Prawo20 kwietnia, 2021

Matura w formule 2021 - Wioletta Kozak

Egzamin ustny tylko w wybranych przypadkach, brak obowiązku przystąpienia do jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym czy zmieniony zakres sprawdzanych wymagań – to najważniejsze zmiany wprowadzone przez resort edukacji w tegorocznej maturze.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/4

Podobnie jak egzamin ósmoklasisty, w tym roku egzamin maturalny przeprowadzany jest nie na podstawie wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale wymagań egzaminacyjnych opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2314), oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści kształcenia rozumianych jako wykaz celów kształcenia (wymagań ogólnych) oraz treści nauczania (wymagań szczegółowych), które muszą być uwzględnione w programie nauczania i zrealizowane w procesie dydaktycznym oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych. Natomiast wymagania egzaminacyjne to wykaz wybranych z podstawy programowej wymagań ogólnych i szczegółowych, które mogą być sprawdzane na egzaminie maturalnym.

Nie zmienia się podstawowe założenie dotyczące egzaminu maturalnego, tj. określa on poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów, oraz zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych. Nadal też obowiązuje realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego, tj. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 ze zm.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top