Prawo17 lipca, 2020

Organizacje pomocne w doskonaleniu - Małgorzata Nowak

Poszukiwanie okazji do rozwoju to cecha przywódcy, który jest świadomy, że kształtując siebie, buduje potencjał do rozwoju innych. Pożądane kompetencje warto zdobywać i doskonalić we współdziałaniu, sięgać do doświadczeń innych ludzi i instytucji, wychodzić poza lokalne ograniczenia. W artykule prezentuję możliwości rozwoju, jakie daje dyrektorowi przynależność do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, oraz dzielę się doświadczeniem udziału w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/7

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej (http://kfon.pl/) powstało w 1992 r. z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy. W deklaracji założycielskiej, którą podpisało dziewięć stowarzyszeń i fundacji prowadzących szkoły niepubliczne, czytamy, iż: Celem nadrzędnym Forum jest dobro polskiej oświaty i jedynie temu celowi podporządkowują swoją działalność jego uczestnicy. Forum przyjmuje obronę interesów szkół niepublicznych i form edukacji alternatywnej, jako potencjalnych stymulatorów procesu przebudowy systemu oświatowego.
W 2000 r. KFON z otwartego zrzeszenia podmiotów oświatowych przekształcono w stowarzyszenie. Prezesem zarządu została Krystyna Starczewska, guru oświaty niepublicznej w Polsce, która pełniła tę funkcję (z przerwami) do marca 2020 r.
Cele działania to m.in. (http://kfon.pl/statut/):
- reprezentacja i obrona interesów szkolnictwa niepublicznego, jako trwałego i nieodłącznego elementu systemu oświaty wobec wszystkich organów władzy,
- współuczestnictwo w kreowaniu polityki oświatowej państwa,
- wyrażanie i kształtowanie opinii o funkcjonowaniu oświaty niepublicznej,
- ochrona praw szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
- koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami niepublicznymi,
- prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności, organizacji oraz funkcjonowania oświaty niepublicznej.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top