Prawo02 września, 2019

Nauczyciel wspomagający - Joanna Wrona

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym obejmowane są kształceniem specjalnym w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Każda z nich musi zapewnić tym uczniom odpowiednie wsparcie, stosownie do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Jedną z możliwości jest zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Szczegółowe kwestie dotyczące zatrudniania dodatkowych osób dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz zadania realizowane przez nauczycieli wspomagających określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578 ze zm.).
(…)
Nauczyciele wspomagający muszą legitymować się kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie i rodzaju szkoły określonymi w rozporządzeniu MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 ze zm.) oraz dodatkowo posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
Ponadto ponieważ w przepisach prawa oświatowego zróżnicowano wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli wspomagających w zależności od rodzaju prowadzonych przez nich zajęć, nauczyciel wspomagający, któremu dyrektor szkoły chce powierzyć prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, musi:
- mieć ukończone studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, lub
- posiadać wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto mieć ukończone studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top