Prawo16 marca, 2018

Przegląd Podatkowy 3/2018

Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału

dr Błażej Kuźniacki
Autor jest radcą prawnym; badaczem naukowym na Singapurskim Uniwersytecie Zarządzania – Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu; współpracownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi

Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału

Ustawodawca zdecydował się implementować postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (ang. Anti-Tax Avoidance Directive – dalej dyrektywa ATA) w odniesieniu do przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. controlled foreign companies – dalej przepisy o CFC) w wielu aspektach w sposób niezwykle restrykcyjny. W szczególności, w opinii autora, restrykcyjność nowych przepisów o CFC w odniesieniu do zagranicznych spółek mających siedzibę lub zarząd w niektórych krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych – dalej raje podatkowe – jest tak dalece idąca i nieproporcjonalna do celu przepisów o CFC, iż rażąco narusza pierwotne prawo unijne (swobodę przepływu kapitału). Artykuł stanowi analizę tego zagadnienia.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, CFC, UE, OECD, BEPS, raje podatkowe, swoboda przepływu kapitału, Ministerstwo Finansów, unikanie opodatkowania, inwestycje

Błażej Kuźniacki

Doubts concerning ATA Directive implementation. New provisions on CFCs, companies based in tax havens, and free movement of capital

The Polish legislature decided to implement the provisions of Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (Anti-Tax Avoidance Directive) with respect to provisions on controlled foreign companies (CFCs) in a very strict manner in many aspects. In particular, in the author’s opinion, the strict character of the new provisions on CFCs concerning foreign companies whose registered office or management is located in certain countries or territories applying harmful tax competition in the areas of personal income tax and corporate income tax (tax havens) goes so far and is so disproportionate to the objective of the provisions on CFCs that it is a glaring infringement of EU primary law (free movement of capital). The article contains a discussion of this issue.

Keywords: income tax, CFC, UE, OECD, BEPS, tax havens, free movement of capital, Ministry of Finance, tax avoidance, investments

 

Szymon Parulski
Autor jest doradcą podatkowym
Maciej Marczak
Autor jest konsultantem podatkowym
Marta Zientara
Autorka jest konsultantem podatkowym

Pakiet tytoniowy – walka z czarnym rynkiem papierosów

Wprowadzenie zmian mających na celu uszczelnienie obrotu oraz systemu monitorowania upraw tytoniu, jego magazynowania, a następnie zbytu jest kolejną odpowiedzią Ministra Finansów na przestępczość akcyzową w branży tytoniowej. Potrzeba działań ustawodawcy w tym obszarze była podyktowana rosnącymi problemami związanymi z rozwojem i walką z szarą i czarną strefą na rynku papierosów. Rozwijający się nielegalny rynek produkcji i zbytu surowca tytoniowego powoduje znaczące straty dla budżetu państwa z tytułu niższych wpływów z akcyzy tytoniowej, jak również istotnie utrudnia uczciwą konkurencję legalnie działającym podmiotom z branży tytoniowej. Adresatami zmian wprowadzonych pakietem tytoniowym są rolnicy zajmujący się uprawą suszu tytoniowego, pośredniczące podmioty tytoniowe oraz koncerny tytoniowe.

Słowa kluczowe:  pakiet  tytoniowy,  susz  tytoniowy,  pośredniczący  podmiot  tytoniowy,  zabezpieczenie akcyzowe, ewidencja wyrobów akcyzowych, monitorowanie suszu tytoniowego

Szymon Parulski
Maciej Marczak
Marta Zientara

Tobacco package: fight against black market for cigarettes

Amendments aiming to close the loopholes in tobacco trading and in the system of monitoring tobacco plantations, storage and sale is yet another response of the Finance Minister to excise fraud in the tobacco industry. The need for legislative intervention in this area resulted from mounting problems caused by the growth of the black market for cigarettes and the fight against it. The growing illegal market of manufacturing of and trade in raw tobacco means considerable losses to the state budget, because of lower revenue from excise on tobacco products. It also hampers fair competition for law-abiding entities operating in the tobacco sector. The amendments introduced by the so-called tobacco package are addressed to farmers growing tobacco, intermediaries on the tobacco market, and tobacco concerns.

Keywords:  tobacco package, dried tobacco, intermediary on the tobacco market, excise security, records of excise products, monitoring of dried tobacco


Małgorzata Militz
Autorka jest doradcą podatkowym w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy

Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego

Z dniem 1.01.2017 r. ustawodawca po raz kolejny wprowadził zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego, wynikającego z zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zmiany te w niektórych przypadkach prowadzą do ponoszenia przez podatnika ciężaru podatku. Dotyczą one sytuacji, w których w określonym czasie podatnik nie wykaże kwot podatku należnego w związku z wystąpieniem u niego transakcji objętych samoopodatkowaniem – jeśli podatnik uczyni to w terminie późniejszym niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zostaje mu przesunięte. Z wprowadzonymi zmianami wiąże się wiele problemów, których na co dzień doświadczają podatnicy – i to nie tylko w zakresie wspomnianego przesunięcia w czasie prawa do odliczenia. Organy podatkowe coraz częściej prezentują bowiem stanowisko, zgodnie z którym prawo do odliczenia jest związane z realizacją obowiązków przez samego podatnika. Jeśli natomiast to organ podatkowy dokona za podatnika wyliczenia kwoty podatku należnego – podatnik jest najczęściej pozbawiany prawa do odliczenia podatku naliczonego. Kwestie te są dla podatników niezmiernie ważne, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę wprowadzenie 1.01.2017 r. przepisów umożliwiających nałożenie na podatnika sankcji VAT za zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu na rachunek bankowy lub kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. I pomimo że w sytuacji stosowania mechanizmu odwróconego opodatkowania ani dostawcom / świadczącym usługi, ani organom podatkowym żaden podatek się nie należy, to jak pokazuje praktyka – organy podatkowe często domagają się jego zapłaty.

Słowa kluczowe: odwrotne obciążenie, zasada neutralności VAT, zasada proporcjonalności odliczenia, brak obciążeń z tytułu VAT, warunki materialne i formalne prawa do realizacji prawa do odliczenia

Małgorzata Militz

VAT reverse charge: substantive and formal requirements for exercise of the right to deduct input tax

On 1 January 2017 the legislature introduced, yet another time, amendments concerning input tax deduction where said tax results from the reverse charge mechanism. In some cases, these amendments force the taxpayer to carry the burden of tax. This happens when the taxpayer does not report any amounts of output tax due to transactions liable to self-taxation for a certain period. If the taxpayer does so later than three months after the end of the month in which the duty to pay tax arose, the right to deduct input tax is delayed. These amendments are linked to many problems which are the everyday reality for taxpayers, not only because of the aforementioned delay of the right to deduct VAT. More and more often, tax authorities are of the opinion that the right to deduct tax depends on whether or not the taxpayer discharged his duties. If, on the other hand, it is the tax authority that calculates the amount of output tax for the taxpayer, this taxpayer usually loses the right to input tax deduction. The above issues are extremely important for taxpayers, especially if we consider that on 1 January 2017 into force came provisions that allow imposing on a taxpayer VAT sanctions for underreporting the amount of tax liability or overreporting the amount to be refunded into a bank account or the amount to be carried forward to the next reporting period. Even though if the reverse charge mechanism is applied no tax is due to either the suppliers/service providers or tax authorities, practice shows that tax authorities often demand its payment.

Keywords: reverse charge mechanism, principle of VAT neutrality, principle of proportional deduction, substantive and formal requirements for exercise of the right to deduct input tax

 

Przemysław Sołtysiak
Autor jest radcą prawnym, ekspertem podatkowym w zespole podatków międzynarodowych KPMG w Polsce, biuro w Poznaniu
Marcin Czerwiński
Autor jest ekspertem podatkowym w KPMG w Polsce, biuro w Poznaniu, stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017

Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Ani przepisy prawa handlowego, ani prawa podatkowego nie przewidują szczególnych unormowań w zakresie połączenia, w którym spółka dominująca jest przejmowana przez jej spółkę zależną. Ten typ połączenia, zwany w doktrynie „odwrotnym” (downstream merger), może przynieść grupie kapitałowej korzyści biznesowo-ekonomiczne 1 . Jednocześnie, przy odpowiednim ukształtowaniu struktury połączenia, downstream merger może być neutralny podatkowo. Dotychczas w literaturze ten typ połączenia występował głównie w kontekście pojawiających się problemów prawnych lub rachunkowych, rzadziej jednak podlegał analizie z perspektywy ściśle podatkowej. Opisywana w niniejszym artykule perspektywa podatkowa dotyczy niektórych zagadnień podatkowych, takich jak kwestia sukcesji podatkowej i rozliczania straty, odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach uzyskania przychodu spółki przejmującej po połączeniu oraz zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 6 do samego połączenia, jak i połączenia realizowanego w scenariuszu zakładającym rozliczenie odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach podatkowych spółki przejmującej po połączeniu lub rozliczenie straty podatkowej przed 1.01.2018 r., a także uzasadnienia ekonomicznego restrukturyzacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, sądów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych.

Słowa kluczowe: połączenie odwrotne, klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, klauzula szczególna przeciwko unikaniu opodatkowania, debt push-down, uzasadnienie ekonomiczne, podatek dochodowy od osób prawnych

Przemysław Sołtysiak
Marcin Czerwiński

Downstream mergers and general anti-avoidance rules

Neither the provisions of commercial law, nor those of tax law provide for any special norms relating to mergers where the parent is acquired by its subsidiary. This kind of merger, referred to in literature as ‘downstream merger’, can give a group or companies business and economic benefits. At the same time, when appropriately structured, a downstream merger can be tax-neutral. So far this type of merger has been mentioned in literature in the context of the appearing legal or accounting problems, but less often analysed strictly from the tax point of view. The tax point of view, described in this article, concerns certain tax issues, such as tax succession and the settlement of loss and interest on loans in the tax-deductible costs of the merging company after the merger and application of the general anti-avoidance rule and the specific anti-avoidance rule to the merger as such, as well as a merger carried out according to the scenario assuming that interest on a loan is to be included tax-deductible costs of the merging company after the merger or tax loss settlement before 1 January 2018. There is also a discussion of the economic justification of restructuring in the light of case law of the Court of Justice, administrative courts and interpretations of tax authorities.

Keywords:  downstream merger, general anti-avoidance rule,  specific  anti-avoidance  rule,  debt  push-down, economic substantiation, corporate income tax


Maciej Zborowski
Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym

Firmanctwo i należyta staranność w kontekście prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Glosowany wyrok rozstrzygnął kluczowe dla odliczania podatku naliczonego zagadnienia prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej oraz działania przez podatnika z zachowaniem należytej staranności. Istotne jest, że Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w sposób odmienny od na ogół przyjmowanego w dotychczasowym orzecznictwie sądowym i w decyzjach organów podatkowych.

Słowa kluczowe:  należyta staranność, działalność gospodarcza, swobodna ocena dowodów, fair balance, urzędowe źródła wiedzy o kontrahentach

Maciej Zborowski

Trading under somebody else’s name and due diligence in the context of the right to reduce output tax amount by input tax amount

The commented judgment settled a key issue for the deduction of input tax, namely the issue of pursuing actual business activity and of the taxpayer acting with due diligence. The important thing is that the Supreme Administrative Court issued a judgment which differs from the earlier established case law and decisions of tax authorities.

Keywords:  due diligence, business activity, free appraisal of evidence, fair balance, official sources of information about counterparties

 


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Doradcy podatkowi w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Dariusz M. Malinowski

Tax advisors sitting on supervisory boards of companies controlled by the State Treasury


Agata Budzyńska-Jatczak
Autorka jest pracownikiem MSZ

Aktualności z Brukseli

Agata Budzyńska-Jatczak

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top