Prawo24 kwietnia, 2024

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji marzec 2024

W marcu 2024 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Babiarz S., Dauter B., Gurba W., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Olesińska A., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XII, WKP 2024
 2. Bar M., Jendrośka J., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz do wybranych przepisów, wyd. II, LEX/el. 2024
 3. Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
 4. Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Tom I i II, wyd. II, LEX/el. 2024
 5. Filipowicz T. (red.), Plucińska-Filipowicz A. (red.), Wierzbowski M. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, wyd. IV, WKP 2024
 6. Gumularz M. (red.), Akt o usługach cyfrowych. Komentarz, WKP 2024
 7. Kożuchowski M. (red.), Michalski M. (red.), Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz, wyd. II, WKP 2024
 8. Kruk E. (red.), Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, WKP 2024
 9. Lach D.E., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, WKP 2024
 10. Lubasz D. (red.), Namysłowska M. (red.), Akt o usługach cyfrowych. Komentarz, WKP 2024
 11. Melezini A. (red.), Teszner K. (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, WKP 2024
 12. Skóra A. (red.), Kwiatek B. (red.), Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna. Komentarz, WKP 2024
 13. Świecki D., Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo, wyd. VII, WKP 2024
 14. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II, wyd. VII, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top