Glosa
Prawo27 stycznia, 2023

Glosa 1/2023

Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym na tle bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższegodr Paweł Popardowski
Autor jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7133-5391).

Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym na tle bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w znaczący sposób kształtuje współczesny obrót gospodarczy. Nie można bowiem zanegować faktu, że wyrażane w nim preferencje dotyczące sposobu wykładni poszczególnych rozwiązań normatywnych odnoszących się do organizacji wewnętrznej podmiotów gospodarczych oraz stosunków zewnętrznych z ich udziałem mają bezpośrednie przełożenie na praktykę prowadzenia aktywności gospodarczej. Wymierne odniesienia dla kształtowania praktyki gospodarczej uzasadniają bliższe omówienie niektórych wątków problemowych z tej materii, które znalazły swoje odzwierciedlenie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W niniejszym przeglądzie omówione zostały trzy orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w 2022 r. Pod względem merytorycznym dotyczą one zróżnicowanych zagadnień problemowych: wpływu zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej na status akcjonariusza w spółce akcyjnej; roszczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wobec jej byłego członka; zakresu dopuszczalnych zmian w statucie funduszu inwestycyjnego, które może przeprowadzić depozytariusz funduszu inwestycyjnego w trybie przewidzianym przez art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Słowa kluczowe: spółki kapitałowe, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, rozdzielność majątkowa, akcjonariusz, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego

dr Paweł Popardowski
The author is an assistant professor at the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7133-5391).

Selected Issues Concerning Entities Participating in Economic Transactions Against the Background of Current Case Law of the Supreme Court

The case law of the Supreme Court has significant influence on contemporary economic transactions. Indeed, it is undeniable that the preferences expressed in this case law as to how to interpret individual normative solutions relating to the internal organization of economic entities and external relations in which they take part have a direct bearing on the way economic activity is pursued. Its tangible influence on economic practice justifies a closer discussion of some of the relevant problem threads in this matter which have been reflected in recent case law of the Supreme Court. This review discusses three judgements issued by the Supreme Court in 2022. In terms of their substance, they concern diverse issues: the impact of dissolution of marital community property regime on the status of a shareholder in a joint-stock company; the claims of a cooperative savings and credit union (SKOK) against its former member; the scope of permissible amendments to the articles of association of an investment fund that may be made by the investment fund depositary under the procedure provided for by Article 68(1) and (3) of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds and the Management of Alternative Investment Funds.

Keywords: companies, investment funds, cooperative savings and credit unions, marital separate property regime, shareholder, amendment to articles of association of an investment fund

Bibliografia / References
Adamus R., Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może dochodzić od jej członków uzupełnienia straty bilansowej, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2018/3.
Adamus R., O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2019/3.
Blicharz R., Charakter prawny funduszu inwestycyjnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002/3.
Chomiuk M. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2018.
Chróścicki A., Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Warszawa 1998.
Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.
Gersdorf M. [w:] M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985.
Gurgul S., Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa wzajemnego, Warszawa 2012.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.
Kidyba A., Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2014.
Kobyliński W., Marat W., Działalność depozytariusza w świetle ostatnich zmian regulacji funduszy inwestycyjnych, „Monitor Prawa Bankowego” 2018/1.
Kropiwnicki J., Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2013.
Kułak K., Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, red. J. Frąckowiak, Wrocław 2013.
Kwapisz-Krygel K., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 2014.
Michalski M. [w:] M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 1999.
Mordaka K., Murawska E., Szachogłuchowicz K., Rola banku depozytariusza w sytuacji wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność TFI, LEX 2021.
Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011.
Mroczkowski R. [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, red. R. Mroczkowski, Warszawa 2014.
Popardowski P., O spółkach handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Glosa” 2019/4.
Potrzeszcz R., Siemiątkowski T. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Warszawa 2011.
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Sadkowski C. [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, t. 1, Art. 1–157, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.
Sołtysik S. [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2021.
Stefaniak A., Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Stepnowska-Michaluk M., Likwidacja spółdzielni, Sopot 2009.
Strzępka J.A., Zielińska A. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.
Szermach A., Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżeńska, Warszawa 2019.
Śledzikowski A., Wpływ podziału majątku wspólnego małżonków na status akcjonariusza spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/8.
Tarska M., Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka wspólnika osobowej spółki handlowej [w:] Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, red. Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016.
Zakrzewski P., Odpowiedzialność członków za zobowiązania spółdzielni w upadłości (z uwzględnieniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) – zagadnienia wybrane, Warszawa 2020, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/IWS_Zakrzewski-P._Odpowiedzialność-członków-za-zobowiązania-spółdzielni-w-upadłości.pdf (dostęp: 29.12.2022 r.).
Zakrzewski P. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 21, Prawo spółdzielcze, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021.
Zbiegień-Turzańska A. [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2021.
Zdanikowski P., Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019/4.

dr Tomasz Czech
Autor jest radcą prawnym w Warszawie.

Status umowy w prawie konsumenckim – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.05.2022 r., II CSKP 362/22

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy dwóch istotnych zagadnień prawa konsumenckiego. Po pierwsze odnosi się do kwalifikacji umowy o mieszanym celu: w części związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w części niewykazującym takiego związku. Po drugie analizuje problematykę wielopodmiotowości umowy, gdy po jednej stronie występują podmioty o odmiennym statusie prawnym (indywidualny przedsiębiorca oraz jego małżonek). Omawiany wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, lecz rozstrzygnięte zagadnienia mają wymiar ogólny w prawie konsumenckim. Dlatego wyrok ten wymaga poszerzonego komentarza.

Słowa kluczowe: konsument, mieszany cel umowy, klauzule abuzywne

dr Tomasz Czech
The author is an attorney at law in Warsaw, Poland.

The Status of a Contract under Consumer Law. Commentary on Supreme Court Judgement of 18 May 2022, II CSKP 362/22

The commented judgment should be assessed critically to some extent. With regard to mixed-purpose contracts, it properly determines the scope of application of the rules on abusive clauses. Any direct link between the contract and the economic activity of a natural person is sufficient to deprive that person of the status of consumer in relation to the concluded contract and the protection against abusive clauses. This link does not have to be dominant. The commented judgment, however, incorrectly solves the problem of the mixed status of parties to the contract. If an entrepreneur concludes a contract with several entities (e.g., spouses), their status – consumer or non-consumer – should be determined separately. In this situation, the contract is not uniform.

Keywords: consumer, mixed purpose of agreement, abusive clauses

Bibliografia / References
Berek M., Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem, Warszawa 2016.
Czech T., Glosa do uchwały SN z 28.04.2022 r., III CZP 40/22, „Monitor Prawa Bankowego” 2022/10.
Czech T., Kredyt hipoteczny. Komentarz, Warszawa 2019.
Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, Warszawa 2018.
Gnela B., Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Warszawa 2012.
Gutowski M., Wadliwość umów kredytów frankowych, Warszawa 2022.
Przyborowski Ł. [w:] Prawo konsumenckie. Komentarz, t. 7, red. K. Osajda, Warszawa 2019.
Pyziak-Szafnicka M. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.
Rządkowski M., Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim, „Monitor Prawniczy” 2016/17.
Trzaskowski R., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Warszawa 2005.
Zandecki J., Status prawny konsumenta jako strony umowy o kredyt indeksowany/denominowany do franka szwajcarskiego, „Studia Prawa Publicznego” 2018/2.
Zoll F., O (nie)znowelizowanym pojęciu konsumenta, czyli o chęci uniknięcia niejasności i co z tego wynikło [w:] Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016.

dr Tomasz Tomczak, LL.M., LL.M.
Autor jest adiunktem na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego oraz radcą prawnym (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8499-4553).

Miarkowanie kary umownej w ramach powództwa o jej zwrot – glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 5.12.2018 r., IX Ca 758/18

Komentowane orzeczenie dotyczy możliwości miarkowania kary umownej po tym, jak została ona zapłacona przez dłużnika z zastrzeżeniem zwrotu. Główny problem w sprawie stanowiło to, czy powód może skutecznie wystąpić z odrębnym powództwem o zwrot części zapłaconej już pozwanemu kary. Istota postępowania sprowadzała się do określenia formy i momentu wystąpienia przez dłużnika z żądaniem miarkowania kary umownej. Sąd zgodził się z tezą, że do miarkowania może dojść na skutek powództwa wytoczonego przez dłużnika. Natomiast przyjął kontrowersyjne stanowisko, które zostało poddane w niniejszej glosie krytyce, że do miarkowania nie może dojść po tym, jak kara została zapłacona.

Słowa kluczowe: kara umowna, miarkowanie kary umownej, zapłata z zastrzeżeniem zwrotu, biuro informacji gospodarczej

dr Tomasz Tomczak, LL.M., LL.M.
The author is an assistant professor at the University of Opole, Poland, Faculty of Law and Administration, Department of Economic and Financial Law, and an attorney at law (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8499-4553).

Reduction of a Contractual Penalty in an Action for Reimbursement of Said Penalty. Commentary on Judgment of the Regional Court in Olsztyn of 5 December 2018, IX Ca 758/18

The judgment commented on concerns the possibility of reducing the contractual penalty after it has been paid by the debtor subject to reimbursement. The main issue in the case was whether the claimant could successfully bring a separate action to recover part of the penalty already paid to the defendant. The essence of the proceedings boiled down to determining the form and timing of the debtor’s request for a reduction of the contractual penalty. The court agreed with the proposition that the penalty can be reduced as a result of an action brought by the debtor. On the other hand, the court took a controversial view, which has been criticised in this commentary, that reduction cannot occur after the penalty has been paid.

Keywords: contractual penalty (liquidated damages), reduction of contractual penalty, payment subject to reimbursement, economic information bureau (register of bad debtors)

Bibliografia / References
Borysiak W. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, W. Borysiak, Legalis 2021.
Brożek B., Stelmach J., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.
Drapała P. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013.
Frąckowiak J., Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2018/112.
Lemkowski M. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz, red. M. Gutowski, Warszawa 2022.
Mucha A., Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego, Warszawa 2020.
Osajda K., Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. J. Haberko, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015.
Partyk T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, red. O.M. Piaskowska, Warszawa 2022.
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
Sehn M., Miarkowanie kary umownej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, „Monitor Prawniczy” 2021/9.
Szczurowski T., Gwarancja wadialna a konsorcjum, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016/5.
Zakrzewski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.

Piotr Ratusznik
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4045-7051).

Zasądzenia odszkodowania w wysokości hipotetycznych, nieponiesionych kosztów naprawy – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.12.2021 r., III CZP 66/20

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy przytoczył utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą odszkodowanie wyliczane w myśl tzw. metody kosztorysowej, to rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe. Istota tego konstruktu – zwanego restytucją pieniężną – polega na zasądzaniu odszkodowania w wysokości hipotetycznych, nieponiesionych jeszcze kosztów naprawy (z reguły pojazdu). Stanowisko Sądu Najwyższego należało skrytykować, ponieważ broniony przez Sąd Najwyższy sposób naprawienia szkody charakteryzuje się wieloma mankamentami, wśród których należy wymienić: brak podstawy prawnej, naruszenie konstytucyjnej zasady równości, wadliwą obiektywizację szkody oraz generowanie zachowań społecznie niekorzystnych. Szczególnie dziwi, że ostatnia okoliczność – mimo wskazania jej w stanie faktycznym glosowanego postanowienia – została przez Sąd Najwyższy w zasadzie pominięta.

Słowa kluczowe: restytucja pieniężna, metoda kosztorysowa, ubezpieczenie OC, metoda dyferencyjna, sposoby naprawienia szkody, restytucja naturalna, odszkodowanie pieniężne

Piotr Ratusznik
The author is a PhD student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4045-7051).

Awarding Compensation Equal to the Hypothetical, Not Incurred, Repair Costs. Commentary on Ruling of the Supreme Court of 16 December 2021, III CZP 66/20

In the ruling which is subject of this comment, the Supreme Court cited an established line of case law according to which compensation calculated in accordance with the so-called cost estimate method is the most correct solution. The essence of this construct – known as monetary restitution – consists in awarding compensation equal to the hypothetical, not yet incurred, costs of repair (usually of the damaged vehicle). The position of the Supreme Court should be criticized, as the method of compensating for damage defended by the Supreme Court has a number of shortcomings, among which the following should be mentioned: lack of legal basis, violation of the constitutional principle of equality, defective objectivization of damage, and the fact that it generates behaviours which are socially disadvantageous. It is particularly surprising that the last circumstance – even though it was indicated in the facts of the case in which the ruling was issued – was ignored by the Supreme Court.

Keywords: monetary restitution, cost estimate method, third-party liability insurance, difference method, methods of compensating for damage, natural restitution, financial compensation

Bibliografia / References
Diupero T., Pawelec K., Roszczenia z ubezpieczenia OC w razie uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, „Monitor Prawniczy” 2000/1.
Dubis W. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2021.
Janiszewska B., O zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie uszkodzenia pojazdu, „Monitor Prawniczy” 2012/15.
Kaliński M., Glosa do uchwały SN (7) z 17.5.2007 r., III CZP 150/06, „Prawo Asekuracyjne” 2008/2.
Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Legalis 2018.
Kaliński M., O wadliwej obiektywizacji szkody, „Studia Iuridica” 2007/47.
Kaliński M., Tak zwany ubytek wartości handlowej jako składnik odszkodowania ubezpieczeniowego, „Przegląd Sądowy” 2012/10.
Kaliński M., Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych, cz. 1, „Prawo Asekuracyjne” 2002/1.
Kaliński M., Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych, cz. 2, „Prawo Asekuracyjne” 2002/2.
Kowalewski E., Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu po naprawie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011/3.
Oetker H. [w:] Münchener Kommentar zum BGB, red. W. Krüger, Beck-online 2019.
Olędzka A., Obniżenie wartości handlowej pojazdu po naprawie a odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012/1.
Pawelec K., Ubezpieczenie OC i AC w orzecznictwie Sądu Najwyższego, cz. 1, „Radca Prawny” 2000/5.
Piwowar M., O sposobach naprawienia szkody, „Państwo i Prawo” 2013/4.
Reps J., Naprawienie szkody wynikłej ze zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu w ubezpieczeniu AC i w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – podstawowe różnice, „Prawo Asekuracyjne” 2006/1.
Sepełowski M., Stosowanie tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkodę na mieniu, „Monitor Prawniczy” 2018/1.
Szpunar A., Dochodzenie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, „Prawo Asekuracyjne” 2000/3.
Szpunar A., Ustalenie odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993/1.
Warkałło W., Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach, „Studia Cywilistyczne” 1969/13–14.

Aleksander Kwaśniak
Autor jest słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X).

Spółka prawa handlowego jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.07.2022 r., III OSK 1704/21

Duże kontrowersje budzi kwestia zobowiązania do udostępnienia informacji publicznej spółek prawa handlowego, zwłaszcza gdy udziałowcami spółki nie są jednostki samorządu terytorialnego ani Skarb Państwa. Z woli ustawodawcy spółka taka ma obowiązek udostępnienia informacji publicznej, jeżeli wykonuje zadania publiczne lub dysponuje publicznym majątkiem. Komentowanym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji i zwrócił sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania, wskazując na konieczność zbadania, czy rzeczywiście spółkę akcyjną, której bezczynność zaskarżono, można uznać za podmiot zobowiązany informacyjnie. Wyrok ten jest okazją do zbadania treści przepisu zawierającego katalog podmiotów zobowiązanych pod kątem przesłanek skutkujących objęciem obowiązkiem informacyjnym podmiotów prawa prywatnego. Analiza ta pozwoli na sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Słowa kluczowe: informacja publiczna, spółka prawa handlowego, zadanie publiczne, dysponowanie publicznym majątkiem

Aleksander Kwaśniak
The author is a student under the external procedure for preparing a doctoral thesis, Humanitas University in Sosnowiec, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X).

A Company as an Entity Obliged to Provide Public Information. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 7 July 2022, III OSK 1704/21

The obligation to provide public information borne by companies is highly controversial, especially when the company’s shareholders are not local government units or the State Treasury. As intended by the legislator, such a company is obliged to provide public information if it implements public tasks or controls public property. In the commented judgment, the Supreme Administrative Court set aside the judgment of the court of first instance and returned the case to that court for reconsideration, pointing to the need to examine whether the joint-stock company whose inaction was contested could be considered an entity obliged to provide information. This judgment is an opportunity to explore the provision containing the list of obliged entities in terms of the circumstances resulting in the obligation to provide public information being imposed on private law entities. This analysis will enable suggestions of legislative amendments to be formulated.

Keywords: public information, company, public task, controlling public property

Bibliografia / References
Brzozowska-Pasieka M., Instytucja kultury jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji [w:] M. Brzozowska-Pasieka, K. Pawlik, Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, Warszawa 2019.
Chmaj M. [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.
Ćwikła M., Dostęp do informacji publicznej w polskim związku sportowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/11.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2007.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.
Kwaśniak A., Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa, „Roczniki Administracji i Prawa” 2019/2.
Kwaśniak A., Informacja historyczna i archiwalna jako informacja publiczna w kontekście braku cechy aktualności, „Samorząd Terytorialny” 2022/1–2.
Pietras S.M., Szustakiewicz P., Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, „Ius Novum” 2011/4.
Pietrzykowski K., Glosa do uchwały NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006/2.
Sarnecki P., Glosa do uchwały NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05, „Przegląd Sejmowy” 2005/6.
Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014.
Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej jako kategoria interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego, Warszawa 2015.
Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, Warszawa 2019.
Wilk B., Spółka handlowa jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznych, „Rejent” 2015/8.

Tomasz Kolanowski
Autor jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0439-4241).

Przedmiot opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.07.2022 r., II FSK 70/20

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych od lat wywołuje wiele kontrowersji. Ustawodawca m.in. pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych wprowadza zmiany, które mają na celu złagodzenie ciężaru tego podatku, by nie stał się on podatkiem od majątku. Do istotnych należy zmiana opodatkowania w sytuacji nabycia nieruchomości w drodze spadkobrania, po pierwsze, przez zaliczenie okresu przysługiwania prawa własności spadkodawcy do okresu pięcioletniego, który powoduje wyłączenie z opodatkowania jej zbycia. Po drugie, przez możliwość zaliczenia ciężarów spadkowych do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości. Wobec tego, że ustawodawca nie uregulował w drodze stosownych przepisów przejściowych przypadków osób, które dokonały zbycia nieruchomości przed wprowadzeniem tych zmian, stały się one przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W zaprezentowanym wyroku analizowano wskazany problem w szerszym kontekście, akcentując przedmiot opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.

Słowa kluczowe: Ordynacja podatkowa, indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż nieruchomości

Tomasz Kolanowski
The author is a judge of the Supreme Administrative Court of Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0439-4241).

Tax Base in Case of Sale of Real Property Acquired by Inheritance. Judgment of the Supreme Administrative Court of 26 July 2022, II FSK 70/20

The taxation of sale of real property with personal income tax has been causing controversies for years. Thanks, among other things, to the influence of case law of administrative courts, the legislature made certain amendments to alleviate the burden of this tax so that it does not become a wealth tax. Important amendments include a change in taxation when real property is acquired by inheritance. The first one was including the period of the testator’s ownership of real property in the five-year period that triggers the exclusion from taxation of its sale. The second one was the ability to include inheritance-related burdens in the costs of the sale of the real property. In view of the fact that the legislature did not enact relevant transitional provisions regulating the case of persons who had sold real property prior to the introduction of these amendments, they became the subject of reflections of the Supreme Administrative Court. The presented judgment analyses the above problem in a broader context, emphasising the object of taxation with personal income tax.

Keywords: Tax Ordinance Act, tax rulings (individual interpretations of tax law provisions), personal income tax, sale of real property

dr Aleksander Hetko
Autor współpracuje z Uczelnią Łazarskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4831-2615).
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski
Autor jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9345-0013).
Udział w autorstwie tekstu: 
Aleksander Hetko – 50% 
Michał Możdżeń-Marcinkowski – 50%

Zbywalność praw i roszczeń z dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy a sukcesja w prawie administracyjnym – rozważania na kanwie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.08.2022 r.: I OSK 707/20, I OSK 1717/20, I OSK 2034/20, I OSK 2875/20, oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22

W Polsce nie kwestionowano dotychczas zbywalności praw i roszczeń byłych właścicieli oraz ich następców prawnych powstałych na tle komunistycznej nacjonalizacji dokonanej dekretem warszawskim z 26.10.1945 r. Taki stan rzeczy diametralnie zmieniły ostatnio cztery wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.08.2022 r. Ich analiza wskazuje na rewolucyjny charakter wykładni sądowej, arbitralny i bardzo wybiórcze ujęcie szeregu pojęć prawnych takich jak: strona w Kodeksie postępowania administracyjnego, interes prawny, następcy prawni, uprawnienie czy roszczenie. Sąd zakwestionował status procesowy stron całej grupy jednostek oraz firm, które legalnie nabyły roszczenia byłych właścicieli i uczestniczą w postępowaniach administracyjnych. Sąd administracyjny zastosował skrajny pogląd o ograniczonej możliwości sukcesji w prawie administracyjnym, pomijając kwestie aktów administracyjnych rzeczowych i szereg problemów podnoszonych w doktrynie prawa. Autorzy wskazują na problemy graniczne prawa cywilnego i publicznego, których Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił. Wskazano również na niebezpieczeństwo naruszenia zasady zupełności sytemu prawnego oraz pewności obrotu prawnego.

Słowa kluczowe: dekret warszawski, zbywalność praw i roszczeń dekretowych, interes prawny, strona postępowania administracyjnego, uprawnienie, roszczenie, ekspektatywa, sukcesja w prawie administracyjnym, akty administracyjne rzeczowe, zupełność systemu prawnego, następcy prawni

dr Aleksander Hetko
The author collaborates with Lazarski University, Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4831-2615).
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski
The author is a researcher at the University of Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9345-0013).
Authors’ contributions: 
Aleksander Hetko – 50% 
Michał Możdżeń-Marcinkowski – 50%

Transferability of Rights and Claims under the Decree on Land Ownership and Use in the Capital City of Warsaw and of Legal Succession in Administrative Law. Considerations Based on Judgments of the Supreme Administrative Court of 29 August 2022: I OSK 707/20, I OSK 1717/20, I OSK 2034/20, I OSK 2875/20, and on Resolution of the Supreme Administrative Court of 30 June 2022, I OPS 1/22

In Poland, the transferability of rights and claims of former owners and their legal successors, said rights and claims arising against the background of the communist nationalization carried out by the Warsaw Decree of 26 October 1945, has so far not been questioned. This state of affairs has recently been radically changed by four judgments of the Supreme Administrative Court of 29 August 2022. Their analysis shows the revolutionary nature of judicial interpretation, an arbitrary and very selective approach to a number of legal concepts such as: a party in the Code of Administrative Procedure, legal interest, legal successors, right or claim. The court questioned the procedural status as parties of an entire group of individuals and companies that legally acquired the claims of the former owners and are involved in administrative proceedings. The administrative court applied an extreme view about limited possibility of succession in administrative law, ignoring the issues of administrative acts in rem and a number of problems raised in legal scholarship. The authors point out the problems arising at the intersection of civil and public law, which the Supreme Administrative Court failed to take into account. They also point to the danger of infringing the principles of completeness of the legal system and certainty of legal transactions.

Keywords: the Warsaw Decree, transferability of Decree-based rights and claims, legal interest, party to administrative proceedings, right, claim, expectation in contract law, legal succession in administrative law, administrative acts in rem, completeness of the legal system, legal successors

Bibliografia / References
Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994.
Bieniek G. [w:] G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2008.
Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007.
Bojanowski E., Utrwalona linia orzecznicza (kilka uwag na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych) [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
Czuba S., Cywilnoprawna problematyka wywłaszczenia, Warszawa 1980.
Dragan A., Stawicki R., Problematyka reprywatyzacji w wybranych krajach postkomunistycznych, Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, OT-597, Warszawa 2011.
Duniewska Z. [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010.
Gajewski S., Jakubowski A., Wiktorowska A., Zasada stabilności orzecznictwa sądów administracyjnych wobec zjawiska linii orzeczniczych [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 2, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.
Gandor K., Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wrocław 1968.
Górecki P.,Ochrona publicznych praw podmiotowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2006/74.
Grzybowski S., Akt administracyjny jako źródło stosunków obligacyjnych, „Państwo i Prawo” 1966/9.
Hetko A., Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe, Warszawa 2012.
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
Jakubowski A., Gajewski S., Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Warszawa 2015.
Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
Jodłowski J., Postępowanie cywilne, Warszawa 2002.
Karpacka K., Legitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. – glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22, „Glosa” 2022/4.
Kruszyńska-Kośmicka M., Wyjątki od zasady nieprzenoszalności praw i obowiązków administracyjnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019/3.
Kucharski P., Glosa do wyroków NSA: z 15 kwietnia 1993 r., I SA 1719/92 oraz z dnia 18 lutego 1993 r., SA/Wr 1325/92, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1994/10, poz. 199.
Kuropatwiński J., Cywilne prawo – przelew wierzytelności o odszkodowanie za wydanie z naruszeniem prawa decyzji administracyjnej – dekret z 1945 r. o „gruntach warszawskich”. Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 18/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010/7–8, poz. 77.
Kuropatwiński J., Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Bydgoszcz 2006.
Kuropatwiński J., Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą, Toruń 2007.
Lang W., Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962.
Lipowicz I., Agopszowicz A., Glosa do wyroku NSA z dnia 19 stycznia 1995 r., I SA 1326/93, „Glosa” 1996/1.
Łaszczyca G., Matan A., Akt administracyjny rzeczowy [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008.
Łaszczyca G., Matan A., Następstwo w prawie administracyjnym [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24–27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
Łętowska E., Prawo cywilne a prawo administracyjne. Razem ale nie do spółki. „Dobre” prawo cywilne, „złe” prawo administracyjne [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Józefowi Skąpskiemu, red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar, Kraków 1994.
Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
Makarzec P., Reprywatyzacja w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2003, t. 2.
Matan A., Następstwo (sukcesja) z mocy prawa w materialnym prawie administracyjnym, „Casus” 2008/50.
Możdżeń-Marcinkowski M., Administracja rolna [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2022.
Możdżeń-Marcinkowski M., Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003.
Możdżeń-Marcinkowski M., Problematyka gałęziowości norm prawnych na przykładzie poszukiwania kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego, „Studia i Materiały” 2016/2.
Możdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2012.
Mzyk E. [w:] Grunty warszawskie w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, red. D. Kozłowska, E. Mzyk, Zielona Góra 2000.
Parchomiuk J., Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, Warszawa 2007.
Pessel R., Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalizacyjnych, Warszawa 2003.
Pokoj J., Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform rolnych w Polsce po 1918 roku. Studium prawnohistoryczne, Kraków 2016.
Przybylski-Lewandowski F., Uwagi o pojęciu „linia orzecznicza”, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005/14.
Rybicki Z. (red.), Mała encyklopedia prawa, Warszawa 1980.
Stefańska E., Decyzje o odmowie przyznania własności czasowej nieruchomości w trybie dekretu warszawskiego jako przykład patologii w funkcjonowaniu administracji [w:] Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Warszawa 2009.
Strus Z., Grunty warszawskie, „Przegląd Sądowy” 2007/10.
Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005.
Szczygłowska E., Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009.
Trzaskowski R., Roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego jako prawo podmiotowe („ekspektatywa”), Warszawa 2004.
Tybur K., Sprawa administracyjna a sprawa cywilna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2005/295.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
Wróbel A. [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2022.
Wróbel A. [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010.
Ziemski K.M., Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/1.

dr Marcin Gubała
Autor jest radcą prawnym, legislatorem, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-3206).

Poprawność aktu prawa miejscowego dotyczącego funkcjonowania aptek – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.04.2022 r., II GSK 397/22

Glosa odnosi się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym uchylono wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie aktu prawa miejscowego (uchwały rady powiatu) dotyczącego funkcjonowania aptek. Uchwała regulowała materię godzin funkcjonowania aptek i punktów aptecznych. W ocenie sądu wojewódzkiego regulacja ta była zgodna z prawem, jednak Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł problem potencjalnego naruszenia przepisów ustawowych w zakresie, w którym akt ten regulował punkty apteczne. Glosa zawiera rozważania na ten temat oraz odnosi się do sposobu konstruowania podstawy prawnej w aktach prawa miejscowego i uzasadnień projektów tych aktów.

Słowa kluczowe: apteka, punkt apteczny, akt prawa miejscowego, upoważnienie ustawowe

dr Marcin Gubała 
The author holds a PhD in law; he is an attorney at law, a legislator, an assistant professor at the Faculty of Law and Administration at the WSB University in Gdansk, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-3206).

Correctness of an Instrument of Local Law on the Functioning of Pharmacies. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 28 April 2022, II GSK 397/22

The commentary refers to a judgment of the Supreme Administrative Court in which a provincial court’s judgment regarding the resolution of a county council on the functioning of pharmacies was revoked. The resolution regulated the opening hours of pharmacies and pharmacy points. In the opinion of the provincial court, this regulation was lawful, but the Supreme Administrative Court observed the problem of a potential breach of statutory provisions to the extent this instrument of local law regulated pharmacy points. The commentary contains considerations on this issue, as well as on the method of construction of the legal basis and justification.

Keywords: pharmacy, pharmacy point, instrument of local law, statutory authorization

Bibliografia / References
Błachut M., Kaczor J., Błędy w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2013/6.
Kondrat M. [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2016, LEX.
Nowak-Chrząszczyk B. [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. W.L. Olszewski, Warszawa 2016, LEX.
Stefańczyk-Kaczmarzyk J. [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2016, LEX.
Warylewski J. (red.), Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003.
Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016, LEX.
Wilk J., Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiatach, w których funkcjonują apteki 24-godzinne, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2014/5.
Wronkowska S., Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008.

Paweł Stokłosa
Autor jest pracownikiem samorządowym oraz doktorantem w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Działalność wyłączona z możliwości uzyskania wsparcia – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17.04.2019 r., I SA/Kr 194/19

Analizowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie został wydany na tle stanu faktycznego, w którym wnioskodawca – osoba fizyczna złożyła wniosek o przyznanie pomocy w poddziałaniu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc miała dotyczyć podjęcia działalności gospodarczej. Na podstawie oceny wniosku samorząd województwa wykonujący zadania instytucji zarządzającej, tj. ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, podjął decyzję o odmowie przyznania pomocy. Dokonując kontroli wspomnianego rozstrzygnięcia samorządu, Sąd przeanalizował stanowiska stron postępowania. Działalność planowana przez wnioskodawcę mieściła się w zakresie rzeczowym krajowych przepisów wykonawczych dotyczących przyznawanej pomocy. Wyłączona była natomiast z możliwości uzyskania wsparcia przez normy prawa wspólnotowego, które określają zdaniem Sądu zakres stosowania przepisów krajowych. W wyniku dokonanej analizy Sąd oddalił skargę.

Słowa kluczowe: pomoc de minimis, odmowa przyznania pomocy, PROW 2014–2020, środki Unii Europejskiej

Paweł Stokłosa
The author is a local government employee and a PhD student at the Department of Economic and Commercial Law, WSPiA University of Rzeszow, Poland.

Business Activity Ineligible for Support. Commentary on Judgment of the Provincial Administrative Court in Krakow of 17 April 2019, I SA/Kr 194/19

The analysed judgment of the Provincial Administrative Court in Krakow was issued in a case in which the applicant – a natural person – submitted an application for granting aid under the sub-measure: ‘Support for the implementation of operations under the community-led local development strategy’, which was part of the Rural Development Program 2014–2020. The aid was to be related to starting a business. As part of assessment of the application, the provincial self-government performing the tasks of the managing authority – the minister in charge of agriculture and rural development – decided to refuse to grant the aid. While reviewing the aforementioned decision of the self-government, the court analysed the positions of the parties to the proceedings. The activities planned by the applicant fell within the substantive scope of the national implementing provisions regarding the granted aid. On the other hand, the possibility of obtaining support was excluded by the norms of Community law which, in the opinion of the court, define the scope of application of national provisions. As a result of this analysis, the court dismissed the action.

Keywords: de minimis aid, refusal to grant aid, RDP 2014–2020, European Union funds

Bibliografia / References
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.
Zirk-Sadowski M. [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top