Prawo10 sierpnia, 2018

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Książka tygodnia

Dokonując wykładni Kodeksu karnego wykonawczego, wykorzystano w tym komentarzu – starając się zachować odpowiednie proporcje – bogaty dorobek literatury oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając na uwadze, że u podstaw wykonania każdej kary spoczywa zasada humanitaryzmu oraz poszanowanie godności ludzkiej skazanego, szeroko odwołano się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz raportów Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) i Krajowego Mechanizmu Prewencji, w których szczególnie mocno akcentowana jest konieczność zachowania respektu oraz poszanowania dla wskazanych wartości (podmiotowego traktowania skazanych).

Nawiązano również do uniwersalnych oraz regionalnych standardów w zakresie postępowania ze skazanymi o charakterze soft law, a mianowicie Wzorcowych Reguł Minimum Postępowania z Więźniami ONZ przyjętych Genewie w 1955 r. przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania ze Sprawcami Przestępstw, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z 9.12.1988 r. – Zbiór zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/111 z 14.12.1990 r. – Podstawowe zasady traktowania więźniów, czy przyjętych 11.01.2006 r. Zaleceń Rec (2006)2 Komitetu Ministrów dla krajów członkowskich dotyczących Europejskich Reguł Więziennych.

Uwzględniono także wiążące akty prawa międzynarodowego, by wymienić tylko konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz europejską konwencję o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.
Czwarte wydanie komentarza uwzględnia ostatnie nowelizacje w prawie karnym wykonawczym dotyczące m.in.: nadania Służbie Więziennej kompetencji podmiotu nadzorującego wykonywanie dozoru elektronicznego; zasad orzekania przepadku przedsiębiorstwa; zatrudniania skazanych. 

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Krzysztof Dąbkiewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top