Prawo16 czerwca, 2021

Organizacja edukacji domowej - Karolina Cieślik

Choć edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna, wciąż budzi wiele wątpliwości i niezrozumienia. Zauważalny wzrost uczniów przechodzących na tę formę nauczania wymusza na dyrektorze szkoły znajomość przepisów i umiejętność ich stosowania. Tym bardziej że wspieranie ED nie jest trudne, a z perspektywy placówki może przynieść sporo benefitów.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/6

Edukacja domowa jest możliwa w naszym kraju od 1991 r., a mimo to nadal przepisy ją regulujące nie są powszechnie znane wśród dyrektorów szkół. Obecnie podstawowy jest art. 37 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) – dalej pr. ośw. Dodatkowe kwestie uregulowane są w rozporządzeniach, gdzie poszczególne paragrafy poświęcono rozwiązaniom specyficznym dla ED.

W myśl art. 37 ust. 1 pr. ośw. przejście na tryb edukacji domowej zawsze następuje na wniosek rodziców – nie dyrektora czy np. poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor szkoły działa tu jako organ administracji publicznej wydający decyzję administracyjną.

Aby wniosek rodziców był poprawny, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, powinni go złożyć oboje rodzice. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. jeden z nich nie żyje lub jest pozbawiony praw rodzicielskich – wówczas drugi rodzic dołącza do wniosku odpowiednio odpis aktu zgonu bądź orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich, a dyrektor rozpatruje wniosek złożony przez jednego rodzica. Warto pilnować tego elementu, by uniknąć sytuacji konfliktowych, gdy okaże się, że jeden z rodziców postąpił wbrew woli drugiego i decyzja dyrektora została wydana niezgodnie z prawem.

Po drugie, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Dokumentom tym prawo nie stawia dalszych wymagań, stąd w większości szkół są to dwuzdaniowe oświadczenia ze wskazaniem daty, danych osobowych dziecka i podpisem obojga rodziców.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top