Prawo31 grudnia, 2020

Przegląd Podatkowy 1/2021

Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej

dr Arkadiusz Cudak
Autor jest doktorem nauk prawnych (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. ORCID: 0000-0001-8051-0059

Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej

Niniejszy artykuł dotyczy zmian legislacyjnych w zakresie stosowania środków przymusu państwowego w ramach egzekucji administracyjnej. Niezwykle ważne jest zrównoważenie ochrony różnych, przeciwstawnych wartości. Zasadniczą rolę pełnią tu środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowelizacja dokonana ustawą z 11.09.2019 r. w istotny sposób modyfikuje ten system środków zaskarżenia. W artykule przeanalizowano, czy i w jakim zakresie zmiany wprowadzone przez ustawodawcę wzmocnią przymus państwowy, jednocześnie osłabiając pozycję prawną zobowiązanego. Omówiono nowe sposoby obrony małżonka zobowiązanego, zmianę charakteru prawnego podstawowego środka obrony zobowiązanego, a mianowicie zarzutów, a także zwrócono uwagę na nowe regulacje w zakresie kontroli czynności egzekucyjnych. Zdiagnozowano osłabienie pozycji procesowej małżonka zobowiązanego. Jednocześnie zmiany wzmacniają pozycję zobowiązanego kosztem wierzyciela.

Słowa kluczowe: egzekucja administracyjna, środki zaskarżenia, zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej, sprzeciw małżonka zobowiązanego, skarga na czynność egzekucyjną

dr Arkadiusz Cudak
The author is a doctor of laws (University of Economics and Human Sciences in Warsaw), a judge of the Supreme Administrative Court. ORCID: 0000-0001-8051-0059

Legislative Changes in the Field of Protection of Individuals Against State Compulsion in Administrative Enforcement

The presented article concerns legislative changes in applying the means of state compulsion in the area of administrative enforcement. It is enormously important to balance the protection of different, opposing values. The legal remedies (appellate means) play a key role in enforcement proceedings in administration. The amendments introduced by the Act of 11 September 2019 considerably modified the system of such remedies. This study analyses whether, and to what extent, the aforementioned changes introduced by the legislature will strengthen state compulsion, while simultaneously weakening the obligor’s legal standing. The new defences available to the obligor’s spouse, the changes in the legal nature of the obligor’s main means of defence, which is raising objections, are discussed. The author also highlights the new regulations in the field of review of enforcement acts. A weakening of the procedural position of the obligor’s spouse is diagnosed. At the same time, the changes strengthen the obligor’s position at the creditor’s expense.

Keywords: administrative enforcement, legal remedies (appellate means), objections in the matter of administrative enforcement, opposition of the obligor’s spouse, complaint about an enforcement act

 

Bibliografia / References:

Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Warszawa 1980
Adamiak A., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2018
Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008
Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014
Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018
Cudak A., Legitymacja oraz termin do zgłoszenia żądania wyłączenia spod egzekucji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/1
Cudak A., Podmioty legitymowane do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/4
Cudak A., Skarga na czynności komornika w systemie środków nadzoru judykacyjnego [w:] Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015
Cudak A., Skarga na czynności komornika, Sopot 2017
Hauser R., Egzekucja administracyjna z nieruchomości, „Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2005/1
Hauser R., Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
Hauser R., Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, red. Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski, Poznań 1999
Hauser R., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2012
Jandy-Jendrośka K., System administracyjnego postępowania wykonawczego [w:] System prawa administracyjnego, t. III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław 1978
Jendrośka J., Przymus administracyjny [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, red. Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski, Poznań 1999
Kmieciak Z., Odwołanie w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011
Lang J., Środki ochrony w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004
Leoński Z., Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968
Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019
Masternak M., Wierzyciel w egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004
Mądrzak H., Zakres kognicji sądu w postępowaniu o nadaniu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c., „Studia Cywilistyczne” 1975/XXV–XXVI
Michalska-Marciniak M., Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013
Muliński M., Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi wykonawczemu, Warszawa 2005
Parchomiuk J., Roszczenia odszkodowawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004
Pierzchała E., Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2007
Przybysz P., Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2012
Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2015
Wengerek E., Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika, Warszawa 1967
Zedler F., Zakres rozpoznawania sprawy przez sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 k.p.c.), „Nowe Prawo” 1978/3


Weronika Missala
Autorka jest radczynią prawną z dużym doświadczeniem w doradztwie podatkowym, w latach 2018–2020 była zastępczynią dyrektora w Ministerstwie Finansów odpowiedzialną m.in. za negocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników

W połowie września 2020 r. został skierowany do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – dalej projekt nowelizacji – przewidujący szereg nowych instytucji, zawierający m.in. definicję spółki nieruchomościowej oraz określający liczne obowiązki takiej spółki i jej wspólników, mające wejść w życie już od 1.01.2021 r. Ustawa została uchwalona na przedłużanym dwukrotnie posiedzeniu Sejmu 28.11.2020 r., tego samego dnia podpisana przez Prezydenta i opublikowana 30.11.2020 r. 2 Do końca procesu legislacyjnego nie było wiadomo, czy uda się dochować minimalnego 30-dniowego vacatio legis, które zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powinno być przewidziane dla przepisów podatkowych w zakresie podatków rozliczanych rocznie. Warto nadmienić, że w toku prac nad ustawą pojawiały się głosy, że proponowane rozwiązania są zbyt restrykcyjne, wymagające, kosztowne i w wielu przypadkach mogą okazać się niemożliwe do zrealizowania. W niniejszym artykule autorka omawia nowe regulacje, ich genezę, kontekst międzynarodowy oraz wskazywane m.in. w toku konsultacji publicznych problemy praktyczne, które mogą pojawić się podczas stosowania nowych rozwiązań.

Pobierz treść artykułu

Słowa kluczowe: ograniczony obowiązek podatkowy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, klauzula nieruchomościowa, prawo do opodatkowania, Konwencja MLI

Weronika Missala
The author is an attorney at law with vast experience in tax consulting; in 2018–2020 she was a vice-director at the Ministry of Finance in charge of negotiating double tax treaties, among other responsibilities

Taxation of Capital Gains from Sale of Polish Real Estate Companies: New Duties for Companies and Their Shareholders

In mid-September 2020, public consultations started concerning the Bill to Amend the PIT Act, the CIT Act, the Act on Flat-Rate Tax on Certain Income Earned by Natural Persons, and Certain Other Acts (the “Amending Bill”), which provides for a number of new mechanisms, introduces a definition of real estate company/partnership, and specifies many duties of such a company/partnership and its shareholders/partners, all of which will enter into force as soon as on 1 January 2021. The Bill was passed at the, twice extended, session of the Polish Parliament, on 28 November 2020, signed by the President on the same day, and promulgated on 30 November 2020. Until the end of the legislative process it was not known whether the minimum 30-day vacatio legis could be maintained. This is the period that, according to well-established case law of the Constitutional Tribunal, should be provided in case of provisions of tax law relating to taxes paid on an annual basis. It is worthwhile to mention that in the course of work on the bill, there have been voices about the proposed solutions being too restrictive, too demanding, too costly, and in many cases impossible to implement. In this paper, the author discusses the new regulations, their genesis, the international context, and practical problems that may appear when the new solutions are applied, which problems were identified e.g. during public consultations.

Keywords:  limited tax liability, double tax treaties, real estate clause, taxing rights, Multilateral Instrument

Bibliografia / References:

Missala W., Zyski ze sprzedaży majątku w świetle polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i praktyki polskich organów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2012/2
OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (dostęp: 30.11.2020 r.)
UN, United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, New York 2017, https://www.un.org/esa/ffd//wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf (dostęp: 30.11.2020 r.)


Bartosz Kubista
Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym, asystentem w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Finansowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji

Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe

Artykuł omawia skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, w zamian za otrzymanie środków pieniężnych. Poruszone w artykule kwestie dotyczą zarówno ustalenia wysokości przychodu wspólnika występującego w kontekście obowiązujących zwolnień i wyłączeń, kwalifikacji tego przychodu do konkretnego źródła przychodów, a co za tym idzie – stawek podatkowych. W publikacji dokonano również analizy momentu powstania przychodu dla wspólnika występującego, w tym w przypadku, gdy wypłata następuje w transzach.

Słowa kluczowe: wystąpienie ze spółki, wystąpienie wspólnika, opodatkowanie zmian właścicielskich w spółkach osobowych, opodatkowanie wystąpienia ze spółki, przychód z wystąpienia ze spółki

Bartosz Kubista
The author is an advocate, a tax adviser, an assistant at the Institute of Law, Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice, and a member of the National Council of Tax Advisers of the 5 th term

Funds Obtained by a Partner in a Partnership upon Dissociation from Said Partnership: Method of Settlement and Tax Consequences

The article deals with the tax consequences of a partner’s dissociation from the partnership, in exchange for cash. The issues raised in the article concern both determining the amount of the dissociating partner’s revenue in the context of the applicable exemptions and exclusions, the qualification of this revenue to a specific source of revenue and, consequently, tax rates. The publication also analyses the date when revenue is generated for the partner, also if payment is made in instalments.

Keywords: dissociation from a partnership, withdrawal of a partner, taxation of ownership transformations in partnerships, taxation of dissociation from a partnership, revenue from dissociation from a partnership

Bibliografia / References:

Chudzik M., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, Warszawa 2011
Czerwiński M., Sołtysiak P., Wybrane problemy prawnopodatkowe związane z wystąpieniem wspólnika będącego osobą fizyczną ze spółki osobowej, „Monitor Podatkowy” 2017/3
Ferenc B., Karolczyk P., Śmierć wspólnika spółki jawnej – wybrane zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych, „Rejent” 2016/6
Jamroży M., Główka A., Wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną a przychód po stronie wspólników pozostających w spółce, „Monitor Podatkowy” 2017/4
Jamroży M., Kudert S., Zmiana wspólnika w spółce osobowej – szanse i ryzyko podatkowe, „Monitor Podatkowy” 2010/1
Kappes A., Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/7
Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2020
Kodeks spółek handlowych, red. M. Dumkiewicz, Warszawa 2020
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Warszawa 2020
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa 2015
Kowalski R., Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej, LEX Komentarz praktyczny
Mańko P., Wypowiedzenie umowy spółki jawnej, „Prawo Spółek” 2012/11
Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2017
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, red. A. Mariański, Warszawa 2016
Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego, T. 16, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016
Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, red. M. Jamroży, Warszawa 2012


Joanna Waśko
Autorka jest adwokatem w kancelarii GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp.k. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności prawem karnym skarbowym i karnym gospodarczym

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje

Zjawisko instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych jest stosowaną od dawna i na dużą skalę praktyką organów skarbowych. Potwierdzają to nie tylko zebrane w trybie dostępu do informacji publicznej dane, doktryna, czy głosy pochodzące od pełnomocników, ale też coraz częściej – orzeczenia sądów administracyjnych. Analiza wyroków, w których zastosowanie znalazł art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – nie pozostawia wątpliwości, że składy orzekające w sprawach podatkowych spotykają się z zarzutem instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego prawie zawsze wtedy, kiedy decyzja została wydana po upływie ustawowego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Biorąc pod uwagę skalę i powszechność zjawiska, okoliczność ta być może powinna zostać uznana za fakt znany sądowi z urzędu. Mogłoby to ułatwić podatnikom (pozbawionym innych narzędzi kwestionowania zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego) wykazanie przed sądem, że wszczęte w ich sprawach postępowania nie powinny wywołać skutku z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Światełkiem w tunelu dla podatników mogą być też niedawne wyroki NSA z 30.07.2020 r. Zobowiązują one organy podatkowe do dokładnego wykazania, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego było uzasadnione i nie miało na celu jedynie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Słowa kluczowe: przedawnienie, postępowanie karne skarbowe, instrumentalne postępowanie karne skarbowe, fakt znany sądowi z urzędu

Joanna Waśko
The author is an advocate at GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp.k. law firm. In her professional practice she deals in particular with fiscal penal law and commercial penal law

Instrumental Initiation of Fiscal Penal Proceedings: Fact Known to the Court Ex Officio and Its Consequences

The phenomenon of instrumental initiation of fiscal penal proceedings is a practice that tax authorities have applied for a long time and on a large scale. This is confirmed not only by data gathered under the regime of access to public information, legal scholarship or concerns expressed by legal professionals, but – more and more often – by judgments of administrative courts. An analysis of judgments where Article 70(6)(1) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (the “OP”) was applied leaves no doubts that the panels adjudicating in tax cases meet with the objection of instrumental initiation of fiscal penal proceedings almost always when the decision was issued after the lapse of the statutory period of limitation of a tax liability. Considering the scale and widespread nature of the phenomenon, the fact should perhaps be deemed a fact known to the court ex officio. This might make it easier for taxpayers (deprived of other instruments for challenging the expediency of initiation of fiscal penal proceedings) to demonstrate before a court that the proceedings initiated in their cases should not produce the effect defined in Article 70(6)(1) TO. The light in the tunnel for taxpayers can also be the recent judgments of the Supreme Administrative Court, issued on 30 July 2020. They oblige tax authorities to clearly demonstrate that the initiation of fiscal penal proceedings was expedient and their aim was not only to suspend the running of the period of limitation of a tax liability.

Keywords:  limitation, fiscal penal proceedings, instrumental fiscal penal proceedings, fact known to the court ex officio

 

Bibliografia / References:
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, red. O.M. Piaskowska, Warszawa 2020
Ladziński A., Waśko J., Burczyński T., Waśko W., Kudlek K., „Raport: Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej – raport podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej”, Toruń 2019
Waśko J., Wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych – analiza praktyki wybranych urzędów kontroli skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017/2


Gerard Dźwigała
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w Dźwigała, Ratajczak & Wspólnicy Kancelaria Prawna i Podatkowa sp.j.

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej

Glosowane orzeczenie dotyczy problemu o istotnej doniosłości – zakresu kontroli sądowoadministracyjnej w przypadku zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnego skarbowego. O znaczeniu praktycznym tego zagadnienia świadczą udostępnione w ubiegłym roku statystyki dotyczące dużej skali nadużyć ze strony organów podatkowych w stosowaniu tego instrumentu. Wobec tego powstaje ważne pytanie: jaka jest i jaka powinna być rola sądów administracyjnych w zwalczaniu tych nadużyć?

Słowa kluczowe:  właściwość sądu administracyjnego, sądowa kontrola nadużycia prawa, zawieszenie terminu przedawnienia, wszczęcie postępowania karnego skarbowego

Gerard Dźwigała
The author is an attorney at law and a tax advisor at Dźwigała, Ratajczak & Wspólnicy Kancelaria Prawna i Podatkowa sp.j. law firm

Instrumental Initiation of Fiscal Penal Proceedings and the Scope of Review Carried out by Administrative Courts

The commented judgment concerns an important problem: the scope of review carried out by administrative courts in case of suspension of the limitation period of a tax liability due to initiation of fiscal penal proceedings. The practical importance of this issue is confirmed by the statistics released last year, which concern the large scale of abusive application of this instrument by tax authorities. So a weighty question arises: what is and what should be the role of administrative courts in combating such abuses?

Keywords:  jurisdiction of an administrative court, judicial review of abuse of rights, suspension of a limitation period, initiation of fiscal penal proceedings


Angelika Dahms
Autorka jest prawnikiem, LL.M w zespole postępowań VAT w kancelarii GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w zagadnieniach VAT, opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i sprawozdawczości podatkowej (VAT compliance)

Opłata cukrowa – słodko nie będzie

Już na etapie prac parlamentarnych opłata cukrowa budziła kontrowersje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i wśród pozostałych interesariuszy procesu legislacyjnego. Podjęty przez Sejm projekt zakładał datę wejścia w życie, zgodnie z którą uchwalone przepisy miałyby obowiązywać z mocą wsteczną. Ustawa przeszła przez proces stanowienia prawa i została podpisana przez Prezydenta RP 25.08.2020 r. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych elementów opłaty cukrowej, w tym jej przedmiotu i podmiotów zobowiązanych do jej wniesienia. W jego dalszej części skupiono się na problemach praktycznych nowych regulacji, wątpliwościach interpretacyjnych wynikających z braku stosownych definicji legalnych, a także kwestiach dokumentacyjnych czy sprawozdawczych. Na końcu poruszono kwestie skutków podatkowych wprowadzenia opłaty cukrowej dotyczących podatku od towarów i usług. Wskazane zostały także niezbędne działania operacyjne, jakie powinni podjąć przedsiębiorcy, aby prawidłowo realizować nałożone na nich obowiązki.

Słowa kluczowe: opłata cukrowa, podatek, opłata, podatek od towarów i usług, branża spożywcza

Angelika Dahms
The author is a lawyer, LL.M., in VAT litigation team at GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k. law firm. She specializes in VAT matters, taxation of intra-Community transactions, and tax reporting (VAT compliance)

Sugar Tax: Things Won’t Be Sweet

As early as at the stage of parliamentary work, sugar tax caused controversies, both among entrepreneurs and the remaining shareholders of the legislative process. The bill the Polish Parliament dealt with assumed a date of entry into force that would make the provisions retroactive. The bill went through the whole legislative process and was signed by the Polish President on 25 August 2020. This article aims to present the basic aspects of sugar tax, including its scope and the entities obliged to pay it. The second part focuses on practical problems resulting from the new regulations, on interpretive doubts caused by lack of appropriate legal definitions, as well as on matters of documentation or reporting. At the end, it discusses the tax consequences of introducing sugar tax for value added tax. It also indicates the necessary operational activities to be undertaken by entrepreneurs to correctly discharge the duties imposed on them.
Keywords: sugar tax, tax, charge, value added tax (goods and services tax), food industry

Keywords: sugar tax, tax, charge, value added tax (goods and services tax), food industry


dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Senior Research Fellow w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i wicedyrektorem ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC Polska. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor sprawuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: 0000–0002–3459–7656

Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (2)

W niniejszej drugiej części artykułu omówię i skomentuję nieporozumienie, czyli uznanie, że brak ostatecznego czerpania korzyści z otrzymanej płatności przesądza o braku rzeczywistego właściciela (BO) wobec tej płatności. Tym razem odpowiedzialnym za nieporozumienie jest również przedstawiciel praktyki prawa podatkowego, ale nie stronniczy, jak poprzednim razem (profiskalny podmiot – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), lecz niezawisły sąd – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Artykuł stanowi swoisty most logicznego wywodu do trzeciej części artykułu, gdyż uznanie, że BO jest tylko podmiot ostatecznie otrzymujący daną należność (nieporozumienie 2) jest związane ze stosowaniem BO jako klauzuli przeciwko nadużyciom podatkowym (nieporozumienie 3). W artykule wykazuję, iż nie ma podstaw w autonomicznym rozumieniu BO do uznawania za BO tylko ostatecznych odbiorców płatności oraz że podejście przeciwne prowadziłoby do dysfunkcjonalności umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Słowa kluczowe: rzeczywisty właściciel, alokacja dochodu, ostateczny odbiorca, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wykładnia, konwencja wiedeńska, OECD

dr Błażej Kuźniacki
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland. The views expressed in the article are the result of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Tax Idées Fixes, or Stories of Misunderstandings Concerning the Beneficial Owner in Polish Tax Law Practice and Studies (2)

In the second this part of the paper, I discuss and comment on the second misunderstanding, that is, recognition of failure to derive the final benefit from the received payment as meaning that there is no beneficial owner (BO) with respect to the payment at all. This time, the misunderstanding was also caused by a tax law practitioner, but not a partial one, as previously (an entity supporting the revenue administration: Director of the National Office of Fiscal Information), but an independent court: the Provincial Administrative Court in Gliwice. The article creates a sort of a logical reasoning bridge to the third part of the article, because recognition that the BO is only the entity that finally receives a given sum due (misunderstanding 2) is connected with application of the BO clause as an anti-abuse rule (misunderstanding 3). In the article, I demonstrate that autonomous understanding of BO provides no grounds for recognizing as the BO only the final recipients of payments, and that the opposite approach would result in making double taxation agreements dysfunctional.

Keywords:  beneficial owner, income allocation, final recipient, double taxation treaties, interpretation, Vienna Convention, OECD

Bibliografia / References:

Boeijen-Ostaszewska van A., Goede de J., Nouel L., Obuoforibo B., Wheeler J., Wijnen W., Clarification of the Meaning of “Beneficial Owner” in the OECD Model Tax Convention. Response from IBFD Research Staff, IBFD 2011
Centre for Tax Policy and Administration, Clarification of the Meaning of “Beneficial Owner” in the OECD Model Tax Convention – Discussion Draft: 29 April 2011 to 15 July 2011
Danon R.J., The Beneficial Ownership Limitation in Articles 10, 11 and 12 OECD Model and Conduit Companies in Pre-and Post-BEPS Tax Treaty Policy: Do We (Still) Need It? [w:] Contemporary Tax Issues, red. G. Maisto, Amsterdam: IBFD 2020
Eliffe C., The interpretation and meaning of “beneficial owner” in New Zealand, „British Tax Review” 2009, No. 3
Financial Action Task Force (FATF), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations, Paryż 2012
Haslehner W., Art. 11 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, red. E. Reimer, 4th edition, vol. 1, Alphen aan den Rjin: Wolters Kluwer Law & Business 2015
Jiménez A.M., Beneficial Ownership – Global Tax Treaty Commentaries, IBFD: Amsterdam 2020
Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, red. E. Reimer, 4th edition, Alphen aan den Rjin: Wolters Kluwer Law & Business 2015
Kuźniacki B., Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (1), „Przegląd Podatkowy” 2020/12
Lang M., Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Second Edition, Wiedeń: Linde Verlag 2013.
OECD Committee on Fiscal Affairs, OECD Model Tax Convention – Revised Proposals Concerning the Meaning of “Beneficial Owner” in Articles 10, 11 and 12 : 19 October 2012 to 15 December 2012
OECD, OECD Steering Group on Corporate Governance, Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes, Paryż 2001
du Toit C.P., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, Amsterdam: IBFD 1999
Vann R., Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us [w:] M. Lang, et al., Beneficial Ownership: Recent Trends, Amsterdam: IBFD 2013
Vogel K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Edition, A Commentary to the OECD, UN and U.S. Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital, With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition, Kluwer Law International, 1997
Vogel K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions: A Commentary to the OECD-, UN- and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital with Particular Reference to German Treaty Practice, Kluwer Law and Taxation Publishers 1991


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie czynności związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak-Janicka
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxation of Activities Connected with Limiting the Spread of Coronavirus


Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, dyrektorem w KPMG Tax M. Michna sp.k.

XI Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Wojciech Majkowski
The author is a tax adviser and an attorney at law, a director at KPMG Tax M. Michna sp.k

11th KPMG Tax and Accounting Congress

Przemysław Pruszyński
Autor jest doradcą podatkowym, sekretarzem Rady Podatkowej

IV Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – relacja

Przemysław Pruszyński
The author is a tax adviser, the secretary of the Tax Council

IV Congress of the Tax Council of the Polish Confederation Leviathan. A Report


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top