Prawo01 lipca, 2019

Przegląd Podatkowy 7/2019

Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex

Magdalena Verdun
Autorka jest doradcą podatkowym w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy
Krzysztof Kasprzyk
Autor jest doradcą podatkowym w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy

Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex

Branża budowlana od kilku lat zmaga się z problemami związanymi z prawidłowymi rozliczeniami w zakresie VAT. Najpierw w 2014 r. zmieniło się podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do „wykonania” usługi budowlanej i budowlano-montażowej (niekwestionowane przez 21 lat), potem wprowadzono dla tych usług, wykonywanych przez podwykonawców, odwrotne obciążenie. Ustawodawca nie poprzestał jednak na tych zmianach – w chwili przygotowywania tego artykułu został opublikowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, sygnalizowany już od dawna, wprowadzający obowiązkowy split payment – obejmujący w szczególności branżę budowlaną. Należy też zauważyć, że problemy z rozliczeniami VAT mają nie tylko świadczący usługi budowlane, ale także podatnicy, którzy je nabywają. W tej sytuacji bardzo cieszy głos rozsądku, jaki 2.05.2019 r. dotarł z Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o przełomowy dla branży budowlanej wyrok C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów 3 – dalej wyrok TS C-224/18, Budimex – w którym TS przekazał wskazówki, jak prawidłowo należy definiować „wykonanie” usługi.

Słowa kluczowe: VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, wykonanie usługi, usługi budowlane, potwierdzenie wykonania usługi, FIDIC, protokół odbioru, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Magdalena Verdun
The author is a tax advisor in GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy.
Krzysztof Kasprzyk
The author is a tax advisor in GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy.

When Was the Great Pyramid of Giza Built? Reflections on the Time of Performance of a Construction Service in the Light of the Budimex Judgment

For a few years now, the construction industry has been grappling with problems relating to correct settlements of VAT. First in 2014 there was a change in approach of tax authorities and administrative courts to ‘performance’ of a construction service or construction and installation service (unchallenged for the prior 21 years), after which reverse charge was introduced for such services, when performed by subcontractors. However, the legislator did not stop at those amendments. At the time of writing this article, the long announced bill amending the VAT Act is available. The bill introduces mandatory split payment, in particular in the construction industry. We should observe that problems with VAT settlements are experienced not only by the providers of construction services, but also the taxpayers purchasing them. In this context, a very welcome voice of reason came from the Court of Justice on 2 May 2019. This voice is the judgment in case C 224/18, Budimex S.A. v. Minister Finansów, in which the CoJ provided guidelines as to the proper definition of ‘performance’ of a service.

Keywords: VAT, moment when tax obligation arises, performance of a service, construction services, confi rmation of service performance, FIDIC, acceptance report, CoJ case law

 Bibliografia:

Dominik D., Militz M., Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na wykładnię polskich przepisów w zakresie podatków pośrednich, „Przegląd Podatkowy” 2009/10
Filipczyk H., Wznowienie postępowania podatkowego w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Przegląd Podatkowy” 2012/8
https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/komunikat-ministerstwa-finansow-dotyczacy-wyroku-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-w-sprawie-c-224–18-budimex-s-a/ (dostęp: 4.06.2019 r.)
Selera P., Status podwykonawcy a odwrotne obciążenie z tytułu usług budowlanych, „Przegląd Podatkowy” 2018/9


dr Adam Bartosiewicz
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii doradztwa podatkowego

Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line

W Polsce rozpoczyna się wprowadzanie kas fiskalnych on-line. Pierwsi podatnicy będą zobowiązani do ich wprowadzenia od 1.01.2020 r. Autor omawia podstawowe rozwiązania w tym zakresie, wskazując na wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów oraz prezentując nowe regulacje mogące ułatwić życie niektórym podatnikom.

Słowa kluczowe:  kasy rejestrujące, kasy fiskalne, Centralne Repozytorium Kas, paragon, kasa wirtualna

dr. Adam Bartosiewicz
The author is a tax adviser and attorney at law, a partner in a tax consultancy firm.

Certain New Provisions on Cash Registers, Including So-called Online Cash Registers

In Poland the process of introduction of online cash registers is beginning. The first taxpayers will be obligated to use them since 1 January 2020. The author discusses the basic solutions in this regard, indicating doubts about the application of certain provisions and presenting the new regulations, which might make life easier for some taxpayers.

Keywords:  cash registers, fiscal cash registers, Central Repository of Cash Registers, cash register receipt, virtual cash register

Bibliografia:

Bartosiewicz A., Zaufanie i nieufność w polskim systemie podatkowym na przykładzie preferencji podatkowych [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Lublin 2015

Zielińska E., Czynniki determinujące rozwój warsztatów samochodowych w Polsce, „Czasopismo Autobusy” 2017/12


dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym oraz ekspertem ds. prawnych różnych instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców

Wpływ MLI na polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Nadchodzący brexit wpłynie w sposób istotny na opodatkowanie transgranicznych dochodów pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie odgrywać znacznie większą rolę niż dotychczas. W ramach artykułu przeanalizowano wpływ wielostronnej konwencji podatkowej (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties – MLI) na zmiany w dotychczasowej treści tej umowy.

Słowa kluczowe: umowa  o  unikaniu  podwójnego  opodatkowania,  rezydencja  podatkowa,  klauzula  celu podstawowego, podatek u źródła, brexit

dr. Jakub Jankowski
The author is a doctor of laws, tax advisor and legal expert at various state institutions and employer organizations.

The Influence of MLI on Poland-UK Double Taxation Convention

The upcoming Brexit will significantly affect the taxation of cross-border income between Poland and the UK. The Poland-UK double taxation convention will play a much greater role than it has played so far. The article analyses the influence of the Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties (MLI) on amendments in the current contents of this convention.

Keywords:  treaty on avoidance of double taxation, tax residence, principle purpose test, withholding tax, brexit

Bibliografia:

Olszewska M., Brexit – skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, „Monitor Podatkowy” 2016/10
Szulc M., Zalewski Ł., Twardy brexit to podatkowe kłopoty dla Polaków, „Dziennik Gazeta Prawna” z 6.02.2019 r.
Jankowski J., Spółka komandytowa wspiera optymalizację podatkową, „Prawo i Podatki” 2014/11
Jankowski J., Przyczyny popularności spółek komandytowych w polskim sektorze nieruchomości, „Nieruchomości” 2014/5
Majdowski F., Principle Purpose Test – nowa klauzula antyabuzywna do zwalczania nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niewygodne (i zapomniane) pytania, „Monitor Podatkowy” 2017/11
Sołtysiak P., Boniecka M., Wybrane aspekty prawne i podatkowe dotyczące klauzuli PPT, „Przegląd Podatkowy” 2018/10
Raińczuk M., Leconte M., Konwencja Wielostronna – wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
Jamroży M., Krysiak C., Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania związane z wielostronną konwencją implementującą środki traktatowego prawa podatkowego (MLI) [w:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych.
Poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, LEX/el. 2018


Wojciech Majkowski
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym
Marcin Michna
Autor jest doradcą podatkowym oraz doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego

Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek?

Artykuł opisuje nowe zasady opodatkowania połączeń spółek kapitałowych obowiązujące od 1.01.2018 r. W szczególności przedmiotem rozważań autorów była analiza pojęcia wartości emisyjnej udziałów (akcji), która jest kluczowa dla oceny podatkowych skutków połączenia, a przyjęta przez ustawodawcę definicja budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły autorów do wniosku, że obecnie obowiązujące przepisy mogą w pewnym zakresie pozostawać w sprzeczności z zasadą neutralności połączeń wynikającą z prawa europejskiego. W dalszej części artykułu szczegółowej analizie zostały poddane skutki podatkowe połączeń odwrotnych i połączeń wielopoziomowych. Poprzez zastosowanie wykładni gospodarczej i prounijnej w ocenie autorów możliwa jest taka interpretacja obowiązujących przepisów, aby w obu wyżej wskazanych przypadkach zasada neutralności połączeń została zachowana na gruncie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach nie jest możliwa wykładnia pozwalająca na pełne zachowanie tej zasady. W takich sytuacjach należy odmówić zastosowania normom prawa polskiego, które wydają się sprzeczne z normami prawa europejskiego, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego.

Słowa kluczowe: połączenie, połączenie odwrotne, połączenie wielopoziomowe, wartość emisyjna, zasada neutralności połączeń, zasada pierwszeństwa prawa europejskiego

Wojciech Majkowski
The author is a tax advisor and a legal advisor.
Marcin Michna
The author is a tax advisor and a doctoral student at the Institute of Civil Law, University of Warsaw.

Tax Neutrality of Company Mergers after Amendments to the Corporate Income Tax Act. Still the Rule or Just an Exception?

The aim of this article is to present the new taxation rules of mergers of limited companies and joint-stock companies that came into force on 1 January 2018. In particular, the authors analysed the term ’issue value per share’, which is crucial for the assessment of tax implications of a merger, since the definition adopted by the legislator raises a number of questions on its interpretation. The analysis performed has led the authors to conclusion that the current provisions may conflict with the principle of neutrality of mergers resulting from European law. Thereafter, the tax effects of reverse and multilevel mergers were analysed in detail. In the authors’ opinion, it is possible to interpret the current provisions in both above-mentioned cases by application of economic and pro-EU interpretation such that the principle of neutrality of mergers should be respected. Notwithstanding the foregoing, in some cases the interpretation that complies with this principle is impossible. Thus, in such cases the application of Polish rules which are contrary to the rules of European law should be disobeyed, in accordance with the principle of the primacy of EU law.

Keywords:  merger, downstream merger, multistage merger, issue value per share, principle of neutrality of merger, principle of EU law primacy

Bibliografia:

Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G. i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017 Czerwiński M., Sołtysiak P., Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego, „Monitor Podatkowy” 2012/12
Czerwiński M., Sołtysiak P., Prawne i podatkowe kontrowersje wokół wydania udziałów lub akcji własnych w toku połączenia odwrotnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/5
Jezierski T., Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2008/9
Kidyba A., Art. 492 [w:] Komentarz aktualizowany do art. 301–633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2018 (dostęp: 31.08.2018 r.)
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, red. A. Opalski, Warszawa 2016
Mazgaj M., Wieloszczeblowe połączenie down stream merger, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/5
Mazgaj M., Przejęcie spółki dominującej przez jej zależną spółkę z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/10
Opalski A., Achramowicz W., Kontrowersje wokół przejęcia spółki dominującej przez zależną spółkę z o.o., „Monitor Prawa Handlowego” 2013/3
Opodatkowanie spółek, red. Litwińczuk H., Warszawa 2016
Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2014
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491–633, Warszawa 2012
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych, t. 4, Warszawa 2009
Szumański A., Jednoczesne przejęcie spółek kapitałowych oraz skutki tzw. wyłączenia z przejęcia jednej spółki przejmowanej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/6


Marek Kwietko-Bębnowski
Autor jest doradcą podatkowym

Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej – uwagi krytyczne

Od początku reformy sądownictwa administracyjnego w 2004 r., która spowodowała powstanie nowych zasad związanych z postępowaniem kasacyjnym, nikt w zasadzie nie podważał prawidłowości regulacji w zakresie wysokości wpisów od skarg kasacyjnych. Uważna lektura rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1 – dalej rozporządzenie – w połączeniu z przepisami ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. – zmusza jednak do krytycznej oceny dokonanej regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych uwzględniających skargę i uchylających zaskarżony akt administracyjny. W omawianych przepisach rozporządzenia można doszukiwać się wręcz naruszenia prawa do sądu.

Słowa kluczowe:  wpis sądowy, koszty sądowe, skarga kasacyjna, wykładnia przepisów wykonawczych, prawo do sądu

Marek Kwietko-Bębnowski
The author is a tax advisor.

Amount of Entry Fee on a Cassation Complaint. Critical Remarks

From the start of the reform of administrative courts in 2004, when new principles of cassation proceedings emerged, nobody in principle challenged the correctness of regulations on the amounts of entry fees on cassation complaints. However, a careful reading of the Regulation of the Council of Ministers of 16 December 2003 on the amounts and detailed rules of collection of entry fees in proceedings before administrative courts (the ‘Regulation’) in combination with the Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Court, calls for a critical assessment of the introduced norms, especially with respect to cassation complaints against judgments of provincial administrative courts where the appeal is granted and the challenged administrative instrument is set aside. In the above provisions of the Regulation one may even find an infringement of the right to fair trial.

Keywords:  entry fee, court fees, cassation complaint, interpretation of implementing provisions, right to fair trial

Bibliografia:

Knysiak-Molczyk H., Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2009
Stuła-Marcela K., Łukasik P., Wpis stały oraz wartość przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 2007/3


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Nowe zasady opodatkowania bonów

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

New Rules of Taxation of Vouchers


dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
Autor jest kierownikiem Zakładu Podatków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami.
ORCID: 0000-0003-0536-3364
Paulina Domaszczyńska
Autorka jest przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego SGH

XI Debata Podatkowa: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
The author is the head of the Tax Department of the SGH Warsaw School of Economics, head of Postgraduate Studies in International Tax Strategies and head of Postgraduate Studies in Transfer Pricing and Tax Management.
ORCID: 0000-0003-0536-3364
Paulina Domaszczyńska
The author is the chairperson of the Student Club of Tax Advisory at the SGH Warsaw School of Economics.

11th Tax Debate: Reporting Tax Schemes (MDR)

Konrad Bugiera
Autor jest niezależnym doradcą biznesowym specjalizującym się w komunikacji opartej na danych

Dyskusja o podatkach z myślą o przyszłości – relacja z Forum Podatkowego Poznań 2019

Konrad Bugiera
the author is an independent business consultant, specializing in data-driven communication.

Discussion about Taxes with the Future in Mind: Report on the 2019 Poznań Tax Forum


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zbycie nieruchomości – skutki podatkowe w VAT

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Sale of Real Property: VAT Consequences


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr  hab.  Krzysztof  Lasiński-Sulecki,  Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. 
ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top