Prawo17 kwietnia, 2020

Niezdolność nauczyciela do pracy - Krzysztof Lisowski

Komentarz ten dotyczy jednej z przyczyn rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania – niezdolności nauczyciela do pracy. W tym kontekście omawiam również zagadnienie świadczenia rehabilitacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/4

W artykule Rozwiązanie stosunku pracy przedstawiłem pokrótce podstawy rozwiązania tego stosunku z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, takie jak: wniosek nauczyciela, negatywna ocena pracy, porozumienie stron oraz niezgłoszenie się na badania. W osobnym artykule chciałbym szerzej zająć się jeszcze jedną przyczyną – niezdolnością nauczyciela do pracy.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 KN stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie jego niezdolności do pracy przekraczającej:
- 182 dni, jeśli jest spowodowana chorobą,
- 270 dni, jeśli została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży.
Do tego okresu wlicza się również przerwy obejmujące dni, w których w szkole – zgodnie z odrębnymi przepisami – nie odbywają się zajęcia, czyli np. do 182 dni należy wliczyć okresy przerw świątecznych i ferii.
Okres niezdolności może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy w szczególnie uzasadnionych wypadkach:
- nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub
- zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top