Przegląd Podatkowy
Prawo30 czerwca, 2022

Przegląd Podatkowy 7/2022

Ryczałt od dochodów spółek, tzw. CIT estoński – sposób na obniżenie zobowiązania podatkowego czy dodatkowe źródło ryzyka? Analiza regulacji prawnopodatkowych i praktyki stosowania CIT estońskiegoKatarzyna Klimkiewicz-Deplano
Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem zarządzającym w Advicero Nexia

Ryczałt od dochodów spółek, tzw. CIT estoński – sposób na obniżenie zobowiązania podatkowego czy dodatkowe źródło ryzyka? Analiza regulacji prawnopodatkowych i praktyki stosowania CIT estońskiego

Celem artykułu jest omówienie najważniejszych regulacji dotyczących CIT estońskiego oraz ich praktycznego zastosowania w świetle rozstrzygnięć organów podatkowych. W szczególności analizie zostały poddane wybrane warunki formalne w zakresie opodatkowania CIT estońskim i kategorie dochodów występujące w opodatkowaniu ryczałtem. Podstawowa kwestia, która podlega rozważaniom, odnosi się do opłacalności wyboru tej formy opodatkowania – czy opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla ryczałtu od dochodów spółek prowadzi do uzyskania efektywniejszej stawki podatku dochodowego w porównaniu do opodatkowania według zasad ogólnych? Rozważania zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu zakresu obowiązujących regulacji, dostępnych wyjaśnień Ministra Finansów oraz wydanych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Słowa kluczowe: CIT estoński, ryczałt od dochodów spółek, opodatkowanie ryczałtem, efektywna stawka podatkowa, efektywne opodatkowanie

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
The author is a tax adviser, a managing partner at Advicero Nexia (Warsaw, Poland)

Flat-Rate Tax on Corporate Income, So-Called Estonian CIT: A Way to Reduce Tax Liability or an Additional Source of Risk? Analysis of Tax Law Regulations and the Practice of Applying Estonian CIT

The aim of the article is to discuss the most important regulations concerning Estonian CIT and their practical application in the light of the decisions of tax authorities. In particular, selected formal conditions for taxation with Estonian CIT and income categories used in flat-rate taxation are analysed. The main issue to be considered is the cost-effectiveness of opting for this form of taxation: does taxation according to principles set out for flat-rate tax on corporate income lead to a more effective rate of income tax compared to taxation according to the general principles? The present considerations take into account the scope of the applicable regulations, the available explanations of the Minister of Finance, and tax rulings (individual interpretations) issued by the Director of the National Revenue Administration Information Centre.

Keywords: Estonian CIT, flat-rate tax on corporate income, flat-rate taxation, effective tax rate, effective taxation

dr Mikołaj Kondej
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, kierującym departamentem zarządzania wiedzą PwC.  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Mateusz Wicher
Autor jest pracownikiem departamentu zarządzania wiedzą w PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0254-7769

Opodatkowanie połączeń po 1.01.2022 r.

Do końca 2021 r. łączenie spółek objętych podatkiem dochodowym od osób prawnych było, pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania wartości emisyjnej udziałów, neutralne podatkowo tak długo, jak długo głównym lub jednym z głównych celów połączenia nie było unikanie opodatkowania, w ramach transakcji nie przewidziano wypłat pieniężnych dla udziałowca, a transakcja miała miejsce pomiędzy podmiotami z UE lub EOG. W przypadku połączeń, w których spółka przejmująca posiadała udziały w spółce przejmowanej, dodatkowym warunkiem neutralności połączenia pozostawało posiadanie przez spółkę przejmującą co najmniej 10% udziałów w spółce przejmowanej. Od 1.01.2022 r. ustawodawca wprowadził dodatkowe warunki neutralności połączenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przedmiotowych zmian oraz ich zestawienie z treścią dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego – dalej dyrektywa 2009/133/WE.

Słowa kluczowe: połączenie, opodatkowanie połączeń, spółka przejmująca, spółka przejmowana, step-up, urealnienie wartości podatkowej, Polski Ład, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dyrektywa 2009/133/WE

dr Mikołaj Kondej
The author is a doctor of laws, a tax adviser and an attorney at law, head of the Knowledge Management Department at PwC (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Mateusz Wicher
The author works at the Knowledge Management Department at PwC (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0254-7769

Taxation of Mergers after 1 January 2022

Until the end of 2021, mergers of companies subject to corporate income tax were generally tax-neutral as long as the main or one of the main purposes of the merger was not tax avoidance, the transaction did not involve cash distributions to the shareholder and the transaction took place between EU or EEA entities. For mergers where the surviving company held shares in the taken over company, an additional condition for the neutrality of the merger remained that the acquiring company held at least 10% of the shares in the taken over company. As of 1 January 2022, by amending the PIT and CIT Acts, the legislator introduces additional conditions for the neutrality of the merger. The aim of this article is to discuss the indicated changes and to compare them with the content of Directive 2009/133/EC.

Keywords: merger taxation, surviving company, taken over company, step-up, Polish Order, DTT, Directive 2009/133/EC

Bibliografia / References
Boulogne F., Shortcomings in the EU Merger Directive, Amsterdam 2016
Boulonge F., Tax, time and the Merger Directive [w:] Time and Tax: Issues in International, EU, and Constitutional Law, red. W. Haslehner, G. Kofler, A. Rust, Kluwer Law International 2018
Litwińczuk H., Jamroży M., Karwat P., Krasnodębski R., Opodatkowanie spółek, Warszawa 2022
Majkowski W., Michna M., Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek?, „Przegląd Podatkowy” 2019/7
Michna M., Webinarium: Polski Ład – zmiany w podatku CIT, dostępne dla doradców podatkowych na portalu MDoradca kidp.pl (dostęp: 20.02.2022 r.)
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008
Olszewska M., Fuzje spółek kapitałowych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2017/8
Varga W., Komentarz do dyrektywy 2009/133/WE dotyczącej opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek, LEX/el. 2015, komentarz do art. 4

dr Przemysław Szymczyk 
Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawicielem Ministra Finansów w Radzie ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0755-1879
Jeremiasz Kalus
Autor jest aplikantem adwokackim, doktorantem Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9430-9302

MDR: rola wspomagającego w zakresie obowiązkowego raportowania schematu podatkowego

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji obowiązkowego raportowania schematów podatkowych było jednym z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego ostatnimi laty. Niedookreśloność wdrożonych regulacji i jednocześnie niewspółmierna wysokość kar za niedopełnienie nowych obowiązków doprowadziły do istotnego skonfundowania wśród podatników i spotkały się z falą krytyki po stronie przedstawicieli doktryny i nauki prawa fiskalnego. Dodatkowe utrudnienie stanowiła niekorzystna dla przedsiębiorców praktyka organów podatkowych, jak również kształtująca się linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych, które odmawiały wydawania interpretacji indywidualnych co do występowania schematu podatkowego w określonych stanach faktycznych. Niniejszy artykuł jest poświęcony roli wspomagającego w zakresie raportowania schematów podatkowych. O ile bowiem status i obowiązki korzystającego oraz promotora zostały względnie wyczerpująco opisane zarówno w przepisach unijnych, jak i w polskich, o tyle wokół instytucji wspomagającego do dziś istnieją liczne nieścisłości wynikające przede wszystkim z różnic powstałych podczas procesu wdrażania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa 2018/822. Publikacja ma na celu identyfikację występujących wątpliwości, określenie możliwych przyczyn ich powstania, a także dokonanie próby rozstrzygnięcia spornych kwestii w oparciu o wnioski wyciągnięte w toku analizy prawnoporównawczej ww. dyrektywy i utworzonych na jej podstawie przepisów prawa krajowego. W artykule podjęto również próbę zdefiniowania pojęcia wspomagającego wraz z wyczerpującym określeniem jego obowiązków na gruncie wymogów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Dodatkowo publikacja prezentuje dane statystyczne odnośnie do schematów podatkowych raportowanych przez wspomagających w różnych ujęciach istotnych z punktu widzenia oceny analizowanych rozwiązań.

Słowa kluczowe: MDR, schematy podatkowe, raportowanie schematów, optymalizacja podatkowa, unikanie opodatkowania, wspomagający

dr Przemysław Szymczyk 
The author is an advocate, a tax adviser, a lecturer at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland, a representative the Minister of Finance in the Council for Counteracting Tax Avoidance, a member of the State Examination Commission for Tax Advisers. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0755-1879
Jeremiasz Kalus 
The author is a trainee advocate, a PhD student at the Doctoral School of the University of Silesia in Katowice, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9430-9302

MDR: Supporter’s Role in the Scope of Mandatory Disclosure of Tax Schemes

The introduction of the mandatory disclosure of tax schemes into the Polish legal system has been one of the most controversial solutions in the field of tax law in recent years. The vagueness of the implemented regulations and, at the same time, the incommensurate level of penalties for failure to comply with the new obligations led to significant confusion among taxpayers and received abundant criticism from fiscal law scholars. An additional difficulty resulted from the practice of tax authorities, which was unfavourable for entrepreneurs, as well as from the emerging line of judgments of provincial administrative courts, which refused to issue tax rulings relating to the existence of a tax scheme in particular facts of cases. This paper discusses the role of the supporter in disclosing tax schemes. Indeed, while the status and obligations of the beneficiary and the promoter have been described relatively exhaustively in both EU and Polish legislation, numerous inaccuracies still exist around the institution of the supporter, mainly due to differences that arose during the process of implementation into the Polish legal order of Council Directive 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards the mandatory automatic exchange of information in the field of taxation with regard to reportable cross-border arrangements. The purpose of this publication is to identify the existing doubts, to determine the possible causes of these doubts, and to attempt to resolve the disputed issues on the basis of conclusions drawn from a comparative law analysis of the aforementioned Directive and the provisions of domestic law enacted on its basis. The article also attempts to define the concept of supporter along with an exhaustive definition of its obligations under the tax scheme disclosure requirements. In addition, the publication presents statistical data on tax schemes disclosed by supporters from various points of view relevant to the assessment of the analysed solutions.

Keywords: MDR, tax schemes, (tax) scheme disclosure, tax optimisation, tax avoidance, supporter

Bibliografia / References
Autoridade Tributária e Aduaneira, Formularz „Modelo 58” https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irs_irc/Documents/Modelo_58.pdf (dostęp: 1.04.2022 r.)
Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis 2019
Centi E., Hein C., Lamotte J, DAC6: One directive, several applications, https://www.internationaltaxreview.com/article/b1mphksh51q6qg/dac6-one-directive-several-applications (dostęp: 12.01.2022 r.)
Domańska M., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014
EY, Romania enacts final MDR legislation , https://globaltaxnews.ey.com/news/2020–5225-romania-enacts-final-mdr-legislation (dostęp: 1.04.2022 r.)
Federale Overheidsdienst Financien, FAQ: DAC 6 – MELDING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES, https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/1d641f65–311c-468b-9d72-c05053446ae5 (dostęp: 31.03.2022 r.)
Gil K., Guzek M., Lejman M., Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz, Legalis 2019
Kalus J., Schematy podatkowe jako przedmiot interpretacji indywidualnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2021 r., I FSK 1703/20, „Co do Zasady. Studia i Analizy Prawne” 2021/1
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Bousquet L., Poniatowski G., Vellutini C., et al., Estimating international tax evasion by individuals, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2778/86240 (dostęp: 14.01.2022 r.)
KPMG, Croatia enacts DAC6 transposition bill, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/01/mdr-implementation-summary-croatia-january-2020.pdf (dostęp: 1.04.2022 r.)
KPMG, Mandatory Disclosure Rules The Netherlands enacts DAC6 and publishes guidance, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/mdr-factsheet-the-netherlands-september-2020.pdf (dostęp: 31.03.2022 r.)
Ladziński A., Wasiluk D., O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach, „Przegląd Podatkowy” 2019/5
Malta Commissioner for Revenue, Guidelines on the Mandatory Automatic Exchange of Information in relation to Cross-Border Arrangements, https://cfr.gov.mt/en/inlandrevenue/itu/Pages/Reportable-Cross-Border-Arrangements.aspx (dostęp: 1.04.2022 r.)
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting , https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (dostęp: 14.01.2022 r.)
OECD, Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure. Report on Disclosure Initiatives, 2011, https://www.oecd.org/ctp/aggressive/48322860.pdf (dostęp: 14.01.2022 r.)
OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project OECD report, Mandatory Disclosure Rules. Action 12: 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12–2015-final-report_9789264241442-en#page5 (dostęp: 20.01.2022 r.)
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Legalis 2021
Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2021
Revenue Irish Tax and Customs, Filing Guidelines for DAC6 (EU Mandatory Disclosure of Reportable Cross-Border Arrangements), 2021, https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-33/33–03–04.pdf (dostęp: 19.01.2022 r.)
Wieśniak-Wiśniewska A., Czerwiński M., Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników, „Przegląd Podatkowy” 2016/6
Wilk M., Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego, LEX/el. 2021
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003

Rafał Bartosik

Autor jest radcą prawnym, pracuje jako radca w Departamencie Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem
Piotr Piontkowski
Autor jest urzędnikiem służby cywilnej, naczelnikiem wydziału w Departamencie Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Recharakteryzacja i pominięcie transakcji realizowanych przed 1.01.2019 r.

Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych wprowadzone od 1.01.2019 r. w istotny sposób przebudowały polskie regulacje w zakresie cen transferowych, wskazując m.in. w bardziej bezpośredni sposób, kiedy organ podatkowy może dokonać recharakteryzacji lub pominięcia transakcji z uwagi na naruszenie zasady ceny rynkowej. Dyskusja w temacie użycia tych instrumentów, w stosunku do transakcji realizowanych przed 1.01.2019 r., zintensyfikowała się od 2019 r., nie przyniosła jednak rozstrzygających konkluzji. Wielu autorów opowiadało się za brakiem możliwości recharakteryzacji i pominięcia transakcji realizowanych przed 1.01.2019 r., pomimo że z Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych – dalej Wytyczne OECD – taka możliwość wynikała wprost już wcześniej. Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych potwierdzają jednak możliwość stosowania tych instrumentów przez organy. W analizowanym wyroku WSA w Gdańsku z 7.05.2019 r. 2 Sąd podniósł, że brak jest podstaw do twierdzenia, iż transakcje dokonane przed końcem 2018 r. nie mogą być przedmiotem recharakteryzacji lub pominięcia transakcji na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, zasada ceny rynkowej, korekta warunków, non-recognition

Rafał Bartosik
The author is an attorney at law; he works as a counsel at the Department for Large Business of the Ministry of Finance (an organizational unit of the National Fiscal Administration); the views expressed in the article do not necessarily reflect the stance of the institution where the author is employed
Piotr Piontkowski
The author is a civil servant, a head of division at the Department for Large Business of the Ministry of Finance (an organizational unit of the National Fiscal Administration); the views expressed in the article do not necessarily reflect the stance of the institution where the author is employed

Recharacterizing and Disregarding Transactions Executed Before 1 January 2019

Amendments to the income tax acts introduced after 1 January 2019 have significantly restructured the Polish transfer pricing regulations, indicating, among other things, in a more direct manner, when the tax authority can recharacterize or disregard a transaction due to a breach of the arm’s length principle. The discussion about the use of these instruments, in relation to transactions executed before 1 January 2019, has been intense since 2019, but has not resulted in any decisive conclusions. Many authors argued that is was impossible to recharacterize or disregard transactions executed before 1 January 2019, even though OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Guidelines) directly provided for such a possibility much earlier. However, judgments of provincial administrative courts confirm that authorities can indeed use these instruments. In the analysed judgment of the Provincial Administrative Court in Gdansk, issued on 7 May 2019, I SA/Gd 474/19, the Court stated that there were no grounds for claiming that transactions executed before the end of 2018 could not be recharacterized or disregarded on the basis of Article 25(1) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax.

Keywords: transfer pricing, arm’s length price principle, adjustment of terms, non-recognition

Bibliografia / References
Bajger J., Wolany P., Zmiany w przepisach o cenach transferowych istotne dla podatników i organów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2013/9
Dokumentacja podatkowa cen transferowych, red. M. Jamroży, Gdańsk 2011
Georgijew I., Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy, „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Górski M.J., Zbroiński A., Ceny Transferowe. Protokół kontroli, Warszawa 2016
Karwat P., Reklasyfikacja i pominięcie transakcji między podmiotami powiązanymi a ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Lasiński-Sulecki K., Changes in transfer pricing legislation and practice, „International Transfer Pricing Journal” 2017/3
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych – uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules [w:] Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Laskowska M., Zakres stosowania zasady arm’s length – podejście według OECD i w Polsce [w:] Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2019
Litwińczuk H., Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/3
Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (2), „Przegląd Podatkowy” 2018/8
Pankiv M., Post-BEPS Application of the Arm’ s Length Principle to Intangibles Structures, „International Transfer Pricing Journal”, November/December 2016
Pęczyk-Tofel A., Wcisło A., Styś A., Recharakteryzacja i pominięcie transakcji – niebezpieczne instrumenty kwestionowania przeszłych rozliczeń podatników, „Przegląd Podatkowy” 2019/11
Puczyńska-Łada K., Restrukturyzacja działalności oraz centralizacja funkcji zakupowych w kontekście cen transferowych – relacja z konferencji Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2013/11
Tarka A., Nowa broń fiskusa nie działa wstecz, „Rzeczpospolita” z 13.06.2022 r.
Wittendorff J., The Transactional Ghost of Article 9(1) of the OECD Model, „Bulletin for International Taxation” 2009, Vol. 63, No. 3 

Oliwia Groń
Autorka jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz praktykiem prawa podatkowego w zespole podatków międzynarodowych w PwC

Małe klauzule antyabuzywne w polskim prawie podatkowym 

Artykuł stanowi opis specyfiki tzw. małych klauzul antyabuzywnych, a także ich celu, sposobu zastosowania oraz konsekwencji z tym związanych. Celem artykułu jest również próba określenia miejsca tych klauzul w polskim systemie prawa podatkowego wraz ze zwróceniem uwagi na główne problemy, jakie mogą wiązać się z zastosowaniem omawianych przepisów – w tym przede wszystkim na równoczesną możliwość zastosowania klauzuli ogólnej oraz brak jakichkolwiek środków ochrony w odniesieniu do małych klauzul.

Słowa kluczowe: klauzule antyabuzywne, małe klauzule, GAAR, TAAR, unikanie opodatkowania, przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Oliwia Groń

The author holds a law degree from the Jagiellonian University in Krakow, Poland; she is a tax law practitioner in the international tax team at PwC (Warsaw, Poland)

Targeted Anti-Avoidance Rules in Polish Tax Law 

The article describes the particularities of the so-called targeted (specific) anti-avoidance rules, as well as their purpose, the way they are applied, and the related consequences. The article is also an attempt to determine the place of these rules in the Polish system of tax law, as well as to draw attention to the main problems that may be associated with the application of the provisions in question – including, above all, the simultaneous applicability of the general rule and the lack of any means protection with respect to the targeted ones.

Keywords: anti-avoidance rules, targeted (specific) rules, GAAR, TAAR (Targeted Anti-Avoidance Rule) tax avoidance, prevention of tax avoidance

Bibliografia / References
Czerwiński M., Sołtysiak P., Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2018/3
Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Babiarz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019
Glumińska-Pawlic J., Klauzula a problem uszczelniania systemu podatkowego [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2020
Jankowski J., Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych – dopuszczalność i prawne granice, Legalis 2019
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, red. A. Hołda, Legalis 2020
Zalasiński A., Środki przeciwdziałania nadużyciom podatkowym (unikaniu opodatkowania) a metody zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i zwalczania go [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Praktyczne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r. dla podatników podatku od nieruchomości 

Dariusz M. Malinowski

The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Practical Consequences of the Constitutional Tribunal’s Judgment of 24 February 2021 for Real Estate Tax Payers 

Tomasz Janicki

Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Rejestracja do VAT – skutki podatkowe braku rejestracji i wykreślenia z rejestru

Tomasz Janicki

The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

VAT Registration: Tax Consequences of Non-Registration and Being Struck off the Register

Iwona Kaczorowska

Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska

The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top