Prawo24 września, 2018

Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych - Małgorzata Nowak

Jednym z działań dyrektora podejmowanych w ramach nadzoru pedagogicznego jest obserwacja zajęć. W tym artykule omawiam jej cele i rodzaje uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych, a także przypominam zasady prowadzenia rozmów przed i po obserwacji. Ponadto proponuję praktyczne narzędzia do wykorzystania w procedurze obserwacji zajęć szkolnych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/11

Wszystkie formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniami, zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów, wszystkie klasy i zespoły uczniów mogą podlegać obserwacji.
Jej celem jest najczęściej:
- monitorowanie/analiza rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczniów,
- gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy lub udzielenia pomocy,
- inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
- gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów pracy,
- monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej,
- kontrola przestrzegania praw ucznia, zapisów w statucie i innych dokumentach szkoły,
- kontrola realizacji wniosków i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Warto do tego standardowego zestawu dopisać monitorowanie kształtowania kompetencji kluczowych. Taki zabieg sprawi, że nauczyciele potraktują to zadanie jako obligatoryjne, a nie fakultatywne działanie podczas zajęć.
Plan obserwacji zawierający cele, tematykę i harmonogram jest częścią planu nadzoru ustalonego przez dyrektora i przekazanego nauczycielom do wiadomości do 15 września.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top