Prawo24 września, 2018

Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE - Joanna Wrona

Ponieważ zmienione w 2017 r. zasady kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wciąż budzą wiele wątpliwości, przygotowałam dla Państwa krótkie omówienie form indywidualnego wsparcia, zwracając uwagę na to, czym się różnią, do kogo są adresowane i jakie problemy pojawiają się podczas ich organizacji.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/12

W niniejszym artykule omawiam następujące formy wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
- indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie dla dzieci chorych – podstawa prawna: art. 127 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) – dalej pr. ośw. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1616),
- zindywidualizowana ścieżka przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu lub szkole – podstawa prawna: § 12 rozporządzenia MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591 ze zm.),
- możliwość prowadzenia wybranych zajęć indywidualnie z uczniem niepełnosprawnym – podstawa prawna: art. 127 ust. 1, 3 i 4 pr. ośw. oraz rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578 ze zm.),
- indywidualny program lub tok nauki dla uczniów uzdolnionych – podstawa prawna: art. 115 pr. ośw. oraz rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. poz. 1569).
Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły, na czas i w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.
W przypadku przedszkolaków oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej zajęcia z dzieckiem prowadzi jeden lub dwóch nauczycieli co najmniej dwa dni w tygodniu, zaś w klasach starszych nauczycieli może być kilku, a zajęcia odbywają się co najmniej trzy dni w tygodniu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top