Prawo30 lipca, 2019

Przegląd Podatkowy 8/2019

Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?

Monika Lewandowska
Autorka jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w CRIDO
Adrian Stępień
Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w CRIDO

Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?

W dniu 26.02.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa ważne wyroki na gruncie dyrektyw unijnych: dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3.06.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich – dalej dyrektywa IRD – oraz dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich – dalej dyrektywa PSD – w kontekście nadużycia prawa do zwolnień z podatku u źródła przewidzianych w tych dyrektywach. Tezy wyroków doczekały się w krótkim okresie różnych opinii: przełomowe, kamienie milowe, ważne czy rozczarowujące. Niewątpliwe jest, że wyroki TS zapadły w momencie, w którym temat nadużycia prawa podatkowego, oceny tzw. substancji biznesowej czy ułożenia w postępowaniu podatkowym relacji podatnik (płatnik) – organ podatkowy stanowi wyzwanie dla wielu międzynarodowych struktur i jest przedmiotem szeroko podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. Kształtujące się teraz orzecznictwo (w tym właśnie TS) jest więc niezbędnym elementem procesu zapewniania pewności i przejrzystości prawa podatkowego. Celem niniejszego artykułu jest analiza obu wyroków TS i wskazanie możliwych implikacji wydanych orzeczeń dla struktur międzynarodowych, w szczególności tych związanych z inwestycjami w Polsce, z uwzględnieniem wybranych aspektów obowiązujących od 1.01.2019 r. nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła.

Słowa kluczowe: nadużycie prawa podatkowego, podatek u źródła, rzeczywisty właściciel, dyrektywy UE, Trybunał Sprawiedliwości

Monika Lewandowska
The author is a tax advisor and a senior manager at CRIDO.
Adrian Stępień
The author is a tax advisor and a manager at CRIDO.

The Court of Justice on Abuse of Withholding Tax Exemption: Surprising Disappointment or Foreseeable Interpretation Direction? Are Polish Provisions Inconsistent with EU Law?

On 26 February 2019 the Court of Justice issued two important judgments based on EU directives: Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States and Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, both in the context of abuse of the right to exemptions from withholding tax provided for in these directives. The opinions on operative parts of the judgments soon proved to vary. They were described as breakthroughs, milestones, important or disappointing. Undoubtedly, CJ judgments were issued at the time when the topics of tax law abuse, assessment of the so-called business substance or structuring in the tax proceedings of the relationship between the taxpayer (tax remitter) and the tax authority pose a challenge for many international structures, with broad legislative initiatives being taken to address them. The now-emerging case law (including, precisely, CJ judgments) is therefore a necessary element of the process of ensuring certainty and transparency of tax law. This article aims to analyse both these CJ judgments and indicate their possible implications for international structures, in particular those connected with investments in Poland, taking into account selected aspects of the new rules concerning deduction of withholding tax, which have been in force since 1 January 2019.

Keywords: tax law abuse, withholding tax, benefi cial owner, EU directives, Court of Justice

 Bibliografia:

Antonów D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009
Barba de Alba A., Arribas D., The interplay between beneficial owner and absue in the Danish cases on dividends, 27.03.2019 r., http://kluwertaxblog.com/2019/03/27/the-interplay-between-beneficial-ownership-and-abuse-in-the-danish-cases-on-dividends/ (dostęp: 24.06.2019 r.)
Haslehner W., Kofl er G.W., Three Observations on the Danish Benefi cial Ownership cases, 13.03.2019 r., http://kluwertaxblog.com/2019/03/13/three-observations-on-the-danish-beneficial-ownership-cases/ (dostęp: 24.06.2019 r.)
Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014
Małecki P., Mazurkiewicz M., Komentarz do art. 21 [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX/el. 2018
Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011
Newsletter CFE Tax Advisers Europe https://krdp.pl/files/user/CFE’s%20Tax%20Top%205%2024.06.2019.pdf (dostęp: 28.06.2019 r.)
Projekt objaśnień podatkowych z 19.06.2019 r., Zasady poboru podatku u źródła, https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Projekt+obja%C5%9Bnie%C5%84+podatkowych+WHT.pdf/da69c191-fa7e-2532–6b38-f1ccc99757a1 (dostęp: 28.06.2019 r.)
Wilk M., Klauzula Rzeczywistego Beneficjenta (Beneficial Ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015


dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, partnerem w Mariański Group

Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej

Od 1.01.2019 r. zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedną z nich jest wprowadzenie tzw. podatku od wyjścia (exit tax). Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków został także nałożony na osoby fizyczne. Konstrukcja i sposób uregulowania nowego obciążenia budzą duże wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów. Przepisy ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – w zakresie tej daniny zostaną poddane analizie w zakresie zgodności z prawem UE, ale także w wybranym zakresie wskażę przykłady wielu wątpliwości interpretacyjnych. Przy czym, ze względu na ograniczoną objętość artykułu, nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów praktycznych.

Słowa kluczowe:  podatek od wyjścia, exit tax, opodatkowanie emigracji, unikanie opodatkowania

dr. hab. Adam Mariański, professor of the University of Łódź
The author is a professor at the Chair of Tax Law, University of Łódź, and a partner at Mariański Group.

Exit Tax: An Example of Misguided Tax Legislation

On 1 January 2019 fundamental amendments took effect in the income tax acts, one of the amendments being the introduction of the so-called exit tax. Tax on income from unrealized gains was also imposed on natural persons. The construction of the new duty and the manner in which it has been regulated give rise to considerable doubts about the scope of application of these provisions. The provisions of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax relating to this duty are analysed in the context of their compatibility to EU law, but also – in selected aspects – examples of many interpretation doubts are indicated. Due to the limitations of space, it is impossible to identify all practical problems in this article.

Keywords:  exit tax, emigration tax, tax avoidance

Bibliografia:

Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Łódź 2018


dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest pracownikiem administracji publicznej, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim.
ORCID: 0000–0003–3879–3440
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem CASE, wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
ORCID: 0000–0001–7772–1779

Czyżby sprawa „prewspółczynnika” w VAT wreszcie została zakończona?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8.05.2019 r., C-566/17, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – dalej wyrok TS C-566/17, Związek Gmin – kończy długoletni dyskurs w sprawie stosowania tzw. prewspółczynnika w VAT. W Polsce interpretacja przepisów w tym obszarze podlegała w ostatnich latach dość istotnym zmianom, powodując niepewność prawną wśród podatników. Autorzy szczegółowo omawiają zasady stosowania prewspółczynnika, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu krajowego sprawy. Poddają również pod dyskusję ostatni element, który należy jeszcze rozwiązać z tego obszaru – kwestię nieobjętych przedawnieniem okresów rozliczeniowych, w których niezgodnie z prawem unijnym stosowano prewspółczynnik.

Słowa kluczowe: VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego, prewspółczynnik, czynności nieobjęte VAT

dr. Beata Rogowska-Rajda
The author works for public administration; she is also a lecturer at the University of Warsaw.
ORCID: 0000-0003-3879-3440.
dr. Tomasz Tratkiewicz
The author works for CASE; he is also a lecturer at the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin.
ORCID: 0000-0001-7772-1779.

Has the Issue of ‘Pre-Ratio’ in VAT Been Finally Resolved?

The judgment of the Court of Justice of 8 May 2019, C-566/17, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach v. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ends the long years of discourse on applying the so-called pre-ratio in VAT. In Poland, the interpretation of provisions in this area has in recent years been undergoing considerable changes, resulting in a legal uncertainty among taxpayers. The authors discuss in detail the rules of applying the pre-ratio, with special emphasis on the national context of the case. They also question the last element in this area that still awaits resolution: the issue of settlement periods to which limitation does not yet apply, in which periods the preratio was applied, at variance with EU law.

Keywords:  VAT, right to deduct input tax, pre-ratio (in VAT), activities not liable to VAT

Bibliografia:

Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT. Komentarz, Warszawa 2009
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów z 17.02.2016 r., Zasady odliczania VAT przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r., https://fi nanse-arch.mf.gov.pl/vat/objasnienia-podatkowe-i-broszury-informacyjne (dostęp: 26.06.2019 r.)
Maliński M., Prewspółczynnik VAT – kontrowersje wokół proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego w stanie prawnym przed 1.01.2016 r., „Przegląd Podatkowy” 2016/11
Odpowiedź Ministra Finansów z 9.07.2015 r. na interpelację nr 30157
Pęczek-Czerwińska J., Prewspółczynnik – proporcjonalne odliczenie VAT naliczonego dopiero od 1 stycznia 2016 r., „Przegląd Podatkowy” 2016/4
Pismo Ministra Finansów z 24.12.2014 r., PT3/0602/25/764/LPJ/14/RD-119281, skierowane do Marszałka Senatu RP
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/11
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017/4
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018


dr Wojciech Dmoch
Autor prowadzi indywidualną kancelarię doradcy podatkowego

Zasada pewności prawa a cienka kapitalizacja

Zasady wynikające z art. 7 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej ustawa zmieniająca z 2017 r. – dotyczące cienkiej kapitalizacji, które podatnicy są zobowiązani zastosować w stosunku do odsetek od pożyczek (kredytów) faktycznie uzyskanych przed 1.01.2015 r., naruszają bezpieczeństwo prawne rozumiane jako pewność, że rozpoczęte określone przedsięwzięcie będzie mogło być realizowane w pewnym okresie z bezpiecznym wykorzystaniem reguł prawnych, które obowiązywały wtedy, gdy rozpoczęto realizację tego przedsięwzięcia. Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że przepis ten narusza zasadę pewności prawa, co oznacza, że jest sprzeczny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i tym samym narusza klauzulę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo  prawne,  cienka  kapitalizacja,  demokratyczne  państwo  prawne,  koszt uzyskania przychodu, odsetki od pożyczki (kredytu), pewność prawa, vacatio legis, zaufanie do państwa

dr. Wojciech Dmoch
The author runs his own tax consultancy firm.

The Principle of Legal Certainty in the Context of Thin Capitalization

The principles resulting from Article 7 of the Act of 27 October 2017 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, and the Act on the Flat-Rate Income Tax on Certain Revenues of Natural Persons and concerning thin capitalization, which taxpayers are obligated to apply with respect to interest on loans actually obtained before 1 January 2015, infringe the legal security, understood as the certainty that a certain project, once begun, will be able to be implemented over a certain period and that it will be safe to apply the legal rules that were in force when the implementation of this project started. There is, therefore, a justified concern that this provision infringes the principle of legal certainty, which means that it is contrary to the principle of citizens’ trust in the state and the laws it enacts, thus infringing the democratic rule-of-law clause expressed in Article 2 of the Polish Constitution of 2 April 1997.

Keywords:  legal security, thin capitalisation, democratic rule-of-law state, tax-deductible expenses (costs), interests on loan, legal certainty, vacatio legis, trust in the state

Bibliografia:

Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, LEX/el. 2013 [za:] Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998
Gomułowicz A. [w:] Podatki i prawo podatkowe, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Warszawa 2013
Kukulski Z. [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2008
Mikołajewicz J. [w:] Demokratyczne państwo prawa: zagadnienia wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014
Sokolewicz W., Zubik M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016


dr Paweł Selera
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym, starszym wykładowcą w Instytucie Społeczno-Prawnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Sielsiusa w Wałbrzychu
dr Maria Supera-Markowska
Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
ORCID: 0000-0003-1599-0740

Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych

W obrocie gospodarczym pomiędzy odrębnymi prawnie podmiotami mogą występować powiązania, które powodują, iż faktycznie podmioty te stają się pewną jednością pod względem gospodarczym. Prawo zarówno podatkowe, jak i bilansowe wielu państw – choć w zróżnicowany sposób – dostrzega specyfikę działalności takich podmiotów i przewiduje odpowiednie regulacje pozwalające ustalić zdolność podatkową takich podmiotów oraz ich wynik finansowy, przy uwzględnieniu ich wspomnianej jedności pod względem gospodarczym. Przedstawieniu tych zagadnień w kontekście propozycji reform polskiego systemu opodatkowania grup spółek – w kontekście prawa zarówno podatkowego, jak i bilansowego – poświęcona zostanie seria artykułów, zapoczątkowana niniejszym tekstem.

Słowa kluczowe:  podatkowa grupa kapitałowa, CCCTB, konsolidacja podatkowa, rozliczanie strat

dr. Paweł Selera
The author is a doctor of laws, tax advisor, senior lecturer at the Socio-Legal Institute at the Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych.
dr. Maria Supera-Markowska
The author is a doctor of laws, assistant professor at the Chair of Financial Law of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw.
ORCID: 0000-0003-1599-0740.

Fiscal Unities: Reform Conceptions with Special Focus on Comparative Analysis and International Aspects (1). Corporate Income Tax

In business transactions between legally separate entities there may be links actually making these entities a unity in commercial terms. Both tax law and accounting law in many countries – albeit differently – do take notice of the particularities of operation of such entities and contain adequate regulations that enable determining the tax capacity of such entities and their earnings, while taking into account their aforementioned unity in commercial terms. These issues will be presented in the context of proposals of reforms of the Polish system of taxing groups of companies – in the field of both tax and accounting laws – in a series of articles, beginning with the present one.

Keywords:  tax group of companies, CCCTB, tax consolidation, utilizing the losses

Bibliografia:

Blümich W., KStG Kommentar. KStG, § 14 Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien als Organgesellschaft, Monachium 2018 (Beckonline)
CORIT Advisory, Denmark – Holding Companies – Topical Analyses, IBFD Amsterdam 2019
Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2018
Ferrari L., Calcagnile C., Italy – Holding Companies – Topical Analyses, IBFD Amsterdam 2019
Gajewski D., Grupa kapitałowa i jej ułomna podmiotowość podatkowa, „Rejent” 2012/9
Hey J. (Leitung), Einführung einer modernen Gruppenbesteuerung – Ein Reformvorschlag, Institut Finanzen und Steuern e.V., Berlin 2011
Holding Companies – Topical Analyses, IBFD Amsterdam 2019
Kanduth-Kristen S., Gregori S., Komarek E., Austria. Amendments to Group Taxation Regime, „European Taxation” June 2014
Kuźniacki B., Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2015/9
Kuźniacki B., Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3), „Przegląd Podatkowy” 2015/12
Kuźniacki B., Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2), „Przegląd Podatkowy” 2015/10
Le Mentec F., Escaut P., France – Holding Companies – Topical Analyses, IBFD Amsterdam 2019
Lipniewicz R., Glosa do wyroku TS z dnia 25 lutego 2010 r., C-337/08, LEX/el. 2010
Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Warszawa 2017
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Warszawa 2019
Supera-Markowska M., Projekt dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) – analiza zaproponowanych regulacji i ich znaczenie dla polskiego podatnika, cz. 1–5, „Przegląd Podatkowy” 2011/9, 2011/11, 2012/2, 2012/5, 2012/10
Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowana jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, Warszawa 2010


dr Adam Bartosiewicz
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii doradztwa podatkowego

Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary?

Polski podatek od sprzedaży detalicznej miał zostać wprowadzony już kilka lat temu. Stosowanie przepisów dotyczących tego podatku jednak zawieszono z powodu podejrzenia ich niezgodności z przepisami unijnymi. Niedawno unijny sąd oddalił jednak skargę Komisji Europejskiej na Polskę, nie stwierdzając naruszenia przez przepisy dotyczące tego podatku unijnych regulacji odnoszących się do pomocy publicznej. Zdaniem autora nie oznacza to jednak automatycznie zgodności tych regulacji z prawem unijnym. Pozostają bowiem jeszcze inne (poza pomocą publiczną) obszary potencjalnej niezgodności.

Słowa kluczowe: podatki pośrednie, podatki obrotowe, wspólny system VAT

dr. Adam Bartosiewicz
The author is a tax adviser and attorney at law, a partner in a tax consultancy firm.

Retail Sales Tax. Are We Sure We Can Play Fanfares Already?

The Polish retail sales tax was to be introduced a few years back. Yet, the application of provisions regulating this tax was suspended, on the suspicion that they were incompatible to EU provisions. However, the EU court recently rejected a complaint of the European Commission against Poland, as it did not find the provisions on this tax to infringe any EU regulations on state aid. The author believes that this does not automatically mean that these regulations are consistent with EU law. There remain other (than state aid) areas of potential incompatibility.

Keywords:  indirect taxes, turnover taxes, common VAT System

 


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Zbycie budynku wzniesionego na cudzym gruncie – skutki w VAT

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Sale of a Building Erected on Another Entity’s Land: VAT Consequences


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Split payment – problemy interpretacyjne

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Split Payment: Interpretation Problems


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr  hab.  Krzysztof  Lasiński-Sulecki,  Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. 
ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top