Prawo17 czerwca, 2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2020

Rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady gminy lub wiceprzewodniczącego rady gminy - glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 lutego 2006 r. (III SA/Wr 304/05)

dr Adam Ostapski 

Glosa poświęcona jest kwestii rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady gminy lub wiceprzewodniczącego rady gminy, a przede wszystkim trybowi, w jakim następuje jej przyjęcie.

Słowa kluczowe: tryb podejmowania uchwał przez radę gminy, rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady gminy lub wiceprzewodniczącego rady gminy, jawność działania administracji publicznej

Resignation from the function of chairperson of the municipal council or deputy chairperson of the municipal council - approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 2 February 2006 (III SA/Wr 304/05)

The commentary is devoted to the issue of the resignation from the function of the chairperson of the municipal council or deputy chairperson of the municipal council and primarily the procedure in which it is accepted.

Keywords: procedure for the adoption of resolutions by the municipal council, resignation from the function of chairperson of the municipal council or deputy chairperson of the municipal council, public nature of public administration activities

 


Jakub Wilk

Zasady przyznawania diet osobom łączącym funkcje radnego i sołtysa - glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2019 r. (II OSK 3380/19)

Radnym rady gminy za sprawowanie mandatu i pełnione w związku z tym funkcje przysługuje dieta. O ile rada gminy tak postanowi, o tyle prawo do diety może być również przyznane sołtysom. W związku z tym że nie istnieje zakaz łączenia obu funkcji, powstał spór co do możliwości pozbawienia prawa do jednej diety ze względu na pobieranie drugiej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15.11.2019 r. (II OSK 3380/19) spór ten rozstrzygnął w sposób niezasługujący na aprobatę. Nie uwzględnił bowiem rozłącznego zakresu wykonywanych przez radnego i sołtysa zadań.

Słowa kluczowe: dieta, radny, sołtys, funkcje publiczne

Principles of granting per diems to people combining the functions of councillor and head of the village - critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 15 November 2019 (II OSK 3380/19)

Councillors of the municipal council are entitled to per diems arising from their mandate and the functions performed as a result. If the municipal council so decides, heads of villages may also be awarded per diems. As it is not prohibited to combine the two functions, a dispute has arisen as to the possibility of taking away the right to one per diem because of receiving another. In the ruling of 17 October 2019 (II OSK 3380/19), the Supreme Administrative Court settled this dispute in a manner that does not deserve approval. This is because it did not take into account the discrete scope of tasks performed by the councillor and the head of the village.

Keywords: per diems, councillor, head of the village, public functions


dr Maciej P. Gapski

Właściwość organu pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia osobie ubezwłasnowolnionej - glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 marca 2017 r. (I OW 225/16)

Komentowane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 marca 2017 r. (I OW 225/16) zostało w wyniku rozpatrzenia negatywnego sporu o właściwość pomiędzy organami wykonawczymi gmin w sprawie dotyczącej wniosku o przyznanie usług opiekuńczych dla osoby ubezwłasnowolnionej. W postanowieniu Sąd odniósł się do zasad ustalania właściwości miejscowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i wskazał, że podstawową regułą w tym zakresie jest przyznawanie świadczeń przez organ pomocy społecznej miejsca zamieszkania osoby potrzebującej. Ze względu na brak definicji „miejsca zamieszkania” w ustawie o pomocy społecznej przyjęto, że konieczne jest systemowe odniesienie do odpowiednich regulacji Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, pomimo wyraźniej regulacji zawartej w art. 27 k.c., możliwe jest jednak wyznaczenie właściwości miejscowej nie według miejsca zamieszkania opiekuna prawnego, ale – w wyjątkowych sytuacjach – zgodnie z miejscem pobytu podopiecznego. Stanowisko Sądu nie może być uznane za prawidłowe, gdyż pogłębiona analiza problemu rodzi uzasadnione wątpliwości co do zasadności orzeczenia.

Słowa kluczowe: właściwość miejscowa, miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, opiekun prawny, osoba ubezwłasnowolniona

Jurisdiction of the social welfare authority regarding the award of benefits to an incapacitated person - critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 March 2017 (I OW 225/16)

This ruling of the Supreme Administrative Court of 9 March 2017 (I OW 225/16) was a result of the negative consideration of a dispute over jurisdiction between executive bodies of municipalities in a case regarding an application to award care services to an incapacitated person. In the decision, the court referred to the principles of determining territorial jurisdiction, as specified in the Act on social welfare and mentioned that the fundamental rule in this respect is for the social welfare authority responsible for the place of residence of the needy to award benefits. The lack of definition of ‘place of residence’ in the Act on social welfare meant that it was accepted that a systemic reference is required to the respective provisions of the Polish Civil Code. According to the Court, in the case of incapacitated people, despite the explicit regulation contained in Article 27 of the Polish Civil Code, it is possible to define territorial jurisdiction not according to the place of residence of the legal guardian, but – in exceptional situations – according to the place of stay of the ward. The Court’s position cannot be considered correct, because an in-depth analysis of the problem gives rise to reasonable doubts as to the legitimacy of the ruling.

Keywords: territorial jurisdiction, place of residence, place of stay, legal guardian, incapacitated person

 

Bibliografia / References:

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016
Kędzierska K., Miejsce zamieszkania i przebywanie w ustawie o pomocy społecznej, „Casus” 2011/60
Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy społecznej, Komentarz, Warszawa 2010
Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, Wrocław 2013
Nitecki S., Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń, Wrocław 2009
Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, LEX 2017
Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016


dr hab. Robert Suwaj

Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne? - glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (I OSK 2174/17)

Przewidziana w art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego zasada pisemności postępowania administracyjnego przewiduje, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W glosowanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.04.2018 r. (I OSK 2174/17) wyrażony został pogląd, że w ramach jednego postępowania ten sam organ może załatwić sprawę, wydając decyzję administracyjną w formie zarówno pisemnej, jak i dokumentu elektronicznego. Pogląd ten wydaje się mocno kontrowersyjny z uwagi na dominujące w doktrynie założenie, że sprawę administracyjną organ załatwia co do zasady poprzez wydanie decyzji  w formie albo pisemnej, albo elektronicznej. Wydanie decyzji w tej samej sprawie przy przyjęciu innej formy jej wydania stanowi zaś przesłankę stwierdzenia jej nieważności, o czym mowa w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, forma pisemna, dokument elektroniczny

Written or electronic form of an administrative decision as equivalent or alternative forms? - partially approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 April 2018 (I OSK 2174/17)

The principle of administrative procedures in writing provided for in Article 14 of the Administrative Procedures Code stipulates that matters must be dealt with in writing or in the form of an electronic document. The ruling of the Supreme Administrative Court of 18 April 2018 (I OSK 2174/17) expressed the view that the same authority may settle a matter in one procedure by issuing an administrative decision both in writing and in the form of an electronic document. This view seems to be highly controversial because of the assumption that is dominant in the doctrine that, in principle, an administrative matter is handled by issuing a decision - either in writing or in electronic form. On the other hand, issuing a decision in the same case, accepting a different form of issuing it, constitutes a premise for annulling it, as referred to in Article 156 § 1 item 3 of the Administrative Procedures Code.

Keywords: administrative decision, written form, electronic document

Bibliografia / References:
Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017
Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego, LEX 2019
Sibiga G., Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Warszawa 2011


dr hab. Paweł Daniel

Immisje zapachowe jako podstawa ograniczeń dotyczących prawa zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2018 r. (II OSK 1281/16)

Glosowane orzeczenie stanowi odejście od dotychczasowego stanowiska sądów administracyjnych, które uznawały, że kwestia uciążliwego zapachu (odoru) nie może stanowić podstawy do ograniczenia prawa własności. W prezentowanym wyroku z 14.03.2018 r. (II OSK 1281/16) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kwestia immisji zapachowych na nieruchomości sąsiadujące może stanowić podstawę skorzystania przez gminę z przysługującego jej władztwa planistycznego i wprowadzenia ograniczeń dotyczących możliwości zabudowy. Stanowisko powyższe opiera się na przyjęciu, że realizacja zasady ładu przestrzennego, obejmującego również konieczność poszanowania postulatu zrównoważonego rozwoju, wymaga uwzględnienia w ramach procedury planistycznej również kwestii ochrony życia i zdrowia mieszkańców. Stąd negatywny wpływ uciążliwego zapachu (odoru), pomimo braku istniejących norm prawnych regulujących jego dopuszczalne poziomy, może prowadzić do wprowadzenia stosownych ograniczeń w akcie prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Orzeczenie powyższe jest niezwykle ważne i wyposaża gminy w skuteczny instrument służący ograniczeniu uciążliwych inwestycji.

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, władztwo planistyczne, normy odorowe, zrównoważony rozwój

Arduous odours as grounds for restrictions regarding development rights in the land use plan - approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 14 March 2018 (II OSK 1281/16)

This ruling is a departure from the position to date of the administrative courts, which acknowledged that the matter of an arduous odour cannot constitute grounds for limiting ownership rights. In the judgment of 14 March 2018 (II OSK 1281/16), the Supreme Administrative Court decided that the matter of odours that are arduous for neighbouring properties can constitute grounds for the municipality to take advantage of its planning powers and introduce restrictions on development abilities. This position is based on the assumption that the implementation of the principle of spatial governance, which also includes the need to respect the postulate of sustainable development, also requires the matter of the protection of the life and health of residents to be taken into account in the planning procedure. Therefore, despite the lack of existing legal norms regulating the permissible levels, the negative impact of an arduous odour can lead to the introduction of appropriate restrictions in the land use plan as an act of local law. This ruling is extremely important and equips municipalities with an effective instrument for reducing arduous investments.

Keywords: land use plan, planning powers, odour norms, sustainable development


Magdalena Raguszewska

Świadczenie wychowawcze ‒ prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie dokumentów prawnych w kontekście skutków prawnych ukraińskiego усиновлениa (usynovlenya) - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lutego 2020 r. (SKO 4318/14/20)

Parental benefit – the appropriate law for matters of parental authority and contact with the child; translation of legal documents in the context of the legal effects of the Ukrainian усиновлениa (usynovlenya) - decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 28 February 2020 (SKO 4318/14/20)

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi - postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 lutego 2020 r. (SKO 4136/3/20)

Obligation to prepare an environmental impact assessment for the construction of photovoltaic systems - decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 10 February 2020 (SKO 4136/3/20)

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą ‒ ukończenie 26 lat po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 marca 2020 r. (SKO 4314/23/20)

Award of aid for enabling a person leaving a foster home to become independent ‒ being 26 years old after the application is filed, but before the decision is issued - decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 18 March 2020 (SKO 4314/23/20)


Tomasz Judecki

Bon wychowawczy – niedopuszczalność wprowadzenia kryterium pierwszeństwa w jego uzyskaniu dla rodziców pozostających w związku małżeńskim - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 czerwca 2019 r. (II SA/Op 167/19)

Child care voucher – inadmissibility of introducing the criterion of priority in obtaining it for married parents - ruling of the Voivodship Administrative Court in Opole of 18 June 2019 (II SA/Op 167/19)

Udział organizacji społecznej w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi gminy na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta - postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2018 r. (II OZ 200/18)

Participation of a social organization as a participant in administrative court proceedings in a case filed by a municipality against a substitute order confirming the expiry of the mandate of the mayor - ruling of the Supreme Administrative Court of 27 February 2018 (II OZ 200/18)


Gabriel Węgrzyn

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - układ komunikacyjny - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 listopada 2019 r. (II SA/Wr 796/19)

Land planning and development - communication system - ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 21 November 2019 (II SA/Wr 796/19)

Plan ochrony parku krajobrazowego - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2020 r. (II OSK 516/18)

Landscape park protection plan - ruling of the Supreme Administrative Court of 14 January 2020 (II OSK 516/18)


dr Ryszard P. Krawczyk

Kredyt konsolidacyjny a zmiana wieloletniej prognozy finansowej - uchwała nr 3241/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 18 lipca 2019 r.

Consolidation loan and amendment of the long-term financial forecast - resolution No. 3241/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 18 July 2019

Dofinansowanie do podłączenia do kanalizacji oraz termomodernizacji budynków - uchwała nr 32/125/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 19 grudnia 2019 r.; uchwała nr 3736/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 22 sierpnia 2019 r.

Co-financing for connection to the sewage system and thermo-modernization of buildings - resolution no. 32/125/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 19 December 2019; resolution no. 3736/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 22 August 2019

Zmiana porządku obrad na sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego - uchwała nr 20/27/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 26 czerwca 2019 r.

Changing the agenda at the meeting of the decision-making body of a territorial self-government unit - resolution no. 20/27/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 26 June 2019

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała nr 1/4/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 22 stycznia 2020 r.; uchwała nr 1/6/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 22 stycznia 2020 r.

Rates for municipal waste management - resolution no. 1/4/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 22 January 2020; resolution no. 1/6/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 22 January 2020

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny przed 6 września 2019 r.) - uchwała nr 3732/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 sierpnia 2019 r.; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 lutego 2016 r. (III SA/Po 1007/15); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2018 r. (II FSK 2308/18)

Template of the declaration regarding the level of the charge for municipal waste management (legal status before 6 September 2019) - resolution no. 3732/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 6 August 2019; ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 18 February 2016 (III SA/Po 1007/15); ruling of the Supreme Administrative Court of 11 September 2018 (II FSK 2308/18)


dr Justyna Przedańska

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny po 6 września 2019 r.) - uchwała nr 29/108/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 listopada 2019 r.; uchwała nr V.48.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 5 lutego 2020 r.

Template of the declaration regarding the charge for municipal waste management (legal status after 6 September 2019) - resolution no. 29/108/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 November 2019; resolution no. V.48.8.2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 5 February 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top