Prawo31 marca, 2020

Przegląd Podatkowy 4/2020

Rzetelny proces a VAT

dr Dagmara Dominik-Ogińska
Autorka jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Rzetelny proces a VAT

Rzetelny proces stanowi podstawową i ważną gwarancję w społeczeństwie demokratycznym, dlatego też tego standardu nie mogło zabraknąć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwłaszcza w sprawach tak istotnych dla Unii jakimi są spory w zakresie VAT. Artykuł pokazuje, że ów standard widoczny jest również w polskich przepisach proceduralnych, o ile chcemy go dostrzec i właściwie zastosować.

Słowa kluczowe: rzetelny proces, prawo do obrony, prawo do partycypacji, prawo do wysłuchania

dr Dagmara Dominik-Ogińska
The author is a judge of the Voivodship Administrative Court in Wroclaw

Fair Trial and VAT

A fair trial is a fundamental and important guarantee in a democratic society, which is why this standard should not absent from the case law of the Court of Justice of the European Union, especially in matters of such importance to the Union as VAT disputes. The article shows that this standard is also visible in the Polish procedural provisions, if only we want to notice it and apply it correctly.

Keywords: fair trial, right to defence, right to participation, right to be heard

 

Bibliografia:

Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003
Dziedziak W., Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości, „Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska”, Lublin 2019, Vol. LXVI, 1
Etel L., Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el.
Galligan D., Procedural rights in social welfare [w:] A. Coote, The Welfare of Citizens. Developing New Social Rights, London 1992
Koncewicz T.T., Aksjologia unij nego kodeksu proceduralnego, Warszawa 2010
Koncewicz T.T., Prawo europejskie jako prawo precedensowe. Pisane dla tych, którzy jeszcze o tym w 2019 r. nie słyszeli, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/11427 (dostęp: 12.01.2020 r.)
Koncewicz T.T., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i unijny etos sądzenia. Najpierw spróbuj zrozumieć instytucje, a dopiero potem krytykuj, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/11556 (dostęp: 12.01.2020 r.)
Przemówienie Prezesa K. Lenaertsa z 13.01.2020 r., https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020–01/cp200001pl.pdf (dostęp: 20.01.2020 r.)
Saphire R.B., Specyfi ng Due Process Values: Toward a More Responsive Approach to Procedural Protection, (1978) 127 University of Pensylvania Law Rewiev 111
Trzciński J., Sądownictwo administracyjne jako gwarant ochrony wolności i praw jednostki, referat wygłoszony na Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24–26.04.2008 r.


dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego UŁ, adwokatem, doradcą podatkowym.
ORCID: 0000–0002–0843–4167

Wznowienie postępowania podatkowego – wybrane problemy proceduralne

Postępowania w trybach nadzwyczajnych cechują się istotnymi odrębnościami od postępowań wymiarowych. W literaturze podkreśla się, że wobec tego, iż wznowienie postępowania stanowi odstępstwo od zasady trwałości decyzji administracyjnych, przepisy określające podstawy wznowienia podlegają wykładni ścisłej. Powyższe spostrzeżenie odciska swoje piętno nie tylko w związku z interpretacją uruchamiających procedurę podstaw zawartych w art. 240 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – ale również przepisów regulujących sam zakres tego postępowania. Wznowienie postępowania podatkowego składa się z dających się wyraźnie wyodrębnić dwóch faz. W każdej z nich przedmiotem badania są inne okoliczności. Zarówno na etapie fazy wstępnej – związanej z weryfikowaniem dopuszczalności wznowienia, jak również w toku wznowionego postępowania ujawniają się pewne problemy praktyczne.

Słowa kluczowe:  wznowienie postępowania, tryb nadzwyczajny, wyrok TK

dr hab. Dariusz Strzelec, professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Chair of Tax Law, University of Łódź, an advocate, and a tax advisor.
ORCID: 0000–0002–0843–4167

Resumption of Tax Proceedings. Selected Procedural Problems

Proceedings conducted following extraordinary procedures have certain features that make them significantly different from tax assessment proceedings. It is stressed in literature that – since resumption of proceedings is a departure from the principle that administrative decisions have a final character – the provisions specifying the grounds for resumption should be interpreted strictly. The above observation is important not only in connection with interpretation of the grounds that trigger the procedure, defined in Article 240(1) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, but also the provisions regulating the very scope of such proceedings. Resumption of tax proceedings comprises two clearly distinguishable phases. In each of them different circumstances are examined. Both at the preliminary phase – when permissibility of resumption is verified – and at the phase of resumed proceedings, certain practical problems arise.

Keywords:  resumption of proceedings, extraordinary procedure, judgment of the Constitutional Tribunal

Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000
Adamiak B., Koncepcja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 648, Prawo CXII, Wrocław 1985
Adamiak B., Koncepcja nadzwyczajnych trybów postępowania w postępowaniu podatkowym [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001
Chróścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000
Czeszejko-Sochacki Z., Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie, klasyfikacja i skutki prawne, „Państwo i Prawo” 2000/12
Dauter B., Postępowania nadzwyczajne a wszczęcie postępowania sądowego [w:] Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, red. B. Dauter, Warszawa 2014
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu, Warszawa 2005
Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr/7–8
Strzelec D., Wyrok uniewinniający w sprawie karnej a wznowienie postępowania podatkowego [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Tom I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. nauk. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Strzelec D., Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, Warszawa 2020


dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, partnerem w Mariański Group; prezesem Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych. ORCID: 0000–0001–8690–9351

Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego

Od 1.01.2019 r. obowiązują zasadnicze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych dotyczące regulacji CFC (controlled foreign company) oraz wprowadzenia tzw. podatku od wyjścia (exit tax). W pewnym zakresie dotyczą one także fundacji rodzinnych zakładanych – wobec braku odpowiednich krajowych instytucji – w innych jurysdykcjach podatkowych. Ustawodawca błędnie potraktował je jako podmioty, które mogą być wykorzystywane do unikania opodatkowania. Brak pogłębionej analizy skutków zmian, a także niski poziom legislacji mogą prowadzić do wielokrotnego opodatkowania fundacji i ich założycieli. Efektem jest powstanie kolejnych barier prawnych dla rozwoju polskiego biznesu rodzinnego.

Słowa kluczowe: fundacja rodzinna, unikanie opodatkowania, legislacja podatkowa

dr hab. Adam Mariański, professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Chair of Tax Law, University of Lodz, and a partner at Mariański Group; the president of the Association of Polish Family Businesses. ORCID: 0000-0001-8690-9351

Taxation of Family Foundations, Or Where Does the Closing Tax System Loopholes Lead

On 1 January 2019, fundamental amendments took effect in the income tax acts, concerning CFC (controlled foreign company) regulations and the introduction of the so-called exit tax. To some extent, they also concern family foundations that are set up - in view of lack of relevant domestic mechanisms - in other tax jurisdictions. The law erroneously treats these foundations as entities that may be used for tax avoidance. Lack of in-depth analysis of the effects of amendments, as well as the low level of legislation may lead to multiple taxation of foundations and their founders. This results in new legal obstacles to growth of the Polish family business.

Keywords: family foundation, tax avoidance, tax legislation

Bibliografia:

Kalss S., Müller K., Die Stiftung als Instrument der Vermögensweitergabe [w:] M. Hruber, S. Kalss, K. Müller, M. Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge, Springer, Wien 2010
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2015
Leach P., Family enterprises. The Essentials, Londyn 2015
Majdowski F., Kuźniacki B., Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Marcovici P., The destructive power of family wealth, Wiley 2016
Mariański A., Budując dla pokoleń, Warszawa 2019
Mariański A., Pardej A., Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2018/6
Mariański A., Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Mariański A., Żądło A., Opodatkowanie fundacji prywatnych, „Przegląd Podatkowy” 2018/8
Mariański A., Żurawiński J., Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2017/11
Noll B., Foundation and Trust in Succession Planning [w:] Cross-border inwestments with Germany – tax, legal and accounting, Koln 2014
Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Łódź 2018
Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, red. A. Mariański, Warszawa 2019
Rusek J., Wykorzystanie fundacji prywatnej (rodzinnej) w procesie planowania podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2011/11
Schindler A., Mit einer Stiftung neue Wege gehen [w:] H. Sobanski, J. Gutmann (Hrsg), Erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven, Gabler, Wiesbaden 1998
Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016
Tim A., Fundacje prywatne jako element liberalizacji polskich przepisów o spadkach. Refleksje na gruncie stanu prawnego Republiki Austrii i Księstwa Liechtenstein, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018/109
Tim A., Instytucje zagranicznego planowania sukcesyjnego a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2018/9


dr Mikołaj Kondej
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w PwC
Krzysztof Dziadosz
Autor jest pracownikiem w PwC

Implementacja dyrektywy ATA2 w zakresie przeciwdziałania powstawaniu rozbieżności hybrydowych

W najbliższych miesiącach należy spodziewać się wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – dalej nowelizacja – implementujących do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z 29.05.2017 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich – dalej dyrektywa ATA2. Celem tej dyrektywy jest przeciwdziałanie powstawaniu rozbieżności hybrydowych, a więc, w pewnym uproszczeniu, występowaniu sytuacji, w których ze względu na różnice w podatkowym traktowaniu instrumentu fiansowego, podmiotu lub płatności przez różne jurysdykcje dochodzi do odliczenia bez opodatkowania lub podwójnego odliczenia. Zarówno przepisy dyrektywy ATA2, jak i jej polska implementacja dotyczą wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z projektem ustawy, znowelizowane przepisy miały wejść w życie od 1.04.2020 r. Biorąc jednak pod uwagę, że ustawa w dalszym ciągu znajduje się na etapie prac sejmowych prawdopodobne wydaje się, iż wejście nowelizacji w życie zostanie nieznacznie przesunięte. Projekt nowelizacji pozostaje w znacznej mierze zbieżny z regulacjami dyrektywy ATA2. Kształt dyrektywy jest zaś silnie uwarunkowany wskazówkami zawartymi w raporcie OECD pt. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements Action 2: 2015 Final Report 4 – dalej Raport OECD. Preambuła dyrektywy ATA2 wskazuje wręcz, iż przy jej wdrażaniu i stosowaniu należy korzystać z wyjaśnień i przykładów podanych we wskazanym Raporcie w zakresie, w jakim są one spójne z przepisami dyrektywy i prawa unijnego. Mając na uwadze skomplikowany język dyrektyw i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także konieczność odwoływania się przy ich interpretacji do raportu OECD, w niniejszym artykule autorzy przybliżają kluczowe reguły wprowadzane przez nowe przepisy, ilustrując je przykładami. Wskazują oni również na praktyczne konsekwencje dla podatników i organów podatkowych, które będą wiązały się z wejściem w życie nowych regulacji.

Słowa kluczowe: dyrektywa ATA2, rozbieżności hybrydowe, międzynarodowe planowanie podatkowe, przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, podwójne odliczenie, odliczenie bez opodatkowania

dr Mikołaj Kondej
The author is an attorney at law and a tax advisor at PwC
Krzysztof Dziadosz
The author is employed by PwC

Implementation of ATA 2 Directive in the Field of Preventing Hybrid Mismatches

In the months to come we should expect the entry into force of the Act on Amendments to the CIT Act, the VAT Act, the Act on Exchange of Tax Information with Other Countries and Certain Other Acts (the amending statute), which implements into the Polish legal order, among others, Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries (ATA 2 Directive). The aim of this directive is to prevent hybrid mismatches, that is, in somewhat simplified terms, the situations when differences in tax treatment of a given financial instrument, entity or payment in different jurisdictions lead to deduction without taxation or double deduction. Both ATA 2 Directive and its Polish implementation concern solely corporate income tax. As per the bill, the amended provisions were to enter into force on 1 April 2020. However, considering that the bill is still in the lower house of the parliament, it seems likely that the entry into force of the amending statute will be slightly postponed. The amending bill is for the most part consistent with the provisions of ATA 2 Directive, whose form is largely determined by the guidelines contained in OECD report titled ‘Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements Action 2: 2015 Final Report’ (OECD report). The recitals of ATA 2 Directive indicate even that in implementing and applying this instrument explanations and examples provided in the aforementioned Report should be used to the extent that they are consistent with the provisions of that Directive and EU law. Considering the complex language used in directives and in the statute amending the CIT Act, as well as the need to refer to OECD report in their interpretation, in this article the authors explain the key rules introduced by the new provisions, illustrating them with examples. They also point out the practical consequences for taxpayers and tax authorities, which the entry into force of the new regulations will entail.

Keywords:  ATA2 Directive, hybrid mismatches, international tax planning, counteracting tax avoidance, double deduction, deduction without taxation

 Bibliografia:

Hybka M., Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 802 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014/65
Jankowski J., Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych – dopuszczalność i prawne granice. Komentarz praktyczny, Warszawa 2019
Jankowski J., Wykorzystanie arbitrażu podatkowego w optymalizacji podatkowej z udziałem polskic h podmiotów, „Doradztwo Podat kowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2016/1
Popa O., Recent Measures to Counter Hybrid Mismatch Arrangements at the EU Level, European Taxation, 2017 (Volume 57) No 9
Wronowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangemenets. Action 2: 2015 Final Report, OECD, Paryż 2015


Przemysław Smoczyński
Autor jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach związanych z podatkiem od nieruchomości

Zwolnienie z opodatkowania elementów infrastruktury kolejowej. Rozbieżność pomiędzy orzecznictwem sądów administracyjnych a praktyką części lokalnych organów podatkowych

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że obowiązujący od 1.01.2017 r. zakres zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. – jest bardzo szeroki. Można pokusić się o stwierdzenie, iż niemal w każdym przypadku, gdy z infrastruktury korzysta licencjonowany przewoźnik kolejowy, właścicielowi obiektów przysługuje preferencja w zakresie podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę rzadko spotykaną jednomyślność sądów administracyjnych w tym zakresie, negatywnie należy ocenić rozstrzygnięcia samorządowych organów podatkowych zmierzające do uniemożliwienia skorzystania z preferencji. Oczywiste jest, że jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić środki finansowe na realizację coraz większego zakresu zadań publicznych. Realizacja tego celu nie może jednak odbywać się kosztem łamania przepisów obowiązującej ustawy podatkowej. Takie podejście stoi w sprzeczności z podstawową zasadą postępowania podatkowego wyrażoną w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – zasadą zaufania podatnika do organów podatkowych. Jedyną prawnie dopuszczalną metodą ograniczenia zakresu zwolnienia jest zmiana obecnie obowiązujących przepisów. Należy zauważyć, iż Związek Miast Polskich dostrzegł ten problem i opracował własny projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wydaje się, iż taki kierunek działania w zakresie interesów samorządów jest prawidłową drogą. Teraz do ustawodawcy będzie należało rozstrzygnięcie, w jaki sposób pogodzić zachowanie podatkowego bodźca do rozwoju transportu szynowego z utrzymaniem dochodów gmin na odpowiednim poziomie. Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości elementów infrastruktury kolejowej są klarowne i nie powinny nastręczać problemów interpretacyjnych. Mimo to część lokalnych organów podatkowych nadal w nieprawidłowy sposób interpretuje możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego. Jednocześnie wszystkie podnoszone przez nie uzasadnienia zostały już zakwestionowane przez sądy administracyjne.

Słowa kluczowe:  infrastruktura kolejowa, zwolnienie podatkowe, podatki i opłaty lokalne, orzeczenia sądów administracyjnych

Przemysław Smoczyński
The author is a lawyer specializing in real estate tax issues

Tax Exemption for Elements of Railway Infrastructure. Discrepancy between Administrative Case Law and the Practice of Some Local Tax Authorities

An analysis of the case law of administrative courts leads to the conclusion that since 1 January 2017 the scope of the tax exemption referred to in Article 7(1)(1) of the Act of 12 January 1991 on Local Taxes and Charges has been very broad. One could venture a statement that in almost every case when the infrastructure is used by a licensed railway operator, the owner of the structures enjoys preferential treatment in terms of real estate tax. Considering the rare unanimity of administrative courts in this regard, we should assess negatively the decisions of local tax authorities intended to prevent the enjoyment of such preferential treatment. It is obvious that local authorities have to find funds for the implementation of an ever growing scope of public tasks. However, this aim cannot be achieved by infringing the applicable tax statutes. This approach is contrary to the fundamental principle of tax proceedings expressed in the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance: the principle of taxpayer’s confidence in tax authorities. The only legally permissible method of limiting the scope of exemption is currently to amend the provisions in force. We should observe that the Association of Polish Cities has noted the problem and prepared its own bill to amend the Act on Local Taxes and Charges. This direction of measures aimed to further the interests of local authorities seems correct. Now it will be up to the legislature to decide how to reconcile the tax incentive for the development of rail transport with maintaining an adequate level of revenue of municipalities. The provisions currently in force that regulate real estate tax exemption for elements of railway infrastructure are clear and should pose no interpretation problems. Nevertheless, part of local tax authorities still interpret incorrectly the possibility of obtaining tax exemptions. So far, all of their reasons have already been challenged by administrative courts.

Keywords:  railway infrastructure, tax exemption, local taxes and charges, judgments of administrative courts

 


dr Adam Bartosiewicz
Autor jest doradcą podatkowym, radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii doradztwa podatkowego

Podzielona płatność a potrącenie

Przedsiębiorcy mają od 1.11.2019 r. obowiązek dokonywania w pewnych sytuacjach podzielonej płatności. Czy ten obowiązek wymusza jednocześnie pieniężną formę regulowania zobowiązań, czy też zobowiązanie może być regulowane w każdej dopuszczalnej prawem formie? Na powyższe pytania – w kontekście instytucji potrącenia zobowiązań – stara się odpowiedzieć autor niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: mechanizm podzielonej płatności, potrącenie, swoboda sposobu regulowania zobowiązań, zakres środka specjalnego

 

dr Adam Bartosiewicz
The author is a tax adviser and attorney at law, a partner in a tax consultancy firm

Split Payment and Set-Off

Since 1 November 2019 entrepreneurs have been required to make split payments in certain situations. Does this duty also force them to settle liabilities in a monetary form, or can the liability be settled in any form permitted by law? The author of this article tries to answer these questions in the context of the mechanism of offsetting liabilities.

Keywords:  split payment mechanism, set-off, freedom of choosing the manner of settling liabilities, scope of special measure


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Rachunki bankowe na białej liście – problemy praktyczne dotyczące niektórych grup podatników

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor

Bank Accounts on the ‘White List’. Practical Problems Concerning Certain Groups of Taxpayers


dr Piotr Stanisławiszyn
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski.
ORCID: 0000–0001–7269–3254

Podatki a upadłość – razem czy osobno? Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Aspekty podatkowe zarządu sukcesyjnego i likwidacji

dr Piotr Stanisławiszyn
Chair of Economic and Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Opole.
ORCID: 0000-0001-7269-3254

Taxes and Insolvency: Jointly or Separately? Nationwide Academic Conference Titled ‘Taxes in the Context of Insolvency and Restructuring Proceedings. Tax Aspects of Successor Administration and Winding up’


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is an editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top