Prawo04 marca, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji marzec 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji marzec/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

J. Zagrodnik (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, WKP 2020

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania karnego przez ustawę z 19 lipca 2019 r. – jedną z bardziej kontrowersyjnych nowelizacji procedury karnej na przestrzeni lat.
Autorzy zwracają szczególną uwagę na praktyczne problemy związane z najnowszymi zmianami procedury karnej, w tym na zagadnienia intertemporalne. Wskazują, jakie mogą się pojawić możliwe interpretacje poszczególnych przepisów, a także przedstawiają problemy związane z poszanowaniem konstytucyjnego oraz konwencyjnego standardu rzetelnego procesu karnego.

Nowela ta przewiduje m.in.:

 • odformalizowanie procedur;
 • ograniczenie procedury przesłuchania;
 • wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub odczytywania przez sąd wszystkich dokumentów;
 • sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad;
 • możliwość uwzględnienia kasacji w całości na posiedzeniu bez udziału stron – w razie jej oczywistej zasadności.

M. Dumkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, WKP 2020

Komentarz stanowi praktyczne omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez prawie dwadzieścia lat obowiązywania kodeksu, oraz problemów, jakie przy jego stosowaniu wyłoniły się w praktyce funkcjonowania spółek handlowych.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany kodeksu spółek handlowych, w tym wynikające z ustawy z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu znalazło się również omówienie ponad 130 dodanych do kodeksu artykułów regulujących nowy typ spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, które zaczną obowiązywać od 1.03.2021 r.

Autorka przedstawia ponadto uwagi dotyczące wybranych kwestii spornych, które pojawiły się w doktrynie i orzecznictwie na gruncie komentowanych przepisów.

P. Sławicki , P. Sławicki, Postępowanie klauzulowe. Art. 776–795 k.p.c. Komentarz, WKP 2020

W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji.

W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r., tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a także dorobek literatury prawniczej, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz – co szczególnie istotne – orzecznictwo sądów powszechnych.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki w zakresie postępowania klauzulowego, przydatne zarówno dla orzekających w tym postępowaniu: sędziów, referendarzy sądowych, jak i jego uczestników: adwokatów, radców prawnych. Będzie stanowić także źródło wskazówek dla podmiotów prowadzących postępowania egzekucyjne – komorników sądowych, jak i sporządzających pozasądowe tytuły egzekucyjne – notariuszy.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:

 • Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX/el. 2020
 • Danecka D., Radecki W., Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. V, WKP 2020
 • Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, WKP 2020
 • Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
 • Gruszecki K., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. III, LEX/el. 2020
 • Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
 • Kowalski R., PIT. Komentarz do wybranych przepisów, cz. I, LEX/el. 2019
 • Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
 • Sławicki P., Sławicki P., Postępowanie klauzulowe. Art. 776–795 k.p.c. Komentarz, WKP 2020
 • Zagrodnik J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, WKP 2020
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top