Prawo16 stycznia, 2018

Przegląd Podatkowy 1/2018

Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest pracownikiem administracji publicznej
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem administracji publicznej

Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

Zasada zakazu nadużycia prawa w VAT jest coraz powszechniej stosowana w praktyce polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych dopiero od niedawna. W ocenie autorów przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że chociaż zasada ta wyraźnie została potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości ponad dekadę temu i od tamtej pory jest przedmiotem szerokiej debaty i analizy w kręgach przedstawicieli doktryny, to jej stosowanie, w tym szczegółowe kryteria, jakimi należy posłużyć się w celu ustalenia, czy doszło do nadużycia, można uznać za nadal niedostatecznie rozwinięte. Niniejszy artykuł ma na celu syntetyczne przybliżenie całego dotychczasowego dorobku TS w tym obszarze oraz próbę sformułowania wytycznych, według jakich powinna być przeprowadzana analiza zaistniałych sytuacji, w celu ustalenia, czy doszło do nadużycia prawa na przykładzie wybranego stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Słowa kluczowe: podatek VAT, nadużycie prawa w VAT, sztuczna konstrukcja, „przedefiniowanie” transakcji

Beata Rogowska-Rajda
Tomasz Tratkiewicz

Application of the abuse of law clause in VAT

The principle of prohibition of abuses of law in VAT is more and more commonly used in the practice of Polish tax authorities and administrative courts, even though was introduced a relatively short time ago. According to the authors, one of the reasons for this situation is the fact that although this principle was expressly confirmed in the case law of the Court of Justice over a decade ago and since then has been widely debated and analysed by legal academics, its application, including the detailed criteria used in order to determine whether an abuse took place can still be seen as insufficiently elaborated on. This article aims to present a synthetic overview of all the existing case law of the CoJ in this field and to formulate guidelines according to which facts should be analysed, in order to determine whether the law was abused in the case examined by the Supreme Administrative Court.

Keywords: VAT, abuses of law in VAT, artificial construction, ’redefinition’ of transaction

 

Mateusz Raińczuk
Autor jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Michał Leconte
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym

Konwencja Wielostronna – wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

Celem artykułu jest analiza możliwego wpływu Konwencji Wielostronnej implementującej środki traktatowego  prawa  podatkowego,  mające  na  celu  zapobieganie  erozji  podstawy  opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r. Ponieważ jednym z sygnatariuszy Konwencji jest Polska, konieczne jest przybliżenie najistotniejszych elementów Konwencji oraz proponowanych przez jej tekst zmian do umów podatkowych, uwzględniając ich wpływ na umowy zawarte przez Polskę.

Słowa kluczowe:  Konwencja Wielostronna, BEPS, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, MLI

Mateusz Raińczuk
Michał Leconte

Multilateral Convention and its influence on double tax avoidance agreements entered into by Poland

The aim of this article is to analyse the potential influence of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, done in Paris on 24 November 2016. As Poland is one of the Convention signatories, it is important to give an overview of the most important elements of the Convention and the proposals for amendments in DDTAs contained in its text, with special focus on their influence on the agreements signed by Poland.

Keywords:  Multilateral Convention, BEPS, double tax avoidance agreements, MLI (Multilateral Instrument)


Justyna Siemieniako
Autorka  jest  st. asystentem sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

Nabycie przez małżonka nieruchomości i praw majątkowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedmiotem  artykułu  jest  analiza  pojęcia  „nabycie”  w  rozumieniu  art.  10  ust.  1  pkt  8  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – w kontekście ustrojów majątkowych małżeńskich. Przez wiele lat było ono rozumiane niejednolicie, w wielu sytuacjach prowadząc do niezasadnego opodatkowania małżonków. Prokonstytucyjna wykładnia tego przepisu powinna zaś prowadzić do uprzywilejowania osób pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.

Słowa kluczowe: nabycie, małżonek, podatek dochodowy od osób fizycznych

Justyna Siemieniako

Spouse’s acquisition of real estate and property rights in the Act on Personal Income Tax

This  article  concerns  the  notion  of  ‘acquisition’  within  the meaning of Art. 10(1)(8) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax in the context of marital property regimes. For many years it has been understood in diverse ways, often leading to unjustified taxation of spouses. A pro-constitutional interpretation of this provision should give privilege to persons who remain the regime of marital community property.

Keywords: acquisition, spouse, personal income tax

 

Adam Kałążny
Autor jest starszym menedżerem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte 

Mariusz Ruta
Autor jest konsultantem w Zespole  ds.  Podatku  od  Nieruchomości Deloitte

Bocznica kolejowa jako element infrastruktury kolejowej – czy podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

Nowelizacja przepisów ustawy o transporcie kolejowym z 16.11.2016 r. 1  stała się powodem dużych wątpliwości na gruncie rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości. Rok 2017 upłynął pod znakiem dyskusji na temat zakresu stosowania zwolnienia z podatku dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Próba rozstrzygnięcia sporów w tym zakresie wymaga zastanowienia nad systemowym uzasadnieniem dla zwalniania z opodatkowania elementów infrastruktury.

Słowa kluczowe: bocznica kolejowa, zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej, podatek od nieruchomości, udostępnianie infrastruktury kolejowej

Adam Kałążny
Mariusz Ruta

A railway siding as an element of railway infrastructure. Is it exempt from real estate tax?

The amendments to the Act on Railway Transport of 16 November 2016 have resulted in considerable doubts concerning the settlements of real estate tax. In the year 2017 there have been  numerous  discussions  about  the  scope  of  application of the exemption from tax for land, buildings and structures forming part of railway infrastructure. Any attempt to resolve disputes in this area requires taking into account the systemic justification for tax exemption for elements of infrastructure.

Keywords:  railway siding, exemption from real estate tax of railway infrastructure, real estate tax, making railway infrastructure available


prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński
Autor jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika

dr Jowita Pustuł
Autorka jest adiunktem w Zakładzie  Prawa  Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3.02.2016 r., II FSK 2648/13

Glosowane wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3.02.2016 r., II FSK 2648/13, z 10.11.2016 r., II FSK 1196/16 oraz z 13.09.2017 r., II FSK 2235/15 dotyczą podatkowych konsekwencji potrącenia przy wnoszeniu kapitału do spółki. Sądy administracyjne konsekwencji uznają, ze jeżeli podatnik nie dokona wpłaty pieniędzy w celu pokrycia wkładu, a zamiast tego dokona potrącenia swojego zobowiązania z wierzytelnością, którą ma wobec spółki, to dochodzi do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu). Autorzy glosy polemizują z tą tezą. Uważają oni, że potrącenie to tylko uproszczona forma dokonania zapłaty i należy jej przypisywać wszelkie skutki zapłaty.

Słowa kluczowe:  wkład do spółki, potrącenie, podatek dochodowy

Bogumił Brzeziński
Krzysztof Lasiński-Sulecki
Wojciech Morawski
Jowita Pustuł

Set-off of a debt owed to a company by a shareholder and the nature of contribution

The commented judgments issued by the Supreme Administrative Court on 3 February 2016, II FSK 2648/13, on 10 November 2016, II FSK 1196/16, and on 13 September 2017, II FSK 2235/15, all concern the tax consequences of a set-off at the time of contributing capital to a company. Consequently, administrative courts will consider that if a taxpayer does not pay money in order to make the contribution, but instead sets off his liability with the debt owed by the company to him, contribution will be non-cash one (contribution in kind). The commentators challenge this thesis. They believe that a set-off is only a simplified form of making a payment and that it should produce all the effects of a payment.

Keywords:  contribution, set-off, income tax

 


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Nowe warunki dotyczące kas rejestrujących 

Dariusz M. Malinowski

New conditions pertaining to cash registers 


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska

Administrative courts' rulings – review


dr Ewa Prejs
Autorka  jest  adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym  się  w  prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs

CoJ rulings – review


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK

CoJ rulings – review


Agata Budzyńska-Jatczak
Autorka jest pracownikiem MSZ

Aktualności z Brukseli

Agata Budzyńska-Jatczak

News from Brussels

podatek VAT, nadużycie prawa w VAT, sztuczna konstrukcja, „przedefiniowanie” transakcji
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top