Orzecznictwo w sprawach samorządowych
Prawo20 grudnia, 2023

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2023

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2022 r. (II GSK 384/20, II GSK 477/20)dr hab. Dorota Pudzianowska
jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokatem.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7307-1980
dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radcą prawnym.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7358-4340

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2022 r. (II GSK 384/20, II GSK 477/20)

W glosowanych wyrokach z 24.02.2022 r., II GSK 384/20, II GSK 477/20, Naczelny Sąd Administracyjny rozważał kwestie istotne dla praktyki stosowania przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (tzw. ustawy Apteka dla Aptekarza), w sytuacji gdy o zmianę (w zakresie podmiotu prowadzącego aptekę i nazwy apteki) ubiegała się spółka jawna, której nowi wspólnicy nie mieli uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty. Stanowisko sądu w przedmiocie niedopuszczalności stosowania normy wynikającej ze znowelizowanego art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne do „starych” zezwoleń, które zostały udzielone przed wejściem w życie nowelizacji, a także prawnej możliwości zastosowania do zmiany zezwolenia art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego uwarunkowanej prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego z udziałem tych samych stron, zasługuje na aprobatę. Wyroki NSA z jednej strony wpisują się w dotychczasową linię orzeczniczą, a z drugiej – ujmują zagadnienia z uwzględnieniem aspektów dotychczas wprost nierozstrzygniętych w orzecznictwie.

Słowa kluczowe: zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydawanie zezwolenia, zmiana zezwolenia, ustawa „Apteka dla Aptekarza”

Dr Hab. Dorota Pudzianowska
is an assistant professor in the Department of Administrative Law and Proceedings at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; attorney-at-law.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7307-1980
Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
is an assistant professor at the Department of Administrative Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź; legal counsel
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7358-4340

Retail pharmacy licence – commentary on the rulings of the Supreme Administrative Court of 24 February 2022 (II GSK 384/20, II GSK 477/20)

In the rulings in question of 24 February 2022, II GSK 384/20, II GSK 477/20, the Supreme Administrative Court considered issues of importance to the practice of applying the provisions of the pharmaceutical law with regard to the amendment of retail pharmacy licences issued before the Act amending the Pharmaceutical Law of 2017 (the so-called Pharmacy for the Pharmacist Act) entered into force, in a situation where a general partnership, the new partners of which were not authorized to practice the profession of pharmacist, applied for the amendment (with regard to the entity operating the pharmacy and the name of the pharmacy). The court’s position that it is inadmissible to apply the norm arising from the amended Article 99, para. 4 of the Pharmaceutical Law to ‘old’ licences, which were granted before the amendment entered into force, and that it is legally possible to apply Article 155 of the Administrative Procedures Code conditioned by the conduct of proceedings within the same legal and factual situation with the participation of the same parties, should be accepted. On the one hand, the rulings of the Supreme Administrative Court are in line with the case law to date, while on the other, they encompass issues taking into account aspects that have not yet been directly resolved in the case law.

Keywords: retail pharmacy licence, issuing a licence, amendment of the licence, ‘Pharmacy for the Pharmacist’ Act

Bibliografia / References
Pudzianowska D., Rabiega-Przyłęcka A., Cofanie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych z powodu przekroczenia ograniczeń ogólnodostępnych – analiza problemu w świetle orzecznictwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/11
Sawuła R., Temporalny aspekt odwołalności fakultatywnej decyzji ostatecznej [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, cz. 5, Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, red. B. Adamiak, G. Łaszczyca, A. Matan, K. Sobieralski, LEX 2019
Wierczyński G., Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” [w:] G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, LEX 2016.
Wróbel A., Komentarz do art. 155 [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2020

dr Maciej Hadel
jest asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-1565

Pojęcie najbliższej szkoły w rozumieniu art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 lutego 2023 r. (III SA/Łd 744/22)

Przedmiotem glosy jest częściowo aprobująca ocena wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10.02.2023 r., III SA/Łd 744/22. W glosowanym orzeczeniu sąd przyjął, że „najbliższymi” szkołą, przedszkolem, ośrodkiem będą tylko takie szkoła, przedszkole i ośrodek, które pozwalają jak najpełniej realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (lub w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka), a zatem są najpełniej dostosowane do zdolności i możliwości psychofizycznych dziecka. Nie musi to być szkoła najbliższa w rozumieniu faktycznej odległości od miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe stanowisko wymaga bardziej pogłębionego komentarza i osadzenia tych rozważań w już istniejącym orzecznictwie sądów administracyjnych i dorobku doktryny.

Słowa kluczowe: najbliższa szkoła, niepełnosprawność, prawo oświatowe, prawo administracyjne, obowiązek gminy

Dr Maciej Hadel
is a court assessor at the District Court for Kraków-Podgórze in Kraków, an assistant professor at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-1565

The notion of the nearest school in the meaning of Article 32, para. 6 and Article 39, para. 4, item 1 of the Education Law of 14 December 2016 – partly approving commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Łódź of 10 February 2023 (III SA/Łd 744/22)

The subject of the commentary is a partly approving assessment of the ruling of the Voivodship Administrative Court in Łódź of 10 February 2023, III SA/Łd 744/22. In this judgment, the court accepted that the ‘nearest’ school, nursery school or centre will only be such a school, nursery school and centre that allows the fullest possible implementation of the recommendation contained in the decision on the need for special education (or in the decision on the child’s disability), and therefore is most fully adapted to the child’s psychophysical abilities and capabilities. It does not need to be the nearest school in the meaning of actual distance from the child’s place of residence. This position requires a more in-depth commentary and the embedding of these considerations in the existing line of judgments of the administrative courts and the legal doctrine.

Keywords: nearest school, disability, education law, administrative law, municipality’s obligation

Bibliografia / References
Hadel M., Formy realizacji obowiązku gminy zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły. Glosa do wyroku WSA z dnia 4 grudnia 2018 r., II SAB/Bk 102/18, „Finanse Komunalne” 2019/7–8
Pilich M., Komentarz do art. 32 [w:] A. Olszewski, M. Pilich, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2022

Krzysztof Gruszecki
jest radcą prawnym.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5759-700X

Definicja legalna słowa „kanał” – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2023 r. (II OSK 1891/20)

W glosowanym wyroku z 25.05.2023 r., II OSK 1891/20, Naczelny Sąd Administracyjny zajął się istotną z punktu widzenia korzystania z wód problematyką sposobu kwalifikacji kanałów w rozumieniu art. 16 pkt 21 ustawy z 17.07.2017 r. – Prawo wodne. W tym przypadku dopuszczono możliwość badania charakteru wody w postępowaniach, w których okoliczność ta jest istotna. Takie podejście pozostaje w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej, która w postępowaniu administracyjnym ma swoje umocowanie w art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie oznacza to jednak, że organy administracji, dokonując ustaleń faktycznych istotnych z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy, zawsze mają w tym zakresie pełną swobodę. W niektórych przypadkach jest ona bowiem ograniczona postanowieniami przepisów przyznających moc wiążącą wskazanej kategorii źródeł informacji. W sprawach związanych z nieruchomościami taki charakter mają zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece postanowienia ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów prowadzonej zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z tego punktu widzenia prawidłowość tezy postawionej przez sąd w glosowanym wyroku może więc budzić wątpliwości. Korzystanie ze wszystkich możliwych środków dowodowych może być zaś contra legem.

Słowa kluczowe: gospodarka wodna, prawo wodne, własność wód, kanał, urządzenie wodne, ewidencja gruntów

Krzysztof Gruszecki
is a legal counsel.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5759-700X

Legal definition of the word ‘canal’ – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 25 May 2023 (II OSK 1891/20)

In its judgment of 25 May 2023, II OSK 1891/20, the Supreme Administrative Court addressed the issue of how to qualify canals in the meaning of Article 16, item 21 of the Water Law of 17/07/2017, which is of particular importance from the point of view of the use of waters. In this case, the examination of the nature of water in proceedings in which this circumstance is important was admitted. Such an approach is in line with the principle of objective truth, which, in administrative proceedings, is based on Article 7 of the Administrative Procedures Code. However, this does not mean that administrative authorities always have full discretion when making factual findings of significance to the case under review. This is because, in certain cases, they are restricted by the provisions of regulations awarding binding force to a given category of sources of information. In accordance with Article 1, para. 1 of the Act on land and mortgage registers and the mortgage of 6 July 1982, the provisions of land and mortgage registers and land registers kept in accordance with the provisions of Article 20, para. 1, item 1 of the Geodetic and Cartographic Law of 17 May 1989 are of such a nature with regard to matters related to real property. From this point of view, the correctness of the thesis presented by the court in the judgment under review could therefore give rise to doubts. Therefore, the use of all possible evidence may be contra legem.

Keywords: water management, water law, ownership of waters, canal, water facility, land register

dr Bartosz Mendyk
jest specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3080-7262

Udostępnienie dokumentów prywatnych w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2023 r. (III OSK 3595/21)

Rozumienie informacji publicznej może być rozumiane szerzej, a więc podmiotowo, ale i przedmiotowo – a więc węziej. W rozpoznawanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.04.2023 r., III OSK 3595/21, odniósł się do zagadnienia dokumentu prywatnego, wskazując w tezie, że wnioskujący nie posiada wglądu do CV lub listów motywacyjnych pracowników urzędu i kandydatów do pracy w urzędzie. W opinii autora glosy w komentowanym orzeczeniu NSA błędnie ocenił same rozpoznanie sprawy przez organ. Sformułowanie tezy może jednak budzić wątpliwości, zwłaszcza pod względem rozumienia dokumentu prywatnego. Ostatecznie – zdaniem autora – warto wrócić do teorii podmiotowej, aby rozszerzać zakres jawności. W glosowanym wyroku sąd kasacyjny odniósł się do dokumentu prywatnego. Orzeczenie jest tym bardziej istotne, że dotyczy kwestii popularnych w samorządzie terytorialnym – związanych z udostępnieniem informacji kadrowych, a więc zagadnieniem, z którym mierzy się większa część jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: informacja publiczna, dokument prywatny

Dr Bartosz Mendyk
is a specialist in personal data protection and access to public information.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3080-7262

Disclosure of private documents in the current case law of the administrative courts – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 April 2023 (III OSK 3595/21)

Public information can be understood more broadly, namely regarding the individual, but also more narrowly or, in other words, regarding the subject matter. In the case under review, in its judgment of 18 April 2023, III OSK 3595/21, the Supreme Administrative Court referred to the issue of a private document, pointing out in its thesis that the applicant does not have access to the CVs or cover letters of government office employees and candidates applying to work for the government office. According to the author of the commentary, the Supreme Administrative Court incorrectly assessed the examination of the case by the authority itself in the ruling in question. However, the formulation of the thesis can give rise to doubts, especially with regard to the meaning of a private document. Ultimately – according to the author – it is worth returning to the theory regarding the individual to expand the scope of transparency. In this ruling, the cassation court referred to a private document. The ruling is all the more important because it applies to issues that are popular in territorial self-government – related to the provision of personnel information, which is an issue that most territorial self-government units face.

Keywords: public information, private document

Bibliografia / References
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014
Jakimowicz W, O niektórych kryteriach kwalifikowania informacji jako informacji publicznej, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2022/20 
Jaśkowska M., O pojęciu informacji publicznej raz jeszcze, „Zeszyty Prawnicze” 2020/3
Jaśkowska M., Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych a zasada transparentności władz publicznych [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018
Kamiński I.C., Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - cicha strasburska rewolucja, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016/14
Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009
Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism, Warszawa 2020
Sitniewski P., Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura, Warszawa 2020
Szustakiewicz P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2023 r. (III OSK 7096/21, CBOSA) dotyczącego udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej pytań egzaminacyjnych szkoły wyższej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2023/1

dr Jacek Drosik
jest doradcą podatkowym, adwokatem.
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0237-8475

Czy uzasadnienie wyroku TK daje podstawę do naruszania Konstytucji? – komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21)

Wyrokiem z 4.07.2023 r. (SK 14/21) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP. W sentencji wyroku TK stwierdził, że przepis ten traci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu natomiast TK wyjaśnił, że do czasu nowelizacji przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, będący przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, może być nadal stosowany, a wydane na jego podstawie decyzje w sprawach indywidualnych pozostają w mocy. Zastanawiające jest zatem, czy uzasadnienie wyroku TK daje podstawę do naruszania Konstytucji.

Słowa kluczowe: odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisu prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego, podatek od nieruchomości, opodatkowanie budowli

Dr Jacek Drosik
is a tax advisor and an attorney-at-law.
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0237-8475

Does the justification of the Constitutional Tribunal’s ruling give grounds for breaching the Constitution? – commentary on the ruling of the Constitutional Tribunal of 4 July 2023 (SK 14/21)

In its ruling of 4 July 2023 (SK 14/21), the Constitutional Tribunal ruled that Article 1a, para. 1, item 2 of the Act on local taxes and charges of 12 January 1991 is inconsistent with Article 84 and Article 217 of the Constitution of the Republic of Poland. In the operative part of the ruling, the Constitutional Tribunal held that this provision loses its binding force after 18 months from the date of the promulgation of the ruling in the Journal of Laws. However, in the justification, the Constitutional Tribunal explained that, until the provision of the Act on local taxes and charges is amended, which is the subject matter of this decision, it may continue to be applied, while decisions issued on its basis in individual cases remain in force. It is therefore questionable as to whether the justification of the Constitutional Tribunal’s ruling gives grounds for breaching the Constitution.

Keywords: deferral of the loss of binding force of a provision of tax law, interpretation of tax law, property tax, taxation of structures

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Wrocław 2003
Drosik J., Czy niekonstucyjne prawo należy stosować?, „Monitor Podatkowy” 2008/9
Kaim P., Górniak A., Jakubiak K., Wróblewska K., Szkolnicka E., Czerwonko M., Wielgórski R., Potwierdzenie odbioru faktury korygującej: przepis niekonstytucyjny, ale trzeba go stosować?, „Monitor Podatkowy” 2008/7
Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003
Manowska M., Komentarz do art. 365 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, t. 1, Art. 1–477(16), red. M. Manowska, LEX 2022
Naleziński B., Komentarz do art. 190 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2021
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2005
Otto P., Po wyroku TK w sprawie budowli: Definicja do poprawki, ale na razie samorządy muszą się do niej stosować, „Dziennik Gazeta Prawna” z 12.07.2023 r., https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8767956,po-wyroku-tk-w-sprawie-budowli-definicja-do-poprawki-ale-na-razie-sa.html

Jakub Wilk
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Zamieszkiwanie poza granicami Polski jako okoliczność wyłączająca możliwość nałożenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 lipca 2023 r. (SKO.4535.10.2023)

Jakub Wilk
is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Living outside Poland as a circumstance ruling out the possibility of imposing a fee for a child’s stay in foster care: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 3 July 2023 (SKO.4535.10.2023)

Magdalena Raguszewska
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Egzekucja zawartego w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 marca 2023 r. (SKO 4103/38/22)

Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą i zbyciem tej nieruchomości – stan nieruchomości zaistniały po dniu wejścia w życie nowego planu (lub jego zmiany): decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 marca 2023 r. (SKO 4125/17/23)

Ustalenie warunków zabudowy – usługi oświatowe (w tym przedszkole) jako naturalne uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 czerwca 2023 r. (SKO 4121.16.2023)

Magdalena Raguszewska
is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Enforcement of the prohibition to keep farm animals in areas excluded from agricultural production contained in the regulations on maintaining cleanliness and orderliness in the municipality: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 9 March 2023 (SKO 4103/38/22)


One-time fee for the increase in the value of real property in connection with the adoption or amendment of a land use plan and the sale of that property – the status of the property after the date of entry into force (or amendment) of the new plan: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 28 March 2023 (SKO 4125/17/23)

Setting the conditions for development – educational services (including nursery schools) as a natural supplement to housing development: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 28 June 2023 (SKO 4121.16.2023)

Tomasz Judecki
jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Kompetencje Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do stanowienia aktów prawa miejscowego w zakresie regularnych przewozów osób: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 2021 r. (II GSK 1252/19)

Stopień związania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Planistyczne wykluczenie możliwości zabudowy nieruchomości obiektami do termicznego przekształcania odpadów: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 7 czerwca 2023 r. (II SA/Wr 153/23)

Tomasz Judecki
is a judge of the Voivodship Administrative Court in Wrocław.

Powers of the Górny Śląsk–Zagłębie Metropolis Assembly to adopt acts of local law regarding regular passenger transport: ruling of the Supreme Administrative Court of 11 March 2021 (II GSK 1252/19)

Extent to which the land use plan is bound by the arrangements of the municipality’s structure plan. Planning exclusion of the ability to develop property with facilities for thermal waste treatment: ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 7 June 2023 (II SA/Wr 153/23)

dr Ryszard P. Krawczyk
jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7068-0676

Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych: uchwała nr I/36/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 3 stycznia 2023 r.

dr Ryszard P. Krawczyk
is a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7068-0676

Grants for family allotment gardens: resolution no. I/36/2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów of 3 January 2023

dr Justyna Przedańska
jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Dotacje na prace konserwatorskie: uchwała nr VI/349/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7 lutego 2023 r.; uchwała nr 17/54/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 24 maja 2023 r.; uchwała nr 868.76.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 18 lipca 2023 r.; uchwała nr VII.39.K.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 15 marca 2023 r.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: uchwała nr 053/g287/D/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 30 marca 2023 r.

Dotacja na budowę odnawialnych źródeł energii: uchwała nr 866.64.202 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 20 czerwca 2023 r.; uchwała nr KI.411.93.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 2 sierpnia 2023 r.

Dopłata do cen odbioru odpadów komunalnych: uchwała nr 28/II/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 20 stycznia 2023 r.

dr Justyna Przedańska
is an assistant professor at the Public Administration System Department of the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Grants for conservation work: resolution no. VI/349/2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów of 7 February 2023; resolution no. 17/54/2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 24 May 2023; resolution no. 868.76.2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 18 July 2023; resolution no. VII.39.K.2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 15 March 2023


Co-financing of the construction of home sewage treatment plants: resolution no. 053/g287/D/23 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 30 March 2023

Grant for the construction of renewable energy sources: resolution no. 866.64.202 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 20 June 2023; resolution no. KI.411.93.2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 2 August 2023

Subsidization of prices for municipal waste collection: resolution no. 28/III/2023 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 20 January 2023

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top