Prawo01 lipca, 2020

Przegląd Podatkowy 7/2020

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w czasie COVID-19

Ireneusz Krawczyk
Autor jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w czasie COVID-19

Nowelizacja z 31.03.2020 r. zawiesiła bieg terminów przedawnienia przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy tym samym zostały zawieszone terminy przedawnienia na gruncie prawa podatkowego, w tym terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Odpowiedź na to pytanie jest związana głównie z wątpliwościami dotyczącymi zakresu znaczeniowego sformułowania „prawo administracyjne” użytego w tej ustawie. Istotną kwestią jest także ustalenie, od którego momentu zostało zawieszone przedawnienie, w związku z tym, że przepisom dotyczącym zawieszenia biegu terminów przedawnienia nadano moc wsteczną. Zasadne jest zatem poddanie analizie tych rozwiązań, także z punktu widzenia zgodności z wartościami konstytucyjnymi. Regulacje zawieszające bieg terminu przedawnienia zostały już uchylone, ale nadal wywierają skutek prawny pomimo formalnej derogacji.

Słowa kluczowe: COVID-19, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Ireneusz Krawczyk
The author is an attorney at law running his own law firm

Limitation by Time of a Tax Liability during COVID-19

The amending statute of 31 March 2020 suspended the running of periods of limitation provided for in administrative law. This article aims to answer the question whether this statute also suspended the periods of limitation provided for in tax law, including periods of limitation of tax liabilities. The answer to this question is connected mainly with the doubts about the scope of meaning of the term ‘administrative law’ used in said statute. Another important issue is to determine from which moment limitation was suspended, due to the fact that provisions on the suspension of the running of periods of limitation had retroactive effect. It is therefore expedient to analyse these solutions, also from the point of view of their consistency with constitutional values. The regulations that suspended the running of the period of limitation have already been repealed, yet they continue to produce a legal effect despite their formal derogation.

Keywords: COVID-19, limitation of tax liabilities by time, suspension of the running of the period of limitation of tax liabilities

 

Bibliografia / References:

Filipczyk H., Wpływ tarczy antykryzysowej na przebieg procedur podatkowych – zagadnienia wybrane, „Monitor Podatkowy” 2020/5
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1997
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2009
Wierczyński G., Komentarz do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych [w:] G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016
Wolter A., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1986


dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem, doradcą podatkowym. ORCID: 0000–0002–0843–4167
Marcin Łoboda
Autor jest ekonomistą i prawnikiem, doradcą podatkowym, wieloletnim pracownikiem organów podatkowych

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego a realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania

Rezygnacja z dewolutywnego odwołania w zakresie spraw rozstrzyganych decyzjami podatkowymi przez naczelników urzędów celno-skarbowych od chwili dodania do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – art. 221a budziła spore kontrowersje. Doświadczenia wynikające z trzyletniego obowiązywania tych rozwiązań pokazują, że wątpliwości mogą mieć nie tylko charakter systemowy – wynikający z kształtu regulacji – ale również wiązać się z praktycznym ich funkcjonowaniem – co jest konsekwencją pochodzących z MF instrukcji, jak te unormowania przez administrację powinny być stosowane. Ten ostatni aspekt i pomijanie już nie tylko na etapie stanowienia prawa przez ustawodawcę głosów krytycznych płynących ze środowisk prawniczych, ale nawet uwag płynących ze strony samych organów podatkowych na etapie wyjaśniania sposobu stosowania wprowadzanych przepisów wymaga pewnego komentarza.

Słowa kluczowe:  dewolutywność, postępowanie odwoławcze, zasada dwuinstancyjności

 

dr hab. Dariusz Strzelec, associate professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Chair of Tax Law, University of Lodz, an advocate, and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-0843-4167
Marcin Łoboda
The author is an economist and a lawyer, a tax adviser, and a long-standing employee of tax authorities

Appeal against a Decision of the Head of a Customs and Revenue Office in the Context of Implementation of the Principle of Two Instances in Procedure

Abolition of devolutive appeal in the cases resolved by tax decisions issued by heads of customs and revenue offices has caused considerable controversies since Article 221a was inserted into the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance. The experience gathered during the three years of application of these solutions shows that not only can there be systemic doubts, resulting from the wording of the regulation, but also that doubts can concern the solutions’ practical functioning, which is a consequence of Finance Ministry’s instructions as to how these norms should be applied by the administration. The latter aspect and the fact that at the lawmaking stage the critical voices of legal practitioners were ignored at the lawmaking stage, while at the stage of explaining the manner of applying the introduced provisions no notice was taken even of the comments from tax authorities require some commentary.

Keywords:  devolutive nature, appeal (appellate) proceedings, principle of two instances in procedure (right to appeal)

Bibliografia / References:

Adamiak B., Europeizacja prawa postępowania administracyjnego [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Wrocław 2005
Dzięgielewska A., Obejście zakazu reformationis in peius przez organ odwoławczy. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., I FSK 2299/18, „Glosa” 2020/1
Hanausek S., Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966
Jendrośka J., Nowe instytucje i konstrukcje proceduralnoprawne w k.p.a. w zakresie ochrony interesu społecznego i ochrony interesu indywidualnego [w:] Materiały konferencji z okazji 25-lecia kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1986
Kmieciak Z., Konstytucyjne podstawy prawa do odwołania w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013/2
Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011
Kmieciak Z., Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000/1
Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003
Opałek K., Zakrzewski W., Z zagadnień praworządności socjalistycznej, Warszawa 1958
Strzelec D., Czynny udział strony w postępowaniu dowodowym – nieprawidłowości w praktyce organów podatkowych, „Prawo i Podatki” 2007/7
Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, Warszawa 2015
Strzelec D., Eliminowanie nieprawidłowości proceduralnych przez organ odwoławczy a zasada dwuinstancyjności postępowania, „Monitor Podatkowy” 2008/5
Strzelec D., Przepisy postępowania podatkowego a przepisy innych gałęzi prawa procesowego – cechy przesadzające o kształcie postępowania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011/11
Strzelec D., Łoboda M., O dewolutywności postępowania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2018/6
Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998


dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Senior Research Fellow w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i wicedyrektorem ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC Polska. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor sprawuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: 0000–0002–3459–7656

Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności (2)

W pierwszej części artykułu dogłębnie i holistycznie przeanalizowałem stosowanie przesłanki Intencji i Sprzeczności ogólnej klauzuli skierowanej przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti Avoidance Rule) – dalej GAAR – oraz relacji między tymi przesłankami. W drugiej części artykułu analizuję przesłankę Sztuczności i jej oddziaływanie na przesłankę Intencji i przesłankę Sprzeczności. Przedstawiam w niej również wnioski do całości artykułu w drodze: 1) konkluzji de lege lata, z których wynika konieczność zmian w GAAR, z naciskiem na jej racjonalizację i rekalibrację na zwalczanie unikania opodatkowania; 2) konkluzji de lege ferenda, sugerujących konieczność racjonalnej wykładni prawa w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – prawem unijnym i prawem międzynarodowym dla racjonalnego i skalibrowanego na zwalczanie unikania opodatkowania stosowania obecnej GAAR oraz 3) obserwacji ukazujących ryzyko zmniejszenia atrakcyjności Polski dla realizacji transgranicznych inwestycji ze względu na zwiększone ryzyko podatkowe oraz zwiększone ryzyko przegranych sporów arbitrażowych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię Generalną.

Słowa kluczowe: GAAR, kontrowersje, dyrektywa ATA, BEPS, międzynarodowy arbitraż

dr Błażej Kuźniacki
The author is an Assistant Professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland. The views expressed in the article are an outcome of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Decoding the Hypothesis Underlying GAAR: Condition of Artificiality and Its Material Influence on the Condition of Unlawfulness (2)

In the first part of the paper, I presented an in-depth and comprehensive analysis of the application of conditions of Intention and Unlawfulness of the General Anti Avoidance Rule (GAAR) and the relationship between these conditions. In the second part of this paper, I analyse the condition of Artificiality and its influence on the condition of Intention and that of Unlawfulness. I also present in it the conclusions of the whole paper, in the form of: 1) conclusions about the law as it stands, which conclusions suggest the need for amending GAAR, with an emphasis on its rationalization and recalibration for fight against tax avoidance; 2) conclusions about what the law should be, with suggestions that the law needs to be interpreted rationally in accordance with the Polish Constitution of 2 April 1997, EU law and international law in order for the existing GAAR to be applied in rational manner, calibrated for fight against tax avoidance; and 3) observations demonstrating the risk of Poland’s decreasing attractiveness for cross-border investments due to increased tax risk and increased risk of the State Treasury, represented by the General Counsel to the Republic of Poland, losing arbitration disputes.

Keywords: GAAR, controversies, ATA Directive, BEPS, international arbitration

Bibliografia / References:

Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1960
Avi-Yonah R.S., Just Say No: Corporate Taxation and Corporate Social Responsibility, „University of Michigan Public Law Research Paper” 2014, No. 402
Canellos P.C., Tax Practitioner’s Perspective on Substance, Form and Business Purpose in Structuring Business Transactions and in Tax Shelters, A, „Southern Methodist University Law Review” 2001, Vol. 54, Issue 1
Captive Insurance Is Important for Risk Management in Energy Companies, https://www.captive.com/news/2019/02/26/captive-insurance-important-risk-management-energy-companies (dostęp: 27.05.2020 r.)
Chand V., Otto K., Transfer Pricing: Accurate Delineation of the Captive Insurance Arrangement – Is the OECD Guidance Clear on this Matter?, Kluwer International Tax Blog 2018, http://kluwertaxblog.com/2018/09/26/transfer-pricing-accurate-delineation-captive-insurance-arrangement-oecd-guidance-clear-matter/?doing_wp_cron=1586772634.0481529235839843750000 (dostęp: 27.05.2020 r.)
Danon R.J., The PPT in Post-BEPS Tax Treaty Law: It Is a GAAR but Just a GAAR!, „Bulletin for International Taxation” 2020, Vol. 74, No. 4/5
Dauter B., Art. 119a. Unikanie opodatkowania [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. S. Babiarz i in., LEX/el. 2019
De Broe L., Beckers B., The General Anti-Abuse Rule of the Anti-Tax Avoidance Directive: An Analysis Against the Wider Perspective European Court of Justice’s Case Law on Abuse of EU Law, „EC Tax Review” 2017, Vol. 26, No. 3
EU Commission, Quo vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design for Europe, Directorate-General for Energy Internal Energy Market, 2018
Feira R. de la, EU General Anti-Avoidance Mechanisms: From GAAP to GAAR [w:] The Dynamics of Taxation, red. G. Loutzenhiser, R. de la Feria, Oxford: Hart Publishing, 2020
Filipczyk H., Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020/3
Fuest C., Spengel C., Finke K., Heckemeyer J., Nusser H., Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform, „World Tax Journal” 2013/10
Georgijew I., Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy, „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Gomułowicz A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar morituri te salutant, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
ICIJ, Panama Papers, https://offshoreleaks.icij.org
Internal Revenue Service, Abusive Tax Shelters and Transactions, http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Abusive-Tax-Shelters-and-Transactions
Jankowski J., Przesłanki materialnoprawne stosowania GAAR – wybrane zagadnienia, „Monitor Podatkowy” 2020/1
Karwat P., Reklasyfikacja i pominięcie transakcji między podmiotami powiązanymi a ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski, t. 1, Warszawa 2019
Kleinbard E.D., Through a Latte Darkly: Starbucks’s Stateless Income Planning, „Tax Notes International” 2013, June 24
Kondej M., Konstytucyjność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, LEX/el. 2019
Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961
Kuźniacki B., Controlled Foreign Companies (CFC) and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, Warszawa 2020
Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi (1), „Przegląd Podatkowy” 2020/6
Kuźniacki B., Jak LPP unika podatków, „Forbes”, 23.01.2014 r.,
http://www.forbes.pl/jak-lpp-unika- -podatkow-schemat,artykuly,169955,1,1.html (dostęp: 5.06.2020 r.)
Kuźniacki B., Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC): Konieczność reformy, Warszawa 2017
Kuźniacki B., Tax Avoidance through Controlled Foreign Companies under European Union Law with Specific Reference to Poland, „Accounting, Economics, and Law: A Convivium” (AEL) 2017, Vol. 7, Issue 1, https://www.degruyter.com/view/j/ael.2017.7.issue-1/ael-2015–0018/ael-2015–0018.xml (dostęp: 5.06.2020 r.)
Kuźniacki B., The C.J.E.U. Case Law Relevant to the General Anti-Avoidance Rule (G.A.A.R.) Under the Anti-Tax Avoidance Directive (A.T.A.D.), „University of Bologna Law Review” 2019, Vol. 4, No. 2
Kuźniacki B., The GAAR (Article 6 ATAD) [w:] W. Haslehner, G.W. Koefler, red. A. Rust, A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive, Edward Elgar Tax Practice Series 2020
Kuźniacki B., The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6 and the MLI: Exploring Challenges Arising from Its Legal Implementation and Practical Application, „World Tax Journal” 2018, Vol. 10, No. 2
Kuźniacki B., Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału, „Przegląd Podatkowy” 2018/3
Kuźniacki B., Zbiegający się globalny standard przeciwdziałania nadużyciom prawa podatkowego: Czy GAAR (ATAD) i PPT (MLI) powinny być stosowane w podobny sposób?, „Analizy i Studia Centrum Analiz i Studiów Podatkowych” 2020/1
Kuźniacki B., Tyliński K., Identifying the Potential and Risks of Integration of AI to Taxation: The Case of General Anti-Avoidance Rule [w:] Leading Legal Disruption: Artificial Intelligence and a Toolkit for Lawyers and the Law, red. G. Aviv, P. D’Agostino, C. Piovesan, Thomson Reuters Canada 2020
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych – uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski, t. 1, Warszawa 2019
Litwińczuk H., Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/3
Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (1) i (2), „Przegląd Podatkowy” 2018/7 i 2018/8
Michalak M., Koncerny pozywają Polskę. Ogromne koszty postępowań, https://fakty.interia.pl/autor/michal-michalak/news-koncerny-pozywaja-polske-ogromne-koszty-postepowan,nId,2341273 (dostęp: 27.05.2020 r.)
Moreno A., Zornoza Pérez J., The General Anti-abuse Rule Anti-tax Avoidance Directive [w:] Combating Tax Avoidance in the EU: Harmonization and Cooperation in Direct Taxation, red. J.M. Almudí Cid, G. Ferreras Gutiérrez, red. P.A. Hernández González-Barreda, Kluwer Law International 2019, s. 134
Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Lublin 2017
OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules ACTION 3: 2015 Final Report, https://www.oecd.org/publications/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3–2015-final-report-9789264241152-en.htm (dostęp: 4.06.2020 r.)
OECD, Komentarz OECD do Modelu Konwencji z 2017 r., https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (dostęp: 4.06.2020 r.)
OECD, Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu 24.11.2016 r., podpisana w Paryżu 7.06.2017 r., https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm (dostęp: 27.05.2020 r.)
OECD, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth Edition, Paris 2008
OECD, Public Discussion Draft BEPS Actions 8–10 Financial Transactions, 3 July – 7 September 2018, pkt 172 i 173, https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Compilation-of-public-comments-BEPS-actions-8–10-transfer-pricing-financial-transactions-discussion-draft-part-1.pdf (dostęp: 4.06.2020 r.)
Prats G. i in., EU Report: Anti-avoidance Measures of General Nature and Scope – GAAR and Other Rules, „IFA Cahiers” 2018/103A
Reed S., Dutch Court Overturns $50 Billion Ruling Against Russia in Yukos Case, https://www.nytimes.com/2016/04/21/business/international/yukos-russia-50-billion-ruling.html (dostęp: 27.05.2020 r.)
Samples T.R., Winning and Losing in Investor– State Dispute Settlement, „American Business Law Journal” 2019, Vol. 56, Issue 1
Sandell J., The Double Irish and the Dutch Sandwich: How Some U.S. Companies Are Flummoxing the Tax Code, „Tax Notes International” 2012, August 27
Skaar A.A., Taxation Issues Relating to Captive Insurance Companies, Amsterdam IBFD 1998
Smet G., Derouck V., Belgium’s New CFC Rule: the “Cayman Tax”, „Tax Notes International” 2017/80
Stefaniak M., Cel dokonania czynności oraz sztuczny sposób działania jako odrębne przesłanki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020/5
Ting A., iTax—Apple’s International Tax Structure and the Double Non-Taxation Issue, „British Tax Review” 2014, Vol. 1
Ting A., Old wine in a new bottle: Ireland’s revised definition of corporate residence and the war on BEPS, „British Tax Review” 2014, Vol. 3
Vermeulen H., The Tax Treatment of Collective Investment Vehicles and Real Estate Investment Trusts, IBFD Publishing 2014
Vogel K., Prokisch R., General Report: Interpretation of Double Tax Conventions, „IFA Cahiers” 1993, Vol. 78A
Weber D., The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the EU Parent-Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and Effect, „Intertax” 2016, Vol. 44, No. 2
Weeghel van S., A Deconstruction of the Principal Purposes Test, „World Tax Journal” 2019, Vol. 11, No. 1
Wilde de M.F., The ATAD’s GAAR: A Pandora’s Box? [w:] The implementation of anti-BEPS rules in the EU: a comprehensive study, red. P. Pistone, D. Weber, IBFD Database 2018
Wilk J., Interpelacja nr 15392 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyroku Trybunału Arbitrażowego przy Sztokholmskiej Izbie Gospodarczej z dnia 28 czerwca 2017 r., zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska przegrała ze spółką PL Holdings S.a.r.l., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=723A1F32 (dostęp: 27.05.2020 r.)
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2018


dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych. Poglądy zaprezentowane w niniejszej publikacji stanowią prywatną opinię autora

Polska Strefa Inwestycji – kluczowe zagadnienia w zakresie ustalania wysokości dochodu zwolnionego z nowej inwestycji

Od 30.06.2018 r. obowiązuje ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej u.w.n.i. Ustawa ta zastępuje ustawę z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych i stanowi instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Nowe regulacje odchodzą od wydzielania obszaru (specjalnej strefy ekonomicznej), na którym inwestowanie oznacza możliwość uzyskania pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) i ustanawiają na całym terytorium Polski specjalną strefę ekonomiczną (tzw. Polska Strefa Inwestycji – PSI). W przypadku zlokalizowania nowej inwestycji na terenie PSI przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego. Zwolnienie dotyczy dochodów wygenerowanych w związku z tą nową inwestycją. W artykule zaprezentowano kluczowe zagadnienia w zakresie metodologii ustalania wysokości dochodu zwolnionego z nowej inwestycji. Publikacja uwzględnia dotychczasową praktykę funkcjonującą na gruncie reżimu o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Objaśnień Ministra Finansów z 6.03.2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej objaśnienia MF w sprawie PSI.

Słowa kluczowe: specjalne strefy ekonomiczne, Polska Strefa Inwestycji, dochód zwolniony z nowej inwestycji, pomoc publiczna, koszty kwalifikowane

dr Jakub Jankowski
The author is a doctor of laws. The views presented in this article are the author’s private opinions

The Polish Investment Zone: Key Issues in the Area of Determining the Amount of Exempt Income from a New Investment

The Act of 10 May 2018 on Support for New Investments has been in force since 30 June 2018. This Act replaces the Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones and constitutes an instrument of support for companies planning new investments. New regulations no longer separate an area (special economic zone), where investing means the possibility of obtaining state aid (tax exemption), but make the whole territory of Poland a special economic zone (the so-called Polish Investment Zone – PIZ). If a new investment is located on the PIZ area, the entrepreneur receives state aid in the form of income tax exemption. The exemption concerns income generated in connection with this new investment. The paper presents the key issues relating to the methodology of determining the amount of exempt income from a new investment. The publication takes into account the practice that existed hitherto under the regime of special economic zones and Explanations of the Minister of Finance of 6 March 2020 concerning the manner of determining income tax exempt income from business activity specified in the decision on support referred to in the Act of 10 May 2018 on Support for New Investments.

Keywords:  special economic zones, Polish Investment Zone, exempt income from new investment, state aid, eligible costs

 

Bibliografia / References:

Jankowski J., Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej, Warszawa 2020
Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, red. A. Tałasiewicz, Warszawa 2010
Zalewski Ł., Fiskus zmienił zdanie w sprawie inwestycji strefowych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 19.06.2019 r.


Karolina Korzyb
Autorka jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym i absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego

Krajowe opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym

Artykuł stanowi próbę określenia konsekwencji prawnopodatkowych funkcjonowania anglosaskiej instytucji equity law – trustu – na gruncie polskich ustaw o podatku dochodowym. Konsekwencje te są uzależnione od spojrzenia na podmiotowość prawnopodatkową trustu i wynikającą z tego koncepcję transparentności lub nietransparentności podatkowej. W niniejszym artykule autorka rozpatruje możliwość opodatkowania dochodu trustu i dochodu pochodzącego z trustu w stosunku do różnych podmiotów wchodzących w jego strukturę. W pracy krótko omówiono w tym kontekście opodatkowanie dochodu trustu na zasadach ogólnych oraz w formie zryczałtowanej.

Słowa kluczowe:  trust, anglosaska instytucja trustu, opodatkowanie struktury trustu, podatki dochodowe, transparentność podatkowa

Karolina Korzyb
The author is a lawyer specializing in tax law; she graduated from the University of Wroclaw

Polish Income Tax on a Common Law Trust

This paper is an attempt at determining the tax law consequences of the existence of a common law (equity) trust under the Polish income tax statutes. These consequences depend on the view whether or not a trust is a tax law entity and the resulting concept of its tax neutrality or lack thereof. In this paper, the author examines the possibility of imposing tax on the trust’s income and on income earned from the trust with respect to various entities forming part of its structure. In this context, there is a brief discussion of taxation of the trust’s income according to the general principles and with flat-rate tax.

Keywords:  trust, common law trust, taxation of the trust structure, income taxes, tax transparency

 

Bibliografia / References:
Gajewski D., Instrument międzynarodowej optymalizacji opodatkowania – trust – część 1, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2014/10
Gajewski D., Instrument międzynarodowej optymalizacji opodatkowania – trust – część 2, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2014/11
Gajewski D., Wybrane konsekwencje podatkowe funkcjonowania instytucji trustu, „Rejent” 2013/8
Hill D.H., Kardach T., Trust i prywatna fundacja jako narzędzia planowania podatkowego – wybrane zagadnienia (1), „Przegląd Podatkowy” 2007/5
Hill D.H., Kardach T., Trust i prywatna fundacja jako narzędzia planowania podatkowego – wybrane zagadnienia (2), „Przegląd Podatkowy” 2007/7
Kuźniacki B., Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Konieczność reformy, Warszawa 2017
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2018
Moffet G., Bean G., Dewar J., Trusts Law. Text and materials, Cambridge 2005
Mycek-Maro K., Trust a umowa zarządu powierniczego. Zarys konstrukcji i analiza porównawcza [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, red. A. Mariański, Warszawa 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, red. J. Marciniuk, Warszawa 2017
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Warszawa 2019
Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych, red. A. Allen, Ł. Kupryjańczyk, M. Thedy, Warszawa 2019
Vidal Wagner G., García-Perrote Forn M., Spanish tax treatment for foreign trusts, „The Journal of International Tax, Trust and Corporate Planning” 2012, Vol. 19, No. 3
Zachariasiewicz M., Trust i inne stosunki powiernicze – potrzeba zmian w polskim prawie prywatnym? [w:] Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, t. 1–2, Warszawa 2008
Zachariasiewicz M., Trust w praktyce polskich sądów i notariatu, „Rejent” 2004/3–4
Zachariasiewicz M., Ustanowienie trustu w testamencie lub za pomocą innej czynności prawnej mortis causa pod rządami polskiego prawa spadkowego, „Rejent” 2009/2


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Warunki i możliwości rozliczania straty w podatkach dochodowych z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Conditions of and Possibilities for Settling Losses in Income Taxes, Considering the Solutions Relating to Counteracting the Spread of Coronavirus Epidemic


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie suszu tytoniowego oraz krajanki tytoniowej

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxation of Dried Tobacco and Cut Tobacco


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top