Prawo06 sierpnia, 2021

Przegląd Podatkowy 8/2021

„Napięcie interesów” między udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej. Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego – wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c.
Autor jest emerytowanym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: 0000-0003-3923-5627

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-8380-8392

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: 0000-0002-2396-9434 

„Napięcie interesów” między udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej. Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego – wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21

O ile za utrwalony w judykaturze można uznać pogląd, że art. 199a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – nie stanowi ogólnej klauzuli antyabuzywnej i nie można go w takim charakterze stosować, o tyle przedmiotem sporów jest wciąż delimitacja ścisłych granic możliwości oddziaływania wspomnianego artykułu w sprawach, w których podatnik nie dążył do maksymalizacji obciążeń podatkowych, a doprowadził do ich zmniejszenia poprzez dobór instytucji prawa spółek. Niniejsze opracowanie dotyczy serii wyroków sądów administracyjnych w tej samej sprawie. W ostatnim wyroku z serii podatnik przegrał, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał (pomimo że w sprawie nie był powołany ani biegły z zakresu energetyki, ani trener łucznictwa), iż brak było wystarczającego napięcia w relacji między spółką a jej jedynym udziałowcem.

Słowa kluczowe: pozorność, umorzenie udziałów, unikanie opodatkowania, związanie wyrokiem NSA

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, honorary doctor 
The author is a retired researcher of the Jagiellonian University in Krakow. ORCID: 0000-0003-3923-5627

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun 
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-8380-8392

dr hab. Wojciech Morawski, professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the Head of the Department of Public Finance Law, Nicolaus Copernicus University in Torun. ORCID: 0000-0002-2396-9434

‘Tension between Interests’ of a Shareholder and a Company as Key Element of Tax Case Facts in the Context of Applying Article 199a(2) of the Tax Ordinance. A Few Remarks Against the Background of Exceptionally Long Court Ping-Pong Match. Judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 22 April 2021, III SA/Wa 745/21

While the view that Article 199a of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance does not constitute a general anti-avoidance clause and cannot be applied as such is well established in the case law, there are still disputes about delimit the strict boundaries of the possible impact of the said article in cases where the taxpayer did not seek to maximise the tax burden, but reduced it through selecting corporate law mechanisms. This paper discusses a series of judgments issued by administrative courts in the same case. In the last judgment in the series, the taxpayer lost because the Provincial Administrative Court in Warsaw held (despite the fact that neither an energy expert nor an archery coach was appointed in the case) that there was insufficient tension in the relationship between the company and its sole shareholder.

Keywords: ostensibility, cancellation of shares, tax avoidance, being bound by the Supreme Administrative Court’s judgment

Bibliografia / References
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020
Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, red. A. Opalski, Warszawa 2018
Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz. Art. 151–226 KSH, Warszawa 2018
Prawo podatkowe Unii Europejskiej, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Gdańsk 2017

Jakub Wirski
Autor jest doradcą podatkowym, współpracownikiem kancelarii Gardens Tax & Legal.  ORCID: 0000-0002-2798-3735

Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Doradca podatkowy jest jedną z instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p. Na doradcy podatkowym ciąży m.in. obowiązek zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – dalej GIIF – o określonych okolicznościach związanych z wystąpieniem ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie zakresu tych obowiązków i okoliczności wyłączających obowiązki informacyjne. Artykuł uwzględnia zmiany wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, transponowanej ustawą z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca.

Słowa kluczowe: pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, AML, doradca podatkowy, tajemnica zawodowa

 

 

Pobierz treść artykułu

Jakub Wirski
The author is a tax adviser cooperating with Gardens Tax & Legal law firm. ORCID: 0000-0002-2798-3735

Tax Adviser’s Information Obligations on the Basis of Provisions on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing

A tax adviser is among the entities obligated to adhere to the provisions of the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing. A tax adviser is obliged, among others, to notify the General Inspector of Financial Information of certain circumstances related to the risk of money laundering or terrorist financing. This article tries is to determine the scope of these obligations and the circumstances in which information obligation is excluded. The article takes into account amendments resulting from Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU, which was transposed by the Polish Act of 30 March 2021 on Amendments to the Act on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing and Certain Other Acts.

Keywords: money laundering, terrorist financing, AML Directive, tax advisor, professional secrecy

Bibliografia / References
Baran P.M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, LEX/el. 2014
Feldo K., Tajemnica zawodowa [w:] Etyka dla doradców podatkowych. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, stany faktyczne, red. A. Mariański, Legalis 2020
Gałęski M., Zawłocki R., Obowiązki informacyjne adwokata związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta, „Palestra” 2019/10
Mariański A., Przepisy ogólne [w:] Etyka dla doradców podatkowych. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, stany faktyczne, red. A. Mariański, Legalis 2020
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, red. W. Kapica, LEX/el. 2018
Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2019 roku, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-roczne-z-dzialalnosci-generalnego-inspektora-informacji-finansowej (dostęp: 1.08.2020 r.)
System Prawa Handlowego, t. 10, Prawo karne gospodarcze, red. R. Zawłocki, cz. II, Legalis 2018
Wilk M., Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Wilk M., Znaczenie przesłanki rzeczywistego właściciela (beneficial owner) dla zastosowania zwolnienia dywidend z podatku u źródła, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
Wilk M., Wirski J., Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020

Paweł Suliga
Autor jest niemieckim i polskim doradcą podatkowym, wspólnikiem i członkiem zarządu kancelarii doradztwa podatkowego Dr. Klein, Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH w Osnabrück

VAT-owska grupa podatkowa. Niemieckie doświadczenia

Ministerstwo Finansów w ramach pakietu zmian Polski Ład planuje wprowadzenie tzw. VAT-owskiej grupy podatkowej jako instrumentu wspierania biznesu w okresie po pandemii COVID-19. Rozwiązanie to pozwala na uproszczenie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach takiej grupy. Może zmniejszyć obciążenia VAT w branżach z ograniczoną możliwością odliczenia podatku naliczonego, a także poprawić płynność przedsiębiorstw w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Z drugiej strony niesie ze sobą wiele dodatkowych obowiązków i ryzyk dla korzystających z tego rozwiązania przedsiębiorstw. Wiele problemów, z którymi może spotkać się w przyszłości polski podatnik, było rozpatrywanych w ponad 1.000 orzeczeniach niemieckich sądów. Celem tego artykułu jest przedstawienie VAT-owskiej grupy podatkowej w świetle prawie 100-letnich niemieckich doświadczeń.

Słowa kluczowe: VAT, grupa podatkowa, VAT-owski zakład podatkowy, Polski Ład

Paweł Suliga  
The author is a German and Polish tax adviser, partner and member of the management board of the tax consultancy firm Dr. Klein, Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH in Osnabrück 

VAT Group. The German Experience 

As part of the package of amendments referred to as the Polish Order, the Ministry of Finance, plans to introduce the so-called VAT group as an instrument to support businesses in the aftermath of the COVID-19 pandemic. This solution enables simplifying the settlements between companies within such a group. It can reduce the VAT burden in sectors with limited input tax deductibility, while improving liquidity for businesses under the split payment mechanism. On the other hand, it brings many additional obligations and risks for companies that use this solution. Many of the problems that a Polish taxpayer may encounter in the future have been dealt with in over 1,000 rulings by German courts.  The purpose of this article is to present the VAT group in the light of almost 100 years of German experience. 

Keywords: VAT, tax group, VAT company, Polish Order

Bibliografia / References
Bunjes J., Korn C., UStG § 2 Rn. 107–109 [w:] Umsatzsteuergesetz. Kommentar, 2020
Sarnowski J., Selera P., Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju, „Przegląd Podatkowy” 2021/6
Stadie H. [w:] Rau/Dürrwächter, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, 2021

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (2)

W pierwszej części niniejszego artykułu zostały omówione wyroki sądów z Hiszpanii, Niderlandów oraz Włoch, które odwołały się do dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości z wyroków w sprawach duńskich. W drugiej części artykułu zostaną przeanalizowane rozstrzygnięcia sądowe ze Szwajcarii oraz Francji. Analiza przywołanych judykatów w świetle wyroków w sprawach duńskich potwierdza zdaniem autora dwa uniwersalne wnioski. Po pierwsze, ogólna unijna zasada zakazująca nadużycia prawa jest bezpośrednio stosowalna również w sytuacji braku jej implementacji do porządków prawnych przez poszczególne państwa członkowskie. Po drugie, na potrzeby prawa unijnego klauzula rzeczywistego właściciela jest konceptem ekonomicznym, skupiającym się na badaniu substancji oraz ekonomicznej rzeczywistości odbiorcy płatności.

Słowa kluczowe
: TS, sądy krajowe, rzeczywisty właściciel, nadużycie prawa, dyrektywa w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych, dyrektywa o spółkach matkach i spółkach córkach

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

Reception of Court of Justice Judgments in Danish Cases by the Judiciaries of EU/EFTA Member States. Nothing New under the Sun? (2)

The first part of this article discussed judgments in which courts from Spain, the Netherlands and Italy referred to the excising case law of the Court of Justice in Danish cases. The second part of the article analyses judicial decisions from Switzerland and France. In the author’s view, an analysis of the cited judgments in the light of Danish cases confirms two universal conclusions. Firstly, the general EU principle which prohibits abuse of rights is directly applicable even when it has not been implemented into the legal orders of individual Member States. Secondly, for the purposes of EU law, the beneficial owner clause is an economic concept that focuses on examining the substance and economic reality of the payment recipient.

Keywords: CJ, national courts, beneficial owner, abuse of right, Interest and Royalties Directive, Parent-Subsidiary Directive

Bibliografia / References
Arginelli P., Tenore M., Italian Supreme Court on the beneficial owner requirement. Corte di Cassazione, „Highlights and Insights on European Taxation” 2020/10
Avella F., Mollica V., Italian Supreme Court Holds that CFC Rules Are Compatible with EU Law and Tax Treaties, „European Taxation” 2016, Vol. 56, No. 7
Barba de Alba A., Arribas D., Spanish Tax Authorities Rejoice over the Danish Cases, Kluwer International Tax Blog, 9.07.2020 r.
Burg P., Dividend Withholding Tax Exemption: Supreme Administrative Court Rules Beneficial Ownership Test Compatible with Parent-Subsidiary Directive, „IBFD – Tax News Service”, 18.06.2020 r.
Carrero J., La doctrina del TEAC sobre la interpretación de la exención del artículo 14.1.c) TRLIRNR a la luz de la jurisprudencia del TJUE sobre los “casos daneses”, „Quincena fiscal” 2020/1–2
CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF 2/2019 on the CJEU decisions of 26 February 2019 in Cases C-115/16, C-118/16, C-119/16 and C-299/16, N Luxembourg I et al, and Cases C-116/16 and C-117/17, T Danmark et al, concerning the “beneficial ownership” requirement and the anti-abuse principle in the company tax directives, https://taxadviserseurope.org/blog/opinion-statement-ecj-tf-2-2019-on-the-cjeu-decisions-concerning-the-beneficial-ownership/ (dostęp: 5.07.2021 r.)
Danon R., The Beneficial Ownership Limitation in Articles 10, 11 and 12 OECD Model and Conduit Companies in Pre- and Post-BEPS Tax Treaty Policy: Do We (Still) Need It? [w:] Current Tax Treaty Issues: 50th Anniversary of the International Tax Group, red. G. Maisto, IBFD 2020
Danon R., Gutmann D., Lukkien M., Maisto G., Jimenez A., Malek B., The Prohibition of Abuse of Rights After the ECJ Danish Cases, „Intertax” 2021, Vol. 49, No. 6–7
Danon R., Malek B., Swiss Supreme Court Refers to the CJEU „Danish cases” in Outbound Dividend Case Involving the Swiss-EU Savings Agreement, Kluwer International Tax Blog, 23.07.2020 r., http://kluwertaxblog.com/2020/07/23/swiss-supreme-court-refers-to-the-cjeu-danish-cases-in-outbound-dividend-case-involving-the-swiss-eu-savings-agreement/ (dostęp: 23.06.2021 r.)
De Broe L., Abuse of EU law after CJEU judgments in the Danish Beneficial Ownership cases, International Fiscal Association, prezentacja na kongres w Londynie, 2019
García Prats A. et al., Reconstructing the treaty network: EU report [w:] Reconstructing the treaty network, red. D. Duff, D. Gutmann, „Cahiers de droit fiscal international” 2020, Vol. 105a
Gommers S., Danish Dynamite: The 26 February CJEU Judgments in the Danish Beneficial Ownership Cases, „EC Tax Review” 2019, Vol. 28, Issue 6
Gutmann D., Contre la théorie du bénéficiaire effectif en droit fiscal européen et international, „Fiscalité Internationale” 2019/2
Haslehner W., Kofler G.W., Three Observations on the Danish Beneficial Ownership Cases, Kluwer International Tax Blog, 13.03.2019 r., http://kluwertaxblog.com/2019/03/13/three-observations-on-the-danish-beneficial-ownership-cases/ (dostęp: 23.06.2021 r.)
Hernández González-Barreda P.A., Holding Companies and Leveraged Buy-Outs in the European Union Following BEPS: Beneficial Ownership, Abuse of Law and the Single Taxation Principle (Danish ECJ Cases C-115/16, 116/16, 117/16, 118/16, 119/16 and 299/16), „European Taxation” 2019, Vol. 59, No. 9
Jiménez A., Beneficial Ownership: Current Trends, „World Tax Journal” 2010/2
Jiménez A., Beneficiario efectivo, cláusulas generales antiabuso, Directivas UE, CDI y «sentencias danesas» del TJUE: cómo integrar las piezas evitando conflictos e inseguridad jurídica (que no elimina el caso Colgate), „Revista de Contabilidad y Tributación” 2020/452
L’Hotellerie-Fallois D., Interpretación de la cláusulas de beneficiario efectivo en la directive sobre intereses y cánones y la virtualidad del principio de prohibición del abuso de derecho en el ordenamiento europeo. Análisis de la STJUE de 26 de febrero de 2019, N Luxembourg 1 y otros (asuntos acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16), „Nueva Fiscalidad” 2019/1
Majdowski F., Recepcja wyroków TSUE w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (1), „Przegląd Podatkowy” 2021/7
Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału , „Przegląd Podatkowy” 2019/6
Marres O., Panta rhei: de doorstroomarresten, „Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen” 2019/6
Michel B., Report of the Proceedings of the Tenth Assembly of the International Association of Tax Judges Held in Cambridge, England, on 13 and 14 September 2019, „Bulletin for International Taxation” 2020, Vol. 74, No. 7
Romanelli L., The French Anti-Abuse Rule Implementing the EU Parent-Subsidiary Directive (90/435) is Contrary to EU Law, „European Taxation” 2018, Vol. 58, No. 1
Stankiewicz L., Eqiom Revisited: The French Supreme Administrative Court Applies the Beneficial Owner Test under the EU Parent Subsidiary Directive, „European Taxation” 2021, Vol. 61, No. 2–3
Van der Weijden M., Dutch Supreme Court denies benefits of EU Directive to ‘wholly artificial’ LuxCo structure , European Tax Blog, 3.02.2020 r., https://www.europeantax.blog/post/102fxyy/dutch-supreme-court-denies-benefits-of-eu-directive-to-wholly-artificial-luxco (dostęp: 23.06.2021 r.)
Van der Weijden M., Potegns F., ECJ Danish cases: can we have a clear user manual, please?, European Tax Blog, 11.09.2019 r., https://www.europeantax.blog/post/102fqcj/ecj-danish-cases-can-we-have-a-clear-user-manual-please (dostęp: 23.06.2021 r.)
Vanistendael F., Tax abuse in Europe: the CJEU’s N Luxembourg 1 and T Danmark Judgments, „Tax Notes International” 2020/97
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4

dr Edgar Drozdowski
Autor jest adiunktem w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ORCID: 0000-0002-4029-0562

Podatek cukrowy, czyli o zasadzie prawidłowej legislacji i prawdopodobnym braku konsekwencji jej naruszenia

Parlament, pracując nad uchwaleniem przepisów wprowadzających podatek cukrowy, określił datę wejścia w życie ustawy przy użyciu daty kalendarzowej, a następnie przekroczył ten termin wskutek opóźnień prac legislacyjnych. Aby nie powtarzać ponownie procedury legislacyjnej, zdecydował się znowelizować nieuchwalone jeszcze przepisy i w ten sposób przesunąć wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek cukrowy. Taki tryb uchwalenia ustawy wprowadzającej podatek cukrowy naruszył zasady prawidłowej legislacji, w szczególności zasadę określoności i zasadę lex retro non agit. Naruszenie zasady określoności wynika z naruszenia szeregu podstawowych zasad techniki prawodawczej i powinno pociągać za sobą niekonstytucyjność uchwalonych przepisów. Naruszenie zakazu niedziałania prawa wstecz być może znajduje usprawiedliwienie, ponieważ – paradoksalnie – miało przeciwdziałać retroaktywnemu wprowadzeniu podatku cukrowego. Równocześnie należy oczekiwać, że sądy administracyjne rozciągną zastosowanie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.06.2011 r. 1 na przypadki żądania zwrotu nadpłaty w podatku cukrowym ze względu na brak występowania przesłanki zubożenia po stronie podatników. Przemawia za tym charakterystyka podatku cukrowego, który jest konstrukcyjnie zbliżony do podatku akcyzowego.

Słowa kluczowe: podatek cukrowy, zasada określoności, lex retro non agit, zasada prawidłowej legislacji, zwrot podatku, zubożenie podatnika

dr Edgar Drozdowski
The author is an assistant professor at the Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan. ORCID: 0000-0002-4029-0562

Sugar Tax, That Is, on the Principle of Proper Legislation and the Probable Lack of Consequences of its Violation

In the course of the law-making process, the parliament set the precise date of entry into force of regulations introducing sugar tax and subsequently exceeded this time limit due to a delay in the legislative procedure. In order to avoid repeating the law-making process, the parliament decided to amend the regulations that had not yet been enacted. This way, the parliament intended to defer the date of entry into force of regulations introducing sugar tax. This mode of enacting the statute introducing sugar tax violated the principles of proper legislation, especially the principles of the specificity of legal provisions and non-retroactivity of law. The violation of the principle of the specificity of legal provisions is a consequence of the violation of a number of legislative drafting principles and should make the regulation unconstitutional. The violation of the principle of the non-retroactivity of law may be justified, because – paradoxically – it was supposed to counteract the introduction of sugar tax with retroactive effect. It is also to be expected that administrative courts will extend application of the resolution of the entire chamber of the Supreme Administrative Court of 22 June 2011 to taxpayers’ claims for refund of overpaid sugar tax due to lack of impoverishment of taxpayer. This is a probable outcome due to the similarities in the construction of excise tax and sugar tax.

Keywords: sugar tax, principle of the specificity of legal provisions, non-retroactivity of law, principle of proper legislation, tax refund, taxpayer’s impoverishment

Bibliografia / References
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Zubożenie podatnika akcyzy jako przesłanka zwrotu nadpłaty. Problemy metodologiczne postępowania dowodowego, „Przegląd Podatkowy” 2020/3
Bułajewski S., Zasady prawidłowej legislacji podczas tworzenia aktów prawa miejscowego w Polsce, „Studia Prawnoustrojowe” 2015/29
Działocha K., Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Legislacyjny” 2006/3
Gomułowicz A., Podatek a opłata [w:] A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Gomułowicz A., Zasada zakazu retroaktywności prawa podatkowego [w:] A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Haile A.J., Sin Taxes: When the State Becomes the Sinner, „Temple Law Review” 2009, Vol. 82
Kiełbowski M., Zwrot nienależnie pobranej akcyzy. Glosa do uchwały NSA z dnia 13 lipca 2009 r., I FPS 4/09, „Przegląd Podatkowy” 2010/5
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011
Łączkowski W., Zasada lex retro non agit jako problem konstytucyjny w orzecznictwie TK [w:] Studia i materiały, tom II. Sądownictwo konstytucyjne, Biuro TK, Warszawa 1996/1
Mrówczyński M., Zwrot niekonstytucyjnie nałożonych i pobranych podatków jako jeden z fundamentów państwa prawa [w:] Zasady prawa. Materiały konferencyjne, red. C. Martysz, A. Matan, Z. Tobor, Bydgoszcz–Katowice 2007
Pachnik K., Glosa do uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11, LEX/el. 2011
Wronkowska S., Zieliński M., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997
Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach TK, Warszawa 2008
Zalewski J., Niekonstytucyjność siedmiosekundowa, „Puls Biznesu” z 1.09.2020 r., https://www.pb.pl/niekonstytucyjnosc-siedmiosekundowa-1001046 (dostęp: 3.11.2020 r.)

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Ryczałt czy zasady ogólne – opodatkowanie przetwórstwa prowadzonego we własnym gospodarstwie rolnym 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Flat Rate or General Rules: Taxation of Food Processing Carried out on One’s Own Farm

Przemysław Pruszyński

Autor jest doradcą podatkowym, ekspertem Konfederacji Lewiatan, sekretarzem Rady Podatkowej

V Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – relacja

Przemysław Pruszyński
The author is a tax adviser, an expert of the Polish Confederation Lewiatan, the secretary of its Tax Council

V Congress of the Tax Council of the Polish Confederation Leviathan. A Report

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej

Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Skutki podatkowe w VAT nabycia artykułów spożywczych

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration

Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Tax Consequences of Foodstuffs Acquisition in the Field of VAT 

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top