Prawo29 września, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji wrzesień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji wrzesień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

Krzysztof W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, WKP 2020

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz − uchwalonych 19 czerwca br. − Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym.

Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim przepisy prawne objęły takie obszary jak:

  • możliwość zmiany warunków zatrudnienia,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • zatrudnianie urzędników,
  • określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii,
  • przyznawanie świadczeń osobom, które utraciły zatrudnienie.

Osią regulacji stały się jednak postanowienia dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który, uderzając w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.

Iwona Szymczak, Własność lokali. Komentarz, WKP 2020

W komentarzu omówiono najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem ustawy o własności lokali, w tym te odnoszące się do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, struktury nieruchomości wspólnej czy wyod­rębniania samodzielnych lokali. Przedstawiono problemy praktyczne, w szczególności z zakresu tworzenia nowych inwestycji będących komplek­sami budynkowymi wielolokalowymi, a także ich przekształcenia, podziału oraz likwidacji.

W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze nowelizacje komentowanej ustawy. Dokładnie omówiono obowiązujące od 1.01.2020 r. regulacje dotyczące wspólnot mieszkaniowych liczących od 4 do 7 lokali, a także zmiany wprowadzone w związku z COVID­19, które m.in. dotyczą rozszerzenia sposobów podejmowania uchwał w organie wykonawczym.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
2. Filipiak P., Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz, LEX/el. 2020
3. Szymczak I., Własność lokali. Komentarz, WKP 2020
4. Ostałowski J., Szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Komentarz, LEX/el. 2020
5. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
6. Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
7. Baran K.W. (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top