Prawo11 grudnia, 2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2020

Granice władztwa planistycznego gminy przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 31 stycznia 2020 r. (II SA/Po 890/19)

dr hab. Paweł Daniel 
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. ORCID: 0000–0001–6563–3923

Granice władztwa planistycznego gminy przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 31 stycznia 2020 r. (II SA/Po 890/19)

Jednym z węzłowych zagadnień związanych z prawidłowością planów zagospodarowania przestrzennego pozostaje problematyka nadużycie władztwa planistycznego przez gminę. Analiza glosowanego wyroku wskazuje, że z nadużycie powyższego prawa może mieć miejsce w przypadku jaskrawego, nieuzasadnionego naruszenia prawa adresatów planu miejscowego lub też naruszenia wartości, która jest uznawana za wartość mniej cenną niż ta, która została naruszona. Dlatego też podstawowe znaczenie z punktu widzenia procedury planistycznej ma prawidłowe uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych w planie miejscowym, gdyż jedynie ich ocena umożliwia odpowiedź na pytanie, czy doszło do nadużycia władztwa planistycznego gminy.

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, władztwo planistyczne, ograniczenie prawa własności

Dr Hab. Paweł Daniel 
is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities. ORCID: 0000–0001–6563–3923

Limits of the municipality’s planning authority when adopting a local land use plan – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 31 January 2020 (II SA/Po 890/19)

One of the key issues related to the correctness of land use plans is the matter of the abuse of planning authority by the municipality. An analysis of the judgment under discussion suggests that an abuse of this right can take place in the case of a clear, unjustified breach of the right of the addressees of a local land use plan or a breach of a value considered to be less valuable than that which was breached. Therefore, from the point of view of the planning procedure, it is essential that the decisions taken in the local land use plan are properly justified, as only through their assessment enables the question of whether there has been an abuse of the municipality’s planning authority to be answered.

Keywords: land use plan, planning authority, restriction of ownership rights


Aleksander Kwaśniak 
jest słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. ORCID: 0000–0002–9275–279X

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie „strefy wolnej od LGBT” – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (III SA/Gl 15/20)

Przedmiotem glosy jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14.07.2020 r. (III SA/Gl 15/20), który z powodzeniem można uznać za odważny. Dotyka on bowiem kwestii spornej w społeczeństwie, a mianowicie praw osób należących do środowisk LGBT. Co więcej, glosowany wyrok przełamuje linię orzeczniczą sądów administracyjnych, które dotychczas odrzucały skargi na uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie „stref wolnych od LGBT”. W komentowanym wyroku WSA nie tylko uznał swoją kognicję do rozpoznania sprawy, ale i skargę uwzględnił. W ocenie sądu – którą autor glosy w pełni aprobuje – zaskarżona uchwała Rady Gminy Istebna nie tylko została wydana bez podstawy prawnej, ale też z naruszeniem licznych norm konstytucyjnych, m.in. zakazu dyskryminacji czy nakazu poszanowania życia prywatnego. Autor wyraża nadzieję, że zapoczątkowana tym wyrokiem linia orzecznicza będzie kontynuowana.

Słowa kluczowe: strefa wolna od LGBT, stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy, tolerancja, kognicja sądów administracyjnych, zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Aleksander Kwaśniak 
is a PhD student of the external procedure for preparing a doctoral thesis at the Humanitas University in Sosnowiec.
ORCID: 0000–0002–9275–279X

Annulment of the resolution of the municipal council regarding the ‘LGBT-free zone’ – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 14 July 2020 (III SA/Gl 15/20)

The commentary is about the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 14 July 2020 (III SA/Gl 15/20) which can be considered daring. It addresses a disputed issue in society, namely the rights of people from the LGBT communities. Furthermore, the judgment in question breaks the line of judgments of the administrative courts, which have so far rejected complaints about resolutions of territorial self-government units retarding ‘LGBT-free zones’. In the judgment under review, the Voivodship Administrative Court not only acknowledged it has the jurisdiction to consider the case, but also agreed with the complaint. In the opinion of the court – of which the author of the commentary fully approves – the contested resolution of the Istebna Municipal Council was not only issued without legal grounds, but also in breach of numerous constitutional norms, including the prohibition of discrimination and the requirement to respect personal life. The author expresses hope that the line of judgements initiated by this judgment will continue.

Keywords: LGBT-free zone, annulment of the resolution of the municipal council, tolerance, jurisdiction of the administrative courts, prohibition of discrimination based on sexual orientation


dr Marcin Rulka 
jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. ORCID: 0000–0002–2617–2148

W sprawie dopuszczalności przyznania przewodniczącemu komisji powiatowej prawa do decydującego głosu w sytuacji „remisu” – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2019 r. (III SA/Kr 66/19)

Glosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27.06.2019 r., III SA/Kr 66/19, dotyczy przepisu statutu powiatu, zgodnie z którym głos przewodniczącego komisji w głosowaniu jest decydujący w przypadku oddania takiej samej liczby głosów „za” i „przeciw”. Z wyroku wynika, że prawnie dopuszczalne jest wprowadzenie do statutu postanowienia, w myśl którego w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Powyższa teza wynika z tego, że ustawa o samorządzie powiatowym milczy w kwestii zasad przeprowadzania głosowań w komisjach, co oznacza dopuszczalność przyznania przewodniczącemu decydującego głosu.

Słowa kluczowe: demokracja, komisja powiatowa, równość, głosowanie

Dr Marcin Rulka 
is a lecturer at the College of Management Staff in Konin. ORCID: 0000–0002–2617–2148

On the admissibility of awarding the chairman of the county committee the right of a decisive vote in a situation of a ‘tie’ – critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court of 27 June 2019 (III SA/Kr 66/19)

The judgment in question of the Voivodship Administrative Court of 27 June 2019, III SA/Kr 66/19, applies to a provision of the county’s statutes, according to which the vote of the committee chairperson is decisive if the same number of votes are cast ‘for’ and ‘against’. It arises from the judgment that it is legally admissible to introduce a provision into the statutes, according to which, in the case of an equal number of votes, the vote of the committee chairman is decisive. This argument arises from the fact that the Act on County Self-Government says nothing about the principles of voting in committees, which means that it is admissible to grant the chairman of a committee the deciding vote.

Keywords: democracy, county committee, equality, voting

Bibliografia / References:

Cebula A., 3 = 1? O materialnej (nie)równości wyborów do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, „Samorząd Terytorialny” 2014/7–8
Czerw J., Stanowienie uchwał przez radę gminy, „Samorząd Terytorialny” 2015/12
Dudała R., Rosatellum – włoski system wyborczy i jego wpływ na wynik wyborów parlamentarnych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2019/1
Skotnicki K., Trzy większości, „Rzeczpospolita” z 26.06.1995 r.


dr hab. Tomasz Wołowiec 
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. ORCID: 0000–0002–7688–4231

Opodatkowanie infrastruktury narciarskiej – wyciągów i kolejek linowych – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2019 r. (II FSK 2693/17)

Komentowane orzeczenie dotyczy znowelizowanych przepisów prawa budowlanego, w których brak jest już pojęcia całości techniczno-użytkowej. Właśnie z tego względu sąd uznał, że w obecnym stanie prawnym wyciąg narciarski jest opodatkowany tylko od jego elementów budowlanych, a kolej linowa, wyciąg narciarski i zjeżdżalnia grawitacyjna są urządzeniami technicznymi. Nie podlegają one jednak reżimowi Prawa budowlanego, co wyklucza możliwość uznania ich za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podlegającymi opodatkowaniu budowlami mogą być wyłącznie obiekty stacji narciarskiej mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

Słowa kluczowe: prawo budowlane, budowla, podatek od nieruchomości, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, całość techniczno-użytkowa

Dr Hab. Tomasz Wołowiec 
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI). ORCID: 0000–0002–7688–4231

Taxation of ski infrastructure – ski lifts and cable cars – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 July 2019 (II FSK 2693/17)

The judgment in question applies to the amended provisions of construction law, which no longer contain the concept of a technical and utility whole. That is precisely why the court ruled that, in the current state of law, a ski lift is only taxed on its structural components, while a cable car, a ski lift and gravitational slide are technical devices. However, they are not subject to the regime of the Construction Law, which rules out the possibility of considering them as being structures in the meaning of Article 1a, para. 1, item 2 of the Act on local taxes and charges. Only ski station buildings which are of the nature of building structures in the meaning of the Construction Law can be taxable.

Keywords: construction law, structure, property tax, Act on local taxes and charges, technical and utility whole


Aleksander Hyżorek 
jest studentem IV roku prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. ORCID: 0000–0003–0433–1643

Kształtowanie odpowiednich norm jakości powietrza jako podstawa do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wykorzystywania instalacji grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2019 r. (II OSK 2050/18)

Glosowane orzeczenie dotyczy wprowadzania przez organy województw uchwał antysmogowych, na mocy których stosowane są ograniczenia w zakresie wykorzystywania instalacji grzewczych z użyciem w nich paliw stałych. W prezentowanym wyroku z 1.10.2019 r., II OSK 2050/18, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że odpowiednie kształtowanie norm jakości powietrza przez władze publiczne może stanowić ograniczenie konstytucyjnie gwarantowanych praw jednostek. Stanowisko to uzasadniono przede wszystkim troską o bezpieczeństwo ekologiczne i koniecznością należytej dbałości o dobro wspólne. Prezentowany wyrok zakłada również koncepcje różnicowania aktem prawa miejscowego sytuacji prawnej obywateli w różnych województwach. Orzeczenie jest niezwykle ważne z uwagi na aktualne problemy środowiskowe w zakresie przekroczonych norm jakości powietrza w Polsce. Sformułowane przez NSA twierdzenia i postulaty powinny zachęcać organy województw do podejmowania uchwał antysmogowych i objęcia nimi jak największego obszaru ich działania, w tym przede wszystkich miejskich aglomeracji.

Słowa kluczowe: uchwały antysmogowe, kształtowanie norm jakości powietrza, ograniczenia własności, dobro wspólne, interes publiczny

Aleksander Hyżorek 
is a fourth-year law student at the SWPS University of Social Sciences and Humanities. ORCID: 0000–0003–0433–1643

Forming appropriate air quality standards as the basis for introducing restrictions on the use of heating installations using solid fuels – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 1 October 2019 (II OSK 2050/18)

The ruling in question applies to the introduction of anti-smog resolutions by the voivodship authorities, under which restrictions are applied on the use of heating installations using solid fuels. In the presented judgment of 1 October 2019, II OSK 2050/18, the Supreme Administrative Court held that the appropriate formation of air quality standards by the public authorities can constitute a restriction on constitutionally guaranteed rights of individuals. This position was primarily justified by the concern for environmental safety and the need to take due care of a common good. The presented judgment also accepts the concept of differentiation of the situation of citizens in different voivodships by acts of local law. The ruling is extremely important because of the current environmental problems regarding air quality standards that have been exceeded in Poland. The assertions and demands formulated by the Supreme Administrative Court should encourage voivodship authorities to adopt anti-smog resolutions and to include as large an area as possible in them, including primarily urban agglomerations.

Keywords: anti-smog resolutions, forming air quality standards, restrictions on ownership, common good, public interest

Bibliografia/References:

Bartoszewicz M., Komentarz do art. 74 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014
EEA, Air quality in Europe – 2017 report, Luxembourg 2017
Haładyj, Ochrona jakości życia w przepisach regulujących ochronę powietrza [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017
Morawski L., Prawa jednostki a dobro wspólne, „Państwo i Prawo” 1998/11
WHO, Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, Geneva, 2016
Wilczyńska A., Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009/6


Magdalena Raguszewska 
jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław)

Ustalenie przez organ drugiej instancji warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania gruntu rolnego na grunt leśny poprzez zalesienie – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2020 r. (SKO 4122/186/18)

The award of planning permission for an investment by the authority of the second instance involving changing the method of use of agricultural land into forest land through afforestation – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 18 August 2020 (SKO 4122/186/18)

Opiniowanie zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 lipca 2020 r. (SKO 4133/24/20)

Issuing an opinion on a waste collection permit regarding compliance with the land use plan for an area marked with the symbol 1P in the plan drawing – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 16 July 2020 (SKO 4133/24/20)

Środowiskowe uwarunkowania realizacji instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne – kwalifikacja do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście zawartego w rozporządzeniu kwalifikacyjnym sformułowania „równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny” – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 września 2020 r. (SKO 4136/28/20)

Environmental conditions for erecting radiocommunications installations emitting electromagnetic fields – qualification of projects that can always or potentially have a significant environmental impact in the context of the phrase ‘equivalent isotropic radiated power defined for a single antenna’ in the qualification regulation – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 23 September 2020 (SKO 4136/28/20)


Tomasz Judecki 
jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jako akt prawa miejscowego – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2020 r. (II OSK 1699/19)

Care for homeless animals and prevention of homelessness for animals programme as an act of local law – Ruling of the Supreme Administrative Court of 23 April 2020 (II OSK 1699/19)


Gabriel Węgrzyn 
jest etatowym etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław)

Domniemanie właściwości rady gminy w przedmiocie deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (III SA/Gl 15/20)

Presumption of the jurisdiction of the municipal council with regard to the declaration on stopping the LGBT ideology – ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 14 July 2020 (III SA/Gl 15/20)


dr Ryszard P. Krawczyk 
jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź). ORCID: 0000–0002–7068–0676

Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego: uchwała nr 0102-325/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 21 września 2020 r.; uchwała nr 18/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2 września 2020 r.; uchwała nr 264/XV/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 30 czerwca 2020 r.

Changes in the budget of a territorial self-government unit: resolution no. 0102-325/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn of 21 September 2020; resolution no. 18/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 2 September 2020; resolution no. 264/XV/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 30 June 2020

Absolutorium: uchwała nr 114/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 października 2020 r.

Vote of approval: resolution no. 114/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Wrocław of 1 October 2020

Dotacje celowe: uchwała nr 31/119/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 31 lipca 2020 r.; uchwała nr 131/g111/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 28 kwietnia 2020 r.; uchwała nr 7/27/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 4 marca 2020 r.; uchwała nr 96/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r.

Special purpose grants: resolution no. 31/119/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 31 July 2020; resolution no. 131/g111/D/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 28 April 2020; resolution no. 7/27/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 4 March 2020; resolution no. 96/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Wrocław of 24 June 2020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 19/54/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 24 czerwca 2020 r.; uchwała nr 32/128/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 12 sierpnia 2020 r.; uchwała nr 288/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 6 października 2020 r.; uchwała nr 92/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r.; uchwała nr 94/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r.

Fees for municipal waste management: resolution no. 19/54/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 24 June 2020; resolution no. 32/128/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 12 August 2020; resolution no. 288/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 6 October 2020; resolution no. 92/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Wrocław of 24 June 2020; resolution no. 94/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Wrocław of 24 June 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top