results of Actions 8-10 of BEPS Project is even greater when we consider that case law increasingly refers to the achievements of the OECD as a set of ‘best practices’ used to analyse the arm’s length nature of terms of transactions between related entities. The following article aims to present the results of Actions 8-10 of BEPS Project.

Keywords:  transfer pricing, arm’s length principle, risk allocation, arm’s length nature of a transaction, economic rationality of a transaction, revenue estimation, tax base erosion, profit shifting, valuation of intangibles, DEMPE, OECD, intercompany services, low value-adding services, cost contribution agreements, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Bibliografia:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005
Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacja nr 428, Warszawa 1996
Gessner V., Nelken D., European Ways of Law: Towards a European Sociology of Law, Oxford 2007
Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Warszawa 2014
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation Action 8–10: 2015 Final Reports, 2015
Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe aspekt podatkowy, Warszawa 2003
Stamblewska-Urbaniak E. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10. OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków, Warszawa 2019


dr Stefan Babiarz
Autor jest sędzią NSA, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Ustroje majątkowe małżeńskie w Ordynacji podatkowej

Problematyka ustrojów majątkowych małżeńskich jest zagadnieniem oddziałującym na odpowiedzialność podatkową podatników. Mówiąc szerzej – jest to także zagadnienie ze sfery związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Omówione w artykule zagadnienia dają odpowiedź i przedstawiają poglądy autora na te związki, w tym także i na sytuację, w której między regulacjami zawartymi w ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o. – i w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – występują niedostosowania terminologiczne i luki w regulacjach prawnych.

Słowa kluczowe:  ustawowy ustrój majątkowy, umowne ustroje majątkowe, umowa rozszerzająca i ograniczająca wspólność majątkową, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku, zmiana albo rozwiązanie wspólności ustawowej, przymusowy ustrój majątkowy małżeński, ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, rozdzielność majątkowa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, rozdzielność majątkowa w czasie orzeczenia separacji

dr Stefan Babiarz
The author is a judge of the Supreme Administrative Court, a member of the General Tax Law Codifiation Commission

Matrimonial Property Regimes in the Tax Ordinance

Issues relating to matrimonial property regimes affect the spouses’ liability to pay taxes. Speaking more broadly, this is also an issue that belongs to the intersection between tax law and other branches of law. The issues discussed in the article provide answers and present the author’s views on the mutual relationships between these branches of law, including the situation where terminological discrepancies and gaps in regulations exist between the provisions of the Act of 25 February 1964 – Family and Guardianship Code and in the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance.

Keywords:  statutory property regime, contractual property regimes, agreement extending or limiting community of property, separation of property, separation of property with community of accrued gains, modification or dissolution of statutory property regime, compulsory matrimonial property regime, establishing ante-dated separation of property, separation of property in case of incapacitation or bankruptcy of one of the spouses, separation of property during the period of court-adjudicated separation

Bibliografia:

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011
Dyoniak A., Pojęcie i ważność małżeńskiej umowy majątkowej, „Studia Prawnicze” 1983/4
Frey R., Zasadność zmiany ustawowego ustroju majątkowego małżeńskiego [w:] Pięćdziesiąt lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015
Gajda J., Smyczyński T., Umowne ustroje majątkowe [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014
Gajda J., Smyczyński T., Zmiana i rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014
Golat R., Podatki a prawo cywilne, Warszawa 2000
Gomułowicz A., Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002
Gromek K. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018
Hauser R., Leoński Z. [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji, red. R. Hauser, Warszawa 2011
Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2006
Jędrejek G., Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń, Warszawa 2011
Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz aktualizowany LEX/el. 2019
Mastalski R., Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa, „Przegląd Podatkowy” 2003/2
Nykiel W., Autonomia prawa podatkowego [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa u czci Profesor Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999
Olesińska A., Wspólność majątkowa małżeńska a ogólne prawo podatkowe [w:] Regulacje prawnopodatkowe i rozwiązania finansowe Pro publico bono. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002
Pawliczak J. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017
Piątowski J.S. [w:] System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1985
Pietrzykowski K., Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 2015
Pogroszewska M., Skarbówka ściga za długi małżonka, „Rzeczpospolita” PCD 2017/2/7
Rosmarin S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Lwów 1939
Słyk J., Małżeński ustrój majątkowy – pojęcie [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017
Sokołowski T., Intercyza łącząca postanowienia rozszerzające i ograniczające wspólność majątkową, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005/14
Sokołowski T. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, LEX/el. 2013
Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1977
Zirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2001/2


Edyta Ślepowrońska
Autorka jest doktorantką Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

Forma złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej

W artykule omówiono problematykę skorzystania z ulgi meldunkowej przez podatników. Przedstawiono orzecznictwo sądów administracyjnych, które na przestrzeni lat zmieniało się w zakresie spełnienia warunków co do formy złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Ważnym aspektem poczynionych rozważań jest analiza możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w formie zapisu o zameldowaniu w akcie notarialnym złożonym przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego bez składania oświadczenia przez samego podatnika.

Słowa kluczowe: ulga meldunkowa, złożenie w terminie wymaganego prawem oświadczenia, akt notarialny, sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia jej nabycia

Edyta Ślepowrońska
The author is a doctoral student at the Faculty of Law, Kozminski University

Form of Submission of a Statement Entitling to Benefit from Registered Resident’s Tax Relief

The article discusses how taxpayers can benefit from registered residents’ tax relief. It presents the case law of administrative courts, which changed over the years in the area of conditions to be met regarding the form in which a statement entitling to benefit from registered resident’s tax relief should be submitted. An important aspect of these reflections is an analysis of the possibility of benefiting from registered residents’ tax relief on the basis of a provision on residence registration contained in a notarial deed submitted by the notary to the relevant revenue office, without the need for the taxpayer him/herself to submit a statement to this effect.

Keywords:  registered residents’ tax relief, timely submission of a statement required by the law, notarial deed, sale of real property before the lapse of five years from acquiring the same

Bibliografia:
Tarka A., Ulga mieszkaniowa – kiedy podatnik ma prawo do zwolnienia podatkowego, https://www.rp.pl/Podatki/3080-19979-Ulga-mieszkaniowa---kiedy-podatnik-ma-prawo-do-zwolnienia-podatkowego.html (dostęp: 5.08.2019 r.).


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Uchylenie decyzji w trybie autokontroli a koszty postępowania

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Reversing a Decision in the Procedure of Self-Review and the Costs of Proceedings


dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ORCID: 0000-0002-7935-9221
Adam Olczyk
Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Czy unikanie i uchylanie się od opodatkowania jest wciąż wyzwaniem dla Polski? Konferencja naukowa Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, 23.10.2019 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
Head of the Centre for Analysis and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics. ORCID: 0000-0002-7935-9221
Adam Olczyk
Centre for Analysis and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics

Is Tax Avoidance and Tax Evasion Still a Challenge for Poland? Academic Conference ‘Closing the Gaps in the Fiscal System in Poland’, 23 October 2019, Warsaw School of Economics


dr Agnieszka Franczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. ORCID: 0000-0001-9393-634X

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo Podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych – relacja

dr Agnieszka Franczak
Krakow University of Economics. ORCID: 0000-0001-9393-634X

Second Nationwide Academic Conference on Tax Law in Cracow ‘Tax Law in the System of Laws. Relations between Legal Norms and Mechanisms from Various Branches of Law’. An Account


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wyrobów leczniczych i medycznych

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxation with VAT of Therapeutical and Medical Products


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top