Prawo24 kwietnia, 2018

Przegląd Podatkowy 5/2018

RODO a doradcy podatkowi

dr Maciej Kawecki
Adwokat, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynuje krajową reformę ochrony danych osobowych dr Mirosław GumularzRadca prawny w Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przeglądu kluczowych obszarów wymogów − dotyczących doradców podatkowych − wynikających z rozporządzenia ogólnego 2016/679. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku zawodów zaufania publicznego zagadnienie ochrony prywatności, w tym danych osobowych, ma szczególne znaczenie. Co istotne, dotyczy to nie tylko przetwarzania danych osobowych klienta (gdy jest osobą fizyczną), ale także jego pracowników, współpracowników czy kontrahentów. W tym zakresie kwestia ochrony danych osobowych może istotnie komplikować zagadnienie ochrony tajemnicy zawodowej. Problem tych relacji jest także przedmiotem rozważań w artykule. 

Słowa kluczowe:  RODO, rozporządzenie 2016/679, dane osobowe, ryzyko, prawa wynikające z rodo, bezpieczeństwo danych, przepisy sektorowe a RODO 

The GDPR and tax advisers

The purpose of this article is to present an overview of the key areas of requirements resulting from General Regulation 2016/679 and pertaining to tax advisers. We should bear in mind that in case of professions of public trust the issue of protecting privacy, including personal data, acquires particular significance. Importantly, this applies not only to the processing of the client’s personal data (if the client is a natural person), but also the data of the client’s employees, collaborators or counterparties. In this context, the issue of protecting personal data may greatly increase the complexity of professional secrecy. The problem of these relationships is also one of the topics discussed in the article. 

Keywords:  GDPR, General Regulation 2016/679, personal data, risk, rights resulting from GDPR, data security, sectorial legislation versus GDPR

 Bibliografia:
 dr Katarzyna Knawa Doradca podatkowy

Metodologia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących usług finansowych. Analiza zakresu przedmiotu oraz podmiotu opodatkowania

Świadczenie usług w sposób zorganizowany i ciągły, bez względu na cel i rezultat takiej działalności, podlega przepisom ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Dotyczy to także świadczenia usług finansowych. Ich natura jest jednak specyficzna, a przez to wymykają się one regułom VAT, prowadząc do powstania wątpliwości i problemów w praktyce stosowania prawa podatkowego do tego typu działalności. Tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie dotyczące zasad opodatkowania usług finansowych podatkiem od towarów i usług oraz krytyczna analiza i ocena obowiązujących regulacji w kontekście zasady należytej określoności przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych. Jest też próbą zaprezentowania metody interpretacji, dzięki której możliwe jest usunięcie istotnej części problemów związanych z wykładnią przepisów dotyczących skutków podatkowych świadczenia usług finansowych w VAT. Dzięki niej istotnie łatwiejsze jest ustalenie treści podatkowoprawnego stanu faktycznego, a w tym tak podstawowych zagadnień, jak ustalenie podatnika oraz podstawy opodatkowania dla usług finansowych. W praktyce stosowania prawa wielokrotnie podkreśla się, że usunięcie istniejących wątpliwości wymaga przedstawienia postulatów de lege ferenda. W niniejszym artykule celowo jednak zrezygnowano z formułowania tego typu sugestii. Uczyniono to przez wzgląd na fakt, iż ewentualne zmiany ustawy o podatku od towarów i usług nie byłyby możliwe bez uprzedniej istotnej modyfikacji także dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112. Jak zaś pokazuje przykład niegdysiejszej propozycji zmian z 2007 r., doprecyzowujących przepisy kształtujące zwolnienia przedmiotowe dla usług finansowych, szanse na wprowadzenie wyartykułowanych postulatów byłyby nikłe. Wobec powyższego poniżej skupiono się na wskazaniu kierunków interpretacji istniejących przepisów w zgodzie z zasadą określoności – omówioną poniżej – która bez zmian w ustawie oraz dyrektywie 2006/112 doprowadzi do uznania analizowanych przepisów za zgodne z dyspozycją art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 

Słowa kluczowe:  usługi finansowe, podatek od towarów i usług, VAT, opodatkowanie usług finansowych, zwolnienie usług finansowych

Methodology of interpreting provisions of the VAT Act concerning financial services. Analysis of the scope of object of taxation and entities liable to pay tax

Provision of services in an organised and continuous manner, regardless of the aim and result of such activity, is governed by the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax. This applies to the provision of financial services as well. These services, however, have a rather peculiar nature, which is why they elude VAT rules, causing doubts and problems in the practice of applying tax law to activity of this kind. The topic of this article is the issue concerning the rules of taxation of financial services with VAT, as well as a critical analysis and evaluation of the existing regulations in the context of the principle of adequate specificity of provisions on tax liabilities. An attempt is also made to present an interpretation method that enables removing a considerable proportion of problems relating to the interpretation of provisions on tax effects of the provision of financial services in VAT. This method makes it significantly easier to determine the substance of the facts from the tax law point of view, including such basic findings as determining the taxable person and the tax base in case of financial services. In the practice of applying the law it is often stressed that, in order for the existing doubts to be removed, proposals of legislative amendments should be presented. Yet in this article, formulating suggestions of this kind was given up purposefully. This was done due to the fact that no amendments to the VAT Act would be possible without a prior significant modification of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112). As shown by the example of a proposal of amendments made in 2007, which hoped to clarify the provisions that regulated the object-related exemptions for financial services, there would only be a slim chance of introducing any formulated proposals. In view of the above, the focus is on identifying the directions for interpreting the existing provisions in line with the principle of specificity – discussed below – which, without amending the VAT Act or Directive 2006/112, will lead to the provisions in point being considered consistent with the instruction contained in Art. 217 of the Polish Constitution of 2 April 1997. 

Keywords:  financial services, value added tax, VAT, taxation of financial services, exemption of financial services

 Bibliografia:
 Michał Potyrała Doradca podatkowy, menedżer w PwC

Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących od 1.01.2018 r. zmian w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK). Modyfikacje zostały wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  – dalej ustawa nowelizująca albo Nowelizacja. W artykule zostaną omówione zmiany w zakresie: warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego, kształtowania cen transferowych w PGK, podatkowego traktowania darowizn w ramach PGK, obowiązku składania sprawozdań finansowych, dopuszczalności zmian podmiotowych w PGK, a także skutków naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego. Ponadto zostaną przeanalizowane przepisy przejściowe obowiązujące dla nowych regulacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK. 

Słowa kluczowe:  podatkowa grupa kapitałowa, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ceny transferowe, darowizny

Modification of provisions that regulate the functioning of tax groups of companies

This article aims to present how the provisions that regulate the functioning of tax groups of companies (TGC) were amended with effect from 1 January 2018. The modifications were introduced by the Act of 27 October 2017 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and the Act on the Flat-Rate Income Tax on Certain Revenues of Natural Persons. This article discusses amendments relating to: the conditions for recognising a TGC as a taxpayer for CIT purposes, the fixing of transfer prices in a TGC, the tax treatment of gifts within TGC, the duty to submit financial statements, the permissibility of changing the composition of a TGC, as well as the effects of failures to meet the conditions for recognising a TGC as a taxpayer for CIT purposes. Moreover, an analysis is conducted of the transitional provisions applicable to new regulations concerning the establishment and functioning of TGCs. 

Keywords:  tax group of companies, amendments to the CIT Act, transfer prices, gifts

 Bibliografia:
 • Gajewski D., Czy austriackie rozwiązania holdingowe mogą być wzorem dla zmian przepisów o podatkowej grupie kapitałowej?, „Monitor Podatkowy” 2013/12
 • Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017
 • Małecka-Ziembińska E., Ewolucja i skutki fiskalne opodatkowania podatkowych grup kapitałowych w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014/2, nr 6
 • Furman Ł., Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, cz. 1, „Zarządzanie i Finanse” 2013/3
 • Gałuszka J., Podatkowa grupa kapitałowa – przywilej dla nielicznych, „Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach” 2003/7
 • Nowak A. (red.), Czerwiński J., Dominik Ł., Dyba K., Leszczewski T., Sprawka G., Suchocki P., Turska A., Wierzejska J., Podatkowa grupa kapitałowa, Warszawa 2015
 • Stefaner M., Weninger P., Die Gruppenbesteuerung im österreichischen Konzernsteuerrecht, ecolex 2004
 • Wacławczyk A., Gil K., Praktyczne aspekty funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych – problemy wybrane, „Monitor Podatkowy” 2012/2

 Piotr BaraniakRadca prawny i doradca podatkowy

Problematyka nieodpłatnych świadczeń z tytułu posadowienia przez przedsiębiorstwa przesyłowe urządzeń infrastruktury na cudzym gruncie  

W glosowanym wyroku została zanegowana linia orzecznicza, wskazująca, że użyczenie gruntu lub ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nie kreuje przychodu dla przedsiębiorstwa przesyłowego. Pomimo że Sąd słusznie podał w wątpliwość dotychczasową argumentację prawną, z orzeczeniem tym trudno się zgodzić. Podejście Naczelnego Sądu Administracyjnego, pomijające własny interes właściciela nieruchomości, pozostaje w sprzeczności z interpretacją pojęcia nieodpłatnych świadczeń wypracowaną przez Trybunał Konstytucyjny.        

Słowa kluczowe:  służebność przesyłu, użyczenie nieruchomości, przedsiębiorstwo przesyłowe, nieodpłatne świadczenie  

Problems of performances obtained for no consideration when transmission companies locate their infrastructure on land owned by other entities  

The commented judgment rejects the line of case law according to which lending of land for use or establishing a gratuitous transmission easement does not create income for a transmission company. Even though the Court was right to challenge the existing legal argumentation, one finds it difficult to agree with this judgment. The approach of the Supreme Administrative Court, which neglects the proper interest of the land owner, is in contravention of the interpretation of the notion of performances obtained for no consideration as developed by the Constitutional Tribunal.      

Keywords:  transmission easement, lending of land for use, transmission company, performance obtained for no consideration

    Bibliografia:
 • Zirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004/2,
 • Mastalski R., Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa, „Przegląd Podatkowy” 2003/10,
 • Morawski L., Wykładnia w Orzecznictwie Sądów. Komentarz, Toruń 2002.

 Aleksandra Wdowczyk Doktorantka na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Paweł Wdowczyk Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Opłata recyklingowa

Celem artykułu jest analiza prawna opłaty recyklingowej wprowadzonej z dniem 1.01.2018 r. do systemu prawa polskiego. W opracowaniu autorzy wyjaśniają podstawowe definicje związane z tą materią prawną, omawiają zarówno obowiązki ciążące na podmiotach zobowiązanych do pobierania opłaty, jak również na organach administracji państwowej.  Ważna część pracy została poświęcona aspektom podatkowym odnoszącym się do tytułowego zagadnienia. 

Słowa kluczowe:  opłata recyklingowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, plastikowa torba na zakupy

Recycling charge

The aim of this article is to provide a legal analysis of the recycling charge, introduced into the Polish legal system on 1 January 2018. In this paper, the authors explain the basic definitions connected with this legal area and discuss the duties of both the entities obligated to collect the charge and the state administration authorities.  A major part of this paper is devoted to the tax aspects of the issue mentioned in the title. 

Keywords:  recycling charge, waste management, environmental protection, plastic carrier bag

 Bibliografia:
 • Główny Urząd Statystyczny, Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT),  (dostęp: 27.02.2018 r.).
 • Główny Urząd Statystyczny, Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT), (dostęp: 27.02.2018 r.).
  https://sjp.pwn.pl/sjp/detal;2554883.html (dostęp: 27.02.2018 r.).
  https://sjp.pwn.pl/sjp/torba;2530074.html (dostęp: 4.03.2018 r.).
  https://sjp.pwn.pl/szukaj/hurt.html (dostęp: 27.02.2018 r.).
 • Ministerstwo Finansów, Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych,Ministerstwo Finansów, Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych,  (dostęp: 20.02.2018 r.).
 • Ministerstwo Środowiska, Opłata recyklingowa za torby foliowe – pytania i odpowiedzi,  (dostęp: 1.03.2018 r.).
 • Pokojska A., Opłata recyklingowa w 2018 roku. Fiskus zarobi ćwierć miliarda złotych na sprzedaży foliówek,Pokojska A., Opłata recyklingowa w 2018 roku. Fiskus zarobi ćwierć miliarda złotych na sprzedaży foliówek, (dostęp: 5.03.2018 r.).
 • Sosnowski P.T., W jaki sposób mamy przekazywać pobraną opłatę recyklingową i do jakiej instytucji?, LEX/el. 2017.

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top