Prawo21 października, 2021

Do 24 listopada zgłoś firmę do konkursu PracodawcaJutra

Pracodawca Jutra to konkurs, którego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z  zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można składać do 24 listopada 2021 r. To już szósta edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.Personel Plus”, wydawany przez Wolters Kluwer Polska objął patronatem wydarzenie bo kibicujemy tego typu inicjatywom i przedstawiamy inspirujące praktyki z zakresu szeroko pojętego rozwoju pracowników i współpracy biznesu z edukacją.

– PARP już od wielu lat wspiera przedsiębiorców, menedżerów i pracowników polskich firm w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji. Konkurs „Pracodawca Jutra”, który organizujemy po raz szósty, doskonale wpisuje się w strategię Agencji w tym zakresie. Liczymy, że w ramach tegorocznej edycji zostanie zgłoszonych się wiele inicjatyw polskich firm, w tym także od beneficjentów działań PARP. Nie mam wątpliwości, że okażą się na tyle ciekawe, by już dziś można było mówić o uczestnikach konkursu jako pracodawcach przyszłości – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Nowa koncepcja

Tegoroczna edycja konkursu wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci – w zależności od tego czy reprezentują segment mikro lub małego przedsiębiorstwa czy też średniej lub dużej firmy. W pierwszej z nich: „Rozwój pracownika” można zgłaszać takie inicjatywy, jak pomoc w rozwoju zawodowym pracowników, systemy motywujące do podnoszenie kompetencji, inwestycje w rozwój pracowników oparte na programach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje. Inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji miękkich  to kolejny wariant inicjatyw, który może zostać doceniony w tej kategorii konkursu.

Zakres inicjatyw wchodzących w kategorię „Dojrzałe kompetencje” bazuje na programach rozwojowych dedykowanych grupom pracowników powyżej 50. r. życia. Docenione zostaną inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników oraz programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 lat i transfer ich wiedzy do osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym i kompetencjach.

W ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” można zgłaszać inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym, itp.), tworzenie lub wspieranie autorskich platform, gier edukacyjnych oraz organizacji autorskich staży lub konkursów dla uczniów i studentów. W tej kategorii doceniane będą działania, w których wyraźne będzie zaangażowanie pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców i nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji i zyskiwania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 sektorowych rad ds. kompetencji.

– Pracodawca Jutra jest konkursem obejmującym szerokie spektrum działań skupiających się wokół aktywności umożliwiających nabycie, uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji lub umiejętności uczestników inicjatywy edukacyjnej, w tym działania realizowane w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego. W ramach konkursu zostaną docenione działania, które mają na celu szeroko rozumiany transfer użytecznej wiedzy m.in. w ramach współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Chęć dzielenia się swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem to praktyka, którą należy doceniać i promować – podkreśla Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 r. realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłaszać należy projekty kierowane do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

– Cieszy nas fakt, że każdy przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia jednocześnie trzech inicjatyw edukacyjnych, po jednej w każdej kategorii. Konkurs, do którego wzięcia udziału serdecznie zapraszamy, rozstrzygnięty zostanie podczas gali finałowej w pierwszym kwartale 2022 r. Pracodawca Jutra to inicjatywa, która promuje bardzo pozytywne trendy. Biznes i edukacja muszą bowiem iść w parze, aby można było myśleć o nowoczesnym rozwoju – komentuje Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Nagrody dla zwycięzców

Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem Pracodawca Jutra Roku. 2021, a także korzystania z logotypu Pracodawca Jutra 2021 na materiałach reklamowych i wizerunkowych przez rok od daty przyznania nagrody. Otrzymają również możliwość promocji swojej inicjatywy edukacyjnej w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top