Prawo24 maja, 2018

Przegląd Podatkowy 6/2018

Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego

prof. dr hab. Adam Mariański
Autor jest doradcą podatkowym, profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego UŁ, partnerem zarządzającym Mariański Group

Anita Pardej
Autorka jest aplikantką radcowską w Departamencie Restrukturyzacji i Sukcesji Biznesu Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group 

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – dalej projekt ustawy – ma odpowiadać na zapotrzebowanie praktyki i ustanawiać regulacje umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie barierom prawnym w efektywnym i sprawnym przejęciu przedsiębiorstwa prowadzonego przez tych przedsiębiorców, którzy działają w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jako wspólnicy spółek cywilnych. Śmierć przedsiębiorcy może wiązać się z licznymi ograniczeniami możliwości przejęcia prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców pragnących dalej ją prowadzić. Aktualne regulacje prawne stwarzają bariery dla sprawnego funkcjonowania biznesu nie tylko w przypadku śmierci przedsiębiorcy, lecz także w przypadku innych zdarzeń o charakterze nagłym (np. wypadek skutkujący wyłączeniem przedsiębiorcy z działalności ekonomicznej). Mając na uwadze aktualne problemy związane z brakiem dostatecznej regulacji w zakresie możliwości przeprowadzenia sukcesji biznesu, niewątpliwie należy odnieść się w sposób pozytywny do pomysłu usankcjonowania w sposób kompletny zagadnień związanych z dziedziczeniem przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe:  sukcesja biznesu, zarząd sukcesyjny, zarządca sukcesyjny, przedsiębiorstwo w spadku, kontynuacja działalności gospodarczej, sukcesja podatkowa

Tax consequences of succession in the running of business

The bill on succession in the running of a sole trader’s business (the ‘bill’) is intended to address the practical needs and introduce regulations making it possible to efficiently overcome the legal barriers that prevent efficient and well-organised take-over of the business in case of entrepreneurs who do business as sole traders or partners in civil-law partnerships. The death of an entrepreneur may involve numerous restrictions upon take-overs of the business by heirs wishing to continue running it. The existing legal regulations create obstacles to smooth running of the business not only when the entrepreneur dies, but also in cases of other emergencies, such as accidents that prevent the entrepreneur from pursuing his/her business. Bearing in mind the current problems arising out of insufficient regulation of the solutions allowing for efficient succession in the area of business, we should undoubtedly welcome the idea of a comprehensive regulation of issues relating to the succession of businesses.

Keywords:  business succession, succession in the running of business, successor manager, inherited business, business continuity, tax succession

 Bibliografia
 • Mariański A., Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, Gdańsk 2016

 • Mariański A., Żądło A., Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, „Przegląd Podatkowy” 2017/8, s. 32

 • Mariański A., Sukcesja podatkowa – podstawy i zakres (wybrane zagadnienia), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2003/2–3, s. 19–40


Jarosław Ostrowski
Autor jest radcą prawnym, szefem Zespołu Doradztwa Podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

Nowe autorskie koszty uzyskania przychodu

Kwestia kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom była przedmiotem licznych wyroków i głosów doktryny – a począwszy od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1.01.2013 r., również obiektem krytyki wielu środowisk związanych z szeroko rozumianą działalnością intelektualną, których uprawnienie do korzystania z 50% kosztów od tego dnia zostało ograniczone do połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Nowelizacja ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – z 27.10.2017 r. z jednej strony wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu grup zawodowych, podwyższając limit do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, z drugiej jednak strony ugodziła w interesy tych twórców, którzy po noweli całkowicie utracili możliwość korzystania z dobrodziejstwa 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. O wadliwości tych rozwiązań świadczy konieczność kolejnej noweli, którą Sejm uchwalił 10.05.2018 r. Celem poniższych rozważań jest zbadanie poprawności rozwiązań prawnych w zakresie opodatkowania twórców.

Słowa kluczowe:  koszty podatkowe u twórców, koszty 50%, koszty z tytułu praw autorskich

New author’s tax-deductible costs

The issue of tax-deductible costs to which authors of works are entitled has been the subject of numerous judgments and academic papers, and – since on 1 January 2013 – also the object of  criticism from many groups connected with intellectual activity in the broad sense, whose right to set tax-deductible expenses at 50% of income was on that day limited to half the amount being the ceiling of the first income tax bracket.
The amendments to the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax, introduced on 24 October 2017, on the one hand, addressed the expectations of many professional groups, by increasing the limit to the amount being the ceiling of the first income  tax  bracket,  but  on  the  other  hand,  they  were  detrimental to the interests of those authors who, after the amendments, completely lost the possibility to take advantage of the flat rate tax-deductible expenses at 50% of their income. The  defectiveness of these solutions is confirmed by yet another amending statute that the Polish  Sejm [lower house of the parliament] passed on 10 May 2018. The aim of the above reflections is to examine the correctness of the legal solutions concerning taxation of authors’ income.  

Keywords:  author's tax-deductible expenses, expenses assumed to equal 50% of income, expenses applicable to copyright

 Bibliografia:
 • Garlicki L. (red.) Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Wydawnictwo Sejmowe [online] 2016.

 

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
Autor jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami

Aleksander Łożykowski
Autor jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej

Ograniczenia kosztów finansowania dłużnego od 1.01.2018 r.

Ograniczenia w zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych uległy istotnej zmianie od 1 stycznia 2018 r. Autorzy przedstawiają genezę zmiany dotychczasowego modelu ograniczeń potrącalności odsetek opartego na relacji kapitału własnego i zadłużenia podatnika wobec podmiotów powiązanych na nowy model odnoszący się do EBITDA podatnika, a także analizują nowe zasady ustalania limitu kosztów finansowania dłużnego oraz poddają je krytycznej ocenie.

Słowa kluczowe:
koszty finansowania dłużnego, niedostateczna kapitalizacja, dyrektywa ATA, EBITDA

Restrictions upon debt financing costs since 1 January 2018

Restrictions upon the possibility of including debt financing costs in tax-deductible expenses changed considerably on 1 January 2018. The authors present the reasons why the existing model of restrictions of the possibility of deducting interest based on the ratio of the taxpayer’s equity and debt to related entities was replaced with a new model where reference is made to the  taxpayer’s EBITDA. They also analyse the new principles of determining the limit of debt financing costs, evaluating them critically.

Keywords:  debt financing costs, thin capitalisation, Anti-Tax Avoidance Directive, EBITDA

 Bibliografia:
 • Bachmann C., Lahmann A., Schuler C., The Impact of Thin-Capitalization and Earnings Stripping Rules in the EU-15 on the Tax Shield, European Financial Management Association Annual Meeting, Amsterdam 2015
 • Charchut K., Niedostateczna kapitalizacja [w:] Zmiany w podatkach i księgowości 2018, red. Hołda A., Warszawa 2018
 • Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2018
 • Dourado A.P., The Interest Limitation Rule in the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the Net Taxation Principle, „EC Tax Review” 2017/3
 • Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Warszawa 2013
 • Łożykowski A., Unijny model ograniczeń w zaliczaniu kosztów finansowania zewnętrznego do kosztów uzyskania przychodów w świetle polskich przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018/153
 • OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 – 2016 Update: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2017

Aleksander Łożykowski
Autor jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej

Rynkowa zdolność kredytowa podatnika

Artykuł został poświęcony analizie kompetencji przyznanej organom podatkowym na mocy art. 15ca ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  – dalej u.p.d.o.p. – do badania rynkowej zdolności kredytowej podatnika. Autor przedstawia szerszy kontekst wprowadzonej regulacji, wyjaśniając problemy związane z jej stosowaniem oraz podejmując próbę oceny regulacji. Artykuł uzupełnia publikację dotyczącą ograniczeń kosztów finansowania dłużnego obowiązujących od 1.01.2018 r. 

Słowa kluczowe:  rynkowa zdolność kredytowa, ceny transferowe, niedostateczna kapitalizacja, finansowanie dłużne, uszczelnianie systemu podatkowego

Taxpayer’s market creditworthiness

This article is devoted to an analysis of the power, granted to fiscal authorities under Art. 15ca of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, to assess the taxpayer’s market creditworthiness. The author presents a broader context of the new regulation, explaining the problems that arise in connection with applying it and making an attempt at assessing the regulation. This article supplements the publication about the costs of debt financing after 1 January 2018.

Keywords:  market creditworthiness, transfer pricing, thin capitalisation, debt financing, closing loopholes in the tax system

    Bibliografia:
 • Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2018
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zawadzka Z., Ryzyko kredytowe [w:] Bankowość. Zagadnienia podstawowe, red. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Warszawa 2008
 • Jamroży M., Łożykowski A., Ograniczenia kosztów finansowania dłużnego od 1.01.2018 r., „Przegląd Podatkowy” 2018/6
 • Kawulski A., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013
 • Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe, Warszawa 2015
 • Kowalczyk M., Zarządzanie ryzykiem w project finance, „Materiały i Studia – Narodowy Bank Polski” 2002/137
 • Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008
 • Minister Finansów, odpowiedź na interpelację z 15.02.2018 r., DD6.054.1.2018
 • OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 Update: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2017
 • OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, Paris 2017
 • Pisuliński J., Umowa kredytu. Kredyt konsumencki [w:] System Prawa Prywatnego, red. Radwański Z., t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. Panowicz-Lipska J., Warszawa 2011
 • PwC, Navigating the complexity. Findings from the financial transactions transfer pricing global survey 2013, https://www.pwc.com/gx/en/tax/transfer-pricing/assets/full-report-2013.pdf (dostęp: 25.04.2018 r.)
 • Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011
 • Stangret-Smoczyńska A., Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego, Warszawa 2016
 • Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Warszawa 2008

Monika LewandowskaAutorka jest doradcą podatkowym, menedżerem w Crido TaxandJakub Warnieło
Autor jest doktorantem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, konsultantem w Crido Taxand

Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodów przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej

Dynamiczny rozwój działalności gospodarczej opartej na technologiach cyfrowych powoduje powstanie wielu wątpliwości dotyczących tego, czy aktualne zasady międzynarodowego prawa podatkowego odpowiadają specyfice tej działalności, zapewniając ich sprawiedliwe opodatkowanie. Przedstawiciele nauki oraz międzynarodowych organizacji zaprezentowali w ostatnim czasie wiele propozycji rozwiązań prawnych, mających na celu dopasowanie istniejących reguł prawnych do zmieniającego się środowiska gospodarki cyfrowej. Dokonanie zmian w tym zakresie wydaje się być nieuniknione. Do tego konieczne jest jednak przeprowadzenie kompleksowej analizy, tak aby wprowadzone reguły były zgodne z podstawowymi zasadami opodatkowania oraz uwzględniały specyfikę modeli biznesowych gospodarki cyfrowej.

Słowa kluczowe:  gospodarka cyfrowa, podatki międzynarodowe, podatki dochodowe, Modelowa Konwencja OECD

International aspects of taxation of income earned by digital economy enterprises

The dynamic development of business activity based on digital technologies gives rise to numerous doubts concerning whether the existing principles of international tax law do reflect the particularities of such activity and ensure that it is taxed fairly. Recently, academics and representatives of international organisations have suggested many legal solutions aimed at tailoring the existing legal rules to the changing landscape of digital economy. Changes in this area seem inevitable. Yet in order to make them, we must conduct a comprehensive analysis, so that the introduced principles are consistent with the basic principles of taxation and take into account the particularities of digital economy business models.

Keywords:  digital economy, international taxes, income taxes, OECD Model Convention

 Bibliografia
 • Arnold B. J., McIntyre M., International Tax Primer, Kluwer Law International 2002
 • Atkinson R. D., McKay A.S, Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution, Washington 2007
 • Avi-Yonah R., Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State, Harvard Law Review 2000/113, No. 7 
 • Azam R., E-commerce Taxation and Cyberspace Law: Integrative Adaptation Model, „Virginia Journal of Law & Technology Assosiation” 2007, Vol. 12, No. 5
 • Baéz A., The Taxation of Technical Services under the United Nations Model Double Taxation Convention: A Rushed –Yet Appropriate – Proposal for (Developing) Countries?, “World Tax Journal” 2015/7, No. 3
 • Baez A., Brauner Y., Withholding Taxes in the Service of BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, “WU International Taxation Research Paper Series” 2015/14
 • Bany K., Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD, Warszawa 2010
 • Basu S., Global perspectives on e-commerce taxation law, Burlington 2007
 • Chetcuti J.-P., The Challenge of E-commerce to the Defnition of a Permanent Establishment: The OECD’s Response, InterLawyer 2002.
 • Cockfield A., Balancing National Interest in the Taxation of Electronic Commerce Business Profits, “Tulane Law Review” 1999/74 
 • Cohen G., Salomon I., Nijkamp P., Information-communications technologies (ICT) and transport: does knowledge underpin policy?, „Telecommunications Policy” 2002, 26/1–2
 • Devereux M.P., Vella J., Implications of digitalization for international corporate tax reform, Oxford University Centre for Business Taxation, “Working Papers Series” 17/07 
 • Hetman J., Mobilne przedsiębiorstwo z wykorzystaniem e-usług, Warszawa 2010
 • Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, “WU International Taxation Research Paper Series” 2015/15
 • Kerschner I., Somare M. (red.), Taxation in a Global Digital Economy, “Series on International Tax Law” 2017/107 
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa 2004
 • Li J., Protecting the Tax Base in the Digital Economy, "Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries" 2014/9 
 • Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013
 • Marston S., Li Z., Bandyopadhyay S., Zhang J., Ghalsasi A., Cloud computing – The business perspective, “Decision Support Systems” 2011, 51/1 
 • Piotrowski J., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, „Biuletyn Wspólnoty Europejskiej” 2011/3 (208)
 • Polańska K., Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013
 • Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., Sharing economy (ekonomia współdziałania), Warszawa 2016
 •  Stallman R., Viewpoint: Why Open Source misses the point of Free Software, “Communications of the ACM” 2009, 52/6
 • Tadmore N., Further Discussion on Income Characterization, „Canadian Tax Journal” 2004, Vol. 52, No. 1 
 • Tapscott D., The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill 1995 
 • Warnieło J., Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowej [w:] Opodatkowanie dochodów transgranicznych, red. M. Jamroży, Warszawa 2016

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top