Przegląd Podatkowy
Prawo24 kwietnia, 2024

Przegląd Podatkowy 5/2024

Granice tajemnicy zawodowej doradcy podatkowegoGerard Dźwigała
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, wspólnikiem Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy

Granice tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego nie jest tylko ograniczeniem w wykonywaniu zawodu, lecz realizuje istotne cele publiczne. Jednak nie ma charakteru bezwzględnego i w specyficznych sytuacjach może być uchylona. Celem artykułu jest przedstawienie funkcji tajemnicy zawodowej, jej granic oraz niektórych środków jej ochrony.

Słowa kluczowe: tajemnica zawodowa doradcy podatkowego, prawo do obrony, dozwolone ujawnienie tajemnicy zawodowej, przesłuchanie doradcy podatkowego, przeszukanie kancelarii

Gerard Dźwigała

The author is an attorney at law and a tax adviser, a partner at Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy law firm in Warsaw, Poland 

Limits of Tax Adviser’s Professional Privilege

The professional privilege of a tax adviser is not merely a restriction on the practice of the profession, but a rule that seeks to realize important public objectives. However, the privilege is not absolute and can be abrogated in specific situations. The purpose of this article is to outline the function of this professional privilege, its limits, and some of the means to protect it.

Keywords: tax adviser’s professional privilege, right to defence, authorized disclosure of information protected by professional privilege, interviewing a tax adviser, search of a law firm

dr Mikołaj Kondej
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym i radcą prawnym w PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931

Podwójna rezydencja jako źródło rozbieżności hybrydowych

W 2022 r. polski ustawodawca, implementując art. 9b dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego – dalej dyrektywa 2016/1164 – wprowadził do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – art. 16r stanowiący normę przeciwdziałającą wykorzystaniu rozbieżności hybrydowych związanych z podwójną rezydencją. Celem niniejszego artykułu 3 jest omówienie wskazanej regulacji, przedstawienie tła, które stało za jej wprowadzeniem oraz wyjaśnienie wybranych wątpliwości, które mogą powstać na gruncie jej stosowania. Dotychczas art. 16r u.p.d.o.p. oraz art. 9b dyrektywy 2016/1164 nie doczekały się ani w polskiej, ani w międzynarodowej doktrynie bardziej szczegółowej analizy. Pewnych wskazówek co do ich stosowania dostarcza jedynie raport OECD z 2015 r. „Przeciwdziałanie efektom uzgodnień prowadzących do rozbieżności hybrydowych” – dalej raport OECD. W świetle motywu 28 dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29.05.2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich – dalej dyrektywa 2017/952 – państwa członkowskie powinny brać pod uwagę wyjaśnienia i przykłady z raportu OECD jako źródło ilustracji i implementacji przepisów dyrektywy w takim zakresie, w jakim pozostaje on zgodny z postanowieniami dyrektywy i prawem unijnym. W efekcie wydaje się, że raport OECD może stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy analizie brzmienia art. 16r u.p.d.o.p.

Słowa kluczowe: podwójna rezydencja, podwójny rezydent, rozbieżności hybrydowe, dyrektywa 2016/1164, dyrektywa 2017/952, podwójne odliczenie, podwójnie ujęty dochód

Niniejszy tekst powstał w ramach szerszego cyklu planowanych przez autora artykułów dotyczących polskich przepisów antyhybrydowych oraz na kanwie przygotowywania przez autora komentarza do art. 9b dyrektywy 2016/1164. Komentarz ten powstaje pod red. W. Haslehnera i B. Kuźniackiego i ma ukazać się nakładem Edward Elgar Publishing.

dr Mikołaj Kondej
The author is a doctor of laws, a tax adviser and an attorney at law at PwC, Poznan, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931

Dual Residence as the Source of Hybrid Mismatches

In 2022, the Polish legislator, implementing Article 9b of Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (‘Directive 2016/1164’), inserted Article 16r into the Corporate Income Tax Act (the ‘CIT Act’). This provision constitutes a norm which prevents taking advantage of hybrid discrepancies related to dual residence. The purpose of this article is to discuss the aforementioned regulation, to present the circumstances of its introduction, and to clarify selected doubts that may arise in the context of its application. So far, Article 16r of the CIT Act and Article 9b of Directive 2016/1164 have not been the subject of a more detailed analysis in either Polish or international legal scholarship. It is only the 2015 OECD report titled ‘Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements’ (the ‘OECD report’) that provides some guidance on their application. In the light of recital 28 of Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries, Member States should take into account the explanations and examples from the OECD report as a source of illustration and implementation of the provisions of the Directive to the extent that the report remains consistent with the provisions of the Directive and EU law. As a result, it appears that the OECD report may provide important interpretive guidance for analysing the wording of Article 16r of the CIT Act.

Keywords: dual residence, dual resident, hybrid mismatches, Directive 2016/1164, Directive 2017/952, dual deduction, dual inclusion

This text is part of what the author plans as a broader series of articles on Polish anti-hybrid rules and in the context of the author's preparation of a commentary on Article 9b of Directive 2016/1164. This commentary is being written under the editorship of W. Haslehner and B. Kuźniacki and is to be published by Edward Elgar Publishing.

Bibliografia / References
D’Avino C.R., United states, „Cahiers de Droit Fiscal International” 1987, 72a: The fiscal residence of companies
Hybka M., Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 802 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014/65
OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements ACTION 2: 2015 Final Report, https://www.oecd.org/ctp/neutralising-the-effects-of-hybrid-mismatch-arrangements-action-2–2015-final-report-9789264241138-en.htm (dostęp: 12.04.2024 r.)
Kondej M., Dziadosz K., Implementacja dyrektywy ATA2 w zakresie przeciwdziałania powstawaniu rozbieżności hybrydowych, „Przegląd Podatkowy” 2020/4
Mudrecki A., Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020
Rivier J., General report, „Cahiers de Droit Fiscal International” 1987, 72a: The fiscal residence of companies
Smit D., The Anti-Tax-Avoidance Directive (ATAD) [w:] European Tax Law Eighth Edition, Volume I, red. S. Douma, O. Marres, H. Vermeulen, D. Weber, Kluwer Law International 2022

Mariusz Wcisło
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Menedżerem w CRIDO TAXAND S.A. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4296-3158

Leasing operacyjny kosztem kwalifikowanym w Polskiej Strefie Inwestycji

Celem artykułu jest analiza przesłanek umożliwiających kwalifikowanie kosztów leasingu operacyjnego ponoszonych przez podatników prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W ocenie autora przeprowadzone badania wskazują, że poprawnym podejściem jest stosowanie definicji leasingu finansowego określonej w ustawie z 29.09.1994 r. o rachunkowości – dalej u.r. Stanowisko to wynika zarówno z analizy ustawy z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej u.w.n.i. – i rozporządzenia Rady Ministrów z 27.12.2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji – dalej r.w.n.i. – jak również zasad dotyczących pomocy publicznej obowiązujących w UE. Stosowanie podejścia alternatywnego, czyli przyjmowanie na potrzeby określenia kosztów kwalifikowanych definicji leasingu finansowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego, nie wynika z treści obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy publicznej.

Słowa kluczowe: Polska Strefa Inwestycji, zwolnienie podatkowe, decyzja o wsparciu, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, leasing operacyjny, koszty kwalifikowane

Mariusz Wcisło
The author is a PhD student at the Doctoral School of the Cracow University of Economics and a Manager at CRIDO TAXAND, Cracow, Poland. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4296-3158

Operational Lease as an Eligible Cost in the Polish Investment Zone

The purpose of this article is to analyse the criteria for the eligibility of operating lease costs incurred by taxpayers operating within the Polish Investment Zone. In the author’s opinion, the research carried out indicates that the correct approach is to use the definition of finance lease from the Accounting Act. This position is based both on an analysis of the content of the [Polish] Act on Supporting New Investments and the Regulation on Supporting New Investments, as well as the state aid rules applicable in the EU. The use of an alternative approach, i.e., adopting the definition of a finance lease for the purposes of determining eligible costs under tax laws, does not follow from the wording of the applicable State aid legislation.

Keywords: Polish Investment Zone, tax exemption, support decision, corporate income tax, personal income tax, operating lease, eligible costs

Bibliografia / References
Wcisło M., Moment poniesienia kosztów inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2022/1(305)

Adrian Stępień
Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w CRIDO
Adam Wiśniewski
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, menedżerem w CRIDO

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych – orzecznictwo a zasady prawa do sądu, proporcjonalności i prawdy materialnej

Kluczowym elementem polskiej instytucji odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółek kapitałowych jest brak możliwości weryfikowania właściwej wysokości zobowiązania podatkowego spółki, za którą ponoszą odpowiedzialność w postępowaniu, w którym są stroną. Budzi to największe kontrowersje w sytuacji, gdy te osoby nie miały wcześniej możliwości wypowiedzenia się oraz przedstawienia okoliczności na poparcie tez o rzeczywistej wysokości zobowiązania podatkowego. Problem ten został dostrzeżony przez sądy administracyjne (m.in. ostatnio zostały skierowane w tym zakresie wnioski o wydanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym). Rozwiązaniem wydaje się wyposażenie ww. osób w uprawnienie do wykazywania właściwej wysokości zobowiązania podatkowego w postępowaniu, w którym są stroną (mimo że już zostało ono określone w decyzji wydanej w stosunku do spółki) – w zakresie, w jakim miałaby im zostać przypisana odpowiedzialność. Przyjęcie takiego modelu wpisuje się we właściwą relację pomiędzy zasadą prawdy materialnej oraz proporcjonalności a szybkości i ekonomii postępowania. Prowadzi również do zapewnienia członkowi zarządu faktycznej możliwości obrony i przez to realizuje zasadę prawa do sądu.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność osób trzecich, prawo do sądu, zasada szybkości postępowania, zasada prawdy materialnej, zasada proporcjonalności, były członek zarządu, członek zarządu, egzekucja, postępowanie podatkowe

Adrian Stępień
The author is a tax adviser, a partner at CRIDO, Poland
Adam Wiśniewski
The author is an attorney at law and a tax adviser, a manager at CRIDO, Poland

Tax Responsibility of Members of Company Management Boards: Case Law and the Principles of the Right to a Fair Trial, Proportionality and Material Truth

A key element of the Polish institution of tax responsibility of company management board members is that it is impossible to verify the correct amount of the tax liability of the company, for which they are responsible, in proceedings in which they are a party. This causes the greatest controversy in a situation where these persons have not previously had the opportunity to make statements and present circumstances to support their theses about the actual amount of the tax liability. This problem has been recognized by administrative courts and a requests for preliminary rulings from the CJEU have also been made recently. The solution seems to be to provide the above-mentioned persons with the right to demonstrate the correct amount of the tax liability in the proceedings in which they are a party (despite the fact that it has already been determined in the decision issued in relation to the company) – to the extent to which responsibility would be attributed to them. The adoption of such a model is part of the proper relationship between the principles of material truth and proportionality and those of speed and economy of proceedings. It also leads to ensuring an actual opportunity for the board member to defend themselves and thus realizes the principle of the right to a fair trial.

Keywords: third party responsibility, right to a fair trial, principle of speed of proceedings, principle of material (objective) truth, principle of proportionality, former management board member, management board member, enforcement, tax proceedings

Bibliografia / References
Dowgier R., Komentarz do art. 107 [w:] Ordynacja podatkowa, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023
Pietrasz P., Komentarz do art. 133 [w:] Ordynacja podatkowa, t. 2, Procedury podatkowe. Art. 120–344. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023
Presnarowicz S., Komentarz do art. 125 [w:] Ordynacja podatkowa, t. 2, Procedury podatkowe. Art. 120–344. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023

Alicja Sarna
Autorka jest doradcą podatkowym, dyrektorem ds. kluczowych sporów podatkowych w CRIDO
dr Roman Namysłowski
Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w CRIDO

Brak konsumpcji, a nie brak rejestracji samochodu stanowi podstawę do zwrotu podatku akcyzowego

Autorzy omawiają znaczenie poglądu wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w serii wyroków wydanych 27.10.2023 r. (oprócz tytularnego również I FSK 1243/21, I FSK 1639/21, I FSK 1658/21, I FSK 1678/21, I FSK 1699/21, I FSK 1981/21, I FSK 2071/21, I FSK 2484/21, I FSK 2488/21, I FSK 68/22), w których Sąd uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Glosa wskazuje na argumentację oraz najważniejsze poglądy wyrażone przez NSA. Poza dwołaniem się do konieczności szerszego rozumienia art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym niż tylko jego literalna wykładnia istotne jest zwrócenie uwagi także na kluczowy dla wykładni tego przepisu konsumpcyjny charakter akcyzy, a dodatkowo na konieczność oderwania określania zasadności zwrotu akcyzy od rejestracji (niezależnie od jej rodzaju), stanowiącej domniemanie dokonania konsumpcji (użytkowania pojazdu na terytorium kraju) w państwie rejestracji, i powiązanie możliwości zwrotu z oceną dokonania konsumpcji. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na ustawodawstwo UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nakazują interpretować regulacje krajowe zgodnie z wymogami stawianymi przez rynek wewnętrzny, w szczególności zasadą swobody przepływu towarów, a także przez naczelne zasady podatku akcyzowego, tj. jednofazowość oraz konsumpcyjność.

Słowa kluczowe: ustawa o podatku akcyzowym, dyrektywa 2020/262, dyrektywa 2008/118/WE, wniosek o zwrot akcyzy od samochodów osobowych, zasada konsumpcyjności, prawo do sądu, domniemanie niewzruszalne, zasada jednofazowości, zasada prawdy materialnej, rejestracja czasowa w celu wywozu, rejestracja stała, postępowanie podatkowe, formalności przy przekraczaniu granic, wymogi formalne, zasada określoności

Alicja Sarna
The author is a tax adviser, Director of Key Tax Litigation at CRIDO, Warsaw, Poland
dr Roman Namysłowski
The author is a tax adviser, a partner at CRIDO, Warsaw, Poland 

Lack of Consumption, Not Lack of Registration, of a Car Constitutes Grounds for Refund of Excise Duty

The authors discuss the significance of the view expressed by the Supreme Administrative Court in a series of judgments issued on 27 October 2023 (in addition to the titular one, also judgments I FSK 1243/21, I FSK 1639/21, I FSK 1658/21, I FSK 1678/21, I FSK 1699/21, I FSK 1981/21, I FSK 2071/21, I FSK 2484/21, I FSK 2488/21, I FSK 68/22), in which the Court overturned the judgments of the Provincial Administrative Court in Warsaw and referred the respective cases for re-examination. The commentary indicates the justification and the most important views expressed by the Supreme Administrative Court. Apart from invoking the need to understand Article 107 (1) of the Excise Duty Act more broadly than its literal interpretation, it is also important to draw attention to the consumption nature of excise duty, which is crucial for the interpretation of this provision. Additionally, attention should be drawn to the need to detach determination whether excise duty refunds are legitimate from registration (regardless of its type), which constitutes a presumption of consumption in the country of registration (use of the vehicle in the territory of the country), and to link the possibility of a refund to the assessment whether consumption took place. In this regard, attention should be paid to EU legislation and case law of the Court of Justice of the European Union, which require that national regulations be interpreted in accordance with the requirements imposed by the internal market, in particular the principle of free movement of goods, as well as by the main principles of excise duty, i.e., principle that excise duty is a single-stage tax and principle of consumption taxation.

Keywords: Excise Duty Act, Directive 2020/262, Directive 2008/118/EC, application for refund of excise duty on passenger cars, principle of consumption taxation, right to a fair trial, irrebuttable presumption, principle that excise duty is a single-stage tax, principle of objective truth, temporary registration for the purpose of export, permanent registration, tax proceedings, formalities during the crossing of borders, formal requirements, principle of specificity of legal provisions

Bibliografia / References
Cnossen S., Excise Taxation for Domestic Resource Mobilization, CESifo Working Papers 8442, 2020
Harbo T.I., The Function of the Proportionality Principle in EU Law, „European Law Journal” 2010/16(2)
Słysz A., Domniemania w podatkach dochodowych – badanie trendu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022/6
Tridimas T., The General Principles of EU Law, Oxford University Press 2006

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Ulga mieszkaniowa – uwagi praktyczne 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Housing Tax Relief: Practical Remarks 

Tomasz Janicki

Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 

Ukryte zyski w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Hidden Profits in Flat-Rate Tax on Recorded Revenue 

Iwona Strzelec
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Strzelec

The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs

The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussel

Zamów prenumeratę

Przeglądaj powiązane tematy