Prawo26 lutego, 2021

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia XII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia XII edycji  konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 rokuNa posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku” książce Wojciecha Jasińskiego pt. Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania.

W porozumieniu z organizatorem Konkursu, sąd konkursowy postanowił w XII edycji przyznać także nagrodę specjalną książce Marcina Dziurdy pt. Szczególna zdolność sądowa.

Jednocześnie przyznano wyróżnienia książkom:

 • Andrzeja Sakowicza pt. Prawo do milczenia w polskim procesie karnym,
 • Marka Strzały pt. Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej,
 • Macieja Taborowskiego pt. Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego.

Zgodnie z regulaminem konkursu Autor „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce postępowań sądowych w 2019 roku” otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 złotych, a Autorzy książek wyróżnionych – roczny bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu prawniczego Lex Sigma oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Sądowego”. Nagroda specjalna XII edycji konkursu wynosi 5 000 złotych dla Autora tej książki.

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do konkursu następujące książki:

 1.  Jerzy Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
 2. Łukasz Błaszczak, Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 2031 k.p.c.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 3. Zdzisław Brodzisz, Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji, Wydawnictwo CH Beck , Warszawa 2019
 4. Błażej Bugajski, Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 5. Marcin Dziurda, Szczególna zdolność sądowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 6. Grzegorz Glanowski, Umowa o świadczenie zdrowotne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019,
 7. Karolina Gmerek, Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 8. Grzegorz Goniewicz, Środki probacyjne. Przesłanki stosowania w ujęciu prawnoporównawczym, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 9. Agnieszka Grzelak (red.), Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 10. Wojciech Jasiński, Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 11. Piotr Kardas, Zarządzanie konfliktem, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019,
 12. Krzysztof Kaszubowski, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 13. Kamil Kazimierczak, Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
 14. Michał Laskowski, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 15. Dominik Lubasz (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 16. Mikołaj Małecki, Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 17. Mikołaj Małecki , Szymon Tarapata , Wojciech Górowski , Tomasz Sroka , Mikołaj Iwański , Dominik Zając , Małgorzata Pyrcak-Górowska , Jan Jodłowski , Katarzyna Witkowska-Moździerz , Witold Zontek, Przestępstwa narkotykowe i dopalacze komentarz, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 18. Katarzyna Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 19. Kamil Mamak, Rewolucja cyfrowa a prawo karne, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 20. Katarzyna Nazar, Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019
 21. Marcin Orecki, Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 22. Konrad Osajda, Aleksander Grebieniow, Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe, wyd. VII ( „Kredyty walutowe. Węzłowe zagadnienia”. Analiza ukazała się w periodyku „Studia i Analizy Sądu Najwyższego Materiały Naukowe” (t. VII / 2019).), Biuro Studiów i Analiz SN, Warszawa 2019
 23. Łukasz Pilarczyk, Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 24. Joanna Piórkowska-Flieger, Skutek czynu zabronionego w polskim prawie karnym, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2019
 25. Michał Raczkowski, Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2019,
 26. Aleksandra Rychlewska-Hotel, Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 27. Andrzej Sakowicz, Prawo do milczenia w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2019
 28. Marta Sarnowiec-Cisłak, Klauzula odraczająca w praktyce sądów administracyjnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2019,
 29. Bartosz Stelmach, Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 30. Marek Strzała, Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
 31. Maciej Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2019
 32. Szymon Tarapata, Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019,
 33. Krzysztof Wala, Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2019
 34. Mirosław Wincenciak, Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:

 1. Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz., członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
 2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
 3. dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.
 5. dr hab. Dariusz Świecki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego
 6. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sędzia Sądu Najwyższego
 7. prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego
 8. prof. dr hab. Paweł Wiliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Najwyższego
 9. prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.
 10. Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz., członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
 11. Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego
 12. Klaudia Szawłowska-Milczarek, dyrektor Działu Publikacji Periodycznych Wolters Kluwer Polska, sekretarz Redakcji „Przeglądu Sądowego” (sekretarz)

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top