Prawo15 marca, 2019

Opracowanie arkusza organizacji - Agata Piszko

Arkusz organizacji stanowi jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania placówki. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim liczbę oddziałów i godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. W niniejszym artykule zwracam uwagę na najważniejsze zasady, jakie należy uwzględnić, opracowując arkusz organizacji.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/3

Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym (art. 110 ust. 1 pr. ośw.). Elementy obowiązkowe tego dokumentu wymieniono w § 17 ust. 1–3a r.s.o., stanowiącym katalog informacji, które muszą być zawarte odpowiednio w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły oraz szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny. Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.
Projekt arkusza opracowuje dyrektor placówki, uwzględniając przepisy w sprawie ramowych planów nauczania (w przypadku szkoły artystycznej – przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1a pr. ośw.), a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 pr. ośw.).
W myśl art. 23 ust. 2 u.r.d.s. pod pojęciem reprezentatywnych organizacji związkowych należy rozumieć ogólnokrajowe:
- związki zawodowe,
- zrzeszenia związków zawodowych,
- organizacje międzyzwiązkowe,
jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:
a) zrzeszają więcej niż 300 tys. członków będących osobami wykonującymi pracę zarobkową, o których mowa w art. 11 pkt 1 u.z.z.;
b) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż połowie sekcji PKD.
Obecnie kryterium reprezentatywności spełniają:
- Forum Związków Zawodowych (organizacja międzyzwiązkowa),
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (organizacja międzyzwiązkowa).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top