Prawo03 stycznia, 2019

Przegląd Podatkowy 1/2019

Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości

Andrzej Ladziński
Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem zarządzającym w GWW Tax, specjalizującym się w planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych, a także w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zakresie przepisów dotyczących ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Deklarowanym celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa unijnego. Rzeczywistym ich skutkiem jest natomiast poszerzenie zakresu stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i ograniczenie do absolutnego minimum możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej. Zmiany te świadczą niestety o tym, że ich projektodawca nie rozumie charakteru prawnego ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz niewłaściwie odczytał sens przepisów obowiązujących przed 1.01.2019 r.

Słowa kluczowe: unikanie opodatkowania, optymalizacja podatkowa, charakter prawny ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, działanie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sztuczność sposobu działania, sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, model stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Changes in the General Anti-Avoidance Rule: Back to the Past

The Act of 23 October 2014 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, the Tax Ordinance Act, and Certain Other Acts introduced a number of amendments in provisions concerning the general anti-avoidance rule. The declared aim of introducing these amendments is harmonisation of Polish legislation with the requirements of EU law. But the actual consequence is extending the scope of application of the general anti-avoidance rule and reducing the possibility of tax optimisation to an absolute minimum. Unfortunately, these amendments demonstrate that the promoter of the bill did not understand the legal character of the general anti-avoidance rule and misinterpreted the provisions that were in force before 1 January 2019.

Keywords:  tax avoidance, tax optimisation, legal character of general anti-avoidance rule, activity aimed at obtaining tax gains, artificial mode of operation, tax gain contrary to the subject-matter or aim of the tax act, model of application of the general anti-avoidance rule

 Bibliografia:

Bartosiewicz A., „Agresywna optymalizacja podatkowa” a odpowiedzialność karna skarbowa, „Przegląd Podatkowy” 2017/9
Ladziński A., Olesińska A., Przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania – ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, Warszawa 2018


Monika Laskowska
Autorka jest doradcą podatkowym, wieloletnim praktykiem w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i cen transferowych

Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych

Od 1.01.2019 r. w Polsce zostały wdrożone istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Nowe przepisy obejmują skorygowane podejście do stosowania międzynarodowego standardu dotyczącego cen transferowych (zasady arm’s length). Wśród istotnych zmian należy wymienić poszerzenie zakresu podmiotów powiązanych (np. poprzez powiązania osobiste) czy zwiększenie katalogu dopuszczalnych metod wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skorygowane podejście do zasady arm’s length wprowadza kilka zmian, z których najważniejsza dotyczy uprawnienia organów podatkowych do stosowania instytucji uznania w przypadku zmiany charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub jej pominięcia. Ponadto podmioty powiązane mają obowiązek ustalania na bieżąco cen transferowych na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.
Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie transparentności rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, zasada arm’s length, zmiana charakteru transakcji, pominięcie transakcji

Amendments in the Polish Transfer Pricing Regulations

On 1 January 2019, signifi cant amendments affecting the regulations on transfer pricing between related entities entered into force in Poland. The new regulations will include a revised approach to applying the international standard concerning transfer prices (the arm’s length principle). Other significant changes include also extending the group of related entities (e.g. through personal links) or the list of permitted methods of valuation of transactions between related entities. The revised approach to the arm’s length principle introduces several changes, the most important one concerning the right of tax authorities to apply discretion if the character of the transaction between related entities changes or if the transaction is not taken into account. Moreover, related entities have a duty to regularly fix transfer prices on terms that unrelated entities would determine. The new provisions also aim to close the loops in the tax system and increase the transparency of settlements between related entities.

Keywords:  transfer prices, arm’s length principle, the change of character of the transaction, transaction not taken into account

 

dr Aneta Nowak-Piechota
Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP, doradcą podatkowym, radcą prawnym, Tax Supervisor w KPMG w Polsce

Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji

Artykuł zawiera analizę i ocenę przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego podatek od wyjścia. W pierwszej kolejności ukazany został kształt tej regulacji, analogiczny w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – i ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w zakresie transferu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Następnie wskazano na odrębności dotyczące opodatkowania tym podatkiem osób fizycznych. Końcowo publikacja przedstawia krytyczne uwagi odnoszące się do koncepcji omawianego unormowania.

Słowa kluczowe: podatek od wyjścia, emigracja, przeniesienie składników majątku, niezrealizowane zyski, odroczenie podatku

Exit Tax: Analysis and Assessment of Regulations

This article contains an analysis and assessment of the provisions that introduced exit tax into the Polish legal order. First of all, these provisions are described. The same provisions appear in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax and in the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax in the context of transfer of assets connected with the business activity pursued. Then the separate regulations concerning this tax charged on individuals are pointed out. In conclusion, critical remarks about the concept of the regulation in question are presented.

Keywords:  exit tax, emigration, transfer of assets, unrealised gains, deferment of tax

 Bibliografia:

Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Łódź 2018 (w druku).


Jakub Wirski
Autor jest doradcą podatkowym w kancelarii Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni oraz doktorantem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne

W dniu 1.01.2019 r. weszła w życie ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca – która dokonała istotnych zmian w opodatkowaniu obrotu kryptowalutami podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przed wskazaną nowelizacją w polskim prawie podatkowym nie obowiązywały szczególne reguły opodatkowania w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest rozważenie praktycznych skutków tej zmiany w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Słowa kluczowe:  kryptowaluty, podatek dochodowy, handel, gospodarka cyfrowa

Taxation of Trading in Cryptocurrencies with Income Taxes in the Light of Amendments which Entered into Force on 1 January 2019. Practical Issues

On 1 January 2019, the Act of 23 October 2018 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, the Tax Ordinance Act, and Certain Other Acts (the ‘Amending Act’) entered into force. It introduced significant changes in the field of taxation of trading in cryptocurrencies with personal income tax and corporate income tax. Before the aforementioned amendments, there were no special rules of taxation in this area in Polish tax law. This article aims to consider the practical effects of these amendments with references to practical issues.

Keywords:  cryptocurrencies, income tax, trade, digital economy

Bibliografia:

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Brzeziński B., Zirk-Sadowski M., Specyfika wykładni prawa podatkowego [w:] Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, red. W. Nykiel, M. Wilk, Łódź 2014 
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 
Prokurat J., Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami, „Przegląd Podatkowy” 2015/3 
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 2860, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860
Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990


Bartłomiej Kołodziej
Autor jest praktykiem, doktorantem Akademii im. Leona Koźmińskiego
Wojciech Dąbrowski
Autor jest doradcą podatkowym, doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Udział autorów w autorstwie publikacji po 50%

Pasywne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – perspektywa usługodawców krajowych

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to jeden z ważniejszych terminów niezbędnych do właściwego ustalenia miejsca opodatkowania usług. Mimo wagi zagadnienia istnieją rozbieżności w jego definiowaniu. Próbę wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych powyższego terminu podejmował Trybunał Sprawiedliwości, jednakże jak wynika z doświadczeń przedsiębiorców czy też organów skarbowych były to dotychczas nieudane próby. Autorzy artykułu skupiają się na definicji tzw. pasywnego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmują próbę zdefiniowania przyczyn braku jednoznaczności powyższego terminu, wskazując na rozbieżność treści przepisów z obecnymi realiami prowadzenia działalności gospodarczej. Uzasadniają jednocześnie dlaczego pojęcie to jest niezależne od wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Na zakończenie autorzy omawiają treść pytań prejudycjalnych zadanych przez polski sąd administracyjny, które w ich ocenie mogą nie przyczynić się do dostatecznego wyjaśnienia wątpliwości w rozumieniu terminu „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oraz formułują postulat działań legislacyjnych na poziomie unijnym w celu doprecyzowania analizowanego pojęcia.

Słowa kluczowe:  stałe miejsce prowadzenia działalności, pasywne miejsce prowadzenia działalności, miejsce opodatkowania, aktywność gospodarcza, zaplecze techniczne, zaplecze personalne, stałość działalności, odbiór usług, wykorzystanie usług

Passive Fixed Establishment: Domestic Service Providers’ Perspective

A fixed establishment is one of the major notions necessary for correctly determining the place of taxation of services. Although the term is so important, there is no single definition. The Court of Justice has attempted to explain doubts relating to the interpretation of this notion, but as the experiences of entrepreneurs or tax authorities show, these attempts have been futile so far. The authors of this article focus on the definition of the so-called passive fixed establishment. They try to point out the reasons for lack of unequivocal definition of this term, indicating the discrepancy between these provisions and the current business reality. At the same time, they explain why this term is independent of the performance of activities liable to VAT. In the end, the authors discuss the referrals for preliminary rulings made by the Polish administrative court, which, in their view, may not contribute to eliminating doubts as to the understanding of the term ‘fixed establishment’. They also formulate a request for legislative measures at EU level to clarify the notion in point.

Keywords:  fixed establishment, passive fixed establishment, place of taxation, business activity, technical resources, human resources, delivery of services

Bibliografia:

Michalik T., VAT Komentarz, Warszawa 2018 r.
Feria R., Permanent Establishments in Indirect Taxation, IBFD 2016 r.
Skorupa P. i Wróblewska K., Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a VAT – uwagi na tle przepisów rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 oraz orzecznictwa TSUE, cz. 1., „Przegląd Podatkowy” 2013/7. s. 23–28.
Skorupa P. i Wróblewska K., Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a VAT – praktyka polskich organów podatkowych, cz. 2., „Przegląd Podatkowy” 2013/8. s. 19–26.
Terra B., Kajus J., A Guide to the European VAT Directives 2013 r. (e-book)


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Przychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych
Income from Business Activity: Selected Problems in the Context of Closing the Year for Tax Purposes

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top