Prawo09 listopada, 2021

Lista książek zgłoszonych do XIII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu „Przeglądu Sądowego” następujące książki:1) Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch Olga Sitarz, Prawo karne wobec naruszeń praw i wolności osób starszych, Warszawa 2020 
2) Agata Cebera, Hanna Knysiak-Sudyka, Jakub Firlusa, Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2020 
3) Anna Drozd, Jacek Szymański, Tymczasowe aresztowanie. Praktyczny przewodnik dla osadzonych, ich bliskich oraz obrońców, Wrocław 2020, 
4) Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Paweł Bańczyk, Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2020, 
5) Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Piotr Karlik, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r., Warszawa 2020
6) Agnieszka Gutkowska, Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak, Paulina Sidor, Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa, Warszawa 2020
7) Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Instytucja przepadku w polskim prawie karnym, Warszawa 2020
8) Katarzyna Krupa-Lipińska, Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, Warszawa 2020
9) Cezary Kulesza, Wiktymologia procesowa, Białystok 2020
10) Błażej Kwiatek, Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020
11) Konrad Lipiński, Wzorce osobowe w prawie karnym, Warszawa 2020
12) Łukasz Maryniak, Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, Warszawa 2020
13) Piotr Misztal, Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym, Warszawa 2020 
14) Agnieszka Nawojska-Fahrenholz, Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2020
15) Krystyna Patora, Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2020
16) Piotr Pietrasz, Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, Warszawa 2020
17) Iwona Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, Warszawa 2020
18) Alicja Sieczych-Drzewiecka, Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego, Warszawa 2020
19) Robert Stefanicki, Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Warszawa 2020
20) Dariusz Strzelec, Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, Warszawa 2020
21) Michalina Szpyrka, Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2020
22) Katarzyna Wiśniewska, Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenia praw i wolności jednostki w związku ze stosowaniem środków karnoprocesowych i penalnych, Kraków 2020
23) Bartosz Wołodkiewicz, Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, Warszawa 2020
24) Joanna Zajączkowska-Burtowy, Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Warszawa 2020
25) Karolina Zapolska, Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle prawa UE), Warszawa 2020

Zgodnie z § 8 regulaminu Konkursu wynik zostanie ogłoszony do dnia 28 lutego 2022 r. na stronie www.czasopisma.wolterskluwer.pl/konkursy
Regulamin Konkursu zobacz tutaj >>

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top