Prawo19 października, 2020

Odpowiedzialność za chorobę ucznia - Mikołaj Darmosz

Uruchomienie działalności szkół w trybie stacjonarnym podczas trwającego stanu epidemii sprawia, że realna staje się sytuacja, gdy do zarażenia dochodzi na terenie placówki. Dyrektor jest odpowiedzialny za zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W kontekście zagrożenia epidemicznego oznacza to również konieczność podjęcia czynności możliwie najlepiej zabezpieczających przed zarażeniem.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/10

Typowe dla placówek oświatowych zagrożenia oraz odpowiadające im procedury bezpieczeństwa uregulowane zostały w rozporządzeniu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166). Nowelizacją z 12 sierpnia do § 18 dodano ust. 2a, zgodnie z którym dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Jak widać, dyrektorowi pozostawiona została inicjatywa zarówno co do podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć, jak i co do okresu i zakresu owego zawieszenia – może dotyczyć np. grupy, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich bądź poszczególnych zajęć (§ 18 ust. 2c r.b.h.p.). Zawieszone zajęcia należy realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§ 2 ust. 1 r.c.o.f.), a jeśli nie jest to możliwe – w sposób ustalony przez dyrektora (§ 2 ust. 2 r.c.o.f.).
W tym miejscu warto podkreślić, że decyzja dyrektora o zawieszaniu zajęć w szkole to akt wewnętrzny będący wyrazem wykonywania tzw. władztwa zakładowego – dyrektor podejmuje działanie o charakterze zarządczym w jednostce, którą kieruje. Zastrzeżenie to jest o tyle istotne, że od jego decyzji rodzicom czy organowi prowadzącemu formalnie nie przysługuje odwołanie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top