Przegląd Podatkowy
Prawo01 sierpnia, 2022

Przegląd Podatkowy 8/2022

Prawo do otrzymania oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji organu podatkowegodr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest doradcą podatkowym, adwokatem, profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0843-4167

Prawo do otrzymania oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji organu podatkowego

W praktyce w toku sporów prowadzonych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, w sytuacjach gdy decyzja podatkowa zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego także w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, organy podatkowe – odmawiając wypłaty oprocentowania od należnej podatnikowi nadpłaty – próbują lansować tezy zastanawiające, oparte na fragmentach jednego przepisu ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – bez szerszego rozważenia, jakie funkcje spełnia oprocentowanie nadpłaty. Niestety, niekiedy tego typu konstrukcje spotykają się z uznaniem w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dlatego warto przyjrzeć się problemowi oprocentowania nadpłaty powstałej w związku z uchyleniem decyzji organu podatkowego.

Słowa kluczowe: oprocentowanie nadpłaty, przedawnienie, uchylenie decyzji

dr hab. Dariusz Strzelec, professor of the University of Lodz
The author is a tax adviser, an advocate, a professor at the Department of Tax Law, University of Lodz, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0843-4167

Right to Receive Interest on Overpayment Resulting from Revocation of a Tax Authority’s Decision

In practice, in the course of disputes between taxpayers and tax authorities, where a tax decision is eliminated from legal circulation also because the tax liability becomes time-barred, tax authorities - when they refuse to pay interest on the overpayment, which is due to the taxpayer – try to put forward some puzzling theses, which are based on fragments of a single provision of the Act of 29 August 1997 – the Tax Ordinance, without giving much consideration to the functions interest on the overpayment fulfils. Unfortunately, sometimes this type of argumentation receives recognition in administrative case law. It is therefore worthwhile to take a closer look at the issue of interest accruing on overpayment that arises as a result of revocation of a tax authority’s decision.

Keywords: interest on overpayment, limitation (of claims), revocation of a decision

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J. [w:] B. Adamiak [i in.], Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2016, komentarz do art. 78
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, Warszawa 2018
Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006/1
Brzeziński B., O idei uproszczenia prawa podatkowego [w:] Konstytucja. Ustrój. System Finansowy Państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dąbrowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999
Brzeziński B., Ordynacja podatkowa a zagadnienia techniki legislacyjnej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2003/2–3
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, Gdańsk 2015
Dębowska-Romanowska T. [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998
Dębowska-Romanowska T., Obliczanie podatku a gwarancje praw obywatelskich, „Państwo i Prawo” 1998/7
Dębowska-Romanowska T., Pojęcie obliczenia podatku a odwzorowanie podatkowego stanu faktycznego za pomocą czynności i aktów z zakresu administracji publicznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. 8
Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, „Glosa” 1996/11
Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998
Drosik J., Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych, Warszawa 2013
Dzwonkowski H., Gorąca J. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013
Etel L. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013
Etel L., Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami konstytucji RP, Warszawa 2006
Karwat P., Eliminacja „złych nawyków” w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego a ochrona praw podatnika, „Prawo i Podatki” 2008/4, wyd. specj.
Kmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), „Państwo i Prawo” 1994/10
Krajowa Administracja Skarbowa, Sprawozdanie za 2018 rok w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, Krajowa Administracja Skarbowa, czerwiec 2019 r., s. 2, https://www.gov.pl/attachment/b3290b08–2e9e-4a02–98b2–51aa2f3eee76 (dostęp: 28.06.2022 r.)
Krawczyk I., Krzywoń A., Oprocentowanie nadpłaty podatku jako konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/3
Małecki J., Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych. Pani Profesor Emilii Denek w pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Juja, J. Kotlińska, Poznań 2007
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008
Mączyński D., Sowiński R., Ochrona podatnika przed skutkami przepisów trudnych do zrozumienia, „Przegląd Podatkowy” 2005/12
NIK, Raport – Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, KBF.410.007.00.2015
NIK, Raport – Nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku od towarów i usług, KBF.430.002.2019
Nykiel W., O potrzebie równowagi między uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz organów podatkowych, „Prawo i Podatki” 2005/12
Nykiel W., Prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, „Prawo i Podatki” 2008/1
Pomorska A., Stosowanie prawa podatkowego przez aparat skarbowy – główne problemy i nieprawidłowości [w:] Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiego w 40-lecie pracy naukowej. Księga prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Kosikowskiemu, Lublin 2005
Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych id skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014
Prawo podatkowe, P. Smoleń, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2015
Rudowski J. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Warszawa 2017
Szymczak A., Nadpłata podatku [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, red. M. Sęk, Łódź 2014
Ślifirczyk M., Nadpłata podatku, Kraków 2005

Marek Bielawski
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w departamencie podatkowym KPMG
Paweł Przydatek
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w departamencie podatkowym KPMG

Kontrowersje związane z pojęciem terytorium VAT na przykładzie morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej

Zwrot „terytorium kraju” ma kluczowe znaczenie dla podatku od towarów i usług z uwagi na obowiązującą zasadę terytorialności tego podatku. Zasada ta wskazuje, że opodatkowaniu VAT podlegają tylko czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy prawa administracyjnego określają, że polska granica państwowa (wyznaczająca terytorium Polski) obejmuje również morze terytorialne do odległości 12 mil morskich. W konsekwencji można zakładać, że wszelkie transakcje wykonywane na terenie morza poza tak określoną granicą – w tym na terenie morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej – nie będą podlegały opodatkowaniu polskim VAT. Problematyka ta ma wymiar praktyczny i dotyczy wielu firm prowadzących działalność na morzu, m.in. w branży farm wiatrowych. W przeszłości polskie organy podatkowe jednolicie uznawały, że morska wyłączna strefa ekonomiczna nie wchodzi w skład terytorium objętego polską jurysdykcją VAT. Przyjęcie takiego stanowiska skutkowałoby brakiem opodatkowania VAT czynności, dla których miejsce świadczenia (opodatkowania) znajduje się na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej. W rezultacie dostawy towarów (w tym dostawy z instalacją) na cele np. budowy farm wiatrowych, położenia kabli/rurociągów na dnie morskim – nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Tożsame zasady należałoby przyjąć dla wszystkich usług opodatkowanych w miejscu położenia nieruchomości (np. usług budowlanych związanych z energetyką wiatrową), zgodnie z przepisem art. 28e u.p.t.u. Powyższe czynności nie podlegałyby ponadto opodatkowaniu VAT w żadnym innym kraju, jako że wyłączna strefa ekonomiczna byłaby traktowana jako terytorium nieobjęte jurysdykcją podatkową żadnego państwa. Jak jednak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, stanowisko takie nie jest w pełni prawidłowe i w niektórych przypadkach morska strefa ekonomiczna powinna być traktowana jak terytorium kraju dla celów VAT. Praktyczne skutki takiego podejścia mają istotne znaczenie dla podatników prowadzących inwestycje w morskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Błędna kwalifikacja czynności może skutkować powstaniem zaległości podatkowej. Ryzyko w tym zakresie dotyczy zarówno dostawców/usługodawców, jak również podatników nabywających towary i usługi na cele inwestycji prowadzonych na morzu.

Słowa kluczowe: terytorium VAT, wyłączna strefa ekonomiczna, konwencja o prawie morza, dyrektywa 2006/112/WE

Marek Bielawski 
The author is a tax adviser, a senior manager at the tax department of KPMG (Warsaw, Poland)
Paweł Przydatek 
The author is a tax adviser, a senior manager at the tax department of KPMG (Warsaw, Poland)

Controversy over the Concept of VAT Territory Using the Example of the Maritime Exclusive Economic Zone

The phrase ’national territory’ is of key importance for value added tax because of the applicable territoriality principle of this tax. According to this principle, VAT is chargeable only on activities whose place of supply is the territory of the Republic of Poland. Administrative law specifies that the Polish state border (which delimits the Polish territory) also includes the territorial sea up to 12 nautical miles. Consequently, it can be assumed that any transactions performed in the maritime area beyond thus defined border – including in the maritime exclusive economic zone – will not be liable to Polish VAT. This has a practical dimension and affects many companies with offshore operations, including the wind farm industry. In the past, Polish tax authorities uniformly considered that the maritime exclusive economic zone was not part of the territory covered by Polish VAT jurisdiction. Adopting such a position would result in no VAT being levied on activities for which the place of supply (taxation) is in the exclusive economic zone. As a result, supplies of goods (including supplies with installation), including for the purposes of construction of wind farms, laying cables/pipelines on the seabed – should not be subject to VAT in Poland pursuant to Article 22(1)(2) and (3) of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax. The same principles should be adopted for all services taxed at the place of location of the property (e.g. construction services related to wind power), pursuant to Article 28e of the VAT Act. Moreover, the above activities would not be liable to VAT in any other country, as the exclusive economic zone would be treated as a territory not covered by the tax jurisdiction of any country. However, as the case law of the Court of Justice shows, such a position is not entirely correct and in some cases the maritime economic zone should be treated as national territory for VAT purposes. The practical implications of this approach are significant for taxpayers making investments in the maritime exclusive economic zone. Misclassification of activities can result in tax arrears. The risks in this regard apply to suppliers/service providers as well as to taxpayers purchasing goods and services for offshore investment projects.

Keywords: VAT territory, exclusive economic zone, Convention on the Law of the Sea, Directive 2006/112/EC

Dawid Ochodek
Autor jest pracownikiem administracji publicznej

Wyjątkowy charakter stawek obniżonych w świetle regulacji unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Zgodnie z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – stawką obniżoną podatku od towarów i usług w wysokości 8% mogą zostać objęte m.in. nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej. Ustawodawca nie zawarł odesłania do innej ustawy definiującej pojęcia tych towarów. Czy zatem należy powołać się na inny akt prawny zawierający taką definicję mimo braku wyraźnego wskazania ustawodawcy, czy też oprzeć się na rozumieniu tych terminów w języku potocznym? A może pomocne będzie sięgnięcie do słownika lub Wikipedii? Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego można wyprowadzić wiele zasad i postulatów, których analiza jest pomocna przy rozstrzyganiu sformułowanych wątpliwości.

Słowa kluczowe: nawozy, stawki obniżone, VAT, podatek od towarów i usług, wyjątek, definicja, Trybunał Sprawiedliwości, TS, Unia Europejska, prawo

Dawid Ochodek
The author is employed by the public administration

Exceptional Nature of Reduced Rates in the Light of EU Regulations and Court of Justice Case Law

Pursuant to item 10 of Schedule 3 to the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax, a reduced VAT rate of 8% may be applied to, inter alia, fertilisers and crop protection products - usually intended for use in agricultural production. The law does not contain any reference to another statute defining the concepts of these goods. Therefore, should reference be made to another legislative instrument containing such a definition despite the absence of an express indication in the law, or should one rely on the meaning of these terms in everyday language? Or maybe it would be helpful to consult a dictionary or Wikipedia. A number of principles and postulates can be derived from the case law of the Court of Justice and the Supreme Administrative Court. Their analysis is helpful in resolving the above doubts.

Keywords: fertilizers, reduced rates, VAT, value added tax, exception, definition, Court of Justice, CJ, European Union, law

Bibliografia / References
Bielska-Brodziak A., Kłopoty z definicjami legalnymi [w:] System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008
Bielska-Brodziak A., Problemy związane z zasięgiem definicji legalnych (z zakresem związania treścią definicji legalnej) [w:] A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, LEX/el. 2009

Michał Gosek
Autor jest doradcą podatkowym, Senior Tax Manager w Deloitte. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-4538
dr Katarzyna Welzant
Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; menadżerem do spraw pomocy publicznej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7475-2027

Próby zawężenia katalogu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji

Celem niniejszego artykułu jest przegląd katalogu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji realizowanej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie decyzji o wsparciu. Autorzy zarówno przedstawiają analizę przepisów prawa, jak i zwracają uwagę na wnioski płynące z najnowszych interpretacji podatkowych, orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, a także wytycznych Komisji Europejskiej w tym zakresie. W artykule przedstawiono również podejście spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi do tematyki kwalifikowania poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Słowa kluczowe: Polska Strefa Inwestycji, pomoc publiczna, koszty kwalifikowane, zwolnienie podatkowe, decyzja o wsparciu, ulga podatkowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych

Michał Gosek
The author is a tax advisor, Senior Tax Manager in Deloitte. (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-4538
dr Katarzyna Welzant
The author is a doctor of economic sciences, an assistant professor at the Department of Finance and Banking, Faculty of Management, University of Gdansk, Poland, and state aid manager at the Pomeranian Special Economic Zone. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7475-2027

Attempts at Limiting the Catalogue of Eligible Costs of New Investments in the Polish Investment Zone

This article aims to review the catalogue of eligible costs of new investments implemented by entrepreneurs pursuing activity under support decisions. The authors both present an analysis of legal provisions and draw attention to conclusions from individual interpretations (tax rulings), judgments of provincial administrative courts, and European Commission Guidelines in this respect. The article also presents the approach of the Special Economic Zones Managers as regards eligibility of investment costs.

Keywords: Polish Investment Zone, state aid, eligible costs, tax exemption, support decision, tax relief, personal income tax, corporate income tax

Bibliografia / References
Gosek M., Środki trwałe [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji, red. M. Gosek, Warszawa 2022
Gosek M., Wozowicz A., Wartości niematerialne i prawne [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji, red. M. Gosek, Warszawa 2022
Klimas D., Upadłościowy forum shopping w Unii Europejskiej. Pojęcie i ocena upadłościowej migracji celem uzyskania pozycji procesowej, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017/10
Welzant K., Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełnienia warunków określonych w zezwoleniu/decyzji o wsparciu [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji, red. M. Gosek, Warszawa 2022
Zenc R., Regionalna pomoc inwestycyjna [w:] Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce , red. A.A. Ambroziak, K. Pamuła-Wróbel, R. Zenc, Warszawa 2019

Wojciech Majkowski

 Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, partnerem w zespole ds. CIT w KPMG Tax M. Michna sp.k. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X
Dominika Muca
Autorka jest konsultantem w zespole ds. CIT w KPMG Tax M. Michna sp.k. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7452-0269

Dodatnia wartość firmy (goodwill) jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Prezentowane rozważenia dotyczą kwestii prawnopodatkowej kwalifikacji dodatniej wartości firmy (goodwill) rozumianej jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz (co za tym idzie) opodatkowania wartości zbywanej goodwill podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ze względu na powszechność transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wskazana problematyka była podejmowana w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych. W celu wyeliminowania ukształtowanych na przestrzeni lat rozbieżności prezentowanych w tym zakresie stanowisk, Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 21.02.2022 r., III FPS 2/21, potwierdził, że goodwill nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie zwiększa podstawy opodatkowania PCC w przypadku zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przeprowadzona w niniejszej glosie analiza potwierdza poprawność tez zaprezentowanych przez NSA we wskazanej uchwale.

Słowa kluczowe: goodwill, dodatnia wartość firmy, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Wojciech Majkowski 
The author is an attorney at law and a tax adviser, a partner in the CIT team at KPMG Tax M. Michna sp.k. (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X
Dominika Muca 
The author is a consultant in the CIT team at KPMG Tax M. Michna sp.k. (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7452-0269

Goodwill as a Taxable Item in Tax on Civil Law Transactions

The considerations presented in this paper concern the legal and tax qualification of positive goodwill, understood as excess of the acquisition price over the market value of the assets of an enterprise or its organized part, and (consequently) taxation of the value of the goodwill disposed of with civil law transaction tax. As transactions in which an enterprise or its organised part is disposed of are commonplace, the aforementioned issues have been addressed in numerous rulings by administrative courts and in interpretations (tax rulings) by tax authorities. In order to eliminate the divergence of positions presented in this respect over the years, the Supreme Administrative Court, in its resolution of 21 February 2022, III FPS 2/21, confirmed that goodwill does not constitute a property right within the meaning of Article 1(1)(1)(a ) of the Act on Tax on Civil Law Transactions and thus does not increase the tax base for said tax in the case of disposal of an enterprise or its organized part. The analysis carried out in this commentary confirms the correctness of the statements included by the Supreme Administrative Court in that resolution.

Keywords: goodwill, positive goodwill, tax on civil law transactions (PCC)

Bibliografia / References
Michna M., Modrzejewski P., Goodwill jako przedmiot ochrony prawa podmiotowego (uwagi na tle problemu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wartości firmy). Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2018 r., II FSK 3253/16, „Glosa” 2019/3
Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2021
Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2021
Michna M., Wartość firmy jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością finansowane ze środków spółki 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)
Increase of a Limited Liability Company’s Share Capital Financed from the Company’s Equity 

Adrian Smalej
Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowych, aplikantem adwokackim i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przerwa w transporcie towaru w transakcji łańcuchowej – skutki w podatku od towarów i usług

W artykule omówiono znaczenie przerwy w transporcie towarów wykonywanego w ramach transakcji łańcuchowej oraz jej skutków w podatku od towarów i usług. Autor, posługując się formalno-dogmatyczną metodą badawczą, wyjaśnił związek zachodzący między przerwą w transporcie towaru a identyfikacją transakcji łańcuchowej, jak również poddał analizie konsekwencje prawne przerwania transportu towaru.

Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, transakcja łańcuchowa, transport transgraniczny, przerwa w transporcie towaru

Adrian Smalej
The author is a lawyer specializing in tax law, a trainee advocate; he graduated from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland

Interruption in the Transport of Goods in a Chain Transaction: Value Added Tax Implications
The article discusses the significance of an interruption in the transport of goods performed as part a chain transaction and its implications for value added tax. Using the formal-dogmatic research method, the author explains the relationship between an interruption of the transport of goods and the identification of a chain transaction, as well as analyses the legal consequences of the interruption of the transport of goods.

Keywords: value added tax, chain transaction, cross-border transport, interruption in the transport of goods

Bibliografia / References
Dymlang P., Transakcje łańcuchowe w 2020 r. [w:] Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tracz antykryzysowych, red. A. Hołda, Warszawa 2020
Karwat P. [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2017
Komisja Europejska, „Noty wyjaśniające w sprawie zmian w zakresie unijnego podatku VAT w odniesieniu do procedur magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych i zwolnień wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów („szybkie rozwiązania na 2020 r.”)”, grudzień 2019 r.

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Grupa VAT 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

VAT Group

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227
CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top